EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0872

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 872/2012 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie przyjęcia wykazu substancji aromatycznych przewidzianego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2232/96, włączenia go do załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 oraz uchylenia rozporządzenia Komisji (WE) nr 1565/2000 i decyzji Komisji 1999/217/WE Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 267, 2.10.2012, p. 1–161 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 050 P. 152 - 312

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/872/oj

2.10.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 267/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 872/2012

z dnia 1 października 2012 r.

w sprawie przyjęcia wykazu substancji aromatycznych przewidzianego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2232/96, włączenia go do załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 oraz uchylenia rozporządzenia Komisji (WE) nr 1565/2000 i decyzji Komisji 1999/217/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2232/96 z dnia 28 października 1996 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla substancji aromatycznych używanych lub przeznaczonych do użycia w lub na środkach spożywczych (1), w szczególności jego art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 1 i art. 5,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (2), w szczególności jego art. 25 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 2232/96 przewidziano wspólnotową procedurę oceny i zatwierdzania substancji aromatycznych. Państwa członkowskie notyfikują Komisji wykaz substancji aromatycznych, które mogą być stosowane w lub na środkach spożywczych będących w obrocie na ich terytorium.

(2)

W rozporządzeniu (WE) nr 2232/96 przewidziano wykaz substancji aromatycznych, których stosowanie jest dozwolone z wyłączeniem wszystkich innych środków. Wykaz ten należy ustanowić na podstawie rejestru zawierającego substancje aromatyczne notyfikowane przez państwa członkowskie, a także na podstawie specjalnego programu oceny.

(3)

Notyfikowane substancje zostały włączone do rejestru ustanowionego decyzją Komisji 1999/217/WE z dnia 23 lutego 1999 r. przyjmującą rejestr substancji aromatycznych używanych w lub na środkach spożywczych sporządzony w zastosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2232/96 (3).

(4)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1565/2000 (4) ustanowiono środki konieczne do przyjęcia programu oceny w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 2232/96. Zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2232/96 substancje aromatyczne niefigurujące w rejestrze także zostały włączone do programu oceny.

(5)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwany dalej „Urzędem”) ocenił znaczną ilość substancji aromatycznych (5), stosując podejście stopniowe, łączące informacje na temat zależności pomiędzy strukturą a działaniem, pobrania z aktualnych źródeł, budzącego obawy progu toksykologicznego oraz dostępne dane dotyczące metabolizmu i toksyczności. Te substancje aromatyczne, które nie budzą obaw co do bezpieczeństwa na danych poziomach pobrania z dietą, powinny zostać włączone do wykazu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2232/96.

(6)

Zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1565/2000 substancje znajdujące się w rejestrze i sklasyfikowane już przez Komitet Naukowy ds. Żywności w kategorii 1 (6) albo przez Radę Europy w kategorii A (7) lub przez Wspólny Komitet Ekspertów FAO/WHO ds. Dodatków do Żywności (zwany dalej „JECFA”) jako niebudzące obaw co do bezpieczeństwa, zgodnie ze sprawozdaniami z 46, 49, 51 i 53 posiedzenia JECFA (8), nie muszą być poddawane ponownej ocenie w ramach programu oceny. Substancje te powinny zostać włączone do wykazu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2232/96.

(7)

Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1565/2000 substancje znajdujące się w rejestrze i sklasyfikowane przez JECFA, od 2000 r., jako niebudzące obaw co do bezpieczeństwa na podstawie standardowego podejścia do oceny pobrania, muszą zostać rozpatrzone przez Urząd. Substancje, w przypadku których Urząd zgodził się z wnioskami JECFA, powinny zostać włączone do wykazu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2232/96.

(8)

Substancje aromatyczne mogą być stosowane w lub na środkach spożywczych zgodnie z dobrymi praktykami produkcyjnymi lub, w razie konieczności, zgodnie ze szczególnymi warunkami. Wykaz, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2232/96, powinien zawierać informacje dotyczące niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego substancji (nr FL), nazwy substancji (nazwy chemicznej), numeru CAS, numeru JECFA, numeru według Rady Europy, czystości, szczególnych warunków dotyczących stosowania, a także odniesienie do organu naukowego, który przeprowadził lub przeprowadza ocenę.

(9)

Do celów niniejszego rozporządzenia zastosowanie mają kategorie żywności ustanowione w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (9). W razie konieczności decyzje dotyczące interpretacji mogą być przyjmowane zgodnie z art. 13 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1334/2008, w celu doprecyzowania, czy dany środek spożywczy należy do określonej kategorii żywności.

(10)

Substancje aromatyczne, w przypadku których ocena bezpieczeństwa nie była pozytywna, zostały umieszczone w części A wykazu w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008, obejmującego substancje, których nie dodaje się do środków spożywczych, lub zostały skreślone z rejestru decyzjami Komisji 2005/389/WE (10), 2006/252/WE (11) i 2008/478/WE (12).

(11)

Substancje aromatyczne, w przypadku których nie dostarczono wymaganych informacji i które z tego powodu nie zostały poddane ocenie przez Urząd zgodnie z art. 3 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1565/2000, nie powinny zostać włączone do wykazu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2232/96.

(12)

Substancje aromatyczne, w przypadku których osoby odpowiedzialne za wprowadzenie ich do obrotu wycofały wnioski, nie powinny zostać włączone do wykazu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2232/96.

(13)

W przypadku wielu substancji Urząd nie zakończył oceny lub zwrócił się o dostarczenie dodatkowych danych naukowych w celu zakończenia oceny. Zgodnie z celami rozporządzenia (WE) nr 2232/96 i rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 oraz w celu zwiększenia pewności prawa wskazane jest włączenie tych substancji do wykazu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2232/96, aby umożliwić dalsze stosowanie substancji, które już znajdują się w obrocie, w lub na środkach spożywczych, do momentu zakończenia oceny ryzyka i procedur zatwierdzania.

(14)

W celu usprawnienia składania dodatkowych danych naukowych wymaganych przez Urząd należy ustanowić terminy, w których osoby odpowiedzialne za wprowadzanie substancji aromatycznych do obrotu powinny spełnić wymogi Urzędu wyrażone w opublikowanych opiniach. W związku z powyższym w wykazie, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2232/96, substancje, w przypadku których Urząd zażądał dodatkowych danych naukowych, opatrzono przypisami 2 do 4. Należy ustanowić termin, w którym Urząd powinien dokonać oceny przedłożonych danych. Jeżeli w wymaganym terminie nie dostarczono niezbędnych informacji, dana substancja aromatyczna nie może zostać oceniona przez Urząd zgodnie z art. 3 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1565/2000 i dlatego zostanie skreślona z unijnego wykazu zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 (13).

(15)

Substancje aromatyczne, w przypadku których Urząd nie zakończył jeszcze oceny, ale nie zwrócił się o dostarczenie dodatkowych informacji, powinny zostać opatrzone przypisem 1 w wykazie, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2232/96.

(16)

Jeżeli zatwierdzona substancja aromatyczna jest racematem (równomolową mieszaniną izomerów optycznych), dozwolone powinno być stosowanie obu form R i S. Jeżeli tylko forma R jest dozwolona, forma S nie jest objęta zezwoleniem i odwrotnie.

(17)

Kilka D-aminokwasów i D,L-aminokwasów zostało ocenionych przez Urząd jako bezpieczne do stosowania jako substancje aromatyczne, pod warunkiem że substancje te są w postaci niezmienionej w momencie ich spożywania. W związku z tym aminokwasy te powinny zostać włączone do wykazu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2232/96, wyłącznie w odniesieniu do ich stosowania jako substancje aromatyczne.

(18)

Wykaz, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2232/96, reguluje wyłącznie stosowanie substancji aromatycznych dodawanych do żywności w celu nadania lub zmiany zapachu lub smaku. Niektóre substancje obecne w tym wykazie mogą być też dodawane do żywności w celach innych niż aromatyzowanie i zastosowania takie podlegają innym przepisom. W przypadku niektórych substancji konieczne jest ustanowienie poziomu stosowania, który odnosi się do ich stosowania jako substancji aromatycznych. Substancje te to kafeina (FL 16.016), teobromina (FL 16.032), neohesperydyna DC (FL 16.061) i rebaudiozyd A (FL 16.113). W przypadku chlorku amonu (FL 16.048) istnieją już przepisy krajowe. W związku z powyższym, w celu zapewnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego, należy zharmonizować poziomy stosowania.

(19)

Urząd w swojej opinii z dnia 22 maja 2008 r. (14) zalecił ustanowienie maksymalnego poziomu stosowania dla d-kamfory (FL 07.215), aby zagwarantować, że narażenie na d-kamforę nie przekracza 2 mg/kg masy ciała na dzień w dowolnej grupie wiekowej. W związku z tym należy ustanowić specjalne warunki stosowania w odniesieniu do d-kamfory.

(20)

Komitet Naukowy ds. Żywności w swojej opinii z dnia 19 lutego 1988 r. (15) stwierdził, że z toksykologicznego punktu widzenia nie ma zastrzeżeń do dalszego stosowania chininy na dotychczasowym poziomie (maks. do 100 mg/l) w napojach typu bitter. Urząd nie podważa tej oceny, jednak zaleca ponowne rozważenie danych toksykologicznych dotyczących chininy (16). W oczekiwaniu na ponowną ocenę chininy stosowanie trzech soli chininy (FL 14.011, FL 14.152 i FL 14.155) powinno zostać ograniczone do napojów alkoholowych i bezalkoholowych.

(21)

Kwas glicyryzynowy i jego forma amonowa były przedmiotem opinii Urzędu przyjętej w dniu 22 maja 2008 r. (17) Urząd zgodził się z oceną Komitetu Naukowego ds. Żywności (18), który uznał, że spożycie do 100 mg/osobę/dzień nie budzi obaw co do bezpieczeństwa. W związku z tym należy ustanowić specjalne warunki stosowania kwasu glicyryzynowego (FL 16.012) oraz jego formy amonowej (FL 16.060) jako substancji aromatycznych.

(22)

Rozporządzenie (WE) nr 1334/2008 uchyla rozporządzenie (WE) nr 2232/96 z dniem rozpoczęcia stosowania wykazu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 tego rozporządzenia. Wskazane jest zatem, ze względu na pewność prawa, określenie daty stosowania tego wykazu. Zasada wzajemnego uznania ustanowiona w rozporządzeniu (WE) nr 2232/96 powinna jednak nadal mieć zastosowanie w odniesieniu do substancji aromatycznych włączonych do załącznika do tego rozporządzenia, opatrzonych przypisami 1 do 4. Rozporządzenie (WE) nr 2232/96 przestanie obowiązywać i stanie się nieaktualne w momencie zakończenia oceny ryzyka i procedur zatwierdzania dla tych substancji aromatycznych.

(23)

Program oceny przewidziany rozporządzeniem (WE) nr 1565/2000 miał na celu ustanowienie wykazu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2232/96. Wraz z ustanowieniem tego wykazu rozporządzenie (WE) nr 1565/2000 stanie się nieaktualne i powinno zostać uchylone. Powinno jednak nadal obowiązywać w odniesieniu do substancji aromatycznych włączonych do załącznika do tego rozporządzenia, opatrzonych przypisami 1 do 4. Rozporządzenie (WE) nr 1565/2000 przestanie obowiązywać i stanie się nieaktualne w momencie zakończenia oceny ryzyka i procedur zatwierdzania dla tych substancji aromatycznych.

(24)

Rejestr substancji aromatycznych stosowanych w lub na środkach spożywczych, przyjęty decyzją 1999/217/WE, stał się nieaktualny wraz z ustanowieniem wykazu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2232/96, zatem decyzja ta powinna zostać uchylona.

(25)

Rozporządzenie (WE) nr 1334/2008 przewiduje ustanowienie unijnego wykazu środków aromatyzujących i materiałów źródłowych poprzez włączenie wykazu substancji aromatycznych, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2232/96, do załącznika I rozporządzenia (WE) nr 1334/2008. Wykaz substancji aromatycznych, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2232/96, powinien zatem zostać włączony do załącznika I rozporządzenia (WE) nr 1334/2008.

(26)

Unijny wykaz środków aromatyzujących i materiałów źródłowych będzie stosowany bez uszczerbku dla innych przepisów ustanowionych w prawodawstwie sektorowym.

(27)

Stosowanie środków aromatyzujących i materiałów źródłowych w preparatach do początkowego i dalszego żywienia niemowląt, przetworzonej żywności na bazie zbóż oraz w żywności i dietetycznych środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt i małych dzieci, o których mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (19), zostanie zharmonizowane w przyszłości w ramach przepisów szczegółowych, które zostaną przyjęte w odniesieniu do składu środków spożywczych przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci. Państwa członkowskie powinny tymczasem móc stosować w tym zakresie przepisy krajowe bardziej restrykcyjne niż przepisy przewidziane w wykazie substancji aromatycznych, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2232/96.

(28)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1334/2008 substancje aromatyczne niewłączone do unijnego wykazu mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane w lub na środkach spożywczych przez 18 miesięcy od daty rozpoczęcia stosowania unijnego wykazu. Ponieważ substancje aromatyczne już znajdują się w obrocie w państwach członkowskich, ustanowiono przepisy zapewniające sprawne przejście na unijną procedurę zatwierdzania. W tym celu, w odniesieniu do żywności zawierającej te substancje aromatyczne, w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 873/2012 (20) ustanowiono okresy przejściowe.

