EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0430

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 430/2012 z dnia 22 maja 2012 r. otwierające procedurę przetargową w zakresie dopłat do prywatnego przechowywania oliwy z oliwek

OJ L 132, 23.5.2012, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/430/oj

23.5.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/13


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 430/2012

z dnia 22 maja 2012 r.

otwierające procedurę przetargową w zakresie dopłat do prywatnego przechowywania oliwy z oliwek

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 43 lit. a), d) oraz j) w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 33 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 Komisja może podjąć decyzję o upoważnieniu instytucji, które dają odpowiednie gwarancje i zostały zatwierdzone przez państwa członkowskie, do zawierania umów przechowywania sprzedawanej przez nie oliwy z oliwek, w przypadku poważnych zakłóceń rynku w niektórych regionach Unii Europejskiej.

(2)

W Hiszpanii oraz w Grecji – państwach członkowskich, których wspólna produkcja odpowiada ponad dwóm trzecim oliwy z oliwek wytwarzanej w UE – średnia cena oliwy z oliwek notowana na rynku w okresie, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 826/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące przyznawania dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rolnych (2), znajduje się poniżej poziomu, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. Powoduje to poważne zakłócenia na rynkach tych państw członkowskich. Unijny rynek oliwy z oliwek charakteryzuje wysoki stopień wzajemnej zależności, co oznacza, że poważne zakłócenia na rynku hiszpańskim i greckim mogą rozprzestrzenić się na wszystkie państwa członkowskie będące producentami oliwy z oliwek.

(3)

Artykuł 31 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że dopłaty do prywatnego przechowywania mogą być przyznawane w odniesieniu do oliwy z oliwek oraz że Komisja powinna ustalić wysokość dopłat z wyprzedzeniem lub w ramach procedury przetargowej.

(4)

Rozporządzeniem (WE) nr 826/2008 ustanowiono wspólne zasady wykonania programu pomocy dotyczącego prywatnego przechowywania. Na mocy art. 6 tego rozporządzenia procedurę przetargową otwiera się zgodnie ze szczegółowymi zasadami i warunkami określonymi w jego art. 9.

(5)

Całkowitą ilość, do wysokości której przyznaje się dopłaty na prywatne przechowywanie, należy ustalić na poziomie, który zgodnie z badaniem rynku przyczyni się do jego stabilizacji.

(6)

W celu ułatwienia zadań administracyjnych i kontrolnych w odniesieniu do zawierania umów należy ustalić minimalne ilości produktów, które każda oferta musi obejmować.

(7)

Aby uzyskać pewność co do tego, że podmioty gospodarcze będą wywiązywać się ze swoich zobowiązań umownych oraz że przedmiotowy środek wywrze pożądany wpływ na rynek, należy ustalić zabezpieczenie.

(8)

W świetle zmian sytuacji rynkowej w bieżącym roku gospodarczym oraz prognoz na kolejny rok gospodarczy Komisja powinna dysponować możliwością podjęcia decyzji o skróceniu okresu obowiązywania wykonywanych umów oraz o stosownej zmianie wysokości dopłat. Możliwość taką należy zawrzeć w umowie zgodnie z art. 21 rozporządzenia (WE) nr 826/2008.

(9)

Na mocy art. 12 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 826/2008 należy ustalić okres, w jakim państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszystkich ważnych ofertach.

(10)

Aby zapobiec niekontrolowanym spadkom cen, szybko zareagować na wyjątkową sytuację rynkową oraz zapewnić skuteczne zarządzanie przedmiotowym środkiem, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(11)

Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

1.   Niniejszym otwiera się procedurę przetargową w celu ustalenia wysokości dopłat do prywatnego przechowywania, o których mowa w art. 31 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do kategorii oliwy z oliwek wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia i zdefiniowanych w pkt 1 załącznika XVI do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

2.   Całkowita ilość, do wysokości której przyznaje się dopłaty do prywatnego przechowywania, wynosi 100 000 ton.

Artykuł 2

Obowiązujące przepisy

O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, zastosowanie ma rozporządzenie (WE) nr 826/2008.

Artykuł 3

Składanie ofert

1.   Podokres składania ofert w odpowiedzi na pierwszy przetarg częściowy rozpoczyna się dnia 31 maja 2012 r. i upływa dnia 5 czerwca 2012 r. o godzinie 11.00 czasu obowiązującego w Brukseli.

Podokres składania ofert w odpowiedzi na drugi przetarg częściowy rozpoczyna się w pierwszym dniu roboczym następującym po zakończeniu poprzedzającego podokresu i upływa dnia 19 czerwca 2012 r. o godzinie 11.00 czasu obowiązującego w Brukseli.

2.   Okres przechowywania, którego dotyczy oferta, wynosi 180 dni.

3.   Minimalna ilość, której dotyczy każda oferta, wynosi przynajmniej 50 ton.

4.   Jeżeli podmiot uczestniczy w przetargu na więcej niż jedną kategorię oliwy lub w odniesieniu do kadzi znajdujących się pod różnymi adresami, to w odniesieniu do każdej z nich składa osobną ofertę.

5.   Oferty można składać wyłącznie w Grecji, Hiszpanii, Francji, we Włoszech, na Cyprze, w Portugalii i Słowenii.

Artykuł 4

Zabezpieczenia

Oferenci wnoszą zabezpieczenie w wysokości 50 EUR od tony oliwy z oliwek objętej ofertą.

Artykuł 5

Skrócenie okresu obowiązywania umów

Komisja, na podstawie rozwoju sytuacji na rynku oliwy z oliwek i perspektyw na przyszłość, może podjąć decyzję, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 195 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, o skróceniu okresu obowiązywania wykonywanych umów i o stosownej zmianie wysokości dopłat. Umowa z wybranym oferentem zawiera odniesienie do tej możliwości.

Artykuł 6

Powiadamianie Komisji o ofertach przetargowych

Zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 826/2008 w ciągu 24 godzin od zakończenia każdego podokresu składania ofert, o którym mowa w art. 3 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie powiadamiają Komisję osobno o każdej ważnej ofercie.

Artykuł 7

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 maja 2012 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Michel BARNIER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 223 z 21.8.2008, s. 3.


ZAŁĄCZNIK

Kategorie oliwy z oliwek, o których mowa w art. 1 ust. 1

Oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia

Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia


Top