EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0509

Rozporządzenie Rady (UE) nr 509/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

OJ L 156, 16.6.2012, p. 10–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 005 P. 341 - 368

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/509/oj

16.6.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 156/10


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 509/2012

z dnia 15 czerwca 2012 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady 2011/782/WPZiB z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie środków ograniczających wobec Syrii (1),

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 18 stycznia 2012 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 36/2012 (2) w celu nadania skuteczności większości środków przewidzianych w decyzji 2011/782/WPZiB.

(2)

W związku z trwającymi brutalnymi represjami i naruszaniem praw człowieka przez rząd Syrii decyzja Rady 2012/206/WPZiB (3) zmieniająca decyzję 2011/782/WPZiB przewiduje przyjęcie dodatkowych środków, a mianowicie wprowadzenie zakazu sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu towarów i technologii, które mogłyby zostać wykorzystane do stosowania wewnętrznych represji, lub poddanie ich wymogowi uzyskania wcześniejszego zezwolenia, oraz wprowadzenie zakazu wywozu towarów luksusowych do Syrii.

(3)

Środki te wchodzą w zakres stosowania Traktatu, zatem do ich wdrożenia konieczne jest podjęcie działań regulacyjnych na szczeblu Unii, w szczególności w celu zapewnienia jednolitego stosowania tych środków przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich.

(4)

Rozporządzenie (UE) nr 36/2012 należy zatem zmienić, aby nadać skuteczność nowym środkom,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 36/2012 wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się artykuły w brzmieniu:

„Artykuł 2a

1.   Zakazuje się:

a)

sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, sprzętu, towarów lub technologii, które mogłyby zostać wykorzystane do stosowania wewnętrznych represji lub do produkcji i konserwacji produktów, które mogłyby być wykorzystane do wewnętrznych represji, wymienionych w załączniku IA, niezależnie od tego, czy sprzęt ten, towary lub technologie te pochodzą z Unii – jakimkolwiek osobom, podmiotom lub organom w Syrii lub do użytku w Syrii;

b)

świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których mowa w lit. a).

2.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych, wymienionych w załączniku III, mogą udzielić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, zezwolenia na transakcję w związku ze sprzętem, towarami lub technologiami, wymienionymi w załączniku IA, pod warunkiem że sprzęt ten i te towary lub technologie służą do celów związanych z żywnością, rolnictwem, zastosowań medycznych lub innych celów humanitarnych.

Artykuł 2b

1.   Wymagane jest wcześniejsze zezwolenie na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz, bezpośrednio lub pośrednio, sprzętu, towarów lub technologii, które mogłyby zostać wykorzystane do stosowania wewnętrznych represji lub do produkcji i konserwacji produktów, które mogłyby być wykorzystane do wewnętrznych represji, wymienionych w załączniku IX – niezależnie od tego, czy sprzęt ten, towary i technologie te pochodzą z Unii – na rzecz jakichkolwiek osób, podmiotów lub organów w Syrii lub do użytku w tym państwie.

2.   Właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku III, nie wydają zezwolenia na jakiegokolwiek rodzaju sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz sprzętu, towarów lub technologii wymienionych w załączniku IX, jeżeli mają uzasadnione podstawy, by stwierdzić, że sprzęt, towary lub technologie, których dotyczy sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz służą lub mogą służyć stosowaniu wewnętrznych represji lub produkcji i konserwacji produktów, które mogłyby zostać wykorzystane do stosowania wewnętrznych represji.

3.   Zezwolenie jest wydawane przez właściwe organy państwa członkowskiego, w którym eksporter ma siedzibę, i musi być zgodne ze szczegółowymi zasadami określonymi w art. 11 rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (4). Zezwolenie jest ważne w całej Unii.

2)

artykuł 3 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

1.   Zakazuje się:

a)

udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, wszelkim osobom, podmiotom lub organom w Syrii, lub do użytku w tym państwie, pomocy technicznej związanej z towarami i technologiami wymienionymi we Wspólnym wykazie uzbrojenia Unii Europejskiej (5) („wspólny wykaz uzbrojenia”) lub związanej z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem towarów zawartych w tym wykazie;

b)

udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, wszelkim osobom, podmiotom lub organom w Syrii lub do użytku w tym państwie, pomocy technicznej lub usług pośrednictwa związanych ze sprzętem, towarami lub technologią, który sprzęt, towary, technologie mogłyby zostać użyte do represji wewnętrznych, wymienionym w załącznikach I i IA;

c)

udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej związanej z towarami i technologiami wymienionymi we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w załącznikach I i IA, w tym w szczególności udzielania dotacji, pożyczek i ubezpieczania kredytów eksportowych na potrzeby jakichkolwiek sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu takich produktów, lub na potrzeby jakiegokolwiek udzielania związanej z tym pomocy technicznej osobom, podmiotom lub organom w Syrii lub do użytku w tym państwie;

d)

świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których mowa w lit. a)–c).

2.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 wymienione w nim zakazy nie mają zastosowania do udzielania pomocy technicznej, finansowania oraz pomocy finansowej, które wiążą się z:

pomocą techniczną służącą wyłącznie wsparciu Sił Narodów Zjednoczonych ds. Nadzoru Rozdzielenia Wojsk (UNDOF),

nieśmiercionośnym sprzętem wojskowym lub sprzętem, który mógłby zostać wykorzystany do represji wewnętrznych, przeznaczonym wyłącznie do użytku w celach humanitarnych lub ochronnych, lub do wykorzystania w ramach programów rozwoju instytucjonalnego ONZ i Unii lub w ramach prowadzonych przez Unię lub ONZ operacji zarządzania kryzysowego, lub

pojazdami niebojowymi, które zostały wyposażone w materiały zapewniające ochronę przed pociskami balistycznymi, przeznaczonymi wyłącznie do wykorzystania przez personel Unii i jej państw członkowskich w celach obronnych w Syrii,

pod warunkiem że udzielenie takiej pomocy zostało najpierw zatwierdzone przez właściwy organ państwa członkowskiego, wskazany na stronach internetowych wymienionych w załączniku III.

3.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 lit. b) właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych, wymienionych w załączniku III, mogą udzielić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, zezwolenia na udzielenie pomocy technicznej lub świadczenie usług pośrednictwa związanych ze sprzętem, towarami lub technologiami, wymienionych w załączniku IA, pod warunkiem że sprzęt ten i te towary lub technologie służą do celów związanych z żywnością, rolnictwem, zastosowań medycznych lub innych celów humanitarnych.

Państwa członkowskie informują pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję w terminie czterech tygodni o każdym zezwoleniu wydanym na mocy akapitu pierwszego.

4.   Wymagane jest wcześniejsze zezwolenie właściwych organów państw członkowskich, wskazanych na stronach internetowych, wymienionych w załączniku III, do:

a)

świadczenia pomocy technicznej lub usług pośrednictwa związanych ze sprzętem lub towarami lub technologiami, wymienionymi w załączniku IX, oraz dostarczania, produkcji, konserwacji i używania takiego sprzętu, towarów lub technologii, bezpośrednio lub pośrednio jakimkolwiek osobom, podmiotom lub organom w Syrii lub w celu wykorzystania na terytorium tego państwa;

b)

udzielania finansowania lub pomocy finansowej związanej z towarami i technologiami, wymienionych w załączniku IX, w tym w szczególności dotacji, pożyczek i ubezpieczenia kredytów eksportowych na potrzeby sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu takich towarów lub technologii, lub na potrzeby udzielania związanej z tym pomocy technicznej jakimkolwiek osobom, podmiotom lub organom w Syrii lub w celu wykorzystania na terytorium tego państwa.

Właściwe organy nie wydają zezwolenia na transakcje, o których mowa w akapicie pierwszym, jeżeli mają uzasadnione podstawy, by stwierdzić, że transakcje te przyczyniają lub mogą przyczyniać się do stosowania wewnętrznych represji lub do produkcji i konserwacji produktów, które mogłyby zostać wykorzystane do stosowania wewnętrznych represji.

3)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 11b

1.   Zakazuje się:

a)

sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów luksusowych, wymienionych w załączniku X, do Syrii;

b)

świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których bezpośrednim lub pośrednim celem lub skutkiem jest ominięcie zakazu, o którym mowa w lit. a).

2.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 lit. a) zakaz tam określony nie ma zastosowania do towarów o charakterze niehandlowym, do użytku osobistego, znajdujących się w bagazu osoby podróżujacej.”.

Artykuł 2

Tekst zamieszczony w załączniku I do niniejszego rozporządzenia dodaje się do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 jako załącznik IA.

Artykuł 3

Tekst zamieszczony w załączniku II do niniejszego rozporządzenia dodaje się do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 jako załącznik IX.

Artykuł 4

Tekst zamieszczony w załączniku III do niniejszego rozporządzenia dodaje się do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 jako załącznik X.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 15 czerwca 2012 r.

W imieniu Rady

M. LIDEGAARD

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 319 z 2.12.2011, s. 56.

(2)  Dz.U. L 16 z 19.1.2012, s. 1.

(3)  Dz.U. L 110 z 24.4.2012, s. 36.

(4)  Dz.U. L 134 z 29.5.2009, s. 1.”;

(5)  Dz.U. C 86 z 18.3.2011, s. 1.”;


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK Ia

WYKAZ SPRZĘTU, TOWARÓW I TECHNOLOGII, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2a

CZĘŚĆ 1

Uwagi wprowadzające

1.

Niniejsza część obejmuje towary, oprogramowanie i technologie wymienione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009 (1).

2.

O ile nie określono inaczej, numery odniesienia znajdujące się w kolumnie „Nr” poniżej odnoszą się do numerów na liście kontrolnej, a kolumna poniżej „Opis” odnosi się do opisów kontrolnych produktów i technologii podwójnego zastosowania określonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009.

3.

Definicje terminów znajdujących się w ‘cudzysłowie definicyjnym’ zamieszczone są w uwadze technicznej do odpowiedniej pozycji.

4.

Definicje terminów znajdujących się w „cudzysłowie zwykłym” można znaleźć w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009.

Uwagi ogólne

1.

Kontroli przewidzianej w niniejszym załączniku nie należy czynić bezskuteczną przez wywóz jakichkolwiek towarów niepodlegających kontroli (w tym instalacji przemysłowych), lecz zawierających jeden lub kilka elementów objętych kontrolą, jeżeli te elementy stanowią podstawowy element towarów i mogą w praktyce zostać z nich usunięte i użyte do innych celów.

Uwaga:

Przy rozstrzyganiu, czy element lub elementy objęte kontrolą należy uznać za podstawowy element, niezbędna jest ocena czynników ilości, wartości i technologicznego know-how oraz innych szczególnych okoliczności, które mogą decydować o tym, że element lub elementy objęte kontrolą stanowią podstawowy element dostarczanego towaru.