(29)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„unijny wykaz” oznacza wykaz środków aromatyzujących i materiałów źródłowych ustanowiony w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008;

b)

„substancje aromatyczne poddane ocenie” oznaczają substancje, w przypadku których proces oceny i zatwierdzania na szczeblu unijnym został zakończony. Substancje te nie są opatrzone żadnym przypisem w części A unijnego wykazu środków aromatyzujących i materiałów źródłowych;

c)

„substancje aromatyczne poddawane ocenie” oznaczają substancje, w przypadku których proces oceny ryzyka na szczeblu unijnym nie został zakończony w momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Substancje te są opatrzone przypisami 1 do 4 w części A unijnego wykazu środków aromatyzujących i materiałów źródłowych.

Artykuł 2

Przyjęcie wykazu substancji aromatycznych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2232/96

Przyjmuje się wykaz substancji aromatycznych, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2232/96, zgodnie z częścią A załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Włączenie wykazu substancji aromatycznych do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008

Tekst znajdujący się w załączniku do niniejszego rozporządzenia włącza się do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008.

Artykuł 4

Substancje aromatyczne poddawane ocenie

Substancje aromatyczne poddawane ocenie mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane w lub na środkach spożywczych w oczekiwaniu na włączenie tych substancji jako substancji poddanych ocenie do części A unijnego wykazu lub skreślenie ich z tego wykazu.

Artykuł 5

Aktualizacja wykazu

W razie konieczności część A unijnego wykazu jest aktualizowana zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008, począwszy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 6

Uchylenie rozporządzenia (WE) nr 2232/96

1.   Do celów art. 24 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1334/2008, dotyczącego uchylenia rozporządzenia (WE) nr 2232/96, datę stosowania wykazu substancji aromatycznych, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2232/96, ustala się na 22 kwietnia 2013 r.

2.   Jednakże art. 1 i 2, art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz załącznik do tego rozporządzenia są nadal stosowane w odniesieniu do substancji aromatycznych poddawanych ocenie w oczekiwaniu na włączenie tych substancji jako substancji poddanych ocenie do części A unijnego wykazu lub skreślenie ich z tego wykazu. Odniesienie we wspomnianych artykułach do rejestru substancji aromatycznych rozumie się jako odniesienia do części A unijnego wykazu.

Artykuł 7

Uchylenie rozporządzenia (WE) nr 1565/2000

Rozporządzenie (WE) nr 1565/2000 traci moc z dniem 22 kwietnia 2013 r. Jednakże rozporządzenie to stosuje się nadal w odniesieniu do substancji aromatycznych poddawanych ocenie.

Artykuł 8

Uchylenie decyzji 1999/217/WE

Decyzja 1999/217/WE traci moc z dniem 22 kwietnia 2013 r.

Artykuł 9

Przepisy dotyczące żywności dla niemowląt i małych dzieci

Państwa członkowskie mogą stosować przepisy krajowe bardziej restrykcyjne niż przepisy części A unijnego wykazu w odniesieniu do stosowania substancji aromatycznych w preparatach do początkowego i dalszego żywienia niemowląt, przetworzonej żywności na bazie zbóż oraz żywności i dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt i małych dzieci, o których mowa w dyrektywie 2009/39/WE. Wspomniane środki krajowe muszą być niezbędne do zapewnienia odpowiedniej ochrony konsumentów i proporcjonalne do osiągnięcia tego celu.

Artykuł 10

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 22 kwietnia 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 października 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 299 z 23.11.1996, s. 1.

(2)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 34.

(3)  Dz.U. L 84 z 27.3.1999, s. 1.

(4)  Dz.U. L 180 z 19.7.2000, s. 8.

(5)  http://www.efsa.europa.eu/

(6)  Załącznik 6 do protokołu z 98 posiedzenia Komitetu Naukowego ds. Żywności, 21 i 22 września 1995 r.

(7)  Substancje aromatyczne i naturalne źródła aromatów, tom I, Chemicznie zdefiniowane substancje aromatyczne, wydanie czwarte. Rada Europy, Częściowe porozumienie w sprawach socjalnych i w dziedzinie zdrowia publicznego, Strasbourg, 1992 r., w tym późniejsze zmiany do roku 1999 r.

(8)  Ocena niektórych dodatków do żywności i zanieczyszczeń. 46 sprawozdanie Wspólnego Komitetu Ekspertów FAO/WHO ds. Dodatków do Żywności, WHO Technical Report Series nr 868, 1997 r.

49 sprawozdanie Wspólnego Komitetu Ekspertów FAO/WHO ds. Dodatków do Żywności, WHO Technical Report Series nr 884, 1999 r.

51 sprawozdanie Wspólnego Komitetu Ekspertów FAO/WHO ds. Dodatków do Żywności, WHO Technical Report Series nr 891, 2000 r.

53 sprawozdanie Wspólnego Komitetu Ekspertów FAO/WHO ds. Dodatków do Żywności, WHO Technical Report Series nr 896, 2000 r.

(9)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16.

(10)  Dz.U. L 128 z 21.5.2005, s. 73.

(11)  Dz.U. L 91 z 29.3.2006, s. 48.

(12)  Dz.U. L 163 z 24.6.2008, s. 42.

(13)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 1.

(14)  Opinia naukowa panelu ds. dodatków do żywności, przypraw, pomocy przetwórczych i materiałów pozostających w kontakcie z żywnością, sporządzona na wniosek Komisji, w sprawie kamfory w środkach aromatyzujących i innych składnikach żywności o właściwościach aromatyzujących. Dziennik EFSA 729, 1-15.

(15)  Opinia Komitetu Naukowego ds. Żywności na temat chininy. (Opinia z dnia 19 lutego 1988 r.) In Food - Science and techniques. Sprawozdania Komitetu Naukowego ds. Żywności (seria 21). Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego i Spraw Przemysłowych.

(16)  Opinia naukowa panelu ds. dodatków do żywności, przypraw, pomocy przetwórczych i materiałów pozostających w kontakcie z żywnością, sporządzona na wniosek Komisji, w sprawie oceny grupy substancji aromatycznych 35 (FGE.35). Trzy sole chininy z listy priorytetowej z grupy chemicznej 30. Dziennik EFSA (2008) 739, 1-18.

(17)  Opinia naukowa panelu ds. dodatków do żywności, przypraw, pomocy przetwórczych i materiałów pozostających w kontakcie z żywnością, sporządzona na wniosek Komisji, w sprawie oceny grupy substancji aromatycznych 36 (FGE.36). Dwa glikozydy triterpenowe z listy priorytetowej. Dziennik EFSA (2008) 740, 1-19.

(18)  Opinia Komitetu Naukowego ds. Żywności w sprawie kwasu glicyryzynowego i jego soli amonowej (z dnia 4 kwietnia 2003 r.). Komitet Naukowy ds. Żywności. SCF/CS/ADD/EDUL/225 wersja ostateczna. 10 kwietnia 2003 r. Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów.

(19)  Dz.U. L 124 z 20.5.2009, s. 21.

(20)  Zob. s. 162 niniejszego Dziennika Urzędowego.


ZAŁĄCZNIK

UNIJNY WYKAZ ŚRODKÓW AROMATYZUJĄCYCH I MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH

CZĘŚĆ A

Unijny wykaz substancji aromatycznych.

SEKCJA 1

Treść wykazu

Tabela 1 zawiera następujące informacje:

 

kolumna 1 (nr FL): niepowtarzalny numer identyfikacyjny substancji;

 

kolumna 2 (nazwa chemiczna): nazwa substancji;

 

kolumna 3 (nr CAS): numer rejestru CAS (Chemical Abstracts Service);

 

kolumna 4 (nr JECFA): numer Wspólnego Komitetu Ekspertów FAO/WHO ds. Dodatków do Żywności (JECFA);

 

kolumna 5 (nr CoE): numer według Rady Europy;

 

kolumna 6 (czystość danej substancji co najmniej 95 %, chyba że określono inaczej): czystość danej substancji aromatycznej powinna wynosić co najmniej 95 %. Jeżeli czystość wynosi mniej niż 95 %, skład substancji aromatycznej podany jest w tej kolumnie;

 

kolumna 7 (ograniczenia stosowania): substancje aromatyczne stosuje się zgodnie z dobrą praktyką produkcyjną, chyba że w tej kolumnie podano szczególne ograniczenie. Substancje aromatyczne, dla których obowiązuje ograniczenie stosowania, mogą być dodawane wyłącznie do żywności należącej do podanych kategorii, z zastrzeżeniem określonych warunków stosowania. W przypadku ograniczeń stosowania należy odnieść się do kategorii żywności wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008, które podano poniżej:

Numer kategorii

Kategoria żywności

1

Produkty mleczne i ich analogi

2

Tłuszcze i oleje, emulsje tłuszczowe i olejowe

3

Lody spożywcze

4.2

Owoce i warzywa przetworzone

5

Wyroby cukiernicze

5.3

Guma do żucia

6

Zboża i produkty zbożowe

7

Wyroby piekarskie

8

Mięso

9

Ryby i produkty rybołówstwa

10

Jaja i produkty jajeczne

11

Cukry, syropy, miód i słodziki stołowe

12

Sole, przyprawy, zupy, sosy, sałatki i produkty białkowe

13

Żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego w rozumieniu dyrektywy 2009/39/WE (1)

14.1

Napoje bezalkoholowe

14.2

Napoje alkoholowe, w tym ich odpowiedniki bezalkoholowe i o niskiej zawartości alkoholu

15

Przekąski gotowe do spożycia

16

Desery z wyłączeniem produktów objętych kategoriami 1, 3 i 4

17

Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2) z wyłączeniem suplementów diety dla niemowląt i małych dzieci

18

Przetworzona żywność nieobjęta kategoriami 1 do 17, z wyłączeniem żywności dla niemowląt i małych dzieci

 

kolumna 8 (przypisy): przypis 1 odnosi się do substancji aromatycznych, które nie zostały jeszcze poddane ocenie przez Urząd. Przypisy 2 do 4 odnoszą się do terminów, w których wnioskodawcy mają obowiązek spełnić wymogi Urzędu wyrażone w opublikowanych opiniach. Jeżeli w wymaganym terminie nie zostaną dostarczone niezbędne informacje, dana substancja aromatyczna zostanie skreślona z unijnego wykazu. Urząd ocenia przedłożone informacje w ciągu 9 miesięcy od ich otrzymania. Substancje, które zostały poddane ocenie przez JECFA, identyfikowane są za pomocą numeru JECFA podanego w kolumnie 4.

(1)

Urząd nie zakończył jeszcze oceny

(2)

dodatkowe dane naukowe należy przedłożyć najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r.

(3)

dodatkowe dane naukowe należy przedłożyć najpóźniej do dnia 30 czerwca 2013 r.

(4)

dodatkowe dane naukowe należy przedłożyć najpóźniej do dnia 31 grudnia 2013 r.

 

Kolumna 9 (odniesienia): odniesienia do organu naukowego, który dokonał oceny.

SEKCJA 2

Uwagi

Uwaga 1: sole amonowe, sodowe, potasowe i wapniowe, a także chlorki, węglany i siarczany, posiadające właściwości aromatyzujące, traktowane są tak samo jak substancje podstawowe.

Uwaga 2: jeśli zatwierdzona substancja aromatyczna jest racematem (równomolową mieszaniną izomerów optycznych), dozwolone jest stosowanie obu form R i S. Jeżeli tylko forma R jest dozwolone, forma S nie jest objęta zezwoleniem i odwrotnie.

Uwaga 3: najwyższe dopuszczalne poziomy odnoszą się do poziomów w lub na środkach spożywczych w postaci, w której środki te są przedmiotem obrotu. W drodze odstępstwa od tej zasady w przypadku środków spożywczych suszonych lub zagęszczonych, które wymagają odtworzenia, najwyższe dopuszczalne poziomy odnoszą się do środków spożywczych odtworzonych zgodnie z instrukcjami podanymi na etykiecie z uwzględnieniem minimalnego współczynnika rozcieńczenia.

Uwaga 4: obecność substancji aromatycznej dozwolona jest:

a)

w wieloskładnikowych środkach spożywczych innych niż określone w załączniku, jeżeli dana substancja aromatyczna została dopuszczona do stosowania w jednym ze składników danego wieloskładnikowego środka spożywczego;

b)

w żywności wykorzystywanej wyłącznie do przygotowania wieloskładnikowego środka spożywczego spełniającego wymogi niniejszego rozporządzenia.

