EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0757

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 757/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do załączników I i III Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 223, 25.8.2010, p. 29–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 068 P. 234 - 241

No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2019; Uchylony przez 32019R1021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/757/oj

25.8.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 223/29


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 757/2010

z dnia 24 sierpnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do załączników I i III

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniające dyrektywę 79/117/EWG (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 wdraża do prawa Unii zobowiązania Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (zwanej dalej „Konwencją”) zatwierdzonej decyzją Rady 2006/507/WE z dnia 14 października 2004 r. dotyczącą zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (2) oraz zobowiązania Protokołu w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości (zwanego dalej „Protokołem”) zatwierdzonego decyzją Rady 2004/259/WE z dnia 19 lutego 2004 r. dotyczącą zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (3).

(2)

Po otrzymaniu od Unii Europejskiej i jej państw członkowskich oraz Norwegii i Meksyku nazw wskazanych przez nie substancji Komitet ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych, ustanowiony na mocy Konwencji, zakończył pracę nad dziewięcioma proponowanymi substancjami, w odniesieniu do których stwierdzono, że spełniają kryteria określone w Konwencji. Na czwartym posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji w dniach 4–8 maja 2009 r. (zwanym dalej „COP4”) uzgodniono, że wszystkie dziewięć substancji zostanie dodanych do załączników do Konwencji.

(3)

W świetle decyzji podjętych na posiedzeniu COP4 należy uaktualnić załączniki I i III do rozporządzenia (WE) nr 850/2004. Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 należy zmienić tak, aby uwzględniał fakt, że substancje mogą być wymienione tylko w Konwencji.

(4)

Podczas COP4 zdecydowano o włączeniu ośmiu substancji do załącznika A (eliminacja) do Konwencji. Dziewiąta substancja – kwas perfluorooktanosulfonowy i jego pochodne (zwane dalej PFOS) – jest nadal szeroko stosowana na całym świecie i podczas COP4 zdecydowano o włączeniu jej do załącznika B (ograniczenie) z szeregiem wyjątków. Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 ma podobną strukturę w odniesieniu do załącznika I (zakaz) i załącznika II (ograniczenie). Konwencja zawiera zobowiązanie do zakazania lub ograniczenia produkcji, stosowania, przywozu i wywozu substancji wymienionych w załącznikach A i B. Poprzez uwzględnienie w rozporządzeniu (WE) nr 850/2004 substancji, których dotyczyły decyzje podjęte podczas COP4, zakres ograniczenia jest zgodny z decyzją podjętą podczas COP4, ponieważ poza samym ograniczeniem wprowadzania do obrotu rozporządzenie (WE) nr 850/2004 zawiera dodatkowo warunki dotyczące produkcji, stosowania i gospodarowania odpadami.

(5)

Wprowadzanie do obrotu i stosowanie PFOS zostało ograniczone w Unii na mocy załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (4). Istniejące w Unii ograniczenia dotyczące PFOS zawierają tylko kilka wyłączeń w porównaniu z decyzją podjętą podczas COP4. PFOS został także umieszczony w załączniku I do zmienionego Protokołu przyjętego dnia 18 grudnia 2009 r. PFOS powinien zatem zostać umieszczony wraz z pozostałymi ośmioma substancjami w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 850/2004. Odstępstwa mające zastosowanie do PFOS w okresie, gdy był on objęty załącznikiem XVII, zostają przeniesione i uwzględnione z niewielkimi zmianami w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 850/2004. Odstępstwa podlegają, jeśli to stosowne, zastosowaniu najlepszych dostępnych technik. Szczególne odstępstwo dotyczące stosowania PFOS jako środków zwilżających wykorzystywanych w kontrolowanych systemach galwanizacji jest ograniczone czasowo zgodnie z decyzją z COP4. Jeżeli jest to technicznie uzasadnione, termin ten może być przedłużony pod warunkiem zatwierdzenia tej decyzji przez Konferencję Stron Konwencji. Państwa członkowskie przedkładają co cztery lata sprawozdanie ze stosowania dozwolonych odstępstw. Unia Europejska, jako Strona Konwencji, przedkłada sprawozdanie oparte na sprawozdaniach poszczególnych państw członkowskich. Komisja nadal dokonuje przeglądów pozostałych odstępstw i dostępności bezpieczniejszych alternatywnych substancji lub technologii.

