EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0029(01)

2011/67/UE: Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie emisji banknotów euro (EBC/2010/29) (przekształcenie)

OJ L 35, 9.2.2011, p. 26–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 015 P. 227 - 231

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/67(1)/oj

9.2.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/26


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 13 grudnia 2010 r.

w sprawie emisji banknotów euro

(wersja przekształcona)

(EBC/2010/29)

(2011/67/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 128 ust. 1,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem ESBC”), w szczególności jego art. 16,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 128 ust. 1 Traktatu oraz art. 16 Statutu ESBC stanowią, że Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) ma wyłączne prawo wydawania upoważnienia do emisji banknotów euro w Unii. Na podstawie powyższych przepisów EBC oraz krajowe banki centralne (KBC) mają prawo do emisji banknotów euro będących jedynym legalnym środkiem płatniczym w państwach członkowskich, których walutą jest euro. Prawo Unii przewiduje system wielości emitentów banknotów. Banknoty euro są emitowane przez EBC oraz KBC.

(2)

Zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 974/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia euro (1) od dnia 1 stycznia 2002 r. EBC i KBC wprowadzają do obiegu banknoty denominowane w euro. Banknoty euro są nośnikiem tej samej wspólnej waluty i podlegają jednemu systemowi prawnemu.

(3)

Emisja banknotów euro nie musi podlegać ograniczeniom ilościowym lub innym ograniczeniom, gdyż wprowadzanie banknotów do obiegu jest procesem stymulowanym przez popyt.

(4)

Decyzja EBC/2003/4 z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie nominałów, specyfikacji, odtworzenia, wymiany i wycofania banknotów euro (2) zawiera wspólne zasady dotyczące banknotów euro. EBC ustanowił wspólne specyfikacje techniczne banknotów euro oraz środki kontroli jakości w celu zapewnienia zgodności banknotów euro z tymi specyfikacjami. W rezultacie wszystkie banknoty euro mają taki sam wygląd i poziom jakości, a banknoty o tym samym nominale nie różnią się od siebie.

(5)

Banknoty euro powinny podlegać takim samym wymaganiom dotyczącym ich akceptacji i przetwarzania przez członków Eurosystemu, niezależnie od tego, kto wprowadził je do obiegu. Praktyka odprowadzania banknotów denominowanych w krajowych jednostkach monetarnych do emitującego banku centralnego nie ma zastosowania do banknotów euro. System emisji banknotów euro oparty jest na zasadzie nieodprowadzania banknotów euro.

(6)

Zgodnie z art. 29 ust. 1 Statutu ESBC każdemu bankowi centralnemu będącemu członkiem Europejskiego Systemu Banków Centralnych przypisuje się wagę w kluczu subskrypcji kapitału EBC określonym w decyzji EBC/2008/23 z dnia 12 grudnia 2008 r. dotyczącej procentowego udziału krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (3); waga ta opiera się na liczbie ludności i produkcie krajowym brutto danego państwa członkowskiego i reguluje kwestie wkładu do kapitału EBC, przekazania rezerw walutowych KBC do EBC, podziału dochodu pieniężnego KBC oraz podziału zysków i udziału w stratach EBC.

(7)

Banknoty euro są prawnym środkiem płatniczym we wszystkich państwach członkowskich, których walutą jest euro, znajdują się w swobodnym obiegu w strefie euro, są powtórnie emitowane przez członków Eurosystemu, a także mogą być przechowywane lub wykorzystywane poza strefą euro. Członkom Eurosystemu przypisuje się zobowiązania z tytułu emisji całkowitej wartości banknotów euro w obiegu zgodnie z obiektywnym kryterium, którym jest udział danego KBC w opłaconym kapitale EBC. Udział ten wynika z proporcjonalnego zastosowania do KBC klucza kapitałowego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 Statutu ESBC. Ponieważ kryterium to nie ma zastosowania do EBC, udział procentowy banknotów euro, jakie zostaną wyemitowane przez EBC, ustala Rada Prezesów.