Tabela 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Nr FL

Nazwa chemiczna

Nr CAS

Nr JECFA

Nr CoE

Czystość danej substancji co najmniej 95 %, o ile nie określono inaczej

Ograniczenie stosowania

Przypis

Odniesienie

01.001

Limonen

138-86-3

 

491

 

 

 

EFSA

01.002

1-Izopropylo-4-metylobenzen

99-87-6

1325

620

 

 

 

EFSA

01.003

Pin-2(10)-en

127-91-3

1330

2114

 

 

2

EFSA

01.004

Pin-2(3)-en

80-56-8

1329

2113

 

 

2

EFSA

01.005

Terpinolen

586-62-9

1331

2115

 

 

 

EFSA

01.006

alfa-Felandren

99-83-2

1328

2117

Co najmniej 85 %; składniki drugorzędne to 10-12 % cymenu i innych węglowodorów terpenowych

 

 

EFSA

01.007

beta-Kariofylen

87-44-5

1324

2118

80-92 % beta-kariofylenu i 15-19 % węglowodorów terpenowych o ogólnym wzorze C15H24 (np. walencen)

 

2

EFSA

01.008

Mircen

123-35-3

1327

2197

Co najmniej 90 %; składniki drugorzędne to węglowodory terpenowe o ogólnym wzorze C15H24 (np. walencen); najmniejsza oznaczana ilość może obejmować śladowe ilości limonenu alfa- i beta-pinenu oraz innych często występujących terpenów o ogólnym wzorze C10H16

 

4

EFSA

01.009

Kamfen

79-92-5

1323

2227

Co najmniej 80 %; składniki drugorzędne to 15-19 % węglowodorów terpenowych o ogólnym wzorze C15H24 (np. walencen)

 

2

EFSA

01.010

1-Izopropenylo-4-metylobenzen

1195-32-0

1333

2260

 

 

 

EFSA

01.014

1-Metylonaftalen

90-12-0

1335

11009

 

 

4

JECFA/EFSA

01.015

Winylobenzen

100-42-5

 

11022

 

 

1

EFSA

01.016

1,4(8),12-Bisabolatrien

495-62-5

1336

10979

 

 

 

EFSA

01.017

Walencen

4630-07-3

1337

11030

Co najmniej 94 %; składniki drugorzędne to 1-4 % innych seskwiterpenów o ogólnym wzorze C15H24

 

2

EFSA

01.018

beta-Ocymen

13877-91-3

1338

11015

Co najmniej 80 %; składnik drugorzędny to 15-17 % cis-beta-ocymenu

 

4

EFSA

01.019

alfa-Terpinen

99-86-5

1339

11023

Co najmniej 89 %; składniki drugorzędne to 6-7 % 1,4- i 1,8-cyneolu

 

 

EFSA

01.020

gamma-Terpinen

99-85-4

1340

11025

 

 

 

EFSA

01.024

beta-Burbonen

5208-59-3

1345

11931

 

 

2

EFSA

01.026

1(5),7(11)-Gwajadien

88-84-6

1347

 

 

 

2

EFSA

01.027

Bisabola-1,8,12-trien

17627-44-0

 

 

 

 

 

EFSA

01.028

beta-Bisabolen

495-61-4

 

 

 

 

 

EFSA

01.029

delta-3-Karen

13466-78-9

1342

10983

Co najmniej 92 %; składniki drugorzędne to 2-3 % beta-pinenu; 1-2 % limonenu; 1-2 % mircenu; 0-1 % p-cymenu

 

2

EFSA

01.033

2,2-Dimetyloheksan

590-73-8

 

 

 

 

 

EFSA

01.034

2,4-Dimetyloheksan

589-43-5

 

 

 

 

 

EFSA

01.035

2,6-Dimetylookta-2,4,6-trien

673-84-7

 

 

 

 

2

EFSA

01.038

Dodekan

112-40-3

 

 

 

 

 

EFSA

01.039

delta-Elemen

20307-84-0

 

10996

 

 

 

EFSA

01.040

alfa-Farnezen

502-61-4

1343

10998

Co najmniej 38 % alfa i 29 % beta (suma izomerów cis/trans); składniki drugorzędne to 20 % bisabolenu, do 10 % innych izomerów (walencen, burbonen, kadinen, gwajen)

 

4

EFSA

01.045

d-Limonen

5989-27-5

1326

491

 

 

 

EFSA

01.046

l-Limonen

5989-54-8

 

491

 

 

 

EFSA

01.054

Pentadekan

629-62-9

 

 

 

 

 

EFSA

01.057

Tetradekan

629-59-4

 

 

 

 

 

EFSA

01.059

4(10)-Tujen

3387-41-5

 

11018

 

 

2

EFSA

01.061

Undeka-1,3,5-trien

16356-11-9

1341

 

Co najmniej 94 % (suma izomerów cis/trans); składnik drugorzędny to 2,4,6-undekatrien (Z,Z,E)

 

4

EFSA

01.064

cis-3,7-Dimetylo-1,3,6-oktatrien

3338-55-4

 

 

 

 

2

EFSA

01.070

1-Okten

111-66-0

 

 

 

 

2

EFSA

01.077

1-Metylo-1,3-cykloheksadien

1489-56-1

1344

 

 

 

 

EFSA

02.001

2-Metylopropan-1-ol

78-83-1

251

49

 

 

 

JECFA

02.002

Propan-1-ol

71-23-8

82

50

 

 

 

JECFA

02.003

Izopentanol

123-51-3

52

51

 

 

 

JECFA

02.004

Butan-1-ol

71-36-3

85

52

 

 

 

JECFA

02.005

Heksan-1-ol

111-27-3

91

53

 

 

 

JECFA

02.006

Oktan-1-ol

111-87-5

97

54

 

 

 

JECFA

02.007

Nonan-1-ol

143-08-8

100

55

 

 

 

JECFA

02.008

Dodekan-1-ol

112-53-8

109

56

 

 

 

JECFA

02.009

Heksadekan-1-ol

36653-82-4

114

57

 

 

 

JECFA

02.010

Alkohol benzylowy

100-51-6

25

58

 

 

 

EFSA

02.011

Cytronellol

106-22-9

1219

59

Co najmniej 90 %; składniki drugorzędne to 5-8 % dwunienasyconych i nasyconych alkoholi zawierających 10 atomów węgla, 1 % octanu cytronellylu, 1 % cytronellalu

 

 

EFSA

02.012

Geraniol

106-24-1

1223

60

 

 

 

EFSA

02.013

Linalol

78-70-6

356

61

 

 

 

JECFA

02.014

alfa-Terpineol

98-55-5

366

62

 

 

 

JECFA

02.015

Mentol

89-78-1

427

63

 

 

 

JECFA

02.016

DL-Borneol

507-70-0

1385

64

 

 

 

EFSA

02.017

Alkohol cynamylowy

104-54-1

647

65

 

 

 

EFSA

02.018

Nerolidol

7212-44-4

1646

67

 

 

 

EFSA

02.019

2-Fenyloetan-1-ol

60-12-8

987

68

 

 

 

EFSA

02.020

Heks-2-en-1-ol

2305-21-7

1354

 

 

 

2

EFSA

02.021

Heptan-1-ol

111-70-6

94

70

 

 

 

JECFA

02.022

Oktan-2-ol

123-96-6

289

71

 

 

 

JECFA

02.023

Okt-1-en-3-ol

3391-86-4

1152

 

 

 

1

EFSA

02.024

Dekan-1-ol

112-30-1

103

73

 

 

 

JECFA

02.026

3,7-Dimetylooktan-1-ol

106-21-8

272

75

Co najmniej 90 %; składniki drugorzędne to 5-7 % geraniolu i cytronellolu

 

 

JECFA

02.027

(-)-Rodinol

6812-78-8

1222

76

 

 

 

EFSA

02.028

3,7-Dimetylooktan-3-ol

78-69-3

357

77

 

 

 

JECFA

02.029

3,7,11-Trimetylododeka-2,6,10-trien-1-ol

4602-84-0

1230

78

 

 

 

EFSA

02.030

Alkohol alfa-pentylocynamylowy

101-85-9

674

79

 

 

 

EFSA

02.031

3-Fenylopropan-1-ol

122-97-4

636

80

 

 

 

EFSA

02.033

1-Fenylopropan-1-ol

93-54-9

822

82

 

 

 

EFSA

02.034

1-Fenylopentan-2-ol

705-73-7

825

83

 

 

 

EFSA

02.035

2-Metylo-1-fenylopropan-2-ol

100-86-7

1653

84

 

 

 

EFSA

02.036

4-Fenylobutan-2-ol

2344-70-9

815

85

 

 

 

EFSA

02.037

3-Metylo-1-fenylopentan-3-ol

10415-87-9

1649

86

 

 

 

EFSA

02.038

Alkohol fenchylowy

1632-73-1

1397

87

 

 

 

EFSA

02.039

Alkohol 4-izopropylobenzylowy

536-60-7

864

88

 

 

 

EFSA

02.040

Pentan-1-ol

71-41-0

88

514

 

 

 

JECFA

02.041

2-Metylobutan-2-ol

75-85-4

 

515

 

 

 

EFSA

02.042

2-(4-Metylofenylo)propan-2-ol

1197-01-9

1650

530

Co najmniej 90 %; składnik drugorzędny to 9-11 % p-izopropenylotoluenu

 

 

EFSA

02.043

2-Etylobutan-1-ol

97-95-0

 

543

 

 

 

SCF/CoE

02.044

Heptan-3-ol

589-82-2

286

544

 

 

 

JECFA

02.045

Heptan-2-ol

543-49-7

284

554

 

 

 

JECFA

02.047

3,7-Dimetylooktano-1,7-diol

107-74-4

610

559

 

 

 

JECFA

02.049

Nona-2,6-dien-1-ol

7786-44-9

1184

589

 

 

2

EFSA

02.050

Pent-2-en-1-ol

20273-24-9

1793

665

 

 

2

EFSA

02.051

5-Fenylopentan-1-ol

10521-91-2

675

674

 

 

 

EFSA

02.052

2-Propan-2-ol metylu

75-65-0

 

698

 

 

 

EFSA

02.054

p-Mentano-1,8-diol

80-53-5

 

701

 

 

 

EFSA

02.055

3,5,5-Trimetyloheksan-1-ol

3452-97-9

268

702

 

 

 

JECFA

02.056

Heks-3(cis)-en-1-ol

928-96-1

315

750c

 

 

 

JECFA

02.057

Undekan-1-ol

112-42-5

106

751

 

 

 

JECFA

02.058

(Z)-Nerol

106-25-2

1224

2018

 

 

 

EFSA

02.059

DL-Izoborneol

124-76-5

1386

2020

Co najmniej 92 %; składnik drugorzędny to 3-5 % borneolu

 

 

EFSA

02.060

p-Menta-1,8-dien-7-ol

536-59-4

974

 

 

 

2

EFSA

02.061

Dihydrokarweol

619-01-2

378

2025

 

 

 

JECFA

02.062

Karweol

99-48-9

381

2027

 

 

 

JECFA

02.063

d-Neomentol

2216-52-6

428

2028

 

 

 

JECFA

02.064

1-Fenyloetan-1-ol

98-85-1

799

2030

 

 

 

EFSA

02.065

4-Metylo-1-fenylopentan-2-ol

7779-78-4

827

2031

 

 

 

EFSA

02.066

4-Fenylobut-3-en-2-ol

17488-65-2

819

 

 

 

2

EFSA

02.067

1R,2S,5R-Izopulegol

89-79-2

755

2033

 

 

4

EFSA

02.070

Cykloheksanol

108-93-0

 

2138

 

 

 

EFSA

02.071

p-Mentan-2-ol

499-69-4

376

2228

 

 

 

JECFA

02.072

4-Terpinenol

562-74-3

439

2229

 

 

 

JECFA

02.073

2-Fenylopropan-1-ol

1123-85-9

1459

2257

 

 

 

EFSA

02.074

Heks-4-en-1-ol

6126-50-7

318

2295

 

 

 

JECFA

02.075

(1R,2S,5S)-neo-Dihydrokarweol

18675-33-7

 

2296

 

 

 

EFSA

02.076

2-Metylobutan-1-ol

137-32-6

1199

2346

 

 

 

EFSA

02.077

Pentan-3-ol

584-02-1

 

2349

 

 

 

EFSA

02.078

Etanol

64-17-5

41

11891

 

 

 

JECFA

02.079

Izopropanol

67-63-0

277

 

 

 

 

JECFA

02.080

1-(p-Tolilo)etan-1-ol

536-50-5

805

10197

 

 

 

EFSA

02.081

2,6-Dimetyloheptan-4-ol

108-82-7

303

11719

Co najmniej 90 %; składnik drugorzędny to 8-9 % 2-heptanolu

 

 

JECFA

02.082

2-Etyloheksan-1-ol

104-76-7

267

11763

 

 

 

JECFA

02.083

p-Menta-1-en-3-ol

491-04-3

434

10248

 

 

 

JECFA

02.085

Wodzian sabinenu

546-79-2

441

10309

 

 

 

JECFA

02.086

Undekan-2-ol

1653-30-1

297

11826

 

 

 

JECFA

02.087

Nonan-2-ol

628-99-9

293

11803

 

 

 

JECFA

02.088

Pentan-2-ol

6032-29-7

280

11696

 

 

 

JECFA

02.089

Heksan-3-ol

623-37-0

282

11775

 

 

 

JECFA

02.090

Non-2(trans)-en-1-ol

31502-14-4

1365

10292

 

 

2

EFSA

02.091

Mirtenol

515-00-4

981

10285

 

 

2

EFSA

02.092

Dehydrodihydrojonol

57069-86-0

397

10195

Co najmniej 70 %; składnik drugorzędny to 25-27 % tetrahydrojononu

 

 

JECFA

02.093

Non-6-en-1-ol

35854-86-5

324

10294

 

 

 

JECFA

02.094

Okt-3-en-1-ol

20125-84-2

321

10296

 

 

 

