EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0259

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 259/2012 z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w odniesieniu do stosowania fosforanów i innych związków fosforu w detergentach dla konsumentów przeznaczonych do prania i detergentach dla konsumentów przeznaczonych do automatycznych zmywarek do naczyń Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 94, 30.3.2012, p. 16–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 024 P. 65 - 70

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/259/oj

30.3.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 94/16


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 259/2012

z dnia 14 marca 2012 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w odniesieniu do stosowania fosforanów i innych związków fosforu w detergentach dla konsumentów przeznaczonych do prania i detergentach dla konsumentów przeznaczonych do automatycznych zmywarek do naczyń

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W swoim sprawozdaniu z dnia 4 maja 2007 r. dla Rady i Parlamentu Europejskiego Komisja dokonała oceny, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (3), stosowania fosforanów w detergentach. W następstwie dalszej analizy stwierdzono, że stosowanie fosforanów w detergentach dla konsumentów przeznaczonych do prania i detergentach dla konsumentów przeznaczonych do automatycznych zmywarek do naczyń powinno zostać ograniczone w celu zmniejszenia wpływu fosforanów pochodzących z detergentów na zagrożenie eutrofizacją i zmniejszenia kosztów usuwania fosforanów w oczyszczalniach ścieków. Te oszczędności przewyższają koszty zmiany składu detergentów dla konsumentów przeznaczonych do prania poprzez zastąpienie fosforanów środkami alternatywnymi.

(2)

Skuteczne środki alternatywne dla opartych na fosforanach detergentów dla konsumentów przeznaczonych do prania wymagają niewielkich ilości innych związków fosforu, tj. fosfonianów, które w przypadku stosowania ich w większych ilościach mogą być szkodliwe dla środowiska. Choć istotne jest promowanie stosowania substancji alternatywnych o profilu mniej szkodliwym dla środowiska niż fosforany i inne związki fosforu w produkcji detergentów dla konsumentów przeznaczonych do prania i detergentów dla konsumentów przeznaczonych do automatycznych zmywarek do naczyń, substancje takie nie powinny, w normalnych warunkach stosowania, stanowić żadnego zagrożenia dla ludzi lub środowiska lub powinny stanowić niewielkie zagrożenie w tym zakresie. W stosownych przypadkach do oceny tych substancji powinno się zatem stosować system REACH (4).

(3)

Interakcje pomiędzy fosforanami a innymi związkami fosforu wymagają ostrożnego wyboru zakresu i poziomu ograniczenia stosowania fosforanów w detergentach dla konsumentów przeznaczonych do prania i detergentach dla konsumentów przeznaczonych do automatycznych zmywarek do naczyń. Ograniczenie powinno stosować się nie tylko do fosforanów, lecz również do wszystkich związków fosforu, tak aby uniemożliwić proste zastępowanie fosforanów innymi związkami fosforu. Ograniczenie zawartości fosforu powinno być wystarczająco niskie, tak aby skutecznie zapobiegać wprowadzaniu na rynek opartych na fosforanach detergentów dla konsumentów przeznaczonych do prania, a równocześnie wystarczająco wysokie, aby umożliwić stosowanie minimalnej ilości fosfonianów wymaganych w alternatywnych produktach.

(4)