2.

Produkty wymienione w niniejszym załączniku obejmują zarówno towary nowe, jak i używane.

Uwaga ogólna do technologii

(Należy czytać w związku z sekcją niniejszej części)

1.

Sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz „technologii”, która jest „niezbędna” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów, których sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz są kontrolowane w sekcjach A, B, C i D niniejszej części, podlega kontroli zgodnie z przepisami sekcji E.

2.

„Technologia”„niezbędna” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów podlegających kontroli pozostaje pod kontrolą nawet wówczas, gdy ma zastosowanie do towarów niepodlegających kontroli.

3.

Kontrolą nie obejmuje się „technologii”, która stanowi minimum niezbędne do instalacji, eksploatacji, konserwacji (sprawdzania) i naprawy towarów, które nie podlegają kontroli lub na których wywóz uzyskano zezwolenie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

4.

Kontrole transferu „technologii” nie mają zastosowania do informacji „będących własnością publiczną”, informacji związanych z „podstawowymi badaniami naukowymi” lub minimalnych informacji niezbędnych przy składaniu wniosków patentowych.

A.   SPRZĘT

Nr

Opis

I.B.1A004

Następujące urządzenia, wyposażenie i elementy ochronne i detekcyjne, różne od objętych kontrolą na podstawie wykazu uzbrojenia:

a.

maski przeciwgazowe, pochłaniacze i wyposażenie dekontaminacyjne do nich, zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu ochrony przed jakimikolwiek z poniższych czynników, a także elementy specjalnie do nich zaprojektowane:

1.

czynniki biologiczne „przystosowane do użycia w działaniach wojennych”;

2.

materiały promieniotwórcze „przystosowane do użycia w działaniach wojennych”;

3.

chemiczne środki bojowe; lub

4.

„środki rozpraszania tłumu”, w tym:

a.

α-bromobenzenoacetonitryl (cyjanek bromobenzylu) (CA) (CAS 5798-79-8);

b.

dinitryl [(2-chlorofenylo)metyleno]propanu, (o-chlorobenzylidenomalanonitryl) (CS) (CAS 2698-41-1);

c.

2-chloro-1-fenyloetanon, chlorek fenylacylu (ω-chloroacetofenon) (CN) (CAS 532-27-4);

d.

dibenzo-(b,f)-1,4-oksazepina (CR) (CAS 257-07-8);

e.

10-chloro-5,10-dihydrofenarsazyna, (chlorek fenarsazyny), (adamsyt), (DM) (CAS 578-94-9);

f.

N-nonanoilomorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9);

b.

ubrania, rękawice i obuwie ochronne specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla ochrony przed którymikolwiek z poniższych:

1.

czynniki biologiczne „przystosowane do użycia w działaniach wojennych”;

2.

materiały promieniotwórcze „przystosowane do użycia w działaniach wojennych”; lub

3.

chemiczne środki bojowe;

c.

systemy detekcji, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do wykrywania lub identyfikacji którychkolwiek z poniższych czynników, a także elementy specjalnie do nich zaprojektowane:

1.

czynniki biologiczne „przystosowane do użycia w działaniach wojennych”;

2.

materiały promieniotwórcze „przystosowane do użycia w działaniach wojennych”; lub

3.

chemiczne środki bojowe.

d.

urządzenia elektroniczne zaprojektowane do automatycznego wykrywania lub określania obecności pozostałości „materiałów wybuchowych” przy użyciu technik ‘wykrywania substancji śladowych’ (np. powierzchniowa fala akustyczna, spektrometria w oparciu o ruchliwość jonów, spektrometria w oparciu o rozkład ruchliwości, spektrometria masowa).

Uwaga techniczna:

‘Wykrywanie substancji śladowych’ oznacza zdolność do wykrywania poniżej 1 ppm gazu lub 1 mg substancji stałej lub cieczy.

Uwaga 1:

Pozycja 1A004.d nie obejmuje kontrolą urządzeń specjalnie zaprojektowanych do użytku laboratoryjnego.

Uwaga 2:

Pozycja 1A004.d nie obejmuje kontrolą stacjonarnych bezstykowych bramek bezpieczeństwa.

Uwaga:

Pozycja 1A004 nie obejmuje kontrolą:

a.

osobistych monitorujących dozymetrów promieniowania jądrowego;

b.

urządzeń ograniczonych projektowo lub funkcjonalnie do zapewniania ochrony przed typowymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa mieszkańców i domostw oraz przemysłu cywilnego, w tym w:

1.

górnictwie;

2.

przemyśle wydobywczym;

3.

rolnictwie;

4.

przemyśle farmaceutycznym;

5.

medycynie;

6.

weterynarii;

7.

ochronie środowiska;

8.

gospodarowaniu odpadami;

9.

przemyśle spożywczym.

Uwagi techniczne:

Pozycja 1A004 obejmuje urządzenia i elementy, które uznano za skuteczne, przetestowano z wynikiem pozytywnym według norm krajowych lub w inny sposób dowiedziono ich skuteczności w zakresie wykrywania materiałów promieniotwórczych „przystosowanych do użycia w działaniach wojennych”, czynników biologicznych „przystosowanych do użycia w działaniach wojennych”, chemicznych środków bojowych, „nietoksycznych substancji zastępczych” lub „środków rozpraszania tłumu”, a także obrony przed wymienionymi materiałami, czynnikami i środkami, także wtedy, gdy takie wyposażenie lub elementy stosowane są w cywilnych gałęziach działalności, takich jak: górnictwo, przemysł wydobywczy, rolnictwo, przemysł farmaceutyczny, medycyna, weterynaria, ochrona środowiska, gospodarka odpadami lub przemysł spożywczy.

‘Nietoksyczna substancja zastępcza’ oznacza substancję lub materiał stosowany zamiast środków toksycznych (chemicznych lub biologicznych) w ramach szkoleń, badań naukowych, testów lub ocen.

I.B.9A012

Następujące „bezpilotowe statki powietrzne” („UAV”), związane z nimi systemy, sprzęt i komponenty:

a.

„UAV” mające dowolne z następujących cech:

1.

autonomiczne sterowanie lotem i prowadzenie nawigacji (np. automatyczny pilot z systemem nawigacji bezwładnościowej); lub

2.

możliwość sterowania lotem poza zasięgiem bezpośredniego widzenia z udziałem człowieka (np. telewizyjne zdalne sterowanie);

b.

następujące związane z nimi systemy, sprzęt i elementy:

1.

sprzęt zaprojektowany specjalnie do zdalnego sterowania sprzętem „UAV” wyszczególnionym w pozycji 9A012.a;

2.

systemy nawigacji, wyznaczania położenia, naprowadzania lub sterowania, inne niż wyszczególnione w pozycji 7A w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009, specjalnie zaprojektowane do zapewnienia sprzętowi „UAV” wymienionemu w pozycji 9A012.a autonomicznego sterowania lotem i prowadzenia nawigacji;

3.

sprzęt lub elementy specjalnie zaprojektowane do przekształcania załogowego „statku powietrznego” w „UAV”, wyszczególnione w pozycji 9A012.a;

4.

tłokowe lub obrotowe silniki wewnętrznego spalania, które potrzebują powietrza do spalania, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane po to, by wynosić „UAV” na wysokość większą niż 50 000 stóp (15 240 metrów).

I.B.9A350

Układy zraszania lub mgławienia, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w taki sposób, aby nadawały się do samolotów i „pojazdów lżejszych od powietrza”, lub bezpilotowe statki powietrzne oraz specjalnie zaprojektowane ich komponenty, jak następuje:

 

kompletne układy zraszania lub mgławienia mogące zapewniać, z ciekłej zawiesiny, początkową kroplę o ‘VMD’ poniżej 50 μm przy natężeniu przepływu powyżej dwóch litrów na minutę;

 

rury rozdzielcze z rozpylaczami lub układy jednostek generujących aerozol mogące zapewniać, z ciekłej zawiesiny, początkową kroplę o ‘VMD’ poniżej 50 μm przy natężeniu przepływu powyżej dwóch litrów na minutę;

 

jednostki generujące aerozol specjalnie zaprojektowane w taki sposób, aby nadawały się do układów określonych w pozycji 9A350.a i b.

Uwaga:

Jednostki generujące aerozol są urządzeniami specjalnie zaprojektowanymi lub zmodyfikowanymi w taki sposób, aby nadawały się do samolotów, takimi jak: dysze, rozpylacze bębnowe obrotowe i podobne urządzenia.

Uwaga:

Pozycja 9A350 nie obejmuje kontrolą układów zraszania lub mgławienia oraz komponentów, w przypadku których wykazano, że nie nadają się do roznoszenia środków biologicznych w postaci zakaźnych aerozoli.

1.

Wielkość kropli w przypadku urządzeń zraszających lub dysz specjalnie zaprojektowanych do stosowania w samolotach, „pojazdach lżejszych od powietrza” lub bezpilotowych statkach powietrznych powinna być mierzona z zastosowaniem jednej z następujących metod:

a.

metoda lasera dopplerowskiego;

b.

metoda dyfrakcji laserowej.

2.

W pozycji 9A350 ‘VMD’ oznacza Volume Median Diameter (objętościowa mediana średnicy), a dla układów wodnych jest równoznaczna z Mass Median Diameter (MMD).

B.   URZĄDZENIA TESTUJĄCE I PRODUKCYJNE

Nr

Opis

I.B.2B350

Następujące obiekty do produkcji substancji chemicznych, sprzęt i elementy składowe:

a.

zbiorniki reakcyjne lub reaktory, wyposażone lub niewyposażone w mieszadła, o całkowitej pojemności wewnętrznej (geometrycznej) powyżej 0,1 m3 (100 litrów) i poniżej 20 m3 (20 000 litrów), w których wszystkie powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z przetwarzaną lub znajdującą się w nich substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) wykonane są z jakiegokolwiek z następujących materiałów:

1.

‘stopów’ o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;

2.

polimerów fluorowych (materiałów polimerowych lub elastomerowych zawierających więcej niż 35 % wagowo fluoru);

3.

szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych lub wykładanych szkłem);

4.

niklu lub ‘stopów’ o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

5.

tantalu lub ‘stopów’ tantalu;

6.

tytanu lub ‘stopów’ tytanu;

7.

cyrkonu lub ‘stopów’ cyrkonu; lub

8.

niobu lub ‘stopów’ niobu;

b.

mieszadła do zbiorników reakcyjnych lub reaktorów, określonych w pozycji 2B350.a; oraz wirniki, łopatki lub wały skonstruowane do takich mieszadeł, w których wszystkie powierzchnie stykające się bezpośrednio z przetwarzaną lub znajdującą się w nich substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) są wykonane z jakiegokolwiek z następujących materiałów:

1.