JECFA

02.095

2-Etylofenchol

18368-91-7

440

10208

 

 

 

JECFA

02.096

1-Terpinenol

586-82-3

373

10252

 

 

 

JECFA

02.097

beta-Terpineol

138-87-4

374

10254

 

 

 

JECFA

02.098

Oktan-3-ol

589-98-0

291

11715

 

 

 

JECFA

02.099

Pent-1-en-3-ol

616-25-1

1150

11717

 

 

1

EFSA

02.100

Pinokarweol

5947-36-4

1403

10303

 

 

 

EFSA

02.101

Pin-2-en-4-ol

473-67-6

1404

10304

 

 

 

EFSA

02.102

Okt-3-en-2-ol

76649-14-4

1140

 

 

 

1

EFSA

02.103

Dekan-3-ol

1565-81-7

295

10194

 

 

 

JECFA

02.104

Heks-1-en-3-ol

4798-44-1

1151

10220

 

 

1

EFSA

02.105

4-(2,6,6-Trimetylo-2-cykloheksenylo)but-3-en-2-ol

25312-34-9

391

 

 

 

2

JECFA

02.106

4-(2,2,6-Trimetylo-1-cykloheksenylo)but-3-en-2-ol

22029-76-1

392

 

Co najmniej 92%; składniki drugorzędne to 3-8 % jonolu i jononu

 

2

JECFA

02.107

Dihydro-beta-jonol

3293-47-8

395

 

 

 

 

JECFA

02.108

2-Metylo-4-fenylobutan-2-ol

103-05-9

1477

10281

 

 

 

EFSA

02.109

3-Metylobut-2-en-1-ol

556-82-1

1200

11795

 

 

 

EFSA

02.110

2,6-Dimetylohept-6-en-1-ol

36806-46-9

348

 

Co najmniej 90 %; składnik drugorzędny to 5-10 % 6-metylo-5-hepten-2-onu

 

 

JECFA

02.111

3-Metylobutan-2-ol

598-75-4

300

 

 

 

 

JECFA

02.112

Non-2(cis)-en-1-ol

41453-56-9

1369

10292

 

 

2

EFSA

02.113

Okt-5(cis)-en-1-ol

64275-73-6

322

 

Co najmniej 90 %; składnik drugorzędny to 7-9 % trans-5-okten-1-olu

 

 

JECFA

02.114

2-(2,2,3-Trimetylocyklopent-3-enylo)etan-1-ol

1901-38-8

970

 

 

 

 

EFSA

02.115

3-Metylopentan-1-ol

589-35-5

263

10275

 

 

 

JECFA

02.119

Cedrenol

28231-03-0

 

10189

 

 

 

EFSA

02.120

(+)-Cedrol

77-53-2

 

10190

 

 

 

EFSA

02.121

Butan-2-ol

78-92-2

 

11735

 

 

 

SCF/CoE

02.122

p-Menta-1,8(10)-dien-9-ol

3269-90-7

 

 

 

 

2

EFSA

02.123

2-Metylobut-3-en-2-ol

115-18-4

 

11794

 

 

 

EFSA

02.124

6-Metylohept-5-en-2-ol

1569-60-4

 

10264

 

 

 

EFSA

02.125

Undek-10-en-1-ol

112-43-6

 

10319

 

 

 

EFSA

02.126

Tetradekan-1-ol

112-72-1

 

10314

 

 

 

EFSA

02.128

Alkohol p-anizylowy

105-13-5

871

66

 

 

 

EFSA

02.129

(l)-alfa-Bisabolol

23089-26-1

 

10178

Suma izomerów co najmniej 95 %

 

 

EFSA

02.131

But-3-en-2-ol

598-32-3

 

 

 

 

1

EFSA

02.132

Butano-1,3-diol

107-88-0

 

 

 

 

 

EFSA

02.133

Butano-2,3-diol

513-85-9

 

10181

 

 

 

EFSA

02.134

2-Cykloheksyloetan-1-ol

4442-79-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.135

Cyklopentanol

96-41-3

 

10193

 

 

 

EFSA

02.136

Dek-1-en-3-ol

51100-54-0

1153

 

 

 

1

EFSA

02.137

Dek-2-en-1-ol

22104-80-9

1794

11750

 

 

2

EFSA

02.138

Dek-9-en-1-ol

13019-22-2

 

 

 

 

 

EFSA

02.139

Deka-2,4-dien-1-ol

18409-21-7

1189

 

 

 

2

EFSA

02.140

1,2-Dihydrolinalol

2270-57-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.141

2-(6,6-Dimetylobicyklo[3.1.1]hept-2-en-2-ylo)etan-1-ol

128-50-7

986

 

 

 

 

EFSA

02.142

3,3-Dimetylobutan-2-ol

464-07-3

 

 

 

 

 

EFSA

02.144

2,6-Dimetylookt-7-en-2-ol

18479-58-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.145

2,6-Dimetylookta-1,5,7-trien-3-ol

29414-56-0

 

 

 

 

1

EFSA

02.146

(E)-3,7-Dimetylookta-1,5,7-trien-3-ol

53834-70-1

 

10202

Co najmniej 93 %; składniki drugorzędne to 2-3 % linalolu, 1-2 % tlenku linalolu i do 1% tlenku nerolu

 

4

EFSA

02.147

3,6-Dimetylooktan-3-ol

151-19-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.148

Dodekan-2-ol

10203-28-8

 

11760

 

 

 

EFSA

02.149

(-)-alfa-Elemol

639-99-6

 

10205

 

 

 

EFSA

02.150

Linalol (E,E)-geranylu

1113-21-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.152

Hept-3-en-1-ol

10606-47-0

 

10219

 

 

 

EFSA

02.153

Hepta-2,4-dien-1-ol

33467-79-7

1784

 

 

 

2

EFSA

02.154

Heptadekan-1-ol

1454-85-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.155

1-Hepten-3-ol

4938-52-7

1842

10218

 

 

1

EFSA

02.156

Heks-2(cis)-en-1-ol

928-94-9

1374

69

Co najmniej 92 %; składnik drugorzędny to 3-4 % heks-2(trans)-en-1-olu

 

2

EFSA

02.159

Heks-3-en-1-ol

544-12-7

315

750

 

 

 

SCF/CoE

02.162

Heksa-2,4-dien-1-ol

111-28-4

1174

 

 

 

2

EFSA

02.164

Alkohol 4-hydroksy-3,5-dimetoksybenzylowy

530-56-3

 

 

 

 

 

EFSA

02.165

Alkohol 4-hydroksybenzylowy

623-05-2

955

 

 

 

 

EFSA

02.166

2-(4-Hydroksyfenylo)etan-1-ol

501-94-0

 

10226

 

 

 

EFSA

02.167

(1R,2R,5S)-Izodihydrokarweol

18675-35-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.168

Izofitol

505-32-8

 

10233

 

 

 

EFSA

02.170

(R)-(-)-Lawandulol

498-16-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.171

p-Mentan-8-ol

498-81-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.173

3-(4-Metoksyfenylo)propan-1-ol

5406-18-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.174

2-Metylobut-2-en-1-ol

4675-87-0

 

10258

 

 

1

EFSA

02.175

2-Metylobut-3-en-1-ol

4516-90-9

 

10259

 

 

 

EFSA

02.176

3-Metylobut-3-en-1-ol

763-32-6

 

10260

 

 

 

EFSA

02.177

2-Metyloheksan-3-ol

617-29-8

 

10266

 

 

 

EFSA

02.178

2-Metylooktan-1-ol

818-81-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.180

4-Metylopentan-1-ol

626-89-1

 

10278

 

 

 

EFSA

02.181

2-Metylopentan-2-ol

590-36-3

 

10274

 

 

 

EFSA

02.182

3-Metylopentan-2-ol

565-60-6

 

10276

 

 

 

EFSA

02.183

4-Metylopentan-2-ol

108-11-2

 

10279

 

 

 

EFSA

02.184

3-Metylopentan-3-ol

77-74-7

 

10277

 

 

 

EFSA

02.186

Mirtanol

514-99-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.187

Non-1-en-3-ol

21964-44-3

 

10291

 

 

1

EFSA

02.188

Nona-2,4-dien-1-ol

62488-56-6

1183

11802

Co najmniej 92 %; składnik drugorzędny to 3-4 % 2-nonen-1-olu

 

2

EFSA

02.189

(Z,Z)-Nona-3,6-dien-1-ol

76649-25-7

1283

10289

 

 

 

EFSA

02.190

Nonan-3-ol

624-51-1

 

10290

 

 

 

EFSA

02.192

Okt-2-en-1-ol

22104-78-5

 

 

 

 

2

EFSA

02.193

Okt-2-en-4-ol

4798-61-2

1141

 

 

 

1

EFSA

02.194

Okta-1,5-dien-3-ol

83861-74-9

 

 

 

 

1

EFSA

02.195

Okta-(3Z,5E)-dien-1-ol

70664-96-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.196

Oktadekan-1-ol

112-92-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.197

1,2,3,4,4a,5,6,7-Oktahydro-2,5,5-trimetylonaftalen-2-ol

41199-19-3

 

10173

 

 

 

EFSA

02.198

Oktano-1,3-diol

23433-05-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.201

Pent-4-en-1-ol

821-09-0

 

 

 

 

 

EFSA

02.202

Pentadekan-1-ol

629-76-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.203

2-Fenylopropan-2-ol

617-94-7

 

11704

 

 

 

EFSA

02.204

Fitol

150-86-7

1832

10302

 

 

 

EFSA

02.205

Alkohol piperonylowy

495-76-1

 

10306

 

 

 

EFSA

02.206

(-)-Sklareol

515-03-7

 

10311

 

 

 

EFSA

02.207

Alkohol tujonilowy

21653-20-3

1865

 

 

 

 

EFSA

02.209

3,3,5-Trimetylocykloheksan-1-ol

116-02-9

1099

 

 

 

 

EFSA

02.210

Undek-2-en-1-ol

37617-03-1

1384

 

 

 

2

EFSA

02.211

Undeka-1,5-dien-3-ol

56722-23-7

 

 

 

 

1

EFSA

02.213

Alkohol wanililowy

498-00-0

886

690

 

 

 

EFSA

02.214

Wetiwerol

89-88-3

1866

10321

 

 

2

EFSA

02.216

12-beta-Santalen-14-ol

77-42-9

 

74

 

 

2

EFSA

02.217

12-alfa-Santalen-14-ol

115-71-9

 

74

 

 

2

EFSA

02.219

2,6-Dimetylo-2-heptanol

13254-34-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.222

3-Pentenol-1

39161-19-8

 

10298

 

 

 

EFSA

02.224

3-(1-Mentoksy)propano-1,2-diol

87061-04-9

1408

 

 

 

 

EFSA

02.226

[S-(cis)]-3,7,11-Trimetylo-1,6,10-dodekatrien-3-ol

142-50-7

 

67

 

 

 

EFSA

02.229

(-)-3,7-Dimetylo-6-okten-1-ol

7540-51-4

 

 

Co najmniej 90 % izomeru cis; składniki drugorzędne to 2-6 % dwunienasyconych i nasyconych alkoholi zawierających 10 atomów węgla, 2-4 % octanu cytronellylu i 2-3 % cytronellalu

 

1

EFSA

02.230

Terpineol

8000-41-7

 

 

Suma izomerów: 91-99 %. Stosunek poszczególnych izomerów: 55-75 % alfa, 16-23 % gamma, 1-10 % cis-beta, 1-13 % trans-beta, 0-1 % delta

 

 

EFSA

02.231

trans-2, cis-6-Nonadien-1-ol

28069-72-9

 

 

 

 

2

EFSA

02.234

(Z)-Non-3-en-1-ol

10340-23-5

 

10293

 

 

 

EFSA

02.242

2-Butoksyetan-1-ol

111-76-2

 

10182

 

 

 

EFSA

02.243

(E,Z)-3,6-nonadien-1-ol

56805-23-3

1284

 

Co najmniej 92 %; składnik drugorzędny to 6 % (E,E)-3,6-nonadien-1-olu

 

 

EFSA

02.245

2,3,4-Trimetylo-3-pentanol

3054-92-0

1643

 

 

 

 

EFSA

02.246

p-Mentano-3,8-diol

42822-86-6

1416

 

 

 

 

EFSA

02.247

l-Mentoksyetanol

38618-23-4

1853

 

 

 

 

EFSA

02.248

Acetal 3-(l-mentoksy)propano-1,2-diol waniliny

180964-47-0

1879

 

 

 

 

EFSA

02.249

(4Z)-Hepten-1-ol

6191-71-5

1280

 

 

 

 

EFSA

02.250

2,4,8-Trimetylo-7-nonen-2-ol

437770-28-0

1644

 

 

 

 

EFSA

02.251

2,4,8-Trimetylo-3,7-nonadien-2-ol

479547-57-4

1645

 

 

 

 

EFSA

02.252

4,8-Dimetylo-3,7-nonadien-2-ol

67845-50-5

1841

 

 

 

1

EFSA

02.253

2,4-Dimetylo-4-nonanol

74356-31-3

1850

 

 

 

 

EFSA

02.254

(1R, 2S, 5S)-3-Mentoksy-2-metylopropano-1,2-diol

195863-84-4

1411

 

 

 

 

EFSA

02.255

(Z)-4-Hepten-2-ol

66642-85-1

 