Nie jest obecnie właściwe rozszerzanie na poziomie Unii ograniczeń dotyczących stosowania fosforanów i innych związków fosforu w detergentach dla konsumentów przeznaczonych do prania i detergentach dla konsumentów przeznaczonych do automatycznych zmywarek do naczyń na detergenty przemysłowe i instytucjonalne, ponieważ nie są jeszcze dostępne odpowiednie technicznie i ekonomicznie wykonalne środki alternatywne dla stosowania fosforanów w tych detergentach. Jeśli chodzi o detergenty dla konsumentów przeznaczone do automatycznych zmywarek do naczyń w najbliższej przyszłości spodziewane jest pojawienie się łatwiej dostępnych środków alternatywnych. W związku z tym właściwe jest wprowadzenie ograniczenia dotyczącego stosowania fosforanów w tych detergentach. Aby stymulować rozwój nowych produktów, takie ograniczenie powinno być stosowane od dnia, w którym zgodnie z przewidywaniami szeroko dostępne będą środki alternatywne dla fosforanów. Właściwe jest także określenie maksymalnej dopuszczalnej zawartości fosforu, na podstawie istniejących dowodów, w tym obowiązujących krajowych ograniczeń dotyczących zawartości fosforu w detergentach dla konsumentów przeznaczonych do automatycznych zmywarek do naczyń. Niemniej jednak należy także zapewnić, aby przed rozpoczęciem stosowania powyższego ograniczenia w całej Unii, Komisja dokonała gruntownej oceny granicznej wartości w oparciu o najnowsze dostępne dane oraz, w uzasadnionych przypadkach, przedłożyła wniosek ustawodawczy. Ocena ta powinna obejmować skutki dla środowiska, przemysłu i konsumentów stosowania detergentów dla konsumentów przeznaczonych do automatycznych zmywarek do naczyń o zawartości fosforu powyżej i poniżej granicznej wartości określonej w załączniku VIa, oraz środków alternatywnych, uwzględniając kwestie obejmujące ich koszt, dostępność, efektywność zmywania i wpływ na uzdatnianie wody.

(5)

Jednym z celów niniejszego rozporządzenia jest ochrona środowiska dzięki zmniejszeniu procesu eutrofizacji powodowanej przez fosfor znajdujący się w detergentach stosowanych przez konsumentów. W związku z tym nie jest właściwe zobowiązywanie państw członkowskich, które już wprowadziły ograniczenia dotyczące zawartości fosforu w detergentach dla konsumentów przeznaczonych do automatycznych zmywarek do naczyń, do dostosowania tych ograniczeń zanim zaczną być stosowane ograniczenia unijne. Ponadto pożądane jest, aby państwa członkowskie mogły najwcześniej jak to możliwe rozpocząć stopniowe wprowadzanie ograniczeń określonych w niniejszym rozporządzeniu.

(6)

Definicja „czyszczenia” powinna zostać wprowadzona do rozporządzenia (WE) nr 648/2004, zamiast odniesienia do odpowiedniej normy ISO, tak aby zwiększyć czytelność tekstu; należy także wprowadzić definicje „detergentu dla konsumentów przeznaczonego do prania” i „detergentu dla konsumentów przeznaczonego do automatycznych zmywarek do naczyń”. Ponadto właściwe jest sprecyzowanie definicji „wprowadzenia do obrotu” i wprowadzenie definicji „udostępniania na rynku”.

(7)

Aby dostarczyć dokładnych informacji w jak najkrótszym czasie wskazane jest unowocześnienie sposobu publikacji przez Komisję wykazów właściwych organów oraz akredytowanych i autoryzowanych laboratoriów.

(8)

Aby dostosować rozporządzenie (WE) nr 648/2004 do postępu naukowego i technicznego, wprowadzić przepisy dotyczące detergentów na bazie rozpuszczalnikowej oraz aby w oparciu o ocenę ryzyka wprowadzić poszczególne maksymalne poziomy stężenia dla substancji zapachowych mogących powodować alergie, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do zmian w załącznikach do tego rozporządzenia, które są konieczne dla osiągnięcia powyższych celów. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym z ekspertami. Przygotowując i opracowując akty delegowane Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(9)

Państwa członkowskie powinny ustanowić przepisy dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszeń rozporządzenia (WE) nr 648/2004 oraz zapewnić ich wdrożenie. Sankcje te powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

(10)

Właściwe jest zapewnienie odroczenia stosowania ograniczeń ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, tak by umożliwić podmiotom gospodarczym, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom, zmianę składu ich opartych na fosforanach detergentów dla konsumentów przeznaczonych do prania i detergentów dla konsumentów przeznaczonych do automatycznych zmywarek do naczyń, poprzez zastosowanie środków alternatywnych, w zwykłym cyklu, w jakim zmieniają one skład swoich produktów, tak by zminimalizować związane z tym koszty.

