EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0999

Rozporządzenie Rady (UE) nr 999/2011 z dnia 10 października 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi

OJ L 265, 11.10.2011, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 014 P. 38 - 39

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/999/oj

11.10.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 265/6


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 999/2011

z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady 2011/666/WPZiB z dnia 10 października 2011 r. zmieniającą decyzję 2010/639/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Białorusi (1),

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. (2) stanowi o zamrożeniu aktywów prezydenta Aleksandra Łukaszenki i niektórych urzędników z Białorusi.

(2)

Rozporządzeniem (UE) nr 588/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r. (3) Rada dodała kolejne nazwiska do wykazu osób objętych zamrożeniem aktywów. Dodano w tym również nazwy podmiotów.

(3)

Decyzją 2011/666/WPZiB Rada postanowiła, że należy ustanowić odstępstwo od zamrożenia aktywów, aby przedsiębiorcy z UE mogli dochodzić od podmiotów wyszczególnionych w wykazie swoich należności z tytułu umów zawartych przed umieszczeniem tych podmiotów w wykazie.

(4)

Środek ten objęty jest zakresem stosowania Traktatu, zatem do jego wykonania niezbędne są działania regulacyjne na szczeblu unijnym, w szczególności, aby zapewnić jednolite stosowanie tego środka przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich.

(5)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 765/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 765/2006 dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 4a

W drodze odstępstwa od art. 2 ust. 1 i pod warunkiem że płatność dokonywana przez osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ wymieniony w załączniku I lub IA jest należna na mocy umowy lub porozumienia zawartego przez daną osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ bądź zobowiązania je obciążającego, zanim ta osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ zostały wymienione w wykazie, właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, jeżeli spełnione są następujące warunki:

(i)

właściwy organ ustalił, że płatność nie jest bezpośrednio ani pośrednio przeznaczona dla osoby, podmiotu lub organu wymienionego w załączniku I lub IA; oraz

(ii)

dane państwo członkowskie co najmniej dwa tygodnie przed udzieleniem zezwolenia powiadomiło pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o takim ustaleniu i o swoim zamiarze udzielenia zezwolenia.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 10 października 2011 r.

W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący


(1)  Zob. s. 17 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(2)  Dz.U. L 134 z 20.5.2006 , s 1.

(3)  Dz.U. L 161 z 21.6.2011, s 1.


Top