 

Co najmniej 91 %; składniki drugorzędne to (E)-4-hepten-2-ol (4-5%), 2-heptanol (do 1%), trans-3-hepten-2-ol (do 1%) cis -3-hepten-2-ol (do 1%)

 

 

EFSA

03.001

1,8-Cyneol

470-82-6

1234

182

 

 

 

EFSA

03.003

Eter etylowy benzylu

539-30-0

1252

521

 

 

 

EFSA

03.004

Eter dibenzylowy

103-50-4

1256

11856

 

 

 

EFSA

03.005

Eter etylowy 2-butylu

2679-87-0

1231

10911

 

 

 

EFSA

03.006

2-Metoksyetylobenzen

3558-60-9

1254

11812

 

 

 

EFSA

03.007

1,4-Cyneol

470-67-7

1233

11225

Co najmniej 75 %; składnik drugorzędny to 20-25 % 1,8-cyneolu

 

 

EFSA

03.008

2-Acetoksy-1,8-cyneol

57709-95-2

 

 

 

 

 

EFSA

03.010

Eter butylowy benzylu

588-67-0

1253

520

Co najmniej 93 %; składnik drugorzędny to 2-5 % alkoholu benzylowego

 

 

EFSA

03.011

Eter metylowy benzylu

538-86-3

 

10910

 

 

 

EFSA

03.012

Eter oktylowy benzylu

54852-64-1

 

 

 

 

 

EFSA

03.015

Eter etylowy geranylu

40267-72-9

 

 

 

 

 

EFSA

03.016

Eter metylowy heksylu

4747-07-3

 

 

 

 

 

EFSA

03.019

Eter etylowy prenylu

22094-00-4

1232

 

 

 

 

EFSA

03.020

Eter metylowy alfa-terpinylu

14576-08-0

 

 

 

 

 

EFSA

03.022

1-Metoksy-1-decen

79930-37-3

1802

 

 

 

 

EFSA

03.023

Octan 1-etoksyetylu

1608-72-6

 

 

 

 

 

EFSA

03.024

Eter digeranylu

31147-36-1

 

 

 

 

 

EFSA

04.002

6-Etoksyprop-3-enylofenol

94-86-0

1264

170

 

 

 

EFSA

04.003

Eugenol

97-53-0

1529

171

 

 

 

EFSA

04.004

Izoeugenol

97-54-1

1260

172

 

 

 

EFSA

04.005

2-Metoksyfenol

90-05-1

713

173

 

 

 

EFSA

04.006

Tymol

89-83-8

709

174

 

 

 

EFSA

04.007

2-Metoksy-4-metylofenol

93-51-6

715

175

 

 

 

EFSA

04.008

4-Etylogwajakol

2785-89-9

716

176

 

 

 

EFSA

04.009

2-Metoksy-4-winylofenol

7786-61-0

725

177

 

 

 

EFSA

04.010

1-Metoksy-4-(prop-1(trans)-enylo)benzen

4180-23-8

217

183

 

 

 

JECFA

04.013

1,2-Dimetoksy-4-(prop-1-enylo)benzen

93-16-3

1266

186

 

 

 

EFSA

04.014

1-Metoksy-2-metylobenzen

578-58-5

1242

187

 

 

 

EFSA

04.015

1-Metoksy-4-metylobenzen

104-93-8

1243

188

 

 

 

EFSA

04.016

1,3-Dimetoksybenzen

151-10-0

1249

189

 

 

 

EFSA

04.017

1-Etoksy-2-metoksy-4-(prop-1-enylo)benzen

7784-67-0

1267

190

 

 

 

EFSA

04.018

Eter izoeugenylowy benzylu

120-11-6

1268

522

 

 

 

EFSA

04.019

2,5-Dimetylofenol

95-87-4

706

537

 

 

 

EFSA

04.020

3,5-Dimetylofenol

108-68-9

 

538

 

 

 

EFSA

04.021

3-Etylofenol

620-17-7

 

549

 

 

 

EFSA

04.022

4-Etylofenol

123-07-9

694

550

 

 

 

EFSA

04.026

3-Metylofenol

108-39-4

692

617

 

 

 

EFSA

04.027

2-Metylofenol

95-48-7

691

618

 

 

 

EFSA

04.028

4-Metylofenol

106-44-5

693

619

 

 

 

EFSA

04.029

Benzeno-1,2-diol

120-80-9

 

680

 

 

 

SCF/CoE

04.031

Karwakrol

499-75-2

710

2055

 

 

 

EFSA

04.032

Anizol

100-66-3

1241

2056

 

 

 

EFSA

04.033

Eter etylowy beta-naftylu

93-18-5

1258

2058

 

 

 

EFSA

04.034

1,4-Dimetoksybenzen

150-78-7

1250

2059

 

 

 

EFSA

04.035

Eter difenylowy

101-84-8

1255

2201

 

 

 

EFSA

04.036

2,6-Dimetoksyfenol

91-10-1

721

2233

 

 

 

EFSA

04.037

4-Etoksyfenol

622-62-8

720

2258

 

 

 

EFSA

04.038

Eter etylowy karwakrylu

4732-13-2

1247

11840

 

 

 

EFSA

04.039

1-Metoksy-4-propylobenzen

104-45-0

1244

11835

 

 

 

EFSA

04.040

1,2-Dimetoksy-4-winylobenzen

6380-23-0

1251

11228

 

 

 

EFSA

04.041

Fenol

108-95-2

690

11811

 

 

 

EFSA

04.042

2,6-Dimetylofenol

576-26-1

707

11261

 

 

 

EFSA

04.043

1-Izopropylo-2-metoksy-4-metylobenzen

1076-56-8

1246

11245

 

 

 

EFSA

04.044

2-Izopropylofenol

88-69-7

697

11234

 

 

 

EFSA

04.045

2-(Etoksymetylo)fenol

20920-83-6

714

11905

 

 

 

EFSA

04.046

2-Propylofenol

644-35-9

695

11908

 

 

 

EFSA

04.047

Benzeno-1,3-diol

108-46-3

712

11250

 

 

 

EFSA

04.048

3,4-Dimetylofenol

95-65-8

708

11262

 

 

 

EFSA

04.049

2-Metoksy-4-propylofenol

2785-87-7

717

 

 

 

 

EFSA

04.050

4-Propylofenol

645-56-7

696

 

 

 

 

EFSA

04.051

4-Allilo-2,6-dimetoksfenol

6627-88-9

726

11214

 

 

 

EFSA

04.052

4-Etylo-2,6-dimetoksyfenol

14059-92-8

723

11231

 

 

 

EFSA

04.053

4-Metylo-2,6-dimetoksyfenol

6638-05-7

722

 

 

 

 

EFSA

04.054

Eter izobutylowy beta-naftylu

2173-57-1

1259

11886

 

 

 

EFSA

04.055

2,6-dimetoksy-4-prop-1-enylofenol

20675-95-0

1265

 

 

 

 

EFSA

04.056

2,6-Dimetoksy-4-propylofenol

6766-82-1

724

 

 

 

 

EFSA

04.057

4-Winylofenol

2628-17-3

711

11257

 

 

 

EFSA

04.058

4-Allilofenol

501-92-8

1527

11218

 

 

 

EFSA

04.059

Eter metylowy karwakrylu

6379-73-3

 

11224

 

 

 

EFSA

04.061

2,6-Dimetoksy-4-winylofenol

28343-22-8

 

11229

 

 

 

EFSA

04.062

1,2-Dimetoksybenzen

91-16-7

1248

10320

 

 

 

EFSA

04.063

1,3-Dimetylo-4-metoksybenzen

6738-23-4

1245

 

 

 

 

EFSA

04.064

4-(1,1-dimetyloetylo)fenol

98-54-4

733

 

 

 

 

EFSA

04.065

2,3-Dimetylofenol

526-75-0

 

11258

 

 

 

EFSA

04.066

2,4-Dimetylofenol

105-67-9

 

11259

 

 

 

EFSA

04.067

1-Etoksy-2-metoksybenzen

17600-72-5

 

 

 

 

 

EFSA

04.068

1-Etoksy-4-metoksybenzen

5076-72-2

 

 

 

 

 

EFSA

04.069

1-Etylo-4-metoksybenzen

1515-95-3

 

 

 

 

 

EFSA

04.070

2-Ethylofenol

90-00-6

 

11232

 

 

 

EFSA

04.072

3-Izopropylofenol

618-45-1

 

 

 

 

 

EFSA

04.073

4-Izopropylofenol

99-89-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.074

2-Metoksynaftalen

93-04-9

1257

 

 

 

 

EFSA

04.075

1-Metoksynaftalen

2216-69-5

 

 

 

 

 

EFSA

04.076

3-Metoksyfenol

150-19-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.077

4-Metoksyfenol

150-76-5

 

11241

 

 

 

EFSA

04.078

5-Metylo-2-(tert-butylo)fenol

88-60-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.079

Eter metylowy 4-metoksybenzylu

1515-81-7

 

 

 

 

 

EFSA

04.084

1,2,3-Trimetoksybenzen

634-36-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.085

2,3,6-Trimetylofenol

2416-94-6

737

 

 

 

 

EFSA

04.088

1-Metoksy-4-(1-propenylo)benzen

104-46-1

 

183

 

 

 

CoE

04.091

Eter etylowy 4-hydroksybenzylu

57726-26-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.092

Eter metylowy 4-hydroksybenzylu

5355-17-9

 

 

 

 

 

EFSA

04.093

Eter butylowy wanililu

82654-98-6

888

 

 

 

 

EFSA

04.094

Eter etylowy 4-hydroksy-3-metoksybenzylu

13184-86-6

887

 

 

 

 

EFSA

04.095

2,4,6-Trimetylofenol

527-60-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.096

2-Metoksy-6-(2-propenylo)benzen

579-60-2

1528

 

 

 

 

EFSA

04.097

4-Prop-1-enylofenol

539-12-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.001

Aldehyd octowy

75-07-0

80

89

 

 

 

JECFA

05.002

Propanal

123-38-6

83

90

 

 

 

JECFA

05.003

Butanal

123-72-8

86

91

 

 

 

JECFA

05.004

2-Metylopropanal

78-84-2

252

92

 

 

 

JECFA

05.005

Pentanal

110-62-3

89

93

 

 

 

JECFA

05.006

3-Metylobutanal

590-86-3

258

94

 

 

 

JECFA

05.007

2-Etylobutanal

97-96-1

256

95

 

 

 

JECFA

05.008

Heksanal

66-25-1

92

96

 

 

 

JECFA

05.009

Oktanal

124-13-0

98

97

Co najmniej 92 %; składnik drugorzędny to 4-7 % 2-metyloheptanalu

 

 

JECFA

05.010

Dekanal

112-31-2

104

98

Co najmniej 92 %; składnik drugorzędny to 4-7 % 2-metylononanalu

 

 

JECFA

05.011

Dodekanal

112-54-9

110

99

Co najmniej 92 %; składniki drugorzędne to 3-6 % tetradekanalu; 2-5 % dekanalu; 1-2 % heksadekanalu

 

 

JECFA

05.012

3,7-Dimetylo-7-hydroksyoktanal

107-75-5

611

100

 

 

 

JECFA

05.013

Benzaldehyd

100-52-7

22

101

 

 

 

EFSA

05.014

Aldehyd cynamylowy

104-55-2

656

102

 

 

 

EFSA

05.015

Aldehyd 4-metoksybenzylowy

123-11-5

878

103

 

 

 

EFSA

05.016

Piperonal

120-57-0

896

104

 

 

 

EFSA

05.017

Aldehyd p-weratrowy

120-14-9

877

106

 

 

 

EFSA

05.018

Wanilina

121-33-5

889

107

 

 

 

EFSA

05.019

Etylowanilina

121-32-4

893

108

 

 

 

EFSA

05.020

Cytral

5392-40-5

1225

109

 

 

 

EFSA

05.021

Cytronellal

106-23-0

1220

110

Co najmniej 85 %; składniki drugorzędne to 12-14 % mieszaniny surowców terpenoidowych (głównie 1,8-cyneolu, 2-izopropylideno-5-metylocykloheksanolu, linalolu, octanu cytronellylu oraz innych naturalnie występujących terpenów)

 

 

EFSA

05.022

Aldehyd 4-izopropylobenzylowy

122-03-2

868

111

 

 

 

EFSA

05.023

2,6-Dimetyloktanal

7779-07-9

273

112

 

 

 

JECFA

05.024

2-Metylooktanal

7786-29-0

270

113

 

 

 

JECFA

05.025

Nonanal

124-19-6

101

114

Co najmniej 92 %; składnik drugorzędny to 4-8 % 2-metylooktanalu

 

 

JECFA

05.026

Aldehyl o-toluilowy

529-20-4

 

 

 

 

1

EFSA

05.027

Aldehyd toluilowy

1334-78-7

866

115

Co najmniej 95 % (suma izomerów o,m,p)

 

 

EFSA

05.028

Aldehyd m-toluilowy

620-23-5

 

 

 

 

1

EFSA

05.029

Aldehyd p-toluilowy

104-87-0

 

 

 

 

1

EFSA

05.030

Aldehyd fenylooctowy

122-78-1

1002

116

 

 

 

EFSA

05.031

Heptanal

111-71-7

95

117

Co najmniej 92 %; składnik drugorzędny to 4-7 % 2-metyloheksanalu

 