(11)

Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, tj. obniżenie wpływu fosforanów pochodzących z detergentów dla konsumentów na zagrożenie eutrofizacją, zmniejszenie kosztów usuwania fosforanów w oczyszczalniach ścieków i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego w przypadku detergentów dla konsumentów przeznaczonych do prania i detergentów dla konsumentów przeznaczonych do automatycznych zmywarek do naczyń, nie mogą zostać osiągnięte w stopniu wystarczającym przez państwa członkowskie, gdyż środki krajowe zawierające różne specyfikacje techniczne nie mogą zapewnić ogólnej poprawy jakości wody przepływającej przez granice państw, a co za tym idzie możliwe jest lepsze osiągnięcie tych celów na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(12)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 648/2004,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 648/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 ust. 2, tiret trzecie i czwarte otrzymują brzmienie; dodaje się również tiret piąte w brzmieniu:

„—

dodatkowe oznakowanie detergentów, w tym w odniesieniu do substancji zapachowych mogących powodować alergie,

informacje, jakie producent musi przechowywać do dyspozycji właściwych organów danego państwa członkowskiego i personelu medycznego,

ograniczenia dotyczące zawartości fosforanów i innych związków fosforu w detergentach dla konsumentów przeznaczonych do prania oraz detergentach dla konsumentów przeznaczonych do automatycznych zmywarek do naczyń.”;

2)

w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się punkty w brzmieniu:

„1a.

»Detergent dla konsumentów przeznaczony do prania« oznacza detergent przeznaczony do prania wprowadzony do obrotu w celu stosowania przez użytkowników prywatnych, w tym także w publicznych pralniach samoobsługowych.

1b.

»Detergent dla konsumentów przeznaczony do automatycznych zmywarek do naczyń« oznacza detergent wprowadzony do obrotu w celu stosowania przez użytkowników prywatnych w automatycznych zmywarkach do naczyń.”;

b)

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3.

»Czyszczenie« oznacza proces, w którym niepożądany osad jest usuwany z podłoża lub z jego wnętrza, a następnie jest rozpuszczany lub rozpraszany.”;

c)

pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9.

»Wprowadzenie do obrotu« oznacza pierwsze udostępnienie na rynku unijnym. Przywóz na obszar celny Unii uważa się za wprowadzenie do obrotu.

9a.

»Udostępnianie na rynku« oznacza dostarczanie w celu dystrybucji, konsumpcji lub stosowania na rynku unijnym w ramach działalności handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie.”;

3)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 4a

Ograniczenia dotyczące zawartości fosforanów i innych związków fosforu

Detergenty wymienione w załączniku VIa, które nie spełniają ograniczeń dotyczących zawartości fosforanów i innych związków fosforu określonych w tym załączniku, nie mogą być wprowadzane do obrotu od daty podanej w tym załączniku.”;

4)

art. 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Komisja podaje do publicznej wiadomości wykaz właściwych organów, o których mowa w ust. 1, i wykaz akredytowanych i autoryzowanych laboratoriów, o których mowa w ust. 2.”;

5)

art. 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Dodatkowo opakowania detergentów dla konsumentów przeznaczonych do prania oraz detergentów dla konsumentów przeznaczonych do automatycznych zmywarek do naczyń muszą być opatrzone informacją określoną w sekcji B załącznika VII.”;

6)

w art. 12 skreśla się ust. 3;

7)

art. 13 i 14 otrzymują brzmienie:

„Artykuł 13

Dostosowywanie załączników

1.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 13a, aktów delegowanych w celu wprowadzenia zmian niezbędnych do dostosowania załączników I–IV, VII i VIII do postępu naukowo-technicznego. Komisja stosuje, zawsze gdy jest to możliwe, normy europejskie.