(6)

Przepisy art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 850/2004, dotyczące substancji występujących jako niezamierzone śladowe skażenie, należy bardziej szczegółowo określić dla PFOS, aby zapewnić jednolite egzekwowanie i jednolitą kontrolę wymienionego rozporządzenia, gwarantując jednocześnie zgodność z Konwencją. Na mocy załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dopuszczono stosowanie PFOS w ilościach poniżej określonych poziomów. Do czasu aż dostępne będą dalsze informacje, wymienione w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, poziomy zawartości PFOS w wyrobach odpowiadają poziomowi, poniżej którego zastosowanie PFOS nie może być znaczące przy jednoczesnym umożliwieniu kontroli i egzekwowania istniejącymi metodami. Poziomy te powinny zatem ograniczać stosowanie PFOS do poziomu odpowiadającego niezamierzonemu śladowemu skażeniu. Niniejsze rozporządzenie powinno ustanowić dla PFOS jako substancji lub w preparatach poziom odpowiadający podobnemu poziomowi. Aby wykluczyć zamierzone stosowanie, poziom ten powinien być niższy niż poziom, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006.

(7)

Wprowadzanie do obrotu i stosowanie eteru pentabromodifenylu i eteru oktabromodifenylu zostało ograniczone w Unii na mocy załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 z maksymalnym poziomem stężenia 0,1 % wagowo, poniżej którego nie uznaje się go jako ograniczony. Podczas COP4 zdecydowano o włączeniu kongenerów zawartych w handlowych postaciach eteru pentabromodifenylu i eteru oktabromodifenylu, posiadających cechy trwałego zanieczyszczenia organicznego. Ze względu na spójność wykaz w rozporządzeniu (WE) nr 850/2004 powinien być wzorowany na załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w odniesieniu do pochodnych, które podczas COP4 uznano za posiadające cechy trwałego zanieczyszczenia organicznego; pochodne eteru heksabromodifenylu, eteru heptabromodifenylu, eteru tetrabromodifenylu i eteru pentabromodifenylu należy zatem umieścić w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 850/2004.

(8)

Przepisy art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 850/2004, dotyczące substancji występujących jako niezamierzone śladowe skażenie, należy bardziej szczegółowo określić dla polibromowanych eterów difenylowych (PBDE), aby zapewnić jednolite egzekwowanie i jednolitą kontrolę wymienionego rozporządzenia, gwarantując jednocześnie zgodność z Konwencją. W niniejszym rozporządzeniu powinno się ustanowić stały poziom uznawania jako niezamierzone śladowe skażenie zawartości PBDE w substancjach, preparatach i wyrobach. Do czasu aż dostępne będą dalsze informacje oraz dokonania przez Komisję przeglądu zgodnie z celami niniejszego rozporządzenia, wymienione w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 poziomy zawartości PBDE w wyrobach produkowanych z materiałów poddanych recyklingowi uznawane są za odpowiadające poziomowi, poniżej którego zastosowanie PBDE nie może być znaczące przy jednoczesnym umożliwieniu kontroli i egzekwowania istniejącymi metodami. Niniejsze rozporządzenie powinno ustanowić dla PBDE jako substancji, w preparatach lub w wyrobach, poziom odpowiadający podobnemu poziomowi.

(9)

Należy wyjaśnić, że zakaz na mocy art. 3 rozporządzenia (WE) nr 850/2004 nie ma zastosowania do wyrobów zwierających PBDE i PFOS już stosowanych w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(10)

DDT i heksachlorocykloheksan (HCH) łącznie z lindanem powinny zostać włączone bez odstępstw. W części A załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 zezwala się państwom członkowskim na utrzymanie istniejącej produkcji i stosowanie DDT do produkcji dikofolu. Żadne państwo członkowskie obecnie nie korzysta z tego odstępstwa. Ponadto zabroniono włączenia dikofolu do załącznika I do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (5) oraz do dyrektywy Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (6). Odstępstwo to należy zatem skreślić. HCH łącznie z lindanem jest wymieniony w części B załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 z dwoma konkretnymi odstępstwami dla określonych specjalnych zastosowań. Odstępstwa przestały obowiązywać z dniem 1 września 2006 r. i z dniem 31 grudnia 2007 r.; należy zatem je skreślić.