 

EFSA

05.032

Tetradekanal

124-25-4

112

118

Co najmniej 85 %; składniki drugorzędne to 10-12 % dodekanalu, heksadekanalu i oktadekanalu

 

 

JECFA

05.033

2-Etylohept-2-enal

10031-88-6

1216

120

 

 

1

EFSA

05.034

Undekanal

112-44-7

107

121

Co najmniej 92 %; składnik drugorzędny to 4-8 % 2-metylodekanalu

 

 

JECFA

05.035

Undek-10-enal

112-45-8

330

122

 

 

 

JECFA

05.036

Undek-9-enal

143-14-6

329

123

 

 

 

JECFA

05.037

2-Dodecenal

4826-62-4

1350

124

Co najmniej 93 %; składnik drugorzędny to 3-4 % kwasu 2-dodecenowego

 

2

EFSA

05.038

2-Fenylopropanal

93-53-8

1467

126

 

 

 

EFSA

05.039

Aldehyd alfa-butylocynamylowy

7492-44-6

684

127

 

 

 

EFSA

05.040

Aldehyd alfa-pentylocynamylowy

122-40-7

685

128

 

 

 

EFSA

05.041

Aldehyd alfa-heksylocynamylowy

101-86-0

686

129

 

 

 

EFSA

05.042

Aldehyd p-tolilooctowy

104-09-6

1023

130

 

 

 

EFSA

05.043

Aldehyd 2-(p-tolilo)propionowy

99-72-9

1471

131

 

 

 

EFSA

05.044

Aldehyd p-izopropylofenylooctowy

4395-92-0

1024

132

 

 

 

EFSA

05.045

Aldehyd 3-(p-kumenylo)-2-metylopropionowy

103-95-7

1465

133

Co najmniej 90 %; składnik drugorzędny to 5 % kwasu 3-(p-kumenylo)-2-metylopropionowego

 

 

EFSA

05.046

Aldehyd 2-metylo-4-fenylomasłowy

40654-82-8

1462

134

 

 

 

EFSA

05.047

Aldehyd 4-hydroksybenzylowy

123-08-0

956

558

 

 

 

EFSA

05.048

Aldehyd 2-metoksycynamonowy

1504-74-1

688

571

Co najmniej 94 %; składnik drugorzędny to 3 % kwasu o-metoksycynamonowego

 

 

EFSA

05.049

Aldehyd 2-metylomasłowy

96-17-3

254

575

 

 

 

JECFA

05.050

Aldehyd alfa-metylocynamonowy

101-39-3

683

578

 

 

 

EFSA

05.051

3-(4-metoksyfenylo)-2-metyloprop-2-enal

65405-67-6

689

584

 

 

 

EFSA

05.052

Aldehyd 2-metylo-3-(p-tolilo)propionowy

41496-43-9

1466

587

 

 

 

EFSA

05.053

2,4,6-Trimetylo-1,3,5-trioksan

123-63-7

 

594

 

 

 

SCF/CoE

05.055

Aldehyd salicylowy

90-02-8

897

605

 

 

 

EFSA

05.056

Aldehyd 4-etoksybenzylowy

10031-82-0

879

626

 

 

 

EFSA

05.057

Heksa-2(trans),4(trans)-dienal

142-83-6

1175

640

 

 

2

EFSA

05.058

Nona-2(trans),6(cis)-dienal

557-48-2

1186

659

Co najmniej 92 %; składnik drugorzędny to 4-7 % (E,E)-2,6-nonadienalu

 

2

EFSA

05.059

Non-6(cis)-enal

2277-19-2

325

661

Co najmniej 90 %; składnik drugorzędny to 6-9 % trans-6-nonenalu

 

 

JECFA

05.060

Okt-2-enal

2363-89-5

1363

663

Co najmniej 92 %; składniki drugorzędne to 3-4 % kwasu 2-oktenowego i oktanianu etylu

 

2

EFSA

05.061

Okt-6-enal

63826-25-5

 

664

 

 

 

EFSA

05.062

Aldehyd 2-fenylokrotonowy

4411-89-6

1474

670

 

 

2

EFSA

05.064

Trideka-2(trans), 4(cis), 7(cis)-trienal

13552-96-0

1198

685

Co najmniej 71 %; składniki drugorzędne to 14 % 4-cis-7-cis-tridekadienolu; 6 % 3-cis-7-cis-tridekadienolu; 5 % 2-trans-7-cis-tridekadienalu; 3 % 2-trans-4-trans-7-cis-tridekatrienalu

 

2

EFSA

05.066

Aldehyd 4-etoksy-3-metoksybenzylowy

120-25-2

 

703

 

 

 

EFSA

05.068

Aldehyd 4-etylobenzylowy

4748-78-1

865

705

 

 

 

EFSA

05.069

2-Metylopentanal

123-15-9

260

706

 

 

 

JECFA

05.070

2-Heptenal

2463-63-0

1360

730

 

 

2

SCF/CoE

05.071

Nona-2,4-dienal

6750-03-4

1185

732

Co najmniej 89 %; składniki drugorzędne to 5-6 % 2,4-nonadien-1-olu i 1-2 % 2-nonen-1-olu

 

2

EFSA

05.072

trans-2-Nonenal

18829-56-6

 

733

Co najmniej 92 %; składnik drugorzędny to 3-4 % kwasu 2-nonenowego

 

2

CoE

05.073

Heks-2(trans)-enal

6728-26-3

1353

748

Co najmniej 92 %; składnik drugorzędny to 3-4 % kwasu 2-heksenowego

 

2

CoE

05.074

2,6-dimetylohept-5-enal

106-72-9

349

2006

Co najmniej 85 %; składniki drugorzędne to 9-10 % 6-metylo-5-hepten-2-onu; 1-2 % 2,6-dimetylo-6-heptenalu

 

 

JECFA

05.075

Heks-3(cis)-enal

6789-80-6

316

2008

 

 

 

JECFA

05.076

Dek-2-enal

3913-71-1

1349

2009

Co najmniej 92 %; składnik drugorzędny to 3-4 % kwasu 2-decenowego

 

2

EFSA

05.077

2-Metyloundekanal

110-41-8

275

2010

 

 

 

JECFA

05.078

Tridek-2-enal

7774-82-5

1359

2011

Co najmniej 92 %; składnik drugorzędny to 3-4 % kwasu 2-tridecenowego

 

2

EFSA

05.079

Aldehyd oksyoctowy cytronellylu

7492-67-3

592

2012

Co najmniej 75 %; składniki drugorzędne to 20-21 % aldehydu geranilooksyoctowego; 1-2 % cytronellolu

 

 

EFSA

05.080

3-Fenylopropanal

104-53-0

645

2013

 

 

 

EFSA

05.081

2,4-Dekadienal

2363-88-4

 

 

Co najmniej 89%; składniki drugorzędne to Mieszanina (cis,cis)-; (cis, trans)- i (trans, cis)-2,4-dekadienali (suma wszystkich izomerów 95 %); acetonu i izopropanolu

 

2

EFSA

05.082

(Z,Z)-3,6-Dodekadienal

13553-09-8

 

2121

 

 

 

EFSA

05.084

Hepta-2,4-dienal

4313-03-5

1179

729

Co najmniej 92 %; składniki drugorzędne to 2-4 % (E,Z)-2,4-heptadienalu i 2-4 % kwasu 2,4-heptadienowego

 

2

EFSA

05.085

Hept-4-enal

6728-31-0

320

2124

 

 

 

JECFA

05.090

2-Metylopent-2-enal

623-36-9

1209

2129

Co najmniej 92 %; składniki drugorzędne to 1,5-2,5 % aldehydu propionowego i 3,5-4,5 % kwasu propionowego

 

1

EFSA

05.091

Aldehyd 2-hydroksy-4-metylobenzylowy

698-27-1

898

2130

 

 

 

EFSA

05.094

Aldehyd 3-(4-Izopropylofenylo)propionowy

7775-00-0

680

2261

85-90 % izomeru p i 5-10% izomeru o

 

 

EFSA

05.095

Aldehyd 2-metylokrotonowy

497-03-0

1201

2281

 

 

1

EFSA

05.096

4-Decenal

30390-50-2

326

2297

 

 

 

JECFA

05.097

Aldehyd 3-metylo-2-fenylomasłowy

2439-44-3

1463

135

 

 

 

EFSA

05.098

p-Ment-1-en-9-al

29548-14-9

971

10347

 

 

 

EFSA

05.099

5-Metylo-2-fenyloheks-2-enal

21834-92-4

1472

10365

 

 

2

EFSA

05.100

4-Metylo-2-fenylopent-2-enal

26643-91-4

1473

10366

 

 

2

EFSA

05.101

Penta-2,4-dienal

764-40-9

1173

11695

 

 

2

EFSA

05.102

Pent-2-enal

764-39-6

1364

10375

 

 

2

EFSA

05.103

3-Fenylopent-4-enal

939-21-9

679

10378

 

 

 

EFSA

05.104

2,6,6-Trimetylocykloheksa-1,3-dieno-1-karbaldehyd

116-26-7

977

10383

 

 

 

EFSA

05.105

2-Butylobut-2-enal

25409-08-9

1214

10324

 

 

1

EFSA

05.106

Mirtenal

564-94-3

980

10379

 

 

2

EFSA

05.107

2-Izopropylo-5-metyloheks-2-enal

35158-25-9

1215

10361

 

 

1

EFSA

05.108

Undeka-2,4-dienal

13162-46-4

1195

10385

 

 

2

EFSA

05.109

2-Undecenal

2463-77-6

1366

11827

 

 

2

EFSA

05.110

Aldehyd 2,4-dimetylobenzylowy

15764-16-6

869

 

 

 

 

EFSA

05.111

Okta-2(trans),6(trans)-dienal

56767-18-1

1182

10371

 

 

2

EFSA

05.112

Aldehyd 2,6,6-trimetylocykloheks-1-eno-1-octowy

472-66-2

978

10338

Co najmniej 92 %; składniki drugorzędne to 2-3 % beta-cyklocytralu; 0,5-1 % beta-jononu; 2-4 % beta-homocyklogeranianu metylu; 0,6-1 % beta-homocyklogeranianu etylu

 

 

EFSA

05.113

Heks-4-enal

4634-89-3

319

10337

 

 

 

JECFA

05.114

4-Metylopent-2-enal

5362-56-1

1208

10364

 

 

2

EFSA

05.115

2-Fenylopent-4-enal

24401-36-3

1476

10377

 

 

 

EFSA

05.116

3,5,5-Trimetyloheksanal

5435-64-3

269

10384

 

 

 

JECFA

05.117

p-Menta-1,8-dien-7-al

2111-75-3

973

11788

 

 

2

EFSA

05.118

Aldehyd 4-metoksycynamonowy

1963-36-6

687

11919

 

 

 

EFSA

05.119

(1R) Aldehyd 2,2,3-trimetylocyklopent-3-en-1-ylooctowy

4501-58-0

967

10325

 

 

 

EFSA

05.120

Dodeka-2,6-dienal

21662-13-5

1197

 

 

 

2

EFSA

05.121

Aldehyd 2,6,6-trimetylo-1-cyklohekseno-1-karboksylowy

432-25-7

979

2133

 

 

2

EFSA

05.122

Aldehyd p-metylocynamonowy

1504-75-2

682

10352

 

 

 

EFSA

05.123

(1R,2R,5S) Aldehyd 5-izopropenylo-2-metylocyklopentanokarboksylowy

55253-28-6

968

 

 

 

 

EFSA

05.124

Aldehyd 3-metylokrotonowy

107-86-8

1202

10354

 

 

 

EFSA

05.125

Dodeka-2,4-dienal

21662-16-8

1196

11758

Co najmniej 85 %; składnik drugorzędny to 11-12 % izomeru 2-trans-4-cis

 

2

EFSA

05.126

2-Metylookt-2-enal

49576-57-0

1217

10363

 

 

1

EFSA

05.127

Okta-2(trans),4(trans)-dienal

30361-28-5

1181

11805

 

 

2

EFSA

05.128

Okt-5(cis)-enal

41547-22-2

323

 

Co najmniej 85 %; składnik drugorzędny to 10-15 % trans-5-oktenalu

 

 

JECFA

05.129

Aldehyd 2-metoksybenzylowy

135-02-4

 

10350

 

 

 

EFSA

05.134

Aldehyd 2-metylo-3-tolilopropionowy (mieszanina o, m, p)

 

 

587

Co najmniej 95 % (suma izomerów p- 80 %; o- 10 %; m- 5 %)

 

 

CoE

05.137

Dec-4(cis)-enal

21662-09-9

 

 

Co najmniej 90 %; składnik drugorzędny to co najmniej 5 % izomeru trans

 

1

EFSA

05.139

Dec-9-enal

39770-05-3

1286

 

 

 

 

EFSA

05.140

Deka-2(trans),4(trans)-dienal

25152-84-5

1190

2120

Co najmniej 89 %; składniki drugorzędne to 3-4 % mieszaniny (cis-cis)-, (cis-trans)- i (trans-cis)-2,4-dekadienali; 3-4 % acetonu oraz ilości śladowe izopropanolu

 

2

EFSA

05.141

Deka-2,4,7-trienal

51325-37-2

1786

 

 

 