2.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 13a, aktów delegowanych w celu wprowadzenia zmian do załączników do niniejszego rozporządzenia dotyczących detergentów na bazie rozpuszczalnikowej.

3.   W przypadku gdy Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów ustali, w oparciu o ocenę ryzyka, poszczególne maksymalne poziomy stężenia dla substancji zapachowych mogących powodować alergie, Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 13a w celu dostosowania odpowiednio wartości granicznej wynoszącej 0,01 % określonej w sekcji A załącznika VII.

Artykuł 13a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.   Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych są powierzone Komisji na warunkach określonych w niniejszym artykule.

2.   Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 13, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 19 kwietnia 2012 r. Do dnia 19 lipca 2016 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na dalsze pięcioletnie okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego takiego okresu.

3.   Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 13, może zostać odwołane w dowolnym momencie przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnienia określonego w tej decyzji. Staje się ona skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

4.   Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5.   Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 13 wchodzi w życie tylko jeśli Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub jeśli, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 14

Klauzula swobodnego przepływu

1.   Państwa członkowskie nie mogą zakazywać, ograniczać lub utrudniać udostępniania na rynku detergentów lub środków powierzchniowo czynnych dla detergentów, które spełniają wymagania niniejszego rozporządzenia, w zakresie w jakim dane kwestie są uregulowane w niniejszym rozporządzeniu.

2.   Państwa członkowskie mogą utrzymać w mocy lub ustanowić przepisy krajowe w zakresie ograniczeń dotyczących zawartości fosforanów i innych związków fosforu w tych detergentach, wobec których nie określono ograniczeń w załączniku VIa w przypadkach, gdy jest to uzasadnione, w szczególności, ochroną zdrowia publicznego lub środowiska oraz gdy są dostępne środki alternatywne możliwe do zastosowania z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia.

3.   Państwa członkowskie mogą utrzymać w mocy obowiązujące w dniu 19 marca 2012 r. przepisy krajowe w zakresie ograniczeń dotyczących zawartości fosforanów i innych związków fosforu w tych detergentach, wobec których ograniczenia określone w załączniku VIa jeszcze nie są stosowane. Takie obowiązujące środki krajowe są zgłaszane Komisji do dnia 30 września 2012 r. i mogą one pozostać w mocy do dnia rozpoczęcia stosowania ograniczeń określonych w załączniku VIa.

4.   Od dnia 19 marca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. państwa członkowskie mogą przyjmować przepisy krajowe wdrażające ograniczenia dotyczące zawartości fosforanów i innych związków fosforu określone w załączniku VIa pkt 2, w przypadkach gdy jest to uzasadnione, w szczególności, ochroną zdrowia publicznego lub środowiska oraz gdy są dostępne środki alternatywne możliwe do zastosowania z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia. Państwa członkowskie informują Komisję o takich środkach zgodnie z dyrektywą 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (5).

5.   Komisja podaje do publicznej wiadomości wykaz środków krajowych, o których mowa w ust. 3 i 4.

8)

art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Jeśli państwo członkowskie ma uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że dany detergent, mimo spełnienia wymagań niniejszego rozporządzenia, stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi lub zwierząt lub zagrożenie dla środowiska, może ono podjąć wszelkie właściwe środki przejściowe współmiernie do charakteru zagrożenia, aby zapewnić, by dany detergent nie stwarzał zagrożenia, został wycofany z rynku lub z niego usunięty w ramach działań podjętych w celu jego odzyskania, w rozsądnym terminie, lub by jego dostępność została w inny sposób ograniczona.