‘stopów’ o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;

2.

polimerów fluorowych (materiałów polimerowych lub elastomerowych zawierających więcej niż 35 % wagowo fluoru);

3.

szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych, lub wykładanych szkłem);

4.

niklu lub ‘stopów’ o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

5.

tantalu lub ‘stopów’ tantalu;

6.

tytanu lub ‘stopów’ tytanu;

7.

cyrkonu lub ‘stopów’ cyrkonu; lub

8.

niobu lub ‘stopów’ niobu;

c.

zbiorniki magazynowe, zasobniki lub odbiorniki o całkowitej pojemności wewnętrznej (geometrycznej) powyżej 0,1 m3 (100 litrów), w których wszystkie powierzchnie mające bezpośredni kontakt z przetwarzaną lub znajdującą się w nich substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) wykonane są z jakiegokolwiek z następujących materiałów:

1.

‘stopów’ o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;

2.

polimerów fluorowych (materiałów polimerowych lub elastomerowych zawierających więcej niż 35 % wagowo fluoru);

3.

szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych, lub wykładanych szkłem);

4.

niklu lub ‘stopów’ o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

5.

tantalu lub ‘stopów’ tantalu;

6.

tytanu lub ‘stopów’ tytanu;

7.

cyrkonu lub ‘stopów’ cyrkonu; lub

8.

niobu lub ‘stopów’ niobu;

d.

wymienniki ciepła lub skraplacze o polu powierzchni wymiany ciepła powyżej 0,15 m2, ale poniżej 20 m2; oraz rury, płytki, zwoje lub bloki (rdzenie) skonstruowane do takich wymienników ciepła lub skraplaczy, w których wszystkie powierzchnie stykające się bezpośrednio z przetwarzaną lub znajdującą się w nich substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) są wykonane z jakiegokolwiek z następujących materiałów:

1.

‘stopów’ o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;

2.

polimerów fluorowych (materiałów polimerowych lub elastomerowych zawierających więcej niż 35 % wagowo fluoru);

3.

szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych, lub wykładanych szkłem);

4.

grafitu lub ‘grafitu węglowego’;

5.

niklu lub ‘stopów’ o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

6.

tantalu lub ‘stopów’ tantalu;

7.

tytanu lub ‘stopów’ tytanu;

8.

cyrkonu lub ‘stopów’ cyrkonu;

9.

węglika krzemu;

10.

węglika tytanu; lub

11.

niobu lub ‘stopów’ niobu;

e.

kolumny destylacyjne lub absorpcyjne o średnicy wewnętrznej powyżej 0,1 m; oraz rozdzielacze cieczy i par, kolektory cieczy, zaprojektowane do takich kolumn destylacyjnych lub absorpcyjnych, w których wszystkie powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z przetwarzaną lub znajdującą się w nich substancja chemiczną (substancjami chemicznymi) wykonane są z jakiegokolwiek z następujących materiałów:

1.

‘stopów’ o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;

2.

polimerów fluorowych (materiałów polimerowych lub elastomerowych zawierających więcej niż 35 % wagowo fluoru);

3.

szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych, lub wykładanych szkłem);

4.

grafitu lub ‘grafitu węglowego’;

5.

niklu lub ‘stopów’ o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

6.

tantalu lub ‘stopów’ tantalu;

7.

tytanu lub ‘stopów’ tytanu;

8.

cyrkonu lub ‘stopów’ cyrkonu; lub

9.

niobu lub ‘stopów’ niobu;

f.

zdalnie sterowany sprzęt napełniający, w którym wszystkie powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z przetwarzaną substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) wykonane są z jakiegokolwiek z następujących materiałów:

1.

‘stopów’ o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu; lub

2.

niklu lub ‘stopów’ o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

g.

zawory o ‘wymiarach znamionowych’ większych niż 10 mm oraz obudowy (korpusy zaworów) lub wstępnie uformowane wkładki doosłonowe zaprojektowane do takich zaworów, w których wszystkie powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z przetwarzaną lub znajdującą się w nich substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) wykonane są z jakiegokolwiek z następujących materiałów:

1.

‘stopów’ o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;

2.

polimerów fluorowych (materiałów polimerowych lub elastomerowych zawierających więcej niż 35 % wagowo fluoru);

3.

szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych, lub wykładanych szkłem);

4.

niklu lub ‘stopów’ o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

5.

tantalu lub ‘stopów’ tantalu;

6.

tytanu lub ‘stopów’ tytanu;

7.

cyrkonu lub ‘stopów’ cyrkonu;

8.

niobu lub ‘stopów’ niobu; lub

9.

następujących materiałów ceramicznych

a.

węglika krzemu o czystości wagowej co najmniej 80 %;

b.

tlenku glinu o czystości wagowej co najmniej 99,9 %;

c.

tlenku cyrkonu;

Uwaga techniczna:

‘Wymiar znamionowy’ oznacza mniejszą ze średnic: wlotu i wylotu.

h.

rury wielościenne, zawierające okna do wykrywania nieszczelności, w których wszystkie powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z przetwarzaną lub znajdującą się w nich substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) wykonane są z jakiegokolwiek z następujących materiałów:

1.

‘stopów’ o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;

2.

polimerów fluorowych (materiałów polimerowych lub elastomerowych zawierających więcej niż 35 % wagowo fluoru);

3.

szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych, lub wykładanych szkłem);

4.

grafitu lub ‘grafitu węglowego’;

5.

niklu lub ‘stopów’ o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

6.

tantalu lub ‘stopów’ tantalu;

7.

tytanu lub ‘stopów’ tytanu;

8.

cyrkonu lub ‘stopów’ cyrkonu; lub

9.

niobu lub ‘stopów’ niobu;

i.

pompy wielokrotnie uszczelnione i nieuszczelnione, o maksymalnym natężeniu przepływu, według specyfikacji producenta, powyżej 0,6 m3/h, lub pompy próżniowe o maksymalnym natężeniu przepływu, według specyfikacji producenta, powyżej 5 m3/h (w warunkach znormalizowanej temperatury (273 K (0 °C)) oraz ciśnienia (101,3 kPa)), a także osłony (korpusy pomp), preformowane wkładki pomp, wirniki, tłoki oraz dysze do pomp strumieniowych skonstruowane do takich pomp, w których wszystkie powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z przetwarzaną lub znajdującą się w nich substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) wykonane są z jakiegokolwiek z następujących materiałów:

1.

‘stopów’ o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;

2.

materiałów ceramicznych;

3.

żelazokrzemu (stopów żelaza o wysokiej zawartości krzemu);

4.

polimerów fluorowych (materiałów polimerowych lub elastomerowych zawierających więcej niż 35 % wagowo fluoru);

5.

szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych, lub wykładanych szkłem);

6.

grafitu lub ‘grafitu węglowego’;

7.

niklu lub ‘stopów’ o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

8.

tantalu lub ‘stopów’ tantalu;

9.

tytanu lub ‘stopów’ tytanu;

10.

cyrkonu lub ‘stopów’ cyrkonu; lub

11.

niobu lub ‘stopów’ niobu;

j.

piece do unieszkodliwiania termicznego, zaprojektowane do niszczenia chemikaliów wyszczególnionych w pozycji 1C350, posiadające specjalnie zaprojektowane systemy doprowadzania odpadów, specjalne urządzenia obsługujące oraz przeciętną temperaturę w komorze spalania powyżej 1 273 K (1 000 °C), w których wszystkie powierzchnie w systemie doprowadzania odpadów mające bezpośredni kontakt z odpadami wykonane są z jakiegokolwiek z następujących materiałów lub nim pokryte:

1.

‘stopów’ o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;

2.

materiałów ceramicznych; lub

3.

niklu lub ‘stopów’ o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %.

1.

’Grafit węglowy’ jest substancją składającą się z węgla amorficznego i grafitu, w której zawartość wagowa grafitu wynosi 8 % lub więcej.

2.

W przypadku materiałów wymienionych w powyższych pozycjach termin ‘stop’, jeżeli nie towarzyszy mu szczegółowe określenie stężenia pierwiastków, należy rozumieć jako oznaczający taki stop, w którym wagowa zawartość określonego metalu jest procentowo wyższa niż jakiegokolwiek innego pierwiastka.

I.B.2B351

Systemy monitorowania gazów toksycznych i przeznaczone do nich elementy detekcyjne, inne niż wyszczególnione w pozycji 1A004, oraz detektory, czujniki i wymienne moduły czujnikowe do nich:

a.

zaprojektowane do ciągłej pracy i wykorzystywane do wykrywania bojowych środków chemicznych lub środków chemicznych wyszczególnionych w pozycji 1C350, w stężeniach poniżej 0,3 mg/m3; lub

b.

przeznaczone do wykrywania aktywności wstrzymującej cholinoesterazę.

I.B.2B352

Następujący sprzęt, który może być wykorzystany przy postępowaniu z materiałami biologicznymi:

a.

kompletne biologiczne obudowy zabezpieczające dla poziomu zabezpieczenia P3, P4;

Uwaga techniczna:

Poziomy zabezpieczenia P3 lub P4 (BL3, BL4, L3, L4) są wyszczególnione w instrukcji WHO dotyczącej bezpieczeństwa biologicznego laboratoriów (wydanie trzecie, Genewa 2004 r.).

b.

kadzie fermentacyjne, pozwalające na namnażanie „mikroorganizmów” chorobotwórczych i wirusów lub umożliwiające produkcję toksyn, bez rozprzestrzeniania aerozoli, posiadające pojemność całkowitą równą 20 litrów lub większą;

Uwaga techniczna:

Do kadzi fermentacyjnych zalicza się bioreaktory, chemostaty oraz instalacje o przepływie ciągłym.

c.

separatory odśrodkowe, zdolne do ciągłego oddzielania bez rozprzestrzeniania aerozoli, posiadające wszystkie niżej wymienione cechy:

1.

natężenie przepływu powyżej 100 l/h;

2.

wykonanie elementów z polerowanej stali nierdzewnej lub tytanu;

3.

jedno złącze lub kilka złącz uszczelnianych w obszarze występowania pary wodnej; oraz

4.

mogą być wysterylizowane w stanie zamkniętym na miejscu;

Uwaga techniczna:

Do separatorów odśrodkowych zalicza się również dekantery.

d.

sprzęt filtrujący o poprzecznym (stycznym) przepływie i jego elementy składowe, w tym:

1.

sprzęt filtrujący o poprzecznym (stycznym) przepływie, zdolny do ciągłego rozdzielania chorobotwórczych „mikroorganizmów”, wirusów, toksyn i kultur komórkowych, bez rozprzestrzeniania aerozoli, posiadający wszystkie poniższe cechy:

a.

całkowite pole powierzchni filtrującej równej lub większe niż 1 m2; oraz

b.

posiadający którąkolwiek z poniższych cech:

1.

może być wysterylizowany lub odkażony na miejscu; lub

2.

działający przy wykorzystaniu elementów filtrujących jednorazowego użytku;

Uwaga techniczna:

W pozycji 2B352.d.1.b sterylizacja oznacza likwidację wszystkich żyjących mikroorganizmów ze sprzętu poprzez użycie czynnika fizycznego (np. para wodna) lub chemicznego. Odkażenie oznacza zniszczenie potencjalnego zagrożenia mikrobiologicznego sprzętu poprzez użycie czynników chemicznych o właściwościach bakteriobójczych. Odkażenie i sterylizacja różnią się od oczyszczania, które odnosi się do procedur oczyszczenia, opracowanych w celu obniżenia składnika mikrobiologicznego w sprzęcie, bez konieczności dokonania likwidacji wszystkich zagrożeń mikrobiologicznych lub utrzymujących się przy życiu mikroorganizmów.