2

EFSA

05.142

Aldehyd 3,4-dihydroksybenzylowy

139-85-5

 

10328

 

 

 

EFSA

05.143

2,5-Dimetylo-2-winyloheks-4-enal

56134-05-5

 

 

 

 

 

EFSA

05.144

Dodek-2(trans)-enal

20407-84-5

 

 

Co najmniej 93 %; składnik drugorzędny to 2-3% kwasu 2-dodecenowego

 

2

EFSA

05.147

2-Etyloheksanal

123-05-7

 

10331

 

 

 

EFSA

05.148

Farnezal

19317-11-4

1228

 

 

 

 

EFSA

05.149

Aldehyd glutarowy;

111-30-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.150

Hept-2(trans)-enal

18829-55-5

1360

730

 

 

2

EFSA

05.152

Heksadekanal

629-80-1

 

10336

 

 

 

EFSA

05.153

Aldehyd 4-hydroksy-3,5-dimetoksybezylowy

134-96-3

1878

10340

 

 

 

EFSA

05.154

Aldehyd (E)-4-hydroksy-3,5-dimetoksy-cynamonowy

4206-58-0

 

10341

 

 

 

EFSA

05.155

Aldehyd 4-hydroksy-3-metoksycynamonowy (mieszanina izomerów)

458-36-6

 

10342

 

 

 

EFSA

05.156

3-(4-hydroksy-3-metoksyfenylo)propanal

80638-48-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.157

Izocyklocytral

1335-66-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.158

Aldehyd 3-metoksybenzylowy

591-31-1

 

10351

 

 

 

EFSA

05.159

Aldehyd p-metoksyfenylooctowy

5703-26-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.160

2-Metylodekanal

19009-56-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.164

2-Metyloheksanal

925-54-2

 

 

 

 

 

EFSA

05.166

4-Metylopentanal

1119-16-0

 

10369

 

 

 

EFSA

05.167

12-Metylotetradekanal

75853-50-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.169

12-Metylotridekanal

75853-49-5

1229

 

 

 

 

EFSA

05.170

Neral

106-26-3

 

 

 

 

1

EFSA

05.171

Non-2-enal

2463-53-8

1362

733

Co najmniej 92 %; składnik drugorzędny to 3-4 % kwasu 2-nonenowego

 

2

EFSA

05.172

Nona-2(trans),6(trans)-dienal

17587-33-6

1187

 

 

 

2

EFSA

05.173

Nona-2,4,6-trienal

57018-53-8

1785

 

 

 

2

EFSA

05.174

Pent-4-enal

2100-17-6

1619

 

 

 

 

EFSA

05.175

2-Fenylopent-2-enal

3491-63-2

 

 

 

 

2

EFSA

05.179

(E)-Tetradek-2-enal

51534-36-2

1803

 

 

 

2

EFSA

05.182

Aldehyd 2,6,6-trimetylocykloheks-2-eno-1-karboksylowy

432-24-6

 

 

 

 

1

EFSA

05.183

4-(2,6,6-Trimetylocykloheksenylo)-2-metylobutanal

73398-85-3

 

 

 

 

 

EFSA

05.184

Undek-2(trans)-enal

53448-07-0

 

 

 

 

2

EFSA

05.186

2,4-Oktadienal

5577-44-6

 

 

 

 

2

EFSA

05.188

Trans-3,7-dimetylookta-2,6-dienal

141-27-5

 

 

 

 

1

EFSA

05.189

2-Heksenal

505-57-7

 

 

Co najmniej 92 %; składnik drugorzędny to 3-4 % kwasu 2-heksenowego

 

2

EFSA

05.190

trans-2-Oktenal

2548-87-0

 

 

Co najmniej 92 %; składniki drugorzędne to 3-4 % kwasu 2-oktenowego i oktanianu etylu

 

2

EFSA

05.191

trans-2-Decenal

3913-81-3

 

 

Co najmniej 92 %; składnik drugorzędny to 3-4 % kwasu 2-decenowego

 

2

EFSA

05.192

3-Heksenal

4440-65-7

1271

 

Co najmniej 80 % (suma izomerów cis i trans); składnik drugorzędny to 18-20 % trans-2-heksenalu

 

 

EFSA

05.194

tr-2, tr-4-Nonadienal

5910-87-2

 

 

Co najmniej 89 %; składniki drugorzędne to co najmniej 5 % 2,4-nonadien-1-olu, 2-nonen-1-olu oraz innych izomerów 2,4-nonadienalu

 

2

EFSA

05.195

trans-2-Tridecenal

7069-41-2

 

 

Co najmniej 92 %; składniki drugorzędne to 2-5 % kwasu 2-tridecenowego i 3-5 % cis-2-tridecenalu

 

2

EFSA

05.196

tr-2, tr-4-Undekadienal

30361-29-6

 

10385

 

 

2

EFSA

05.198

2-Metylo-4-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksen-1-ylo)-3-butenal

58102-02-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.203

9-Oktadecenal

5090-41-5

1641

 

 

 

 

EFSA

05.208

Z-8-Tetradecenal

169054-69-7

1640

 

 

 

 

EFSA

05.211

6-Metylooktanal

30689-75-9

 

 

 

 

 

EFSA

05.217

(Z)-5-Decenal

21662-08-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.218

16-Oktadecenal

56554-87-1

 

 

 

 

 

EFSA

05.219

3-Metyloheksanal

19269-28-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.220

4Z-Dodecenal

21944-98-9

1636

 

Co najmniej 94 % (4Z)-dodecenalu; składnik drugorzędny to 3-4 % dodecanalu

 

 

EFSA

05.221

3,3'-dikarbaldehyd 6,6'-dihydroksy-5,5'-dimetoksybifenylowy

2092-49-1

1881

 

 

 

 

EFSA

05.222

2-Fenylo-4-metylo-2-heksenal

26643-92-5

 

 

 

 

2

EFSA

05.223

4-Etylooktanal

58475-04-0

1819

 

 

 

 

EFSA

05.224

(4E)-Heksenal

25166-87-4

1622

 

 

 

 

EFSA

05.225

6-Metyloheptanal

63885-09-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.226

E-4-Undecenal

68820-35-9

 

 

 

 

 

EFSA

06.001

1,1-Dietoksyetan

105-57-7

941

35

 

 

 

EFSA

06.002

5-Hydroksy-2-fenylo-1,3-dioksan

1708-40-3

838

36

Co najmniej 98 % (suma 5-hydroksy-2-fenylo-1,3-dioksanu i 2-fenylo-4-hydroksymetylo-1,3-dioksalanu)

 

 

EFSA

06.003

alfa,alfa-Dimetoksytoluen

1125-88-8

837

37

 

 

 

EFSA

06.004

Acetal dietylowy cytralu

7492-66-2

948

38

Co najmniej 98 % (suma izomerów + hemiacetale + cytral

 

 

EFSA

06.005

Acetal dimetylowy cytralu

7549-37-3

944

39

Co najmniej 98 % (suma izomerów + hemiacetale + cytral

 

 

EFSA

06.006

1,1-Dimetoksy-2-fenyloetan

101-48-4

1003

40

 

 

 

EFSA

06.007

Acetal glicerylowy aldehydu fenylooctowego

29895-73-6

1004

41

57 % 5-hydroksymetylo-2-fenylo-1,3-dioksolanu; 38 % 5-hydroksy-2-fenylo-1,3-dioksanu

 

 

EFSA

06.008

1,1-Dimetoksyoktan

10022-28-3

942

42

 

 

 

EFSA

06.009

1,1-Dimetoksydekan

7779-41-1

945

43

 

 

 

EFSA

06.010

1,1-Dietoksy-3,7-dimetylooktan-7-ol

7779-94-4

613

44

 

 

 

JECFA

06.011

1,1-Dimetoksy-3,7-dimetylooktan-7-ol

141-92-4

612

45

 

 

 

JECFA

06.012

Acetal glicerylowy aldehydu toluilowego

1333-09-1

867

46

40 % 5-hydroksydioksanu; 60 % 5-hydroksymetylodioksalanu

 

 

EFSA

06.013

Acetal dimetylowy aldehydu alfa-pentylocynamonowego

91-87-2

681

47

 

 

 

EFSA

06.014

Acetal etylenoglikolowy aldehydu cynamonowego

5660-60-6

648

48

 

 

 

EFSA

06.015

1,1-Dimetoksyetan

534-15-6

940

510

 

 

 

EFSA

06.016

1-Fenyloetoksy-1-propoksyetan

7493-57-4

1000

511

 

 

 

EFSA

06.017

(Dietoksymetylo)benzen

774-48-1

 

517

 

 

 

EFSA

06.019

1-Benzyloksy-1-(2-metoksyetoksy)etan

7492-39-9

840

523

 

 

 

EFSA

06.020

1,1-Dietoksydekan

34764-02-8

 

531

 

 

 

SCF/CoE

06.021

1,1-Dietoksyheptan

688-82-4

 

553

 

 

 

SCF/CoE

06.023

1,1-Dietoksyheksan

3658-93-3

 

557

 

 

 

SCF/CoE

06.024

1,1-Diizobutoksy-2-fenyloetan

68345-22-2

1006

595

 

 

 

EFSA

06.025

1,1-Dietoksynona-2,6-dien

67674-36-6

946

660

 

 

2

EFSA

06.027

4,5-Dimetylo-2-benzylo-1,3-dioksolan

5468-06-4

1005

669

Co najmniej 93 %; składnik drugorzędny to 2-3 % butano-2,3-diolu

 

 

EFSA

06.028

1,1-Dimetoksyheptan

10032-05-0

947

2015

 

 

 

EFSA

06.029

Acetal glicerylowy heptanalu (mieszanina acetali 1,2 i 1,3)

72854-42-3

912

2016

Mieszanina ocetali (56-58 % dioksolanu; 37-39 % dioksanu) i 1-2 % nieprzereagowanego heptanalu

 

 

EFSA

06.030

1,1-Dimetoksy-2-fenylopropan

90-87-9

1468

2017

 

 

 

EFSA

06.031

1,1-Dietoksyheks-2-en

54306-00-2

1383

2135

 

 

2

EFSA

06.032

4-Metylo-2-fenylo-1,3-dioksolan

2568-25-4

839

2226

 

 

 

EFSA

06.033

1,1-Dibutoksyetan

871-22-7

 

2341

 

 

 

SCF/CoE

06.034

1,1-Dipropoksyetan

105-82-8

 

2342

 

 

 

SCF/CoE

06.035

Acetal propylenoglikolowy cytralu

10444-50-5

 

2343

 

 

 

SCF/CoE

06.036

1-Butoksy-1-(2-fenyletoksy)etan

64577-91-9

1001

10007

 

 

 

EFSA

06.037

1,1-Dietoksyhept-4-en (cis i trans)

1192738-48-9

949

10011

 

 

 

EFSA

06.038

4,4-Dimetoksybutan-2-on

5436-21-5

593

10029

 

 

 

JECFA

06.039

1,2-Di((1'-etoksy)-etoksy)propan

67715-79-1

927

 

 

 

 

EFSA

06.040

1,2,3-Tris([1'-etoksy]-etoksy)propan

67715-82-6

913

11930

 

 

 

EFSA

06.041

1-Izobutoksy-1-etoksy-2-metylopropan

 

 

10055

 

 

 

EFSA

06.042

1-Izobutoksy-1-etoksy-3-metylobutan

85136-40-9

 

10057

 

 

 

EFSA

06.043

1-Izoamylooksy-1-etoksypropan

238757-30-7

 

10038

 

 

 

EFSA

06.044

1-Izobutoksy-1-etoksypropan

67234-04-2

 

10058

 

 

 

EFSA

06.045

1-Izobutoksy-1-izopentylooksy-2-metylopropan

 

 

10061

 

 

 

EFSA

06.046

1-Izobutoksy-1-izopentylooksy-3-metylobutan

 

 

10060

 

 

 

EFSA

06.047

1-Izopentylooksy-1-propoksyetan

238757-63-6

 

10065

 

 

 

EFSA

06.048

1-Izopentylooksy-1-propoksypropan

238757-65-8

 

10066

 

 

 

EFSA

06.049

1-Butoksy-1-(2-metylobutoksy)etan

77249-20-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.050

1-Butoksy-1-etoksyetan

57006-87-8

 

10003

 

 

 

EFSA

06.051

1,1-Di-(2-metylobutoksy)etan

13535-43-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.052

1,1-Diizobutoksy-2-metylopropan

13262-24-3

 

10025

 

 

 

EFSA

06.053

1,1-Diizobutoksyetan

5669-09-0

 

10023

 

 

 

EFSA

06.054

1,1-Diizobutoksypentan

13262-27-6

 

10026

 

 

 

EFSA

06.055

1,1-Diizopentylooksyetan

13002-09-0

1729

10028

 

 

 

EFSA

06.057

1,1-Dietoksy-2-metylobutan

3658-94-4

 

10013

 

 

 

EFSA

06.058

1,1-Dietoksy-2-metylopropan

1741-41-9

 

10015

 

 

 

EFSA

06.059

1,1-Dietoksy-3-metylobutan

3842-03-3

1730

10014

 

 

 

EFSA

06.061

1,1-Dietoksybutan

3658-95-5

 

10009

 

 

 