Państwo członkowskie niezwłocznie powiadamia o tym inne państwa członkowskie i Komisję, podając przyczyny takiej decyzji.”;

9)

art. 16 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 16

Sprawozdanie

1.   Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja sprawdza w drodze gruntownej oceny – uwzględniając informacje przekazane przez państwa członkowskie dotyczące zawartości fosforu w detergentach dla konsumentów przeznaczonych do automatycznych zmywarek do naczyń wprowadzonych do obrotu na ich terytorium oraz w świetle wszelkich istniejących lub nowych informacji naukowych jej dostępnych na temat substancji zawartych w produktach zawierających fosforany i produktach alternatywnych – czy ograniczenia określone w załączniku VIa pkt 2 powinny ulec zmianie. Ocena ta obejmuje analizę skutków dla środowiska, przemysłu i konsumentów stosowania detergentów dla konsumentów przeznaczonych do automatycznych zmywarek do naczyń o zawartości fosforu powyżej i poniżej granicznej wartości określonej w załączniku VIa, uwzględniając kwestie obejmujące ich koszt, dostępność, efektywność zmywania i wpływ na uzdatnianie wody. Komisja przekazuje tę gruntowną ocenę Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

2.   Ponadto jeśli Komisja, na podstawie gruntownej oceny, o której mowa w ust. 1, uzna, że ograniczenia wobec fosforanów i innych związków fosforu dodawanych do detergentów dla konsumentów przeznaczonych do automatycznych zmywarek do naczyń wymagają zmian, przedkłada, do dnia 1 lipca 2015 r., odpowiedni wniosek ustawodawczy. Każdy wniosek musi mieć na celu minimalizację negatywnych skutków detergentów dla konsumentów przeznaczonych do automatycznych zmywarek do naczyń dla szeroko pojętego środowiska, uwzględniając jednocześnie wszelkie koszty ekonomiczne zidentyfikowane w tej gruntownej ocenie. O ile do dnia 31 grudnia 2016 r. Parlament Europejski i Rada, na podstawie takiego wniosku, nie postanowią inaczej, graniczna wartość określona w załączniku VIa pkt 2 stanowi wartość dopuszczalną dla zawartości fosforu w detergentach dla konsumentów przeznaczonych do automatycznych zmywarek do naczyń od dnia określonego w tym punkcie.”;

10)

art. 18 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 18

Sankcje

Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszeń niniejszego rozporządzenia i wprowadzają wszelkie konieczne środki, by zapewnić ich wdrożenie. Przepisy te mogą także obejmować odpowiednie środki pozwalające właściwym organom państw członkowskich na zapobieganie udostępnianiu na rynku detergentów lub środków powierzchniowo czynnych dla detergentów niezgodnych z niniejszym rozporządzeniem. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie niezwłocznie informują Komisję o tych przepisach i wszelkich późniejszych zmianach ich dotyczących.

Przepisy te obejmują środki pozwalające właściwym organom państw członkowskich na wstrzymanie przesyłki detergentów niezgodnych z niniejszym rozporządzeniem.”;

11)

tekst znajdujący się w załączniku do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik VIa do rozporządzenia (WE) nr 648/2004;

12)

w załączniku VII wprowadza się następujące zmiany:

a)

w sekcji A skreśla się fragment w brzmieniu:

„Jeżeli w oparciu o ocenę ryzyka SCCNFP określi później poszczególne maksymalne poziomy stężenia dla substancji zapachowych mogących powodować alergie, Komisja zaproponuje przyjęcie takich maksymalnych poziomów, by zastąpić wyżej wspomniany poziom 0,01 %. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 3.”,

b)

sekcja B otrzymuje brzmienie:

„B.   Oznakowanie dotyczące informacji o dozowaniu

Zgodnie z art. 11 ust. 4 następujące przepisy dotyczące oznakowania mają zastosowanie do opakowań detergentów przeznaczonych do powszechnej sprzedaży.

