EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0429

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 429/2012 z dnia 22 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1014/2010 w celu określenia wspólnego formatu powiadamiania o błędach przez producentów samochodów osobowych Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 132, 23.5.2012, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 262 - 263

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2021; Uchylona w sposób domniemany przez 32021R0392

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/429/oj

23.5.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/11


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 429/2012

z dnia 22 maja 2012 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1014/2010 w celu określenia wspólnego formatu powiadamiania o błędach przez producentów samochodów osobowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. określające normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych (1), w szczególności jego art. 8 ust. 9 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Biorąc pod uwagę, że powiadomienie o błędach w danych dotyczących emisji CO2 przez producenta zgodnie z akapitem pierwszym art. 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 443/2009 jest ważnym etapem weryfikacji danych, które stanowią podstawę do obliczania docelowych indywidualnych poziomów emisji, jak również średnich indywidualnych poziomów emisji dla wszystkich producentów, właściwe jest wprowadzenie jasnej i przejrzystej procedury dla tego powiadomienia.

(2)

Należy również przewidzieć stosowanie wspólnego formatu powiadamiania o błędach w celu zapewnienia, że informacje przekazywane Komisji przez producentów mogą zostać zweryfikowane i przetworzone w wyznaczonym terminie.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Zmian Klimatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 9 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1014/2010 (2) dodaje się ust. 3, 4 i 5 w brzmieniu:

„3.   Producenci, którzy powiadamiają o błędach zgodnie z akapitem pierwszym art. 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 443/2009, jako podstawę swojego powiadomienia stosują wstępne zestawy danych podane przez Komisję, zgodnie z art. 8 ust. 4.

Powiadomienie o błędach obejmuje wszystkie zestawy danych dotyczące rejestracji pojazdów, za które powiadamiający producent jest odpowiedzialny.

Błąd należy zaznaczyć przy pomocy odrębnego wpisu w zestawie danych dla każdej wersji w pozycji zatytułowanej „uwagi producenta”, w której należy wpisać jeden z następujących kodów:

a)

kod A, jeżeli zapisy zostały zmienione przez producenta;

b)

kod B, jeżeli pojazdu nie można zidentyfikować;

c)

kod C, jeżeli pojazd nie wchodzi w zakres rozporządzenia (WE) nr 443/2009 lub nie jest już produkowany.

Do celów lit. b) w akapicie trzecim pojazd jest niemożliwy do zidentyfikowania, w przypadku gdy producent nie jest w stanie określić lub skorygować kodu dla danego typu, wariantu i wersji lub, w stosownych przypadkach, numeru homologacji typu wskazanego we wstępnym zbiorze danych.

4.   Jeżeli producent nie powiadomił Komisji o błędach zgodnie z ust. 3 lub jeżeli powiadomienie zostało złożone po wygaśnięciu trzymiesięcznego okresu przewidzianego w art. 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 443/2009, wstępne wartości, o których powiadomiono zgodnie z art. 8 ust. 4 tego rozporządzenia, zostaną uznane za ostateczne.

5.   Powiadomienie o błędzie, o którym mowa w ust. 3, przedkłada się na elektronicznym nieusuwalnym nośniku danych oznaczonym „Notification of error – CO2 from cars” i przesyła się pocztą elektroniczną na następujący adres:

European Commission

Secretariat General

1049 Brussels

Belgia

Elektroniczną kopię powiadomienia przesyła się do wiadomości na następujące adresy skrzynek elektronicznych przeznaczonych do tych celów:

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

oraz

CO2-monitoring@eea.europa”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 maja 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 293 z 11.11.2010, s. 15.


Top