(11)

Zgodnie z decyzjami podjętymi podczas COP4 należy dodać pentachlorobenzen do załączników I i III do rozporządzenia (WE) nr 850/2004, aby podlegał on ogólnemu zakazowi oraz przepisom dotyczącym ograniczeń jego uwalniania zawartym w wymienionym rozporządzeniu. Chlordekon i heksabromobifenyl powinny zostać przeniesione do części A załącznika I, ponieważ obecnie są wymienione w obu instrumentach międzynarodowych.

(12)

Zgodnie z art. 22 Konwencji zmiany do załączników A, B i C do Konwencji wchodzą w życie w terminie jednego roku od daty przekazania zmiany przez depozytariusza, co przypada w dniu 26 sierpnia 2010 r. Ze względu na spójność niniejsze rozporządzenie powinno zatem stosować się, począwszy od tej samej daty. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie w trybie pilnym.

(13)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy dyrektywy 67/548/EWG,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załączniki I i III do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 zostają zmienione zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 26 sierpnia 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 sierpnia 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 7.

(2)  Dz.U. L 209 z 31.7.2006, s. 1.

(3)  Dz.U. L 81 z 19.3.2004, s. 35.

(4)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

(5)  Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1.

(6)  Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

1.

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK I

Część A –   substancje wymienione w Konwencji i w Protokole oraz substancje wymienione tylko w Konwencji

Substancja

Nr CAS

Nr WE

Szczególne wyłączenie dla stosowania jako produkt pośredni lub inna specyfikacja

Eter tetrabromodifenylu

C12H6Br4O

 

 

1.

Do celów niniejszej pozycji art. 4 ust. 1 lit. b) ma zastosowanie do stężenia eteru tetrabromodifenylu równego 10 mg/kg lub mniejszego od tej wartości (wagowo 0,001 %), jeżeli występuje on w substancjach, preparatach lub wyrobach bądź wchodzi w skład części wyrobu o zmniejszonej palności.

2.

W drodze odstępstwa zezwala się na produkcję, wprowadzanie do obrotu i stosowanie następujących produktów:

a)

bez uszczerbku dla lit. b) wyrobów i preparatów o stężeniu eteru tetrabromodifenylu poniżej 0,1 % wagowo, jeżeli są one produkowane częściowo lub w całości z materiałów poddanych recyklingowi lub materiałów z odpadów przygotowanych do wtórnego użycia;

b)

sprzętu elektrycznego i elektronicznego objętego zakresem dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1).

3.

Wykorzystanie wyrobów będących w użyciu w Unii przed dniem 25 sierpnia 2010 r., zawierających eter tetrabromodifenylu jako składnik takich wyrobów, powinno być dozwolone. Artykuł 4 ust. 2 akapity trzeci i czwarty mają zastosowanie w odniesieniu do tych wyrobów.

Eter pentabromodifenylu

C12H5Br5O

 

 

1.

Do celów niniejszej pozycji art. 4 ust. 1 lit. b) ma zastosowanie do stężenia eteru pentabromodifenylu równego 10 mg/kg lub mniejszego od tej wartości (wagowo 0,001 %), jeżeli występuje on w substancjach, preparatach lub wyrobach bądź wchodzi w skład części wyrobu o zmniejszonej palności.

2.

W drodze odstępstwa zezwala się na produkcję, wprowadzanie do obrotu i stosowanie następujących produktów:

a)

bez uszczerbku dla lit. b) wyrobów i preparatów o stężeniu eteru pentabromodifenylu poniżej 0,1 % wagowo, jeżeli są one produkowane częściowo lub w całości z materiałów poddanych recyklingowi lub materiałów z odpadów przygotowanych do wtórnego użycia;

b)

sprzętu elektrycznego i elektronicznego objętego zakresem dyrektywy 2002/95/WE.

3.

