EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1256

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1256/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. ustalające uprawnienia do połowów w odniesieniu do niektórych stad ryb, mające zastosowanie na Morzu Czarnym w 2011 roku

OJ L 343, 29.12.2010, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1256/oj

29.12.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/2


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1256/2010

z dnia 17 grudnia 2010 r.

ustalające uprawnienia do połowów w odniesieniu do niektórych stad ryb, mające zastosowanie na Morzu Czarnym w 2011 roku

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 43 ust. 3 Traktatu Rada, na wniosek Komisji, ma przyjąć środki dotyczące ustalania i przydziału uprawnień do połowów.

(2)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1) zawiera wymóg ustanowienia środków regulujących kwestię dostępu do wód i zasobów oraz zrównoważonej działalności połowowej, przy uwzględnieniu dostępnych opinii naukowych, a w szczególności sprawozdania opracowanego przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa.

(3)

Rada zobowiązana jest do przyjęcia środków dotyczących ustalenia i przydziału uprawnień do połowów w podziale na łowiska lub grupy łowisk, w tym – w stosownych przypadkach – określonych warunków, które są funkcjonalnie z nimi związane. Uprawnienia do połowów należy rozdzielić między państwa członkowskie w taki sposób, aby zapewnić każdemu z państw członkowskich względną stabilność działalności połowowej dla każdego zasobu lub łowiska oraz z należytym uwzględnieniem celów wspólnej polityki rybołówstwa ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 2371/2002.

(4)

Całkowity dopuszczalny połów (TAC) należy ustalać na podstawie dostępnych opinii naukowych, z uwzględnieniem aspektów biologicznych i społeczno-ekonomicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawiedliwego traktowania sektorów rybołówstwa, a także w świetle opinii przedstawianych przez zainteresowane strony w trakcie konsultacji.

(5)

Korzystanie z uprawnień do połowów ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu podlega przepisom rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (2), a w szczególności art. 33 i 34 tego rozporządzenia, dotyczącym zapisu połowów i nakładu połowowego oraz przekazywania danych dotyczących wyczerpania uprawnień do połowów. Niezbędne jest zatem określenie kodów, jakie państwa członkowskie powinny stosować, przesyłając Komisji dane dotyczące wyładunków stad objętych niniejszym rozporządzeniem.

(6)

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 z dnia 6 maja 1996 r. wprowadzającego dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (3) należy określić stada, które podlegają różnym środkom, o których mowa w tym rozporządzeniu.

(7)

Aby uniknąć zakłócenia działalności połowowej oraz zapewnić rybakom unijnym środki utrzymania, ważne jest, aby te łowiska zostały otwarte w dniu 1 stycznia 2011 r. Z uwagi na pilność sytuacji niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie natychmiast po jego opublikowaniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEDMIOT, ZAKRES STOSOWANIA I DEFINICJE

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustala uprawnienia do połowów na 2011 rok w odniesieniu do niektórych stad ryb, mające zastosowanie na Morzu Czarnym.

Artykuł 2

Zakres stosowania

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do statków UE prowadzących działalność na Morzu Czarnym.

Artykuł 3

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„GFCM” oznacza Generalną Komisję Rybołówstwa Morza Śródziemnego;

b)

„Morze Czarne” oznacza podobszar geograficzny GFCM zgodnie z definicją w rezolucji GFCM/33/2009/2;

c)

„statek UE” oznacza statek rybacki pływający pod banderą państwa członkowskiego i zarejestrowany w Unii;

d)

„całkowite dopuszczalne połowy (TAC)” oznaczają ilość ryb, która może zostać odłowiona co roku w ramach każdego stada;

e)

„kwota” oznacza część TAC przydzieloną Unii, państwu członkowskiemu lub państwu trzeciemu.

ROZDZIAŁ II

UPRAWNIENIA DO POŁOWÓW

Artykuł 4

TAC i przydziały

Wysokość TAC, przydział takich TAC poszczególnym państwom członkowskim oraz – w stosownych przypadkach – warunki, które są funkcjonalnie z nimi związane, określone są w załączniku.

Artykuł 5

Przepisy szczególne dotyczące przydziałów

Określony w niniejszym rozporządzeniu przydział uprawnień do połowów poszczególnym państwom członkowskim pozostaje bez uszczerbku dla:

a)

wymian dokonanych na mocy art. 20 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002;

b)

przeniesień dokonywanych na mocy art. 37 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009;

c)

dodatkowych wyładunków dozwolonych na mocy art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96;

d)

ilości zatrzymanych zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96;

e)

potrąceń dokonywanych na mocy art. 37, 105 i 107 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

Artykuł 6

Warunki wyładunku połowów i przyłowów

Ryby pochodzące ze stad, dla których na mocy niniejszego rozporządzenia ustalono uprawnienia do połowów, są zatrzymywane na burcie lub wyładowywane wyłącznie, jeżeli:

a)

połowów dokonały statki państwa członkowskiego posiadającego określoną kwotę, która nie została wykorzystana; lub

b)

połowy stanowią część kwoty unijnej, której nie przydzielono państwom członkowskim w ramach kwot i która nie została wykorzystana.

ROZDZIAŁ III

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 7

Przekazywanie danych

Państwa członkowskie, przesyłając Komisji zgodnie z art. 33 i 34 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 dane odnoszące się do wyładunków ilości złowionych stad, stosują kody stad określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 8

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2010 r.

W imieniu Komisji

S. VANACKERE

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59.

(2)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

(3)  Dz.U. L 115 z 9.5.1996, s. 3.


ZAŁĄCZNIK

TAC MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO STATKÓW UE NA OBSZARACH, GDZIE DLA POSZCZEGÓLNYCH GATUNKÓW I OBSZARÓW OBOWIĄZUJĄ TAC

W tabelach poniżej określono poziomy TAC i kwoty (w tonach wagi w relacji pełnej) w podziale na gatunki oraz – w stosownych przypadkach – warunki, które są funkcjonalnie z nimi związane.

Stada ryb zostały wymienione zgodnie z kolejnością alfabetyczną łacińskich nazw gatunków. Do celów niniejszego rozporządzenia poniżej podano tabelę korelacji między nazwami łacińskimi i nazwami zwyczajowymi:

Nazwa systematyczna

Kod alfa-3

Nazwa zwyczajowa

Psetta maxima

TUR

Turbot

Sprattus sprattus

SPR

Szprot


Gatunek

:

Turbot

Psetta maxima

Obszar

:

Morze Czarne

TUR/F3742C

Bułgaria

43,2 (1)

 

Rumunia

43,2 (1)

 

UE

86,4 (1)

 

TAC

nd.

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.


Gatunek

:

Szprot

Sprattus sprattus

Obszar

:

Morze Czarne

SPR/F3742C

Bułgaria

8 032,5

 

Rumunia

3 442,5

 

UE

11 475

 

TAC

nd.

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.


(1)  Nie zezwala się na działalność połowową w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 15 czerwca 2011 r.


Top