2.

elementy do filtracji o poprzecznym (stycznym) przepływie (np. moduły, elementy, kasety, pojemniki, zespoły lub płyty) o powierzchni filtrującej równej lub większej niż 0,2 m2 dla każdego komponentu i zaprojektowane do użycia w sprzęcie do filtracji o poprzecznym (stycznym) przepływie wyszczególnionym w pozycji 2B352.d;

Uwaga:

Pozycja 2B352.d nie obejmuje kontrolą sprzętu do odwrotnej osmozy określonego jako taki przez producenta.

e.

sterylizowany parą wodną sprzęt do liofilizacji o wydajności kondensora przekraczającej 10 kg lodu na dobę i mniejszej niż 1 000 kg lodu na dobę;

f.

następujący sprzęt służący do zabezpieczania i fizycznego ograniczenia:

1.

pełne lub częściowe obudowy ochronne lub kołpaki uzależnione od dowiązanego zewnętrznego źródła powietrza, pracujące pod nadciśnieniem;

Uwaga:

Pozycja 2B352.f.1 nie obejmuje kontrolą kombinezonów zaprojektowanych do noszenia z niezależnym aparatem do oddychania.

2.

komory klasy III bezpieczeństwa biologicznego lub izolatory o podobnych znormalizowanych wymaganiach;

Uwaga:

W pozycji 2B352.f.2 izolatory obejmują elastyczne pojemniki izolowane, komory suche, komory anaerobowe oraz komory rękawowe (zamknięte z pionowym przepływem).

g.

komory zaprojektowane do testów z użyciem aerozoli zawierających „mikroorganizmy”, wirusy lub „toksyny”, posiadające pojemność 1 m3 lub większą.

C.   MATERIAŁY

Nr

Opis

I.B.1C350

Następujące substancje chemiczne, które mogą być wykorzystane jako prekursory dla toksycznych środków chemicznych, oraz „mieszaniny chemiczne” zawierające jedną lub więcej z wyżej wymienionych substancji:

Uwaga:

ZOB. TAKŻE WYKAZ UZBROJENIA I POZYCJĘ 1C450.

1.

tiodiglikol (111-48-8);

2.

tlenochlorek fosforu (10025-87-3);

3.

metylofosfonian dimetylu (756-79-6);

4.

ZOB. WYKAZ UZBROJENIA DLA:

difluorek metylofosfonowy (676-99-3);

5.

dichlorek metylofosfonowy (676-97-1);

6.

fosforyn dimetylu (DMP) (868-85-9);

7.

trichlorek fosforu (7719-12-2);

8.

fosforyn trimetylu (TMP) (121-45-9);

9.

chlorek tionylu (7719-09-7);

10.

3-hydroksy-1-metylopiperydyna (3554-74-3);

11.

N,N-diizopropylo-(beta)-chloroetyloamina (96-79-7);

12.

N,N-diizopropylo-(beta)-tioloetanoamina (5842-07-9);

13.

3-chinuklidynol (1619-34-7);

14.

fluorek potasu (7789-23-3);

15.

2-chloroetanol (107-07-3);

16.

dimetyloamina (124-40-3);

17.

etylofosfonian dietylu (78-38-6);

18.

N,N-dimetylofosforoamidan dietylu (2404-03-7);

19.

fosfonian dietylu (762-04-9);

20.

chlorowodorek dimetyloaminy (506-59-2);

21.

dichloro(etylo)fosfina (1498-40-4);

22.

dichlorek etylofosfonowy (1066-50-8);

23.

ZOB. WYKAZ UZBROJENIA DLA:

difluorek etylofosfonowy (753-98-0);

24.

fluorowodór (7664-39-3);

25.

benzilan metylu (76-89-1);

26.

dichloro(metylo)fosfina (676-83-5);

27.

N,N-diizopropylo-(beta)-amino etanol (96-80-0);

28.

alkohol pinakolinowy (464-07-3);

29.

ZOB. WYKAZ UZBROJENIA DLA:

O-etylo2-diizopropyloaminoetylo metylofosfinin (QL) (57856-11-8);

30.

fosforyn trietylu (122-52-1);

31.

trichlorek arsenu (7784-34-1);

32.

kwas benzilowy (76-93-7);

33.

metylofosfonin dietylu (15715-41-0);

34.

etylofosfonian dimetylu (6163-75-3);

35.

etylodifluorofosfina (430-78-4);

36.

difluoro(metylo)fosfina (753-59-3);

37.

3-chinuklidynon (3731-38-2);

38.

pentachlorek fosforu (10026-13-8);

39.

pinakolon (75-97-8);

40.

cyjanek potasu (151-50-8);

41.

wodorofluorek potasu (7789-29-9);

42.

wodorofluorek amonu lub bifluorek amonu (1341-49-7);

43.

fluorek sodu (7681-49-4);

44.

wodorofluorek sodu (1333-83-1);

45.

cyjanek sodu (143-33-9);

46.

trietanoloamina (102-71-6);

47.

pentasiarczek fosforawy (1314-80-3);

48.

di-izopropyloamina (108-18-9);

49.

dietyloaminoetanol (100-37-8);

50.

siarczek sodu (1313-82-2);

51.

monochlorek siarki (10025-67-9);

52.

dichlorek siarki (10545-99-0);

53.

chlorowodorek trietanoloaminy (637-39-8);

54.

N,N-diizopropylo-(beta)-chloroetyloamino chlorowodorek (4261-68-1);

55.

kwas metylofosfonowy (993-13-5);

56.

metylofosfonian dietylu (683-08-9);

57.

dichlorek N,N-dimetylofosforoamidowy (677-43-0);

58.

fosforyn triisopropylu (116-17-6);

59.

etylodietanoloamina (139-87-7);

60.

O,O-dietylo fosforotionian (2465-65-8);

61.

O,O-dietylo fosforoditionian (298-06-6);

62.

heksafluorokrzemian sodu (16893-85-9);

63.

dichlorek metylotiofosfonowy (676-98-2).

Uwaga 1:

Dla wywozu do „państw niebędących stronami konwencji o zakazie broni chemicznej” pozycja 1C350 nie obejmuje kontrolą „mieszanin chemicznych” zawierających jedną lub więcej substancji chemicznych wyszczególnionych w podpunktach 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 i .63, w których żadna z indywidualnie wyszczególnionych substancji chemicznych nie stanowi wagowo więcej niż 10 % mieszaniny.

Uwaga 2:

Pozycja 1C350 nie obejmuje kontrolą „mieszanin chemicznych” zawierających jedną lub więcej substancji chemicznych wyszczególnionych w podpunktach 1C350.2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61 i .62, w których żadna z indywidualnie wyszczególnionych substancji chemicznych nie stanowi wagowo więcej niż 30 % mieszaniny.

Uwaga 3:

Pozycja 1C350 nie obejmuje kontrolą produktów określanych jako artykuły konsumpcyjne pakowane do sprzedaży detalicznej do osobistego użytku lub pakowane do indywidualnego użytku.

I.B.1C351

Ludzkie czynniki chorobotwórcze, choroby przenoszone przez zwierzęta oraz „toksyny”, takie jak:

a.

wirusy pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci „izolowanych żywych kultur” lub jako materiał łącznie z materiałem żywym, który został celowo zaszczepiony lub zakażony takimi kulturami, jak:

1.

wirus Andes;

2.

wirus Chapare;

3.

wirus gorączki Chikungunya;

4.

wirus Choclo;

5.

wirus gorączki krwotocznej kongijsko-krymskiej;

6.

wirus gorączki denga;

7.

wirus Dobrava-Belgrade;

8.

wirus wschodnioamerykańskiego końskiego zapalenia mózgu;

9.

wirus Ebola;

10.

wirus Guanarito;

11.

wirus Hantaan;

12.

wirus Hendra;

13.

wirus japońskiego zapalenia mózgu;

14.

wirus Junin;

15.

wirus Lasu Kyasanur;

16.

wirus Laguna Negra;

17.

wirus gorączki Lassa;

18.

wirus choroby skokowej owiec;

19.

wirus Lujo;

20.

wirus limfocytowego zapalenia opon mózgowych;

21.

wirus Machupo;

22.

wirus marburski;

23.

wirus małpiej ospy;

24.

wirus zapalenia mózgu z Murray Valley;

25.

wirus Nipah;

26.

wirus omskiej gorączki krwotocznej;

27.

wirus Oropouche;

28.

wirus Powassan;

29.

wirus gorączki z Rift Valley;

30.

wirus Rocio;

31.

wirus Sabia;

32.

wirus Seoul;

33.

wirus Sin Nombre;

34.

wirus zapalenia mózgu z St Louis;

35.

wirus kleszczowego zapalenia mózgu (rosyjski wiosenno-letni wirus zapalenia mózgu);

36.

wirus ospy naturalnej;

37.

wirus wenezuelskiego końskiego zapalenia mózgu;

38.

wirus zachodnioamerykańskiego końskiego zapalenia mózgu;

39.

wirus żółtej gorączki;

b.

następujące riketsje pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci „izolowanych żywych kultur” lub jako materiał łącznie z materiałem żywym, który został celowo zaszczepiony lub zakażony takimi kulturami:

1.

Coxiella burnetii;

2.

Bartonella quintana (Rochalimea Quintana, Rickettsia quintana);

3.

Riketsja prowasecki;

4.