Detergenty dla konsumentów przeznaczone do prania

Opakowania detergentów przeznaczonych do powszechnej sprzedaży, przeznaczonych do prania muszą być opatrzone następującą informacją:

zalecane ilości lub sposób dozowania wyrażone w mililitrach lub gramach, odpowiednie dla standardowego wsadu pralki, dla wody o poziomach twardości: miękka, średnia oraz twarda z odniesieniem do prania jedno i dwukąpielowego,

dla detergentów przeznaczonych do prania energicznego – liczbę standardowych wsadów pralki dla „średnio zabrudzonych” tkanin, oraz dla detergentów przeznaczonych do prania delikatnego – liczbę standardowych wsadów pralki dla „lekko zabrudzonych” tkanin, które mogą być wyprane ilością detergentu zawartą w opakowaniu, przy stosowaniu wody o twardości średniej, odpowiadającej 2,5 milimolom CaCO3/l,

objętość każdego kubka pomiarowego, jeśli go dostarczono, musi być wyrażona w mililitrach lub gramach, a także musi być oznaczona ilość detergentu właściwa dla standardowego wsadu pralki dla wody o poziomach twardości miękka, średnia i twarda.

Standardowym wsadem pralki jest 4,5 kg suchej tkaniny dla detergentów do prania energicznego i 2,5 kg suchej tkaniny dla detergentów do prania delikatnego, zgodnie z definicjami decyzji Komisji 1999/476/WE z dnia 10 czerwca 1999 r. ustanawiającej ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego detergentom pralnicznym (6). Detergent uznawany jest za przeznaczony do prania energicznego, chyba że producent deklaruje głównie dbałość o tkaniny, tj. niskotemperaturowe pranie, dbałość o delikatne tkaniny i kolory.

Detergenty dla konsumentów przeznaczone do automatycznych zmywarek do naczyń

Opakowania detergentów przeznaczonych do powszechnej sprzedaży jako detergenty przeznaczone do stosowania w automatycznych zmywarkach do naczyń muszą być opatrzone następującą informacją:

standardowe dozowanie wyrażone w gramach lub ml albo w liczbie tabletek w głównym cyklu mycia w przypadku średnio zabrudzonej zastawy stołowej dla w pełni załadowanej zmywarki o pojemności 12 kompletów z odniesieniem do – w razie potrzeby – twardości wody: miękkiej, średniej i twardej.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 14 marca 2012 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

M. SCHULZ

Przewodniczący

W imieniu Rady

N. WAMMEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 132 z 3.5.2011, s. 71.

(2)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 14 grudnia 2011 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 10 lutego 2012 r.

(3)  Dz.U. L 104 z 8.4.2004, s. 1.

(4)  Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).

(5)  Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37.”;

(6)  Dz.U. L 187 z 20.7.1999, s. 52. Decyzja zmieniona decyzją 2011/264/UE (Dz.U. L 111 z 30.4.2011, s. 34).”.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK VIa

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ZAWARTOŚCI FOSFORANÓW I INNYCH ZWIĄZKÓW FOSFORU

Detergent

Ograniczenia

Data rozpoczęcia stosowania ograniczenia

1.

Detergenty dla konsumentów przeznaczone do prania

Nie są wprowadzane do obrotu, jeśli całkowita zawartość fosforu jest równa lub większa niż 0,5 g w zalecanej ilości detergentu przeznaczonej dla głównego cyklu prania przy standardowym wsadzie pralki zgodnie z definicją zawartą w sekcji B załącznika VII dla wody o klasie twardości: twarda

dla „średnio zabrudzonych” tkanin w przypadku detergentów przeznaczonych do prania energicznego,

dla „lekko zabrudzonych” tkanin w przypadku detergentów przeznaczonych do prania delikatnego.

30 czerwca 2013 r.

2.

Detergenty dla konsumentów przeznaczone do automatycznych zmywarek do naczyń

Nie są wprowadzane do obrotu, jeśli całkowita zawartość fosforu jest równa lub większa niż 0,3 g na standardowe dozowanie zgodnie z definicją zawartą w sekcji B załącznika VII.

1 stycznia 2017 r.”


Top