EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0996

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 996/2011 z dnia 7 października 2011 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 657/2008, (WE) nr 1276/2008 i rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 w zakresie zobowiązań dotyczących przekazywania informacji w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych

OJ L 264, 8.10.2011, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 055 P. 264 - 266

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/996/oj

8.10.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 264/25


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 996/2011

z dnia 7 października 2011 r.

zmieniające rozporządzenia (WE) nr 657/2008, (WE) nr 1276/2008 i rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 w zakresie zobowiązań dotyczących przekazywania informacji w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 102, art. 103h, art. 170 lit. c) i art. 192 ust. 2 w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady, zgodnie z którymi państwa członkowskie przekazują Komisji informacje i dokumenty dotyczące wdrożenia wspólnej organizacji rynków, systemu płatności bezpośrednich, promocji produktów rolnych oraz systemów stosowanych w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych i mniejszych wysp Morza Egejskiego (2) ustanawia wspólne zasady przekazywania Komisji informacji i dokumentów przez właściwe organy państw członkowskich. Zasady te w szczególności obejmują obowiązek korzystania przez państwa członkowskie z systemów informatycznych udostępnianych przez Komisję oraz zatwierdzanie praw dostępu dla organów lub osób upoważnionych do przesyłania informacji. Ponadto w rozporządzeniu ustanowiono wspólne zasady dotyczące systemów informatycznych, dzięki którym systemy te zapewniają autentyczność, integralność i trwałą czytelność przesyłanych dokumentów, jak również określono w nim zasady dotyczące ochrony danych osobowych.

(2)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 792/2009 w rozporządzeniach określających szczególne zobowiązania dotyczące przekazywania informacji należy wprowadzić obowiązek stosowania systemów informatycznych zgodnie z wymienionym rozporządzeniem.

(3)

Komisja opracowała system informatyczny umożliwiający elektroniczne zarządzanie dokumentami i procedurami w ramach jej własnych wewnętrznych procedur oraz w relacjach z organami zaangażowanymi w realizację wspólnej polityki rolnej.

(4)

Przyjmuje się, że przy pomocy przedmiotowego systemu możliwe jest zrealizowanie szeregu zobowiązań dotyczących przekazywania informacji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 792/2009, w szczególności tych przewidzianych w rozporządzeniach Komisji: (WE) nr 657/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych (3), (WE) nr 1276/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie monitorowania na podstawie kontroli bezpośrednich wywozu produktów rolnych otrzymujących refundacje lub inne kwoty (4) oraz rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (5).

(5)

Z myślą o skutecznej administracji oraz uwzględniając zdobyte doświadczenia, należy uprościć procedurę przekazywania niektórych informacji i wskazać te informacje w wymienionych rozporządzeniach.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 657/2008, (WE) nr 1276/2008 i rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 17 rozporządzenia (WE) nr 657/2008 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 17

Powiadomienia

1.   Do dnia 31 stycznia następującego po zakończeniu poprzedniego okresu trwającego od dnia 1 sierpnia do dnia 31 lipca państwa członkowskie przekazują Komisji następujące informacje w podziale na wnioskodawców zgodnie z art. 6 niniejszego rozporządzenia:

a)

liczba wnioskodawców;

b)

liczba skontrolowanych wnioskodawców;

c)

całkowita liczba instytucji oświatowych, którym skontrolowani wnioskodawcy dostarczali produkty kwalifikujące się do otrzymywania pomocy wspólnotowej, oraz liczba tych instytucji oświatowych poddanych kontroli na miejscu;

d)

liczba kontroli składu produktów;

e)

kwota pomocy objętej wnioskami o płatność, wypłaconej i poddanej kontroli na miejscu (w EUR);

f)

kwota obniżki pomocy w wyniku kontroli administracyjnej (w EUR);

g)

kwota obniżki pomocy w wyniku złożenia wniosku po wyznaczonym terminie zgodnie z art. 11 ust. 3 (w EUR);

h)

kwota pomocy odzyskanej w wyniku kontroli na miejscu zgodnie z art. 15 ust. 9 (w EUR);

i)

kary nałożone w przypadkach wykrycia nadużycia zgodnie z art. 15 ust. 10 (w EUR);

j)

liczba wnioskodawców, którym wycofano lub zawieszono zatwierdzenie zgodnie z art. 10.

2.   Do dnia 31 stycznia każdego roku państwa członkowskie przekazują Komisji przynajmniej następujące informacje dotyczące poprzedniego okresu trwającego od dnia 1 sierpnia do dnia 31 lipca:

a)

ilości mleka i produkty mleczne, w podziale na kategorie i podkategorie, na rzecz których wypłacono pomoc;

b)

maksymalna dopuszczalna ilość;

c)

wydatki UE;

d)

szacunkowa liczba uczniów korzystających z programu dopłat do spożycia mleka w szkołach;

e)

kwota uzupełnienia z budżetu krajowego.

3.   Informacje, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, przekazywane są zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 792/2009 (6).

Artykuł 2

W art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1276/2008 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Informacje, o których mowa w akapicie pierwszym, przekazywane są zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 792/2009 (7).

Artykuł 3

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 543/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 97 lit. b) zdanie po średniku otrzymuje brzmienie:

„sprawozdanie roczne zawiera w szczególności informacje określone w załączniku XIV i przekazywane jest zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 792/2009 (8);

2)

w załączniku XIV część A skreśla się pkt 1 lit. b).

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 października 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 228 z 1.9.2009, s. 3.

(3)  Dz.U. L 183 z 11.7.2008, s. 17.

(4)  Dz.U. L 339 z 18.12.2008, s. 53.

(5)  Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.

(6)  Dz.U. L 228 z 1.9.2009, s. 3.”.

(7)  Dz.U. L 228 z 1.9.2009, s. 3.”.

(8)  Dz.U. L 228 z 1.9.2009, s. 3.”;


Top