Riketsja rickettsii;

c.

następujące bakterie pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci „izolowanych żywych kultur” lub jako materiał łącznie z materiałem żywym, który został specjalnie zaszczepiony lub zakażony takimi kulturami:

1.

laseczka wąglika (Bacillus anthracis);

2.

pałeczka ronienia bydła (Brucella abortus bovis);

3.

pałeczka maltańska (Brucella melitensis);

4.

pałeczka ronienia świń (Brucella abortus suis);

5.

zarazek papuzicy (Chlamydia psittaci);

6.

laseczka jadu kiełbasianego (Clostridium botulinum);

7.

pałeczka tularemii (Francisella tularensis);

8.

pałeczka nosacizny Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

9.

pałeczka melioidozy Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

10.

pałeczka duru (Salmonella typhi);

11.

pałeczka czerwonki (Shigella dysenteriae);

12.

przecinkowiec cholery (Vibrio cholerae);

13.

pałeczka dżumy (Yersinia pestis);

14.

laseczka zgorzeli gazowej wytwarzająca odmiany egzotoksyn (Clostridium perfringens);

15.

pałeczka okrężnicy (Eschericha coli) o odmianie serologicznej O157 oraz inne werotoksyny wytwarzające odmiany serologiczne;

d.

następujące „toksyny” i ich „podjednostki toksyn”:

1.

toksyny botulinowe;

2.

toksyny laseczki zgorzeli gazowej;

3.

konotoksyna;

4.

rycyna;

5.

saksytoksyna;

6.

toksyna Shiga;

7.

toksyny gronkowca złocistego;

8.

tetrodotoksyna;

9.

werotoksyna i podobne do toksyny Shiga białka dezaktywujące rybosomy;

10.

microcystin (Cyanginosin);

11.

aflatoksyny;

12.

abryn;

13.

toksyna cholery;

14.

toksyna diacetoksyscyrpenolowa;

15.

toksyna T-2;

16.

toksyna HT-2;

17.

modecyn;

18.

wolkensyn;

19.

lektyn 1 jemioły pospolitej (wiskotoksyna);

Uwaga:

Pozycja 1C351.d nie obejmuje kontrolą toksyn botulinowych ani konotoksyn w postaci wyrobów spełniających wszystkie poniższe kryteria:

1.

są wyrobami farmaceutycznymi przeznaczonymi do podawania ludziom w leczeniu schorzeń;

2.

są opakowane do rozprowadzania jako wyroby lecznicze;

3.

są dopuszczone przez władze państwowe do obrotu jako wyroby lecznicze.

e.

następujące grzyby, naturalne, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci „izolowanych żywych kultur” lub materiału zawierającego żywe organizmy, który rozmyślnie zaszczepiono lub zakażono takimi kulturami.

1.

Coccidioides immitis;

2.

Coccidioides posadasii.

Uwaga:

Pozycja 1C351 nie obejmuje kontrolą „szczepionek” ani „immunotoksyn”.

I.B.1C352

Zwierzęce czynniki chorobotwórcze, takie jak:

a.

wirusy pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci „izolowanych żywych kultur” lub jako materiał łącznie z materiałem żywym, który został celowo zaszczepiony lub zakażony takimi kulturami, jak:

1.

wirus afrykańskiego pomoru świń;

2.

wirusy grypy ptaków, które są:

a.

niescharakteryzowane; lub

b.

określone w załączniku I pkt 2 do dyrektywy 2005/94/WE (2) jako posiadające wysokie właściwości chorobotwórcze, w tym:

1.

wirusy typu A o wartości IVPI (wskaźnik dożylnej chorobotwórczości) dla sześciotygodniowych kurcząt powyżej 1,2; lub

2.

wirusy typu A podtypów H5 i H7, z sekwencjami genomu kodującymi liczne aminokwasy zasadowe w miejscu cięcia cząsteczki hemaglutyniny podobnymi do sekwencji obserwowanych w innych wirusach HPAI, wskazujących na możliwość rozszczepienia cząsteczki hemaglutyniny przez większość proteaz gospodarza;

3.

wirus choroby niebieskiego języka;

4.

wirus pryszczycy;

5.

wirus ospy koziej;

6.

wirus opryszczki świń (choroba Aujeszkyego);

7.

wirus pomoru świń (wirus cholery Hoga);

8.

wirus Lyssa;

9.

wirus rzekomego pomoru drobiu (wirus z Newcastle);

10.

wirus pomoru przeżuwaczy;

11.

enterowirus świński, typ 9 (wirus choroby pęcherzykowej u świń);

12.

wirus zarazy bydlęcej;

13.

wirus ospy owczej;

14.

wirus choroby cieszyńskiej;

15.

wirus pęcherzykowego zapalenia jamy gębowej;

16.

wirus choroby zgrudowacenia skóry;

17.

wirus afrykańskiej choroby koni;

b.

następujące drobnoustroje z rodzaju mykoplazma pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci „izolowanych żywych kultur” lub jako materiał łącznie z materiałem żywym, który został celowo zaszczepiony lub zakażony drobnoustrojami z tego rodzaju:

1.

Mycoplasma mycoides ssp. mycoides SC (mała kolonia);

2.

Mycoplasma capricolum ssp. capripneumoniae.

Uwaga:

Pozycja 1C352 nie obejmuje kontrolą „szczepionek”.

I.B.1C353

Następujące elementy genetyczne oraz zmodyfikowane genetycznie organizmy:

a.

zmodyfikowane genetycznie organizmy lub elementy genetyczne zawierające sekwencje kwasów nukleinowych połączone z czynnikami chorobotwórczymi organizmów wyszczególnionych w pozycjach 1C351.a, 1C351.b, 1C351.c, 1C351.e, 1C352 lub 1C354;

b.

zmodyfikowane genetycznie organizmy lub elementy genetyczne zawierające sekwencje kwasów nukleinowych jakiejkolwiek z „toksyn” wyszczególnionych w pozycji 1C351.d lub „podjednostek toksyn”, które je tworzą.

1.

Elementy genetyczne zawierają między innymi chromosomy, genomy, plazmidy, transpozony oraz wektory, bez względu na to, czy są modyfikowane genetycznie.

2.

Sekwencje kwasów nukleinowych połączone z czynnikami chorobotwórczymi mikroorganizmów wyszczególnionych w pozycjach 1C351.a, 1C351.b, 1C351.c, 1C351.e, 1C352 lub 1C354 oznaczają wszelkie sekwencje właściwe dla określonych mikroorganizmów, które:

a.

same lub przez swoje produkty transkrybowane lub transponowane stanowią istotne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin; lub

b.

wiadomo, że zwiększają zdolność określonych mikroorganizmów lub jakichkolwiek innych organizmów, do których mogą zostać wprowadzone lub z którymi mogą zostać w inny sposób zintegrowane, spowodowania istotnych szkód dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin.

Uwaga:

Pozycji 1C353 nie stosuje się do sekwencji kwasów nukleinowych połączonych z czynnikami chorobotwórczymi pałeczki okrężnicy o odmianie serologicznej O157 oraz innych szczepów bakteryjnych wytwarzających werotoksynę, z wyłączeniem szczepów zawierających sekwencje kwasów nukleinowych werotoksyny lub jej podjednostek.

I.B.1C354

Szczepy chorobotwórcze roślin, takie jak:

a.

wirusy pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci „izolowanych żywych kultur” lub jako materiał łącznie z materiałem żywym, który został celowo zaszczepiony lub zakażony takimi kulturami, jak:

1.

andyjski utajony wirus ziemniaka;

2.

wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka;

b.

bakterie pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci „izolowanych żywych kultur” lub jako materiał łącznie z materiałem żywym, który został celowo zaszczepiony lub zakażony takimi kulturami, jak:

1.

Xantomonas albilineans;

2.

Xantomonas campestris pv. citri zawierające szczepy pokrewne, takie jak Xantomonas campestris pv. citri typu A, B, C, D, E lub inaczej klasyfikowane jako Xantomonas citri, Xantomonas campestris pv. aurantifolia lub Xantomonas campestris pv. citrumelo;

3.

Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. Oryzae);

4.

Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum lub Corynebacterium Sepedonicum);

5.

Ralstonia solanacearum typy 2 i 3 (Pseudomonas solanacearum typy 2 i 3 lub Burkholderia solanacearum typy 2 i 3);

c.

grzyby pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci „izolowanych żywych kultur” lub jako materiał łącznie z materiałem żywym, który został celowo zaszczepiony lub zakażony takimi kulturami, jak:

1.

Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);

2.

Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3.

Microcyclus ulei (synonim Dothidella ulei);

4.

Puccinia graminis (synonim Puccinia graminis f. sp. tritici);

5.

Puccinia striiformis (synonim Puccinia glumarum);

6.

Magnaporthe grisea (Pyricularia grisea/Pyricularia oryzae).

I.B.1C450

Toksyczne związki chemiczne, prekursory toksycznych związków chemicznych oraz „mieszaniny chemiczne” zawierające jedną lub więcej z tych substancji, takie jak:

Uwaga:

ZOB. TAKŻE POZYCJE 1C350, 1C351.d ORAZ WYKAZ UZBROJENIA.

a.

toksyczne związki chemiczne, takie jak:

1.

amiton: O,O-dietylo-S-[2-(dietyloamino)etylo] fosforotiolan (78-53-5) oraz odpowiednie alkilowane lub protonowane sole;

2.

PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro2-(trifluorometylo)1-propen (382-21-8);

3.

ZOB. WYKAZ UZBROJENIA DLA:

BZ: 3-chinuklidylo benzylan (6581-06-2);

4.

fosgen: dichlorek karbonylu (75-44-5)

5.

chlorocyjan (506-77-4)

6.

cyjanowodór (74-90-8)

7.

chloropikryna: trichloronitrometan (76-06-2);

Uwaga 1:

Dla wywozu do „państw niebędących stronami konwencji o zakazie broni chemicznej” pozycja 1C450 nie obejmuje kontrolą „mieszanin chemicznych” zawierających jedną lub więcej substancji chemicznych wyszczególnionych w podpunktach 1C450.a.1 oraz.a.2, w których żadna z indywidualnie wyszczególnionych substancji chemicznych nie stanowi wagowo więcej niż 1 % mieszaniny.

Uwaga 2:

Pozycja 1C450 nie obejmuje kontrolą „mieszanin chemicznych” zawierających jedną lub więcej substancji chemicznych wyszczególnionych w podpunktach 1C450.a.4, .a.5, .a.6 oraz .a.7, w których żadna z indywidualnie wyszczególnionych substancji chemicznych nie stanowi wagowo więcej niż 30 % mieszaniny.