EFSA

06.062

1,1-Dietoksydodekan

53405-98-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.063

(Z)-1,1-Dietoksyheks-3-en

73545-18-3

 

 

 

 

 

EFSA

06.064

Dietoksymetan

462-95-3

 

10012

 

 

 

EFSA

06.065

1,1-Dietoksynonan

54815-13-3

 

10016

 

 

 

EFSA

06.066

1,1-Dietoksyoktan

54889-48-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.067

1,1-Dietoksypentan

3658-79-5

 

10017

 

 

 

EFSA

06.069

1,1-Dietoksypropan

4744-08-5

 

10018

 

 

 

EFSA

06.070

1,1-Dietoksyundekan

53405-97-3

 

 

 

 

 

EFSA

06.071

1,1-Diheksylooksyetan

5405-58-3

 

10022

 

 

 

EFSA

06.072

1,1-Dimetoksyheks-2(trans)-en

18318-83-7

1728

 

 

 

2

EFSA

06.073

1,1-Dimetoksyheksan

1599-47-9

 

 

 

 

 

EFSA

06.074

Dimetoksymetan

109-87-5

 

10031

 

 

 

EFSA

06.075

1,1-Dimetoksypentan

26450-58-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.076

1,1-Dimetoksypropan

4744-10-9

 

 

 

 

 

EFSA

06.077

2,4-Dimetylo-1,3-dioksolan

3390-12-3

1711

 

 

 

 

EFSA

06.078

1,1-Difenetoksyetan

122-71-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.079

1-Etoksy-1-(2-metylobutoksy)etan

13602-09-0

 

10040

 

 

 

EFSA

06.080

1-Etoksy-1-(2-fenyloetoksy)etan

2556-10-7

 

10049

 

 

 

EFSA

06.081

(Z)-1-Etoksy-1-(3-heksenylooksy)etan

28069-74-1

943

10034

 

 

 

EFSA

06.082

1-Etoksy-1-heksyloksyetan

54484-73-0

 

11948

 

 

 

EFSA

06.083

1-Etoksy-1-izopentylooksyetan

13442-90-5

 

10037

 

 

 

EFSA

06.084

1-Etoksy-1-metoksyetan

10471-14-4

 

10039

 

 

 

EFSA

06.085

1-Etoksy-1-pentylooksyetan

13442-89-2

 

10046

 

 

 

EFSA

06.086

1-Etoksy-1-propoksyetan

20680-10-8

 

10050

 

 

 

EFSA

06.087

2-Octan etylo-2,4-dimetylo-1,3-dioksolanu

6290-17-1

1715

 

 

 

 

EFSA

06.088

2-Etylo-4-metylo-1,3-dioksolan

4359-46-0

 

 

 

 

 

EFSA

06.089

2-Heksylo-4,5-dimetylo-1,3-dioksolan

6454-22-4

1712

 

 

 

 

EFSA

06.090

4-Hydroksymetylo-2-metylo-1,3-dioksolan

3773-93-1

 

 

 

 

 

EFSA

06.091

1-Izobutoksy-1-etoksyetan

6986-51-2

 

10054

 

 

 

EFSA

06.092

1-Izobutoksy-1-izopentylooksyetan

75048-15-6

 

10059

 

 

 

EFSA

06.094

4-Metylo-2-pentylo-1,3-dioksolan

1599-49-1

928

 

 

 

 

EFSA

06.095

4-Metylo-2-propylo-1,3-dioksolan

4352-99-2

 

 

 

 

 

EFSA

06.096

Trietoksymetan

122-51-0

 

10903

 

 

 

EFSA

06.097

1,1,3-Trietoksypropan

7789-92-6

 

10075

 

 

 

EFSA

06.098

2,2,4-Trimetylo-1,3-dioksolan

1193-11-9

929

11423

 

 

 

EFSA

06.100

1,1-Dipentylooksyetan

13002-08-9

 

10032

 

 

 

EFSA

06.102

2-Heksylo-5-hydroksy-1,3-dioksan

1708-36-7

 

2016

 

 

 

EFSA

06.104

Acetal propylenoglikolowy waniliny

68527-74-2

1882

 

 

 

 

EFSA

06.105

3-Metylo-1,1-diizopentylooksybutan

13285-51-3

 

10070

 

 

 

EFSA

06.106

2-Metylo-1,1-diizopentylooksypropan

13112-63-5

 

10071

 

 

 

EFSA

06.107

1-(2-Metylobutoksy)-1-izopentylooksyetan

13548-84-0

 

10068

 

 

 

EFSA

06.109

8,8-Dietoksy-2,6-dimetylookt-2-en

71662-17-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.111

1-Etoksy-1-metoksypropan

127248-84-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.114

1-Heksylooksy-1-izopentylooksyetan

233665-90-2

 

 

 

 

 

EFSA

06.115

1-Izopentylooksy-1-pentylooksyetan

13442-92-7

 

 

 

 

 

EFSA

06.120

Ketal 1,2-glicerynowy DL-mentonu

63187-91-7

446

 

 

 

 

JECFA

06.123

1-Butoksy-1-izopentylooksyetan

238757-27-2

 

10004

 

 

 

EFSA

06.124

1,1-Diizobutoksy-3-metylobutan

13439-98-0

 

10024

 

 

 

EFSA

06.125

1,1-Diizobutoksypropan

13002-11-4

 

10027

 

 

 

EFSA

06.128

1-Etoksy-1-pentylooksybutan

3658-92-2

 

10045

 

 

 

EFSA

06.129

1-Etoksy-2-metylo-1-izopentylooksypropan

253679-74-2

 

10043

 

 

 

EFSA

06.130

1-Etoksy-2-metylo-1-propoksypropan

238757-42-1

 

10044

 

 

 

EFSA

06.131

1-Etoksy-1-(3-metylobutoksy)-3-metylobutan

238757-35-2

 

10042

 

 

 

EFSA

06.132

Acetal butano-2,3-diolowy waniliny (mieszanina stereoizomerów)

63253-24-7

960

 

 

 

 

EFSA

06.133

Ketal 1,2-glicerynowy l-mentonu

563187-91-7

445

 

 

 

 

JECFA

06.135

2-Izobutylu-4-metylo-1,3-dioksolan

18433-93-7

1732

 

 

 

 

EFSA

06.136

6-Izopropylo-3,9-dimetylo-1,4-dioksyspiro[4.5]dekan-2-on

831213-72-0

1859

 

Suma izomerów 98 %, z czego co najmniej 60-70 % (3S,5R,6S,9R)-6-izopropylo-3,9-dimetylo-1,4-dioksyspiro[4.5]dekan-2-onu

 

 

EFSA

06.137

Acetal etyloizopropylowy aldehydu octowego

25334-93-4

 

 

 

 

 

EFSA

07.001

2-Oksopropanal

78-98-8

937

105

 

 

 

EFSA

07.002

Heptan-2-on

110-43-0

283

136

 

 

 

JECFA

07.003

Heptan-3-on

106-35-4

285

137

 

 

 

JECFA

07.004

Acetofenon

98-86-2

806

138

 

 

 

EFSA

07.005

Aceton wanililu

122-48-5

730

139

 

 

 

EFSA

07.007

alfa-Jonon

127-41-3

388

141

 

 

2

JECFA/ EFSA

07.008

beta-Jonon

14901-07-6

389

142

 

 

2

JECFA/EFSA

07.009

Metylo-alfa-jonon

7779-30-8

398

143

Co najmniej 90 %; składnik drugorzędny to 5-6 % metylo-beta-jononu

 

2

JECFA/ EFSA

07.010

Metylo-beta-jonon

127-43-5

399

144

Co najmniej 88 %; składnik drugorzędny to 7-10 % izometylo-alfa- i beta-jononu

 

2

JECFA/ EFSA

07.011

4-(2,5,6,6-Tetrametylo-2-cykloheksenylo)-3-buten-2-on

79-69-6

403

145

 

 

2

JECFA/ EFSA

07.012

Karwon

99-49-0

380

146

 

 

 

SCF/CoE

07.013

Keton metylowy 2-naftylu

93-08-3

811

147

 

 

 

EFSA

07.014

Maltol

118-71-8

1480

148

 

 

2

EFSA

07.015

6-Metylohept-5-en-2-on

110-93-0

1120

149

 

 

 

EFSA

07.016

Undekan-2-on

112-12-9

296

150

 

 

 

JECFA

07.017

4-Metylopentan-2-on

108-10-1

301

151

 

 

 

JECFA

07.018

Heksano-2,3-dion

3848-24-6

412

152

Co najmniej 93 %; składnik drugorzędny to 2-3 % heksanodionów

 

 

JECFA

07.019

Oktan-2-on

111-13-7

288

153

 

 

 

JECFA

07.020

Nonan-2-on

821-55-6

292

154

 

 

 

JECFA

07.021

Undeka-2,3-dion

7493-59-6

417

155

 

 

 

JECFA

07.022

4-Metyloacetofenon

122-00-9

807

156

 

 

 

EFSA

07.023

2,4-Dimetyloacetofenon

89-74-7

809

157

 

 

 

EFSA

07.024

4-Fenylobut-3-en-2-on

122-57-6

820

158

 

 

2

EFSA

07.025

4-Metylo-1-fenylopentan-2-on

5349-62-2

828

159

 

 

 

EFSA

07.026

4-(p-Tolilo)butan-2-on

7774-79-0

817

160

 

 

 

EFSA

07.027

3-Metylo-4-fenylobut-3-en-2-on

1901-26-4

821

161

 

 

2

EFSA

07.028

Benzoina

119-53-9

836

162

 

 

 

EFSA

07.029

4-(4-Metoksyfenylo)butan-2-on

104-20-1

818

163

 

 

 

EFSA

07.030

1-(4-Metoksyfenylo)pent-1-en-3-on

104-27-8

826

164

 

 

2

EFSA

07.031

Aceton piperonylu

55418-52-5

 

165

 

 

 

SCF/CoE

07.032

Benzofenon

119-61-9

831

166

 

 

 

EFSA

07.033

Isojasmon

11050-62-7

1115

167

 

 

2

EFSA

07.034

2-Heksylidenocyklopentan-1-on

17373-89-6

1106

 

 

 

 

EFSA

07.035

Etylocykloheksenon tetrametylu (mieszanina izomerów)

17369-60-7

1111

168

 

 

 

EFSA

07.036

Jonon alfa-izometylu

127-51-5

404

169

 

 

2

JECFA

07.038

4-Metoksyacetofenon

100-06-1

810

570

 

 

 

EFSA

07.040

1-Fenylopropan-1-on

93-55-0

824

599

 

 

 

EFSA

07.041

Jonon beta-izometylu

79-89-0

 

650

 

 

2

EFSA

07.042

4-Izopropyloacetofenon

645-13-6

808

651

 

 

 

EFSA

07.044

Pent-3-en-2-on

625-33-2

1124

666

 

 

1

EFSA

07.045

2,2,6-Trimetylocykloheksanon

2408-37-9

1108

686

 

 

 

EFSA

07.046

Wanililidenoaceton

1080-12-2

732

691

 

 

2

EFSA

07.047

Maltol etylu

4940-11-8

1481

692

 

 

 

EFSA

07.048

4-Heksen-3-on

2497-21-4

1125

718

 

 

1

EFSA

07.049

1-(4-Metoksyfenylo)-4-metylopent-1-en-3-on

103-13-9

829

719

 

 

2

EFSA

07.050

Aceton

67-64-1

139

737

 

 

 

JECFA

07.051

3-Hydroksybutan-2-on

513-86-0

405

749

 

 

 

JECFA

07.052

Diacetyl

431-03-8

408

752

 

 

 

JECFA

07.053

Butan-2-on

78-93-3

278

753

 

 

 

JECFA

07.054

Pentan-2-on

107-87-9

279

754

 

 

 

JECFA

07.055

4-(p-Hydroksyfenylo)butan-2-on

5471-51-2

728

755

 

 

 

EFSA

07.056

3-Metylocyklopentano-1,2-dion

80-71-7

418

758

 

 

 

JECFA

07.057

3-Etylocyklopentano-1,2-dion

21835-01-8

419

759

Co najmniej 90 %; składnik drugorzędny to 5-10 % 3-etylocyklopentano-1,2-dionu (postać enolowa)

 

 

JECFA

07.058

Heptan-4-on

123-19-3

287

2034

 

 

 

JECFA

07.059

p-Mentan-3-on

10458-14-7

 

 

 

 

1

EFSA

07.060

Pentano-2,3-dion

600-14-6

410

2039

Co najmniej 93 %; składnik drugorzędny to 2-3 % 2,5-dietylocykloheksadieno-1,4-dionu (dimer 2,3-pentadionu)

 

 

JECFA

07.061

Allilo-alfa-jonon

79-78-7

401

2040

 

 

2

JECFA/EFSA

07.062

Oktan-3-on

106-68-3

290

2042

 

 

 

JECFA

07.063

4-Metylopentano-2,3-dion

7493-58-5

411

2043

 

 

 

JECFA

07.064

Heptano-2,3-dion

96-04-8

415

2044

 

 

 

JECFA

07.065

5-Hydroksyoktan-4-on

496-77-5

416

2045

 

 

 

JECFA

07.067

2R,5S-izopulegon

29606-79-9

754

2051

 

 

4

EFSA

07.069

Tetrahydro-pseudo-jonon

4433-36-7

1121

2053

 

</