EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0511

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 511/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie powiadomień dotyczących organizacji producentów i organizacji międzybranżowych oraz negocjacji umownych i stosunków umownych określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora mleka i przetworów mlecznych

OJ L 156, 16.6.2012, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 303 - 304

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/11/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/511/oj

16.6.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 156/39


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 511/2012

z dnia 15 czerwca 2012 r.

w sprawie powiadomień dotyczących organizacji producentów i organizacji międzybranżowych oraz negocjacji umownych i stosunków umownych określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora mleka i przetworów mlecznych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 126e ust. 2 lit. b) i c) i art. 185f ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Część II tytuł II rozdział II sekcja IIA rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 dodana rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 261/2012 (2) zawiera przepisy dotyczące organizacji producentów i organizacji międzybranżowych w sektorze mleka i przetworów mlecznych.

(2)

W art. 126a i 126b rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 ustanowiono przepisy dotyczące uznawania organizacji producentów oraz ich zrzeszeń i organizacji międzybranżowych. Zgodnie z tymi artykułami państwa członkowskie mają powiadamiać Komisję o decyzjach dotyczących uznania, odmowy uznania lub cofnięcia uznania. Do przygotowywania sprawozdań dla Rady i Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 184 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, potrzebne są informacje na temat liczby uznanych podmiotów, ich wielkości wyrażonej w produkowanej przez zrzeszonych producentów ilości mleka surowego oraz, w stosownych przypadkach, przyczyn odmowy uznania lub cofnięcia uznania.

(3)

W art. 126c rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 ustanowiono przepisy dotyczące negocjacji umów na dostawę mleka surowego. Zgodnie z przepisami tego artykułu organizacje producentów i państwa członkowskie zobowiązane są do przesyłania powiadomień.

(4)

Art. 126d rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że państwa członkowskie zobowiązane są do powiadamiania Komisji o przepisach przyjętych w celu regulacji podaży sera o chronionej nazwie pochodzenia lub chronionym oznaczeniu geograficznym.

(5)

Zgodnie z art. 185f rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 państwa członkowskie, które postanowią, że na ich terytorium każda dostawa mleka surowego przez rolnika do przetwórcy mleka surowego musi być przedmiotem pisemnej umowy między stronami, lub postanowią, że pierwszy podmiot skupujący musi składać pisemną ofertę umowy o dostawę mleka surowego przez rolników, powiadamiają Komisję o przepisach, które przyjęły odniesieniu do stosunków umownych.

(6)

Należy ustanowić jednolite zasady w odniesieniu do treści tych powiadomień i terminów, w jakich należy je przekazywać.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Nie później niż do dnia 31 marca każdego roku w odniesieniu do decyzji podjętych w trakcie poprzedniego roku kalendarzowego państwa członkowskie powiadamiają Komisję, zgodnie z art. 126a ust. 4 lit. d) i art. 126b ust. 3 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, o:

a)

liczbie organizacji producentów, zrzeszeń uznanych organizacji producentów, zwanych dalej „zrzeszeniami”, i organizacji międzybranżowych, które państwa członkowskie uznały, i, w stosownych przypadkach, rocznej wielkości produkcji zbywalnej mleka surowego organizacji producentów i ich zrzeszeń;

b)

liczbie wniosków o uznanie, przedstawionych przez organizacje producentów, ich zrzeszenia i organizacje międzybranżowe, które zostały odrzucone, oraz przekazują zwięzłe uzasadnienia przedmiotowych decyzji o odrzuceniu;

c)

liczbie uznanych organizacji producentów, ich zrzeszeń i organizacji międzybranżowych, którym cofnięto uznanie, oraz podają zwięzłe uzasadnienia przedmiotowych decyzji o cofnięciu.

2.   W przypadku gdy powiadomienie, o którym mowa w ust. 1 lit. a), dotyczy międzynarodowej organizacji producentów lub międzynarodowego zrzeszenia organizacji producentów, w stosownych przypadkach powiadomienie zawiera informację o rocznej wielkości produkcji zbywalnej mleka surowego zrzeszonych członków w rozbiciu na państwa członkowskie.