Uwaga 3:

Pozycja 1C450 nie obejmuje kontrolą produktów określanych jako artykuły konsumpcyjne pakowane do sprzedaży detalicznej do osobistego użytku lub pakowane do indywidualnego użytku.

b.

prekursory toksycznych związków chemicznych, takie jak:

1.

związki chemiczne inne niż określone w wykazie uzbrojenia lub w pozycji 1C350, zawierające atom fosforu, z którym związana jest jedna grupa metylowa, etylowa, propylowa lub izopropylowa, lecz nie dalsze atomy węgla;

Uwaga:

Pozycja 1C450.b.1 nie obejmuje kontrolą fonofosu: O-etylo S-fenylo-etylofosfonotiolotionianu (944-22-9);

2.

dihalogenki N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopropylo) fosforoamidowe, inne niż dichlorek N,N-dimetylofosforoamidowy;

Uwaga:

Zob. także pozycja 1C350.57 dla dichlorku N,N-dimetylofosforoamidowego.

3.

dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopropylo) N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopropylo)-fosforoamidany, inne niż dietylo-N,N-dimetylofosforoamidan wyszczególniony w pozycji 1C350;

4.

chlorki 2-N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopropylo) aminoetylu i odpowiednie protonowane sole, inne niż chlorek N,N-diizopropylo-(beta)-aminoetylu lub chlorowodorek N,N-diizopropylo-(beta)-aminoetylo chlorku, które zostały wyszczególnione w pozycji 1C350;

5.

N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopropylo) aminoetan2-ole i odpowiednie protonowane sole, inne niż N,N-diizopropylo-(beta)-aminoetanol (96-80-0) i N,N-dietyloaminoetanol (100-37-8), wyszczególnione w pozycji 1C350;

Uwaga:

Pozycja 1C450.b.5 nie obejmuje kontrolą:

a.

N,N-dimetyloaminoetanolu (108-01-0) i odpowiednich protonowanych soli;

b.

protonowanych soli N,N-dietyloaminoetanolu (100-37-8);

6.

N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopropylo) aminoetano2-tiole i odpowiednie protonowane sole, inne niż N,N-diizopropylo-(beta)-aminoetanootiol, wymieniony w pozycji 1C350;

7.

etylodietanoloamina (139-87-7) – zob. 1C350;

8.

metylodietanoloamina (105-59-9);

Uwaga 1:

Dla wywozu do „państw niebędących stronami konwencji o zakazie broni chemicznej” pozycja 1C450 nie obejmuje kontrolą „mieszanin chemicznych” zawierających jedną lub więcej substancji chemicznych wyszczególnionych w podpunktach 1C450.b.1., .b.2, .b.3, .b.4, .b.5, oraz .b.6, w których żadna z indywidualnie wyszczególnionych substancji chemicznych nie stanowi wagowo więcej niż 10 % mieszaniny.

Uwaga 2:

Pozycja 1C450 nie obejmuje kontrolą „mieszanin chemicznych” zawierających jedną lub więcej substancji chemicznych wyszczególnionych w podpunkcie 1C450.b.8, w którym żadna z indywidualnie wyszczególnionych substancji chemicznych nie stanowi wagowo więcej niż 30 % mieszaniny.

Uwaga 3:

Pozycja 1C450 nie obejmuje kontrolą produktów określanych jako artykuły konsumpcyjne pakowane do sprzedaży detalicznej do osobistego użytku lub pakowane do indywidualnego użytku.

D.   OPROGRAMOWANIE

Nr

Opis

I.B.1D003

„Oprogramowanie” specjalnie opracowane lub zmodyfikowane, aby umożliwić sprzętowi wypełnianie funkcji sprzętu wyszczególnionych w pozycjach 1A004.c lub 1A004.d.

I.B.2D351

„Oprogramowanie” inne niż wyszczególnione w pozycji 1D003, specjalnie opracowane do „użytkowania” sprzętu wyszczególnionego w pozycji 2B351.

I.B.9D001

„Oprogramowanie” specjalnie opracowane lub zmodyfikowane do „rozwoju” sprzętu lub „technologii” wyszczególnionych w pozycji 9A012.

I.B.9D002

„Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do „produkcji” sprzętu wyszczególnionego w pozycji 9A012.

E.   TECHNOLOGIE

Nr

Opis

I.B.1E001

„Technologia” zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do „rozwoju” lub „produkcji” sprzętu lub materiałów wyszczególnionych w pozycjach 1A004, 1C350 do 1C354 lub 1C450.

I.B.2E001

„Technologia” zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do „rozwoju” sprzętu lub „oprogramowania” wyszczególnionych w pozycjach 2B350, 2B351, 2B352 lub 2D351.

I.B.2E002

„Technologia” zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do „produkcji” sprzętu wyszczególnionego w pozycjach 2B350, 2B351 lub 2B352.

I.B.2E301

„Technologia”, zgodnie z uwagą ogólną do technologii, przeznaczona do „użytkowania” towarów wyszczególnionych w pozycjach 2B350 do 2B352.

I.B.9E001

„Technologia” według uwagi ogólnej do technologii, służąca do „rozwoju” sprzętu lub „oprogramowania” wymienionych w pozycjach 9A012 lub 9A350.

I.B.9E002

„Technologia” według uwagi ogólnej do technologii, służąca do „produkcji” sprzętu wyszczególnionego w pozycji 9A350.

I.B.9E101

„Technologia” według uwagi ogólnej do technologii, służąca do „produkcji” sprzętu „UAV” wyszczególnionego w pozycji 9A012.

Uwaga techniczna:

W pozycji 9E101.b „UAV” oznacza systemy bezpilotowych statków powietrznych o zasięgu przekraczającym 300 km.

I.B.9E102

„Technologia” według uwagi ogólnej do technologii, służąca do „użytkowania” sprzętu „UAV” wyszczególnionego w pozycji 9A012.

Uwaga techniczna:

W pozycji 9E101.b „UAV” oznacza systemy bezpilotowych statków powietrznych o zasięgu przekraczającym 300 km.

CZĘŚĆ 2

Uwagi wprowadzające

1.

O ile nie stwierdzono inaczej, numery odniesienia znajdujące się w kolumnie ‘Opis’ poniżej odnoszą się do opisów produktów podwójnego zastosowania, określonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009.

2.

Numer odniesienia w kolumnie o nagłówku ‘Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009’ oznacza, że właściwości produktów lub technologii opisanych w kolumnie ‘Opis’ odbiegają od parametrów przedstawionych w opisie produktu podwójnego zastosowania, którego dotyczy odniesienie.

3.

Definicje terminów znajdujących się w ‘cudzysłowie definicyjnym’ zamieszczone są w uwadze technicznej do odpowiedniej pozycji.

4.

Definicje terminów znajdujących się w „cudzysłowie zwykłym” można znaleźć w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009.

Uwagi ogólne

1.

Kontroli przewidzianej w niniejszym załączniku nie należy czynić bezskuteczną przez wywóz jakichkolwiek towarów niepodlegających kontroli (w tym instalacji przemysłowych), lecz zawierających jeden lub kilka elementów objętych kontrolą, jeżeli te elementy stanowią podstawowy element towarów i mogą w praktyce zostać z nich usunięte i użyte do innych celów.

Uwaga:

Przy rozstrzyganiu, czy element lub elementy objęte kontrolą należy uznać za podstawowy element, niezbędna jest ocena czynników ilości, wartości i technologicznego know-how oraz innych szczególnych okoliczności, które mogą decydować o tym, że element lub elementy objęte kontrolą stanowią podstawowy element dostarczanego towaru.

2.

Produkty wymienione w niniejszym załączniku obejmują zarówno towary nowe, jak i używane.

Uwaga ogólna do technologii

(Należy czytać w związku z sekcją B części 1)

1.

Sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz „technologii”, która jest „niezbędna” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów, których sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz są kontrolowane w sekcji I.C.A niniejszej części, podlega kontroli zgodnie z przepisami sekcji I.C.B niniejszej części.

2.

„Technologia”„niezbędna” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów podlegających kontroli pozostaje pod kontrolą nawet wówczas, gdy ma zastosowanie do towarów niepodlegających kontroli.

3.

Kontrolą nie obejmuje się „technologii”, która stanowi minimum niezbędne do instalacji, eksploatacji, konserwacji (sprawdzania) i naprawy towarów, które nie podlegają kontroli lub na których wywóz uzyskano zezwolenie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

4.

Kontrole transferu „technologii” nie mają zastosowania do informacji „będących własnością publiczną”, informacji związanych z „podstawowymi badaniami naukowymi” lub minimalnych informacji niezbędnych przy składaniu wniosków patentowych.

I.C.A.   TOWARY

(Materiały i substancje chemiczne)

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009

I.C.A.001

Substancje chemiczne o stężeniu 95 % lub większym:

1.

chlorek etylenu (CAS 107-06-2)

 

I.C.A.002

Substancje chemiczne o stężeniu 95 % lub większym:

1.

nitrometan (CAS 75-52-5)

2.

kwas pikrynowy (CAS 88-89-1)

 

I.C.A.003

Substancje chemiczne o stężeniu 95 % lub większym:

1.

chlorek glinu (CAS 7446-70-0)

2.

arsen (CAS 7440-38-2)

3.

tritlenek diarsenu (CAS 1327-53-3)

4.

chlorowodorek bis(2-chloroetyly)etyloaminy (CAS 3590-07-6)

5.

chlorowodorek bis(2-chloroetylo)metyloaminy (CAS 55-86-7)

6.

chlorowodorek tris(2-chloroetylo)aminy (CAS 817-09-4)

 

I.C.B.   TECHNOLOGIA

B.001

„Technologia” niezbędna do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów wymienionych w sekcji I.C.A.

Uwaga techniczna:

Termin ‘technologia’ obejmuje ’oprogramowanie’.”

 


(1)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dz.U. L 134 z 29.5.2009, s. 1).

(2)  Dyrektywa Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków (Dz.U. L 10 z 14.1.2006, s. 16.)


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK IX

WYKAZ SPRZĘTU, TOWARÓW I TECHNOLOGII, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2b

Uwagi wprowadzające

1.

O ile nie stwierdzono inaczej, numery odniesienia znajdujące się w kolumnie ‘Opis’ poniżej odnoszą się do opisów produktów podwójnego zastosowania, określonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009.

2.

Numer odniesienia w kolumnie o nagłówku ‘Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009’ oznacza, że właściwości produktów lub technologii opisanych w kolumnie ‘Opis’ odbiegają od parametrów przedstawionych w opisie produktu podwójnego zastosowania, którego dotyczy odniesienie.

3.

Definicje terminów znajdujących się w ‘cudzysłowie definicyjnym’ zamieszczone są w uwadze technicznej do odpowiedniej pozycji.

4.

Definicje terminów znajdujących się w „cudzysłowie zwykłym” można znaleźć w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009.

Uwagi ogólne

1.

Kontroli przewidzianej w niniejszym załączniku nie należy czynić bezskuteczną przez wywóz jakichkolwiek towarów niepodlegających kontroli (w tym instalacji przemysłowych), lecz zawierających jeden lub kilka elementów objętych kontrolą, jeżeli te elementy stanowią podstawowy element towarów i mogą w praktyce zostać z nich usunięte i użyte do innych celów.

