EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1257

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1257/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. przedłużające obowiązywanie tymczasowych środków wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 920/2005 stanowiących odstępstwo od przepisów rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

OJ L 343, 29.12.2010, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1257/oj

29.12.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/5


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1257/2010

z dnia 20 grudnia 2010 r.

przedłużające obowiązywanie tymczasowych środków wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 920/2005 stanowiących odstępstwo od przepisów rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 342,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem Rady (WE) nr 920/2005 zmieniającym rozporządzenie nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz rozporządzenie nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz wprowadzającym tymczasowe środki stanowiące odstępstwa od tych rozporządzeń (1) przyznano językowi irlandzkiemu status języka urzędowego i języka roboczego instytucji Unii.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 920/2005 stanowi, że ze względów praktycznych i przez okres przejściowy instytucje Unii nie mają obowiązku sporządzania wszystkich aktów, w tym orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, w języku irlandzkim i tłumaczenia ich na ten język, z wyjątkiem rozporządzeń przyjmowanych wspólnie przez Parlament Europejski i Radę. W terminie czterech lat od dnia rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (WE) nr 920/2005, a następnie co pięć lat Rada podejmuje decyzję, czy należy to odstępstwo uchylić.

(3)

Instytucje Unii stale podejmują inicjatywy, które mają zapewnić obywatelom lepszy dostęp do informacji w języku irlandzkim na temat działań Unii. Utrzymują się jednak trudności z zatrudnieniem dostatecznej liczby tłumaczy, prawników lingwistów i asystentów pracujących w języku irlandzkim. W związku z tym należy przedłużyć na okres pięciu lat, począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r., obowiązywanie odstępstwa przewidzianego w art. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 920/2005,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym przedłuża się na okres pięciu lat, począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r., obowiązywanie odstępstwa, o którym mowa w art. 2 akapit pierwszy rozporządzenia Rady (WE) nr 920/2005.

Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do rozporządzeń przyjmowanych wspólnie przez Parlament Europejski i Radę.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 grudnia 2010 r.

W imieniu Rady

J. SCHAUVLIEGE

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 156 z 18.6.2005, s. 3.


Top