(8)

Na mocy art. 9 ust. 2 i art. 12 ust. 1 Statutu ESBC ustanawiających zasadę decentralizacji działania Eurosystemu, zadanie wprowadzenia do obiegu i wycofania z obiegu wszystkich banknotów euro, włącznie z tymi, które zostały wyemitowane przez EBC, powierza się KBC. Zgodnie z tą zasadą KBC prowadzą również materialną obsługę banknotów euro.

(9)

Różnica między wartością banknotów euro przydzielonych danemu KBC zgodnie z kluczem przydziału banknotów a wartością banknotów euro, jaką ten KBC wprowadzi do obiegu, powinna stanowić podstawę sald w ramach Eurosystemu. EBC nie wprowadza banknotów euro do obiegu, w związku z czym EBC powinny przysługiwać względem KBC należności w ramach Eurosystemu na wartość równą udziałowi banknotów euro, jakie emituje. Oprocentowanie takich sald w ramach Eurosystemu ma wpływ na pozycje dochodów KBC, w związku z czym jest przedmiotem decyzji EBC/2010/23 z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (4), zgodnie z art. 32 Statutu ESBC.

(10)

Zgodnie z art. 1 decyzji Rady 2010/416/WE z dnia 13 lipca 2010 r., zgodnie z art. 140 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia przez Estonię euro w dniu 1 stycznia 2011 r. (5) Estonia spełnia warunki konieczne do przyjęcia euro, a derogacja przysługująca jej na podstawie art. 4 Aktu przystąpienia z 2003 r. (6) zostaje uchylona ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2011 r.

(11)

Zważywszy, że Estonia przyjmie euro z dniem 1 stycznia 2011 r., decyzja EBC/2001/15 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie emisji banknotów euro (7) wymaga zmiany w zakresie ustalenia klucza przydziału banknotów obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. Ponieważ decyzja EBC/2001/15 była już kilkukrotnie zmieniana, z uwagi na wymogi jasności i przejrzystości konieczne jest sporządzenie jej przekształconej wersji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Definicje

Użyte w niniejszej decyzji określenia oznaczają:

a)   „KBC”– krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro;

b)   „banknoty euro”– banknoty zgodne z wymaganiami decyzji EBC/2003/4 i specyfikacjami technicznymi ustanowionymi przez Radę Prezesów;

c)   „klucz subskrybowanego kapitału”– udziały KBC (wyrażone w wartościach procentowych) w subskrybowanym kapitale EBC, ustalone w wyniku zastosowania do KBC wag w kluczu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 Statutu ESBC, w odniesieniu do odpowiedniego roku obrachunkowego;

d)   „klucz przydziału banknotów”– wartości procentowe, które wynikają z uwzględnienia udziału EBC w całkowitej emisji banknotów euro i zastosowania do udziału KBC w takiej całkowitej emisji klucza subskrybowanego kapitału (w zaokrągleniu do najbliższej wielokrotności 0,0005 punktu procentowego). W przypadku gdy wyliczone wielkości nie sumują się do 100 %, różnicę wyrównuje się (i) jeżeli suma jest niższa niż 100 % – poprzez dodanie 0,0005 punktu procentowego do najniższych udziałów procentowych w porządku rosnącym, aż do osiągnięcia dokładnie 100 %; oraz (ii) jeżeli suma jest wyższa niż 100 % poprzez odjęcie 0,0005 punktu procentowego od najwyższych udziałów procentowych w porządku malejącym, aż do osiągnięcia dokładnie 100 %. Załącznik I do niniejszej decyzji określa klucz przydziału banknotów mający zastosowanie od dnia 1 stycznia 2011 r.

Artykuł 2

Emisja banknotów euro

Banknoty euro są emitowane przez EBC oraz KBC.

Artykuł 3

Obowiązki emitentów

1.   KBC wprowadzają do obiegu i wycofują z obiegu banknoty euro i prowadzą materialną obsługę wszystkich banknotów euro, włącznie z tymi, które zostały wyemitowane przez EBC.