Uwaga:

Przy rozstrzyganiu, czy element lub elementy objęte kontrolą należy uznać za podstawowy element, niezbędna jest ocena czynników ilości, wartości i technologicznego know-how oraz innych szczególnych okoliczności, które mogą decydować o tym, że element lub elementy objęte kontrolą stanowią podstawowy element dostarczanego towaru.

2.

Produkty wymienione w niniejszym załączniku obejmują zarówno towary nowe, jak i używane.

Uwaga ogólna do technologii

(Należy czytać w związku z sekcją B niniejszego załącznika)

1.

Sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz „technologii”, która jest „niezbędna” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów, których sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz są kontrolowane w sekcji IX.A niniejszego załącznika, podlega kontroli zgodnie z przepisami sekcji B.

2.

„Technologia”„niezbędna” do „rozwoju”, „produkcji” lub »użytkowania« towarów podlegających kontroli pozostaje pod kontrolą nawet wówczas, gdy ma zastosowanie do towarów niepodlegających kontroli.

3.

Kontrolą nie obejmuje się „technologii”, która stanowi minimum niezbędne do instalacji, eksploatacji, konserwacji (sprawdzania) i naprawy towarów, które nie podlegają kontroli lub na których wywóz uzyskano zezwolenie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

4.

Kontrole transferu „technologii” nie mają zastosowania do informacji „będących własnością publiczną”, informacji związanych z „podstawowymi badaniami naukowymi” lub minimalnych informacji niezbędnych przy składaniu wniosków patentowych.

IX.A.   TOWARY

IX.A1.   Materiały, substancje chemiczne, ‘mikroorganizmy’ i ‘toksyny’

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009

IX.A1.001

Substancje chemiczne o stężeniu 95 % lub większym:

 

tributfosforyn tributylu (CAS 102-85-2)

 

izocyjanian metylu (CAS 624-83-9)

 

chinaldyna (CAS 91-63-4)

 

2-bromochloroetan (CAS 107-04-0)

 

IX.A1.002

Substancje chemiczne o stężeniu 95 % lub większym:

 

bendibenzoil (CAS 134-81-6)

 

dietyloamina (CAS 109-89-7)

 

eter dietylowy (CAS 60-29-7)

 

eter dimetylowy (CAS 115-10-6)

 

dimetyloaminoetanol (CAS 108-01-0)

 

IX.A1.003

Substancje chemiczne o stężeniu 95 % lub większym:

 

2-metoksyetanol (CAS 109-86-4)

 

cholinoesteraza butyrylowa (BChE)

 

dietylenotriamina (CAS 111-40-0)

 

dichlorometan (CAS 75-09-3)

 

dimethydietyloamina (CAS 121-69-7)

 

bromek etylu (CAS 74-96-4)

 

chlorek etylu (CAS 75-00-3)

 

etyloamina (CAS 75-04-7)

 

heksamina (CAS 100-97-0)

 

bromek izopropylu (CAS 75-26-3)

 

eter izopropylowy (CAS 108-20-3)

 

metyloamina (CAS 74-89-5)

 

bromek metylu (CAS 74-83-9)

 

monoizopropyloamina (CAS 75-31-0)

 

chlorek obidoksymu (CAS 114-90-9)

 

bromek potasu (CAS 7758-02-3)

 

pyridpirydyna (CAS 110-86-1)

 

bromek pirydostygminy (CAS 101-26-8)

 

bromek sodu (CAS 7647-15-6)

 

sód metaliczny (CAS 7440-23-5)

 

tributyloamina (CAS 102-82-9)

 

trietyloamina (CAS 121-44-8)

 

trimetyloamina (CAS 75-50-3)

 


IX.A2.   Przetwarzanie materiałów

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009

IX.A2.001

Montowane w podłodze wyciągi dymu (typu schron) o minimalnej szerokości nominalnej wynoszącej 2,5 m.

 

IX.A2.002

Respiratory na całą twarz, filtracyjne i z dopływem powietrza, inne niż wymienione w pozycji 1A004 lub 2B352f1

1A004.a

IX.A2.003

Komory klasy II bezpieczeństwa biologicznego lub izolatory o podobnych parametrach pracy.

2B352.f.2

IX.A2.004

Wirówki dekantacyjne o pojemności bębna wynoszącej 4 litry lub większej, nadające się do użytku w przypadku materiałów biologicznych

 

IX.A2.005

Kadzie fermentacyjne, pozwalające na namnażanie „mikroorganizmów” chorobotwórczych i wirusów lub umożliwiające produkcję „toksyn”, bez rozprzestrzeniania aerozoli, posiadające pojemność całkowitą równą 5 litrów lub większą, ale mniejszą niż 20 litrów.

Uwaga techniczna:

Do kadzi fermentacyjnych zalicza się bioreaktory, chemostaty oraz instalacje o przepływie ciągłym.

2B352.b

IX.A2.007

Komory czystego powietrza o przepływie konwencjonalnym lub turbulentnym i niezależne wentylatorowe urządzenia filtracyjne HEPA lub ULPA, które mogą być wykorzystywane w obudowach zabezpieczających poziomu P3 lub P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4). |

2B352.a

IX.A2.008

Następujące obiekty do produkcji substancji chemicznych, sprzęt i elementy składowe, inne niż wymienione w pozycji 2B350 lub A2.009:

a.

zbiorniki reakcyjne lub reaktory, wyposażone lub niewyposażone w mieszadła, o całkowitej pojemności wewnętrznej (geometrycznej) powyżej 0,1 m3 (100 litrów) i poniżej 20 m3 (20 000 litrów), w których wszystkie powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z przetwarzaną lub znajdującą się w nich cieczą (cieczami) wykonane są z następujących materiałów:

1.

stali nierdzewnej o zawartości chromu równej 10,5 % lub większej i zawartości węgla równej 1,2 % lub mniejszej;

b.

mieszadła do zbiorników reakcyjnych lub reaktorów, określonych w pozycji 2B350.a, w których wszystkie powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z przetwarzaną lub znajdującą się w nich cieczą (cieczami) wykonane są z następujących materiałów:

1.

stali nierdzewnej o zawartości chromu równej 10,5 % lub większej i zawartości węgla równej 1,2 % lub mniejszej;

c.

zbiorniki magazynowe, zasobniki lub odbiorniki o całkowitej pojemności wewnętrznej (geometrycznej) powyżej 0,1 m3 (100 litrów), w których wszystkie powierzchnie mające bezpośredni kontakt z przetwarzaną lub znajdującą się w nich cieczą (cieczami) wykonane są z następujących materiałów:

1.

stali nierdzewnej o zawartości chromu równej 10,5 % lub większej i zawartości węgla równej 1,2 % lub mniejszej;

d.

wymienniki ciepła lub skraplacze o polu powierzchni wymiany ciepła powyżej 0,05 m2, ale poniżej 30 m2; oraz rury, płytki, zwoje lub bloki (rdzenie) skonstruowane do takich wymienników ciepła lub skraplaczy, w których wszystkie powierzchnie mające bezpośredni kontakt z przetwarzaną lub znajdującą się w nich cieczą (cieczami) są wykonane z następujących materiałów:

1.

stali nierdzewnej o zawartości chromu równej 10,5 % lub większej i zawartości węgla równej 1,2 % lub mniejszej;

Uwaga techniczna:

Materiały wykorzystane do produkcji uszczelek i uszczelnień oraz inne zastosowania właściwości uszczelniających nie mają wpływu na status wymiennika ciepła pod względem kontroli.

e.

kolumny destylacyjne lub absorpcyjne o średnicy wewnętrznej powyżej 0,1 m, w których wszystkie powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z przetwarzaną lub znajdującą się w nich cieczą (cieczami) wykonane są z następujących materiałów:

1.

stali nierdzewnej o zawartości chromu równej 10,5 % lub większej i zawartości węgla równej 1,2 % lub mniejszej;

f.

zawory o ‘wymiarach znamionowych’ większych niż 10 mm oraz obudowy (korpusy zaworów) zaprojektowane do takich zaworów, w których wszystkie powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z przetwarzaną lub znajdującą się w nich cieczą (cieczami) wykonane są z następujących materiałów:

1.

stali nierdzewnej o zawartości chromu równej 10,5 % lub większej i zawartości węgla równej 1,2 % lub mniejszej;

1.

Materiały wykorzystane do produkcji uszczelek i uszczelnień oraz inne zastosowania właściwości uszczelniających nie mają wpływu na status zaworu pod względem kontroli.

2.

‘Wymiar znamionowy’ oznacza mniejszą ze średnic: wlotu i wylotu.

g.

pompy wielokrotnie uszczelnione i nieuszczelnione, o maksymalnym natężeniu przepływu, według specyfikacji producenta, powyżej 0,6 m3/h, w których wszystkie powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z przetwarzaną lub znajdującą się w nich substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) wykonane są z następujących materiałów:

1.

stali nierdzewnej o zawartości chromu równej 10,5 % lub większej i zawartości węgla równej 1,2 % lub mniejszej;

h.

pompy próżniowe, o maksymalnym natężeniu przepływu, według specyfikacji producenta, powyżej 1 m3/h, (w warunkach znormalizowanej temperatury (273 K (0 °C)) oraz ciśnienia (101,3 kPa)), a także osłony (korpusy pomp), preformowane wkładki pomp, wirniki, tłoki oraz dysze do pomp strumieniowych skonstruowane do takich pomp, w których wszystkie powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z przetwarzanymi lub znajdującymi się w nich substancjami chemicznymi wykonane są z jakiegokolwiek z następujących materiałów:

1.

‘stopów’ o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;

2.

materiałów ceramicznych;

3.

‘żelazokrzemu’;

4.

polimerów fluorowych (materiałów polimerowych lub elastomerowych zawierających więcej niż 35 % wagowo fluoru);

5.

szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych, lub wykładanych szkłem);

6.

grafitu lub ‘grafitu węglowego’;

7.

niklu lub ‘stopów’ o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

8.

stali nierdzewnej o zawartości wagowej niklu 20 % i 19 % chromu lub większej;

9.

tantalu lub ‘stopów’ tantalu;

10.

tytanu lub ‘stopów’ tytanu;

11.

cyrkonu lub ‘stopów’ cyrkonu; lub

12.

niobu lub ‘stopów’ niobu;

1.

Materiały wykorzystane do produkcji diafragm, uszczelek i uszczelnień oraz innych rozwiązań uszczelniających nie mają wpływu na status pompy pod względem kontroli.

2.

’Grafit węglowy’ jest substancją składającą się z węgla amorficznego i grafitu, w której zawartość wagowa grafitu wynosi 8 % lub więcej.

