EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0048

2012/48/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 26 stycznia 2012 r. przedłużająca obowiązywanie decyzji 2009/251/WE zobowiązującej państwa członkowskie do zagwarantowania, że produkty zawierające biocyd fumaran dimetylu nie będą wprowadzane do obrotu ani udostępniane na rynku (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 321) Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 26, 28.1.2012, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 15/03/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/48/oj

28.1.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/35


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 26 stycznia 2012 r.

przedłużająca obowiązywanie decyzji 2009/251/WE zobowiązującej państwa członkowskie do zagwarantowania, że produkty zawierające biocyd fumaran dimetylu nie będą wprowadzane do obrotu ani udostępniane na rynku

(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 321)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2012/48/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (1), w szczególności jej art. 13,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2009/251/WE (2) zobowiązuje państwa członkowskie do zagwarantowania, że produkty zawierające biocyd fumaran dimetylu (DMF) nie będą wprowadzane do obrotu ani udostępniane na rynku.

(2)

Decyzja 2009/251/WE została przyjęta zgodnie z przepisami art. 13 dyrektywy 2001/95/WE, które ograniczają obowiązywanie decyzji do okresu nieprzekraczającego jednego roku, ale umożliwiają zatwierdzenie jej na kolejne okresy, z których żaden nie może przekroczyć jednego roku.

(3)

Obowiązywanie decyzji 2009/251/WE zostało przedłużone decyzjami Komisji 2010/153/UE (3) i 2011/135/UE (4) o dodatkowe okresy jednego roku. Obecnie rozważa się możliwość włączenia do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (5) stałego ograniczenia w odniesieniu do DMF w produktach. Jako że środek ten będzie dotyczyć tych samych kwestii co decyzja 2009/251/WE, dla zachowania pewności prawa decyzję 2009/251/WE należy stosować do czasu wejścia w życie stałego ograniczenia na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

(4)

W świetle dotychczas zdobytych doświadczeń oraz wobec braku stałego środka dotyczącego produktów konsumpcyjnych zawierających DMF konieczne jest przedłużenie obowiązywania decyzji 2009/251/WE na kolejne 12 miesięcy.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2009/251/WE.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 15 dyrektywy 2001/95/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Artykuł 4 decyzji 2009/251/WE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4

Okres stosowania

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia wejścia w życie rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dotyczący DMF lub do dnia 15 marca 2013 r., w zależności od tego, która data będzie wcześniejsza.”.

Artykuł 2

Najpóźniej do dnia 15 marca 2012 r. państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zastosowania się do niniejszej decyzji i podają je do wiadomości publicznej. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji odnośne informacje.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 stycznia 2012 r.

W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 11 z 15.1.2002, s. 4.

(2)  Dz.U. L 74 z 20.3.2009, s. 32.

(3)  Dz.U. L 63 z 12.3.2010, s. 21.

(4)  Dz.U. L 57 z 2.3.2011, s. 43.

(5)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.


Top