2.   Na wniosek posiadacza KBC akceptują wymianę wszelkich banknotów euro na banknoty euro tej samej wartości lub, w przypadku posiadaczy rachunków, uznają rachunek posiadacza prowadzony w KBC, który otrzymał banknoty.

3.   KBC traktują zaakceptowane przez siebie banknoty euro jako zobowiązania i postępują z nimi w identyczny sposób.

4.   KBC nie przekazują zaakceptowanych przez siebie banknotów euro innym KBC i przechowują takie banknoty euro w celu ich ponownej emisji. W drodze wyjątku i zgodnie z zasadami ustanowionymi przez Radę Prezesów EBC:

a)

banknoty euro ze skazami, uszkodzone, podarte lub wycofane z obiegu mogą zostać zniszczone przez KBC, który je przyjął;

b)

banknoty euro będące w posiadaniu KBC mogą być do celów logistycznych redystrybuowane w ilościach hurtowych w ramach Eurosystemu.

Artykuł 4

Przydział banknotów euro w ramach Eurosystemu

1.   Całkowita wartość wprowadzonych do obiegu banknotów euro jest przydzielana członkom Eurosystemu w drodze zastosowania klucza przydziału banknotów.

2.   Różnica między wartością banknotów euro przydzielonych danemu KBC zgodnie z kluczem przydziału banknotów a wartością banknotów euro, jaką ten KBC wprowadzi do obiegu, stanowi podstawę sald w ramach Eurosystemu. EBC przysługują względem KBC należności w ramach Eurosystemu proporcjonalne do udziałów poszczególnych KBC w kluczu subskrybowanego kapitału, w wysokości równowartości banknotów euro emitowanych przez EBC.

Artykuł 5

Uchylenie obowiązujących przepisów

Uchyla się decyzję EBC/2001/15. Odniesienia do uchylonej decyzji należy rozumieć jako odniesienia do niniejszej decyzji.

Artykuł 6

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 13 grudnia 2010 r.

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 139 z 11.5.1998, s. 1.

(2)  Dz.U. L 78 z 25.3.2003, s. 16.

(3)  Dz.U. L 21 z 24.1.2009, s. 66.

(4)  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(5)  Dz.U. L 196 z 28.7.2010, s. 24.

(6)  Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowacji oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, s. 33).

(7)  Dz.U. L 337 z 20.12.2001, s. 52.


ZAŁĄCZNIK I

KLUCZ PRZYDZIAŁU BANKNOTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2011 R.

Europejski Bank Centralny

8,0000 %

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

3,1895 %

Deutsche Bundesbank

24,8995 %

Eesti Pank

0,2355 %

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,4605 %

Bank of Greece

2,5835 %

Banco de España

10,9185 %

Banque de France

18,6985 %

Banca d’Italia

16,4310 %

Central Bank of Cyprus

0,1800 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2295 %

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0830 %

De Nederlandsche Bank

5,2440 %

Oesterreichische Nationalbank

2,5530 %

Banco de Portugal

2,3015 %

Banka Slovenije

0,4325 %

Národná banka Slovenska

0,9115 %

Suomen Pankki

1,6485 %

OGÓŁEM

100,0000 %


ZAŁĄCZNIK II

DECYZJA UCHYLONA ORAZ DECYZJE JĄ ZMIENIAJĄCE

Decyzja EBC/2001/15

Dz.U. L 337 z 20.12.2001, s. 52

Decyzja EBC/2003/23

Dz.U. L 9 z 15.1.2004, s. 40

Decyzja EBC/2004/9

Dz.U. L 205 z 9.6.2004, s. 17

Decyzja EBC/2006/25

Dz.U. L 24 z 31.1.2007, s. 13

Decyzja EBC/2007/19

Dz.U. L 1 z 4.1.2008, s. 7

Decyzja EBC/2008/26

Dz.U. L 21 z 24.1.2009, s. 75


Top