3.

’Żelazokrzemy’ to stopy żelaza o zawartości wagowej 8 % krzemu lub większej.

W przypadku materiałów wymienionych w powyższych pozycjach termin ‘stop’, jeżeli nie towarzyszy mu szczegółowe określenie stężenia pierwiastków, należy rozumieć jako oznaczający taki stop, w którym wagowa zawartość określonego metalu jest procentowo wyższa niż jakiegokolwiek innego pierwiastka.

2B350.a–e

2B350.g

2B350.i

IX.A2.009

Następujące obiekty do produkcji substancji chemicznych, sprzęt i elementy składowe, inne niż wymienione w pozycji 2B350 lub A2.008:

 

zbiorniki reakcyjne lub reaktory, wyposażone lub niewyposażone w mieszadła, o całkowitej pojemności wewnętrznej (geometrycznej) powyżej 0,1 m3 (100 litrów) i poniżej 20 m3 (20 000 litrów), w których wszystkie powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z przetwarzaną lub znajdującą się w nich cieczą (cieczami) wykonane są z następujących materiałów:

stali nierdzewnej o zawartości wagowej niklu 20 % i 19 % chromu lub większej;

 

mieszadła do zbiorników reakcyjnych lub reaktorów, wyszczególnionych w lit. a), w których wszystkie powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z przetwarzaną lub znajdującą się w nich cieczą (cieczami) wykonane są z następujących materiałów:

stali nierdzewnej o zawartości wagowej niklu 20 % i 19 % chromu lub większej;

 

zbiorniki magazynowe, zasobniki lub odbiorniki o całkowitej pojemności wewnętrznej (geometrycznej) powyżej 0,1 m3 (100 litrów), w których wszystkie powierzchnie mające bezpośredni kontakt z przetwarzaną lub znajdującą się w nich cieczą (cieczami) wykonane są z następujących materiałów:

stali nierdzewnej o zawartości wagowej niklu 20 % oraz 19 % chromu lub większej;

 

wymienniki ciepła lub skraplacze o polu powierzchni wymiany ciepła powyżej 0,05 m2, ale poniżej 30 m2; oraz rury, płytki, zwoje lub bloki (rdzenie) skonstruowane do takich wymienników ciepła lub skraplaczy, w których wszystkie powierzchnie mające bezpośredni kontakt z przetwarzaną lub znajdującą się w nich cieczą (cieczami) są wykonane z następujących materiałów:

stali nierdzewnej o zawartości wagowej niklu 20 % i 19 % chromu lub większej;

Uwaga techniczna:

Materiały wykorzystane do produkcji uszczelek i uszczelnień oraz inne zastosowania właściwości uszczelniających nie mają wpływu na status wymiennika ciepła pod względem kontroli.

 

kolumny destylacyjne lub absorpcyjne o średnicy wewnętrznej powyżej 0,1 m; oraz zraszacze, zraszacze parowe lub kolektory cieczy, w których wszystkie powierzchnie, które wchodzą w bezpośredni kontakt z przetwarzanymi substancjami chemicznymi wykonane są z następujących materiałów:

stali nierdzewnej o zawartości wagowej niklu 20 % i 19 % chromu lub większej;

 

zawory o wymiarach znamionowych równych 10 mm lub większych oraz obudowy (korpusy zaworów), w których wszystkie powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z przetwarzaną lub znajdującą się w nich substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) wykonane są z następujących materiałów:

stali nierdzewnej o zawartości wagowej niklu 20 % i 19 % chromu lub większej;

Uwaga techniczna:

‘Wymiar znamionowy’ oznacza mniejszą ze średnic: wlotu i wylotu.

Pompy wielokrotnie uszczelnione i nieuszczelnione, o maksymalnym natężeniu przepływu, według specyfikacji producenta, powyżej 0,6 m3/h, (w warunkach znormalizowanej temperatury (273 K (0 °C)) oraz ciśnienia (101,3 kPa)), a także osłony (korpusy pomp), preformowane wkładki pomp, wirniki, tłoki oraz dysze do pomp strumieniowych skonstruowane do takich pomp, w których wszystkie powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z przetwarzaną lub znajdującą się w nich substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) wykonane są z jakiegokolwiek z następujących materiałów:

 

materiałów ceramicznych;

 

żelazokrzemu (stopu żelaza o zawartości wagowej 8 % krzemu lub większej);

 

stali nierdzewnej o zawartości wagowej niklu 20 % i 19 % chromu lub większej;

Uwagi techniczne:

Materiały wykorzystane do produkcji diafragm, uszczelek i uszczelnień oraz innych rozwiązań uszczelniających nie mają wpływu na status pompy pod względem kontroli.

W przypadku materiałów wymienionych w powyższych pozycjach termin ‘stop’, jeżeli nie towarzyszy mu szczegółowe określenie stężenia pierwiastków, należy rozumieć jako oznaczający taki stop, w którym wagowa zawartość określonego metalu jest procentowo wyższa niż jakiegokolwiek innego pierwiastka.

 

B.   TECHNOLOGIA

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009

IX.B.001

„Technologia” niezbędna do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów wymienionych w sekcji IX.A.

Uwaga techniczna:

Termin ‘technologia’ obejmuje ’oprogramowanie’.”

 


ZAŁĄCZNIK III

„ZAŁĄCZNIK X

WYKAZ TOWARÓW LUKSUSOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 11B

1.   Konie hodowlane czystej krwi

Kody CN: 0101 21 00

2.   Kawior i namiastki kawioru; namiastki kawioru, których cena wynosi ponad 20 EUR za 100 gramów

Kody CN: ex 1604 31 00, ex 1604 32 00

3.   Trufle

Kody CN: 2003 90 10

4.   Wina (w tym wina musujące), których cena wynosi ponad 50 EUR za litr; alkohole wysokoprocentowe i napoje spirytusowe, których cena wynosi ponad 50 EUR za litr

Kody CN: ex 2204 21 do ex 2204 29, ex 2208, ex 2205

5.   Cygara i cygaretki, których cena wynosi ponad 10 EUR za pojedyncze cygaro lub cygaretkę

Kody CN: ex 2402 10 00

6.   Perfumy i wody toaletowe, których cena sprzedaży przekracza 70 EUR za 50 ml, oraz kosmetyki, w tym produkty upiększające i służące do makijażu, których cena wynosi ponad 70 EUR za sztukę

Kody CN: ex 3303 00 10, ex 3303 00 90, ex 3304, ex 3307, ex 3401

7.   Wyroby skórzane, siodlarskie i artykuły podróżne, torebki i podobne artykuły, których cena wynosi ponad 200 EUR za sztukę

Kody CN: ex 4201 00 00, ex 4202, ex 4205 00 90

8.   Odzież, dodatki odzieżowe i obuwie (niezależnie od materiału, z którego są wykonane), których cena wynosi ponad 600 EUR za sztukę

Kody CN: ex ex 61, ex ex 62, ex 6401, ex 6402, ex 6403, ex 6404, ex 6405, ex 6504, ex 6605 00, ex 6506 99, ex 6601 91 00, ex 6601 99, ex 6602 00 00

9.   Perły, kamienie szlachetne i półszlachetne, wyroby z pereł, biżuteria, wyroby ze złota i srebra

Kody CN: 7101, 7102, 7103, 7104 20, 7104 90, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7113, 7114, 7115, 7116

10.   Monety i banknoty niebędące prawnym środkiem płatniczym

Kody CN: ex 4907 00, 7118 10, ex 7118 90

11.   Sztućce z metalu szlachetnego albo platerowane lub pokryte warstwą metalu szlachetnego

Kody CN: ex 7114, ex 7115, ex 8214, ex 8215, ex 9307

12.   Naczynia porcelanowe, kamionkowe i gliniane oraz ekskluzywne wyroby ceramiczne, których cena wynosi ponad 500 EUR za sztukę

Kody CN: ex 6911 10 00, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50

13.   Wyroby z kryształu, których cena wynosi ponad 200 EUR za sztukę

Kody CN: ex 7009 91 00, ex 7009 92 00, ex 7010, ex 7013 22, ex 7013 33, ex 7013 41, ex 7013 91, ex 7018 10, ex 7018 90, ex 7020 00 80, ex 9405 10 50, ex 9405 20 50, ex 9405 50, ex 9405 91

14.   Luksusowe pojazdy służące do przewozu osób na lądzie, w powietrzu lub na morzu, a także akcesoria do nich; nowe pojazdy, których cena wynosi ponad 25 000 EUR; pojazdy używane, których cena wynosi ponad 15 000 EUR

Kody CN: ex 8603, ex 8605 00 00, ex 8702, ex 8703, ex 8711, ex 8712 00, ex 8716 10, ex 8716 40 00, ex 8716 80 00, ex 8716 90, ex 8801 00, ex 8802 11 00, ex 8802 12 00, ex 8802 20 00, ex 8802 30 00, ex 8802 40 00, ex 8805 10, ex 8901 10, ex 8903

15.   Zegary i zegarki oraz części do nich, jeżeli ich cena wynosi ponad 500 EUR

Kody CN: ex 9101, ex 9102, ex 9103, ex 9104, ex 9105, ex 9108, ex 9109, ex 9110, ex 9111, ex 9112, ex 9113, ex 9114

16.   Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki

Kody CN: 97

17.   Sprzęt i wyposażenie służące do jazdy na nartach, gry w golfa i uprawiania innych sportów wodnych, jeżeli cena za sztukę wynosi ponad 500 EUR

Kody CN: ex 4015 19 00, ex 4015 90 00, ex 6112 20 00, ex 6112 31, ex 6112 39, ex 6112 41, ex 6112 49, ex 6113 00, ex 6114, ex 6210 20 00, ex 6210 30 00, ex 6210 40 00, ex 6210 50 00, ex 6211 11 00, ex 6211 12 00, ex 6211 20, ex 6211 32 90, ex 6211 33 90, ex 6211 39 00, ex 6211 42 90, ex 6211 43 90, ex 6211 49 00, ex 6402 12, ex 6403 12 00, ex 6404 11 00, ex 6404 19 90, ex 9004 90, ex 9020, ex 9506 11, ex 9506 12, ex 9506 19 00, ex 9506 21 00, ex 9506 29 00, ex 9506 31 00, ex 9506 32 00, ex 9506 39, ex 9507

18.   Sprzęt i wyposażenie służące do gry w bilard, kręgli automatycznych, gier uprawianych w kasynach oraz gier uruchamianych za pomocą monet lub banknotów, jeżeli cena za sztukę wynosi ponad 500 EUR

Kody CN: ex 9504 20, ex 9504 30, ex 9504 40 00, ex 9504 90 80”.


Top