Artykuł 2

1.   Powiadomienia odnośnie do ilości mleka surowego objętych negocjacjami umownymi, o których mowa w art. 126c ust. 2 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, przekazuje się do właściwego organu państwa członkowskiego lub państw członkowskich:

a)

w których ma miejsce produkcja mleka surowego, oraz,

b)

jeśli są one różne, w których mleko surowe dostarczane jest do przetwórcy lub podmiotu skupującego.

2.   Powiadomienia, o których mowa w ust. 1, przekazuje się przed rozpoczęciem negocjacji oraz podaje w nich informację o szacowanej wielkości produkcji organizacji producentów lub zrzeszeń, która ma zostać objęta negocjacjami, i przewidywanym okresie dostaw mleka surowego.

3.   Do dnia 31 stycznia każdego roku, oprócz powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, każda organizacja producentów lub zrzeszenie powiadamia o ilości mleka surowego, szczegółowo określonej dla każdego państwa członkowskiego produkcji, która została faktycznie dostarczona w ramach umów wynegocjowanych przez daną organizację producentów w poprzednim roku kalendarzowym.

Artykuł 3

1.   Nie później niż do dnia 15 marca każdego roku państwa członkowskie powiadamiają Komisję, zgodnie z art. 126c ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, o:

a)

całkowitej ilości mleka surowego, szczegółowo określonej dla każdego państwa członkowskiego produkcji, dostarczonej na ich terytorium w ramach umów wynegocjowanych przez uznane organizacje producentów i ich zrzeszenia zgodnie z art. 126c ust. 2 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 w poprzednim roku kalendarzowym, o której poinformowano właściwe organy na podstawie art. 2 ust. 3 niniejszego rozporządzenia;

b)

liczbie przypadków, w których krajowe organy ds. konkurencji podjęły decyzję o ponownym rozpoczęciu danych negocjacji lub niedopuszczeniu do ich prowadzenia, zgodnie z art. 126c ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, oraz przekazują streszczenie przedmiotowych decyzji.

2.   W przypadku gdy powiadomienia otrzymane zgodnie z art. 2 ust. 1 niniejszego rozporządzenia odnoszą się do negocjacji, w których uczestniczy więcej niż jedno państwo członkowskie, do celów art. 126c ust. 6 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji informacje niezbędne jej do dokonania oceny, czy konkurencja została wykluczona bądź czy mali i średni przetwórcy mleka surowego ponieśli poważnie szkody.

Artykuł 4

1.   Powiadomienia na podstawie artykułu 126d ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 zawierają przepisy przyjęte przez państwa członkowskie w celu regulacji podaży sera o chronionej nazwie pochodzenia lub chronionym oznaczeniu geograficznym oraz notę podsumowującą ze wskazaniem:

a)

nazwy sera;

b)

nazwy i rodzaju organizacji wnioskującej o regulację podaży;

c)

środków wybranych do regulacji podaży;

d)

daty wejścia w życie przedmiotowych przepisów;

e)

okresu obowiązywania przedmiotowych przepisów.

2.   Państwa członkowskie informują Komisję w przypadku uchylenia przepisów przed końcem okresu, o którym mowa w ust. 1 lit. e).

Artykuł 5

Powiadomienia, o których mowa w art. 185f ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, zawierają przepisy przyjęte przez państwa członkowskie w odniesieniu do umów, o których mowa w artykule 185f ust. 1, a także noty podsumowujące ze wskazaniem:

a)

czy dane państwo członkowskie podjęło decyzję, że dostawy mleka surowego przez rolnika do przetwórcy muszą być przedmiotem pisemnej umowy między stronami, oraz, jeżeli tak, na jakim etapie lub etapach dostawy muszą one być objęte omawianymi umowami, czy dostawy realizuje się za pośrednictwem jednego lub więcej odbiorców, oraz wszelkich ustaleń w zakresie minimalnego okresu obowiązywania pisemnych umów;

b)

czy dane państwo członkowskie podjęło decyzję, że pierwszy podmiot skupujący mleko surowe musi składać rolnikowi pisemną ofertę umowy oraz, w stosownych przypadkach, minimalnego okresu obowiązywania umowy, który przedmiotowa oferta musi wskazywać.

Artykuł 6

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 czerwca 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 94 z 30.3.2012, s. 38.


Top