EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0551

Rozporządzenie Rady (UE) nr 551/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 7/2010 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

OJ L 166, 27.6.2012, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 022 P. 211 - 214

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Uchylony przez 32013R1388

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/551/oj

27.6.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 166/3


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 551/2012

z dnia 21 czerwca 2012 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 7/2010 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Aby zapewnić wystarczające i nieprzerwane dostawy niektórych towarów, których produkcja w Unii jest niewystarczająca, oraz aby zapobiec ewentualnym zakłóceniom na rynku, rozporządzeniem Rady (UE) nr 7/2010 (1) otwarto autonomiczne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rolne i przemysłowe, w ramach których produkty te mogą być przywożone z zastosowaniem zerowych lub obniżonych stawek celnych. Z tych samych względów konieczne jest otwarcie ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. nowego kontyngentu taryfowego dla dwóch produktów, obejmującego odpowiednią ilość, z zastosowaniem zerowej stawki celnej.

(2)

Poprzednio ustalone wielkości autonomicznych kontyngentów taryfowych Unii o numerach porządkowych 09.2638, 09.2814 i 09.2889 są niewystarczające, by zaspokoić potrzeby unijnego przemysłu. W związku z powyższym należy zwiększyć wielkości tych kontyngentów ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2012 r.

(3)

Ponadto należy dostosować opis produktu w przypadku autonomicznego kontyngentu taryfowego Unii o numerze porządkowym 09.2633.

(4)

Dalsze przyznawanie kontyngentu taryfowego w drugim półroczu 2012 r. w przypadku kontyngentu o numerze porządkowym 09.2767 nie leży już w interesie Unii. Kontyngent ten należy zatem zamknąć ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r., a w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 7/2010 należy skreślić odpowiedni wiersz.

(5)

W związku z tym, że niektóre środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinny zacząć obowiązywać od dnia 1 stycznia 2012 r., a pozostałe środki od dnia 1 lipca 2012 r., niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od tych samych dat i powinno wejść w życie natychmiast po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 7/2010,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 7/2010 wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się wiersze tabeli o numerach porządkowych 09.2644 i 09.2645 zawarte w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

2)

wiersze tabeli dotyczące kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.2638, 09.2814 i 09.2889 zastępuje się wierszami zawartymi w załączniku II do niniejszego rozporządzenia;

3)

wiersz tabeli dotyczący kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.2633 zastępuje się wierszem zawartym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

4)

skreśla się wiersz tabeli dotyczący kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.2767.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2012 r.

Jednakże art. 1 pkt 2 stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 21 czerwca 2012 r.

W imieniu Rady

M. FREDERIKSEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 3 z 7.1.2010, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Kontyngenty taryfowe, o których mowa w art. 1 pkt 1 i art. 1 pkt 3

Nr porządkowy

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Okres kontyngentowy

Wielkość kontyngentu

Stawka celna (%)

09.2644

ex 3824 90 97

96

Preparat zawierający:

55 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 78 % masy glutaranu dimetylu,

10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 28 % masy adypinianu dimetylu, oraz

nie więcej niż 25 % masy bursztynianu dimetylu

1.7–31.12

7 500 ton

0

09.2645

ex 3921 14 00

20

Blok komórkowy z celulozy regenerowanej, impregnowany wodą zawierającą chlorek magnezu i czwartorzędowe związki amonu, o wymiarach 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

1.7–31.12

650 ton

0

09.2633

ex 8504 40 82

20

Prostownik elektryczny o mocy maksymalnej 1 kVA, do stosowania do produkcji urządzeń do usuwania włosów (1)

1.1–31.12

4 500 000 sztuk

0


(1)  Zaklasyfikowanie do tej podpozycji podlega art. 291–300 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1).


ZAŁĄCZNIK II

Kontyngenty taryfowe, o których mowa w art. 1 pkt 2

Nr porządkowy

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Okres kontyngentowy

Wielkość kontyngentu

Stawka celna

(%)

09.2638

ex 2915 21 00

10

Kwas octowy o czystości 99 % masy lub większej (CAS RN 64-19-7)

1.1–31.12

1 000 000 ton

0

09.2889

3805 10 90

 

Terpentyna siarczanowa

1.1–31.12

25 000 ton

0

09.2814

ex 3815 90 90

76

Katalizator składający się z ditlenku tytanu i tritlenku wolframu

1.1–31.12

3 000 ton

0


Top