EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0045

2012/45/UE, Euratom: Decyzja Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie mianowania członków Komitetu Nadzoru Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

OJ L 26, 28.1.2012, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/45(1)/oj

28.1.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/30


DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

z dnia 23 stycznia 2012 r.

w sprawie mianowania członków Komitetu Nadzoru Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

(2012/45/UE, Euratom)

PARLAMENT EUROPEJSKI, RADA I KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

uwzględniając decyzję Komisji 1999/352/WE, EWWiS, Euratom z dnia 28 kwietnia 1999 r. ustanawiającą Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (1), w szczególności jej art. 4,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. (2) oraz rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 z dnia 25 maja 1999 r. (3) dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), w szczególności art. 11 ust. 2 każdego z tych rozporządzeń,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuły 11 ust. 2 rozporządzeń (WE) nr 1073/1999 i (Euratom) nr 1074/1999 stanowią, że Komitet Nadzoru Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) składa się z pięciu niezależnych osób z zewnątrz, posiadających kwalifikacje wymagane w swoich krajach do sprawowania wyższych stanowisk odnoszących się do obszaru działalności Urzędu, oraz że osoby te są mianowane za wspólnym porozumieniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji.

(2)

Artykuł 11 ust. 3 stanowi, że kadencja członków Komitetu Nadzoru trwa trzy lata i może być raz odnowiona.

(3)

Maksymalny okres kadencji członków Komitetu Nadzoru mianowanych ze skutkiem od dnia 30 listopada 2005 r. dobiegł końca. Zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzeń (WE) nr 1073/1999 i (Euratom) nr 1074/1999 po upływie kadencji wspomniani członkowie sprawowali swoją funkcję aż do zakończenia procesu mianowania nowych członków Komitetu Nadzoru. Należy zatem jak najszybciej mianować nowych członków,

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

1.   Następujące osoby mianuje się niniejszym członkami Komitetu Nadzoru Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) od dnia 23 stycznia 2012 r.:

Herbert BÖSCH,

Johan DENOLF,

Catherine PIGNON,

Rita SCHEMBRI,

Christiaan TIMMERMANS.

2.   W wypadku rezygnacji którejkolwiek z wymienionych powyżej osób z członkostwa w Komitecie Nadzoru, jej śmierci lub trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków, zostanie ona niezwłocznie zastąpiona przez pierwszą z osób wymienionych w zamieszczonym poniżej wykazie, która nie została jeszcze mianowana członkiem Komitetu Nadzoru:

Jens MADSEN,

Cristina NICOARĂ,

Tuomas Henrik PÖYSTI,

Dimitrios ZIMIANITIS.

Artykuł 2

Pełniąc swoje obowiązki, członkowie Komitetu Nadzoru nie zwracają się o instrukcje ani nie przyjmują instrukcji od jakiegokolwiek rządu lub jakiejkolwiek instytucji, organu, urzędu lub agencji.

Nie zajmują się oni, bezpośrednio ani pośrednio, sprawami, które dotyczą ich osobiście, w szczególności ze względów rodzinnych lub finansowych, co mogłoby wpłynąć na ich niezależność.

Zachowują oni ścisłą poufność w odniesieniu do przedłożonych im dokumentów oraz podczas prac nad nimi.

Artykuł 3

Członkom Komitetu Nadzoru zostają zwrócone wszelkie koszty poniesione przez nich w trakcie wykonywania obowiązków, a także przysługuje im dzienna dieta za każdy dzień pracy. Wysokość diety oraz procedura zwrotu są ustalane przez Komisję.

Artykuł 4

Komisja powiadamia wymienione powyżej osoby o niniejszej decyzji, a także zawiadamia niezwłocznie każdą osobę, która zostanie mianowana członkiem Komitetu Nadzoru w późniejszym terminie zgodnie z art. 1 ust. 2.

Niniejsze mianowanie odbywa się zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1073/1999. Pozostaje ono bez uszczerbku dla jakichkolwiek przyszłych zmian niniejszych przepisów, które to zmiany mogą zostać przyjęte przez Parlament Europejski i Radę i w szczególności dotyczyć ewentualnej modyfikacji okresu obowiązywania mandatu dokonanej w celu umożliwienia niejednoczesnej wymiany składu członków Komitetu.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 23 stycznia 2012 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 stycznia 2012 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Martin SCHULZ

Przewodniczący

W imieniu Rady

Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN

Przewodniczący

W imieniu Komisji

Algirdas ŠEMETA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 136 z 31.5.1999, s. 20.

(2)  Dz.U. L 136 z 31.5.1999, s. 1.

(3)  Dz.U. L 136 z 31.5.1999, s. 8.


Top