EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0957

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 957/2012 z dnia 17 października 2012 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 605/2010 w odniesieniu do skreślenia pozycji dotyczącej Antyli Holenderskich z wykazu państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz do Unii przesyłek mleka surowego i przetworów mlecznych Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 287, 18.10.2012, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 042 P. 319 - 320

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Uchylona w sposób domniemany przez 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/957/oj

18.10.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 287/5


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 957/2012

z dnia 17 października 2012 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 605/2010 w odniesieniu do skreślenia pozycji dotyczącej Antyli Holenderskich z wykazu państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz do Unii przesyłek mleka surowego i przetworów mlecznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jej art. 8 zdanie wprowadzające, art. 8 pkt 1 akapit pierwszy i pkt 4,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2), w szczególności jego art. 11 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 ustanawia szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego. W szczególności stanowi ono, że produkty pochodzenia zwierzęcego mogą być przywożone jedynie z państwa trzeciego lub części państwa trzeciego znajdującego się w wykazie sporządzonym i uaktualnianym zgodnie z tym rozporządzeniem.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 stanowi również, że przy sporządzaniu oraz uaktualnianiu takich wykazów należy brać pod uwagę kontrole unijne w państwach trzecich oraz gwarancje właściwych organów państw trzecich w odniesieniu do zgodności lub równoważności z unijnym prawem paszowym i żywnościowym oraz przepisami dotyczącymi zdrowia zwierząt określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (3).

(3)

Załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 605/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. ustanawiającego warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wydawania świadectw weterynaryjnych przy wprowadzaniu do Unii Europejskiej mleka surowego i przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (4) zawiera wykaz państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz do Unii przesyłek mleka surowego i przetworów mlecznych.

(4)

Terytorium autonomiczne Antyle Holenderskie figuruje obecnie w wykazie w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 605/2010.

(5)

W następstwie reformy wewnętrznej w Królestwie Niderlandów, która weszła w życie z dniem 10 października 2010 r., Antyle Holenderskie przestały być terytorium autonomicznym w ramach tego królestwa. W tym samym dniu Curaçao i Sint Maarten uzyskały status terytoriów autonomicznych w ramach Królestwa Niderlandów, natomiast Bonaire, Sint Eustatius i Saba stały się gminami specjalnymi europejskiej części Królestwa Niderlandów. Należy zatem skreślić pozycję dotyczącą Antyli Holenderskich z wykazu zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 605/2010.

(6)

Curaçao i Sint Maarten nie wyraziły zainteresowania dalszym wywozem do Unii mleka surowego i przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Nie należy zatem umieszczać ich w wykazie zamieszczonym w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 605/2010.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 605/2010.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 605/2010 skreśla się pozycję dotyczącą Antyli Holenderskich.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 października 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11.

(2)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206.

(3)  Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.

(4)  Dz.U. L 175 z 10.7.2010, s. 1.


Top