EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1262

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1262/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 462/2010, (UE) nr 463/2010 oraz (UE) nr 464/2010 w odniesieniu do terminu zakończenia przetargu na obniżenie należności przywozowych na przywóz kukurydzy do Hiszpanii i Portugalii oraz sorgo do Hiszpanii, na rok kontyngentowy 2010, oraz w odniesieniu do daty wygaśnięcia przedmiotowych rozporządzeń

OJ L 343, 29.12.2010, p. 76–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2011; Uchylona w sposób domniemany przez 32010R1262

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1262/oj

29.12.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/76


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1262/2010

z dnia 22 grudnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenia (UE) nr 462/2010, (UE) nr 463/2010 oraz (UE) nr 464/2010 w odniesieniu do terminu zakończenia przetargu na obniżenie należności przywozowych na przywóz kukurydzy do Hiszpanii i Portugalii oraz sorgo do Hiszpanii, na rok kontyngentowy 2010, oraz w odniesieniu do daty wygaśnięcia przedmiotowych rozporządzeń

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 144 ust. 1 w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 462/2010 (2), (UE) nr 463/2010 (3) i (UE) nr 464/2010 (4) otworzyły przetargi na obniżenie należności, o których mowa w art. 136 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, odpowiednio w odniesieniu do kukurydzy przywożonej do Hiszpanii, kukurydzy przywożonej do Portugalii oraz sorgo przywożonego do Hiszpanii.

(2)

Między terminem otwarcia przetargów a dniem 28 października 2010 r. ilość kukurydzy przywożonej do Hiszpanii, która może być wliczona do kontyngentu objętego obniżoną stawką należności przywozowej pomniejszonego o ilości produktów zastępczych dla zboża, o których mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1296/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii (5), obejmuje tylko 37 % kontyngentu. Ilość kukurydzy przywożonej do Portugalii, która może być wliczona do kontyngentu objętego obniżoną stawką należności przywozowej, obejmuje 72 % kontyngentu. Ilość sorgo przywożonego do Hiszpanii, która może być wliczona do kontyngentu objętego obniżoną stawką należności przywozowej, obejmuje tylko 15 % kontyngentu. Ze względu na sytuację na rynku w Hiszpanii i w Portugalii otwarcie przetargów do dnia 16 grudnia 2010 r. nie pozwoliłoby na przywóz ilości wystarczających do wyczerpania kontyngentów.

(3)

W związku z tym przetargi na obniżenie należności przywozowych na przywóz kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz kukurydzy do Portugalii należy przedłużyć, w celu całkowitego wykorzystania kontyngentów na 2010 r., najdalej do końca maja 2011 r. zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1296/2008. Dlatego też należy zmienić datę wygaśnięcia rozporządzeń (UE) nr 462/2010, (UE) nr 463/2010 oraz (UE) nr 464/2010.

(4)

Należy zatem zmienić rozporządzenia (UE) nr 462/2010, (UE) nr 463/2010 i (UE) nr 464/2010.

(5)

Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiana rozporządzenia (UE) nr 462/2010

W rozporządzeniu (UE) nr 462/2010 wprowadza się następujące zmiany:

a)

art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

Przetarg jest otwarty aż do pełnego wykorzystania kontyngentu, a najpóźniej do dnia 31 maja 2011 r. W okresie trwania przetargu przeprowadza się przetargi częściowe, dla których terminy składania ofert określone są w ogłoszeniu o przetargu.”;

b)

art. 5 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Niniejsze rozporządzenie traci moc z dniem 31 maja 2011 r.”.

Artykuł 2

Zmiana rozporządzenia (UE) nr 463/2010

W rozporządzeniu (UE) nr 463/2010 wprowadza się następujące zmiany:

a)

art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

Przetarg jest otwarty aż do pełnego wykorzystania kontyngentu, a najpóźniej do dnia 31 maja 2011 r. W okresie trwania przetargu przeprowadza się przetargi częściowe, dla których terminy składania ofert określone są w ogłoszeniu o przetargu.”;

b)

art. 5 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Niniejsze rozporządzenie traci moc z dniem 31 maja 2011 r.”.

Artykuł 3

Zmiana rozporządzenia (UE) nr 464/2010

W rozporządzeniu (UE) nr 464/2010 wprowadza się następujące zmiany:

a)

art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

Przetarg jest otwarty aż do pełnego wykorzystania kontyngentu, a najpóźniej do dnia 31 maja 2011 r. W okresie trwania przetargu przeprowadza się przetargi częściowe, dla których terminy składania ofert określone są w ogłoszeniu o przetargu.”;

b)

art. 5 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Niniejsze rozporządzenie traci moc z dniem 31 maja 2011 r.”.

Artykuł 4

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 grudnia 2010 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Dacian CIOLOŞ

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 129 z 28.5.2010, s. 58.

(3)  Dz.U. L 129 z 28.5.2010, s. 60.

(4)  Dz.U. L 129 z 28.5.2010, s. 62.

(5)  Dz.U. L 340 z 19.12.2008, s. 57.


Top