Wykorzystanie wyrobów będących w użyciu w Unii przed dniem 25 sierpnia 2010 r., zawierających eter pentabromodifenylu jako składnik takich wyrobów, powinno być dozwolone. Artykuł 4 ust. 2 akapity trzeci i czwarty mają zastosowanie w odniesieniu do tych wyrobów.

Eter heksabromodifenylu

C12H4Br6O

 

 

1.

Do celów niniejszej pozycji art. 4 ust. 1 lit. b) ma zastosowanie do stężenia eteru heksabromodifenylu równego 10 mg/kg lub mniejszego od tej wartości (wagowo 0,001 %), jeżeli występuje on w substancjach, preparatach lub wyrobach bądź wchodzi w skład części wyrobu o zmniejszonej palności.

2.

W drodze odstępstwa zezwala się na produkcję, wprowadzanie do obrotu i stosowanie następujących produktów:

a)

bez uszczerbku dla lit. b) wyrobów i preparatów o stężeniu eteru heksabromodifenylu poniżej 0,1 % wagowo, jeżeli są one produkowane częściowo lub w całości z materiałów poddanych recyklingowi lub materiałów z odpadów przygotowanych do wtórnego użycia;

b)

sprzętu elektrycznego i elektronicznego objętego zakresem dyrektywy 2002/95/WE.

3.

Wykorzystanie wyrobów będących w użyciu w Unii przed dniem 25 sierpnia 2010 r., zawierających eter heksabromodifenylu jako składnik takich wyrobów, powinno być dozwolone. Artykuł 4 ust. 2 akapit trzeci i czwarty mają zastosowanie w odniesieniu do tych wyrobów.

Eter heptabromodifenylu

C12H3Br7O

 

 

1.

Do celów niniejszej pozycji art. 4 ust. 1 lit. b) ma zastosowanie do stężenia eteru heptabromodifenylu równego 10 mg/kg lub mniejszego od tej wartości (wagowo 0,001 %), jeżeli występuje on w substancjach, preparatach lub wyrobach bądź wchodzi w skład części wyrobu o zmniejszonej palności.

2.

W drodze odstępstwa zezwala się na produkcję, wprowadzanie do obrotu i stosowanie następujących produktów:

a)

bez uszczerbku dla lit. b) wyrobów i preparatów o stężeniu eteru heptabromodifenylu poniżej 0,1 % wagowo, jeżeli są one produkowane częściowo lub w całości z materiałów poddanych recyklingowi lub materiałów z odpadów przygotowanych do wtórnego użycia;

b)

sprzętu elektrycznego i elektronicznego objętego zakresem dyrektywy 2002/95/WE.

3.

Wykorzystanie wyrobów będących w użyciu w Unii przed dniem 25 sierpnia 2010 r., zawierających eter heptabromodifenylu jako składnik takich wyrobów, powinno być dozwolone. Artykuł 4 ust. 2 akapity trzeci i czwarty mają zastosowanie w odniesieniu do tych wyrobów.

Kwas perfluorooktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, sole metali (O-M+), halogenek, amid i inne pochodne, w tym polimery)

 

 

1.

Do celów niniejszej pozycji art. 4 ust. 1 lit. b) ma zastosowanie do stężenia PFOS równego 10 mg/kg lub mniejszego od tej wartości (wagowo 0,001 %), jeżeli występuje on w substancjach lub preparatach.

2.

Do celów niniejszej pozycji art. 4 ust. 1 lit. b) ma zastosowanie do stężenia PFOS w półproduktach lub wyrobach, lub ich częściach, jeżeli stężenie PFOS jest niższe niż 0,1 % masy obliczanej w stosunku do masy strukturalnie lub mikrostrukturalnie odrębnych części zawierających PFOS, lub w przypadku wyrobów włókienniczych bądź innych materiałów powlekanych, jeżeli gęstość PFOS jest mniejsza niż 1 μg/m2 powlekanego materiału.

3.

Wykorzystanie wyrobów będących w użyciu w Unii przed dniem 25 sierpnia 2010 r., zawierających PFOS jako składnik takich wyrobów, powinno być dozwolone. Artykuł 4 ust. 2 akapity trzeci i czwarty mają zastosowanie w odniesieniu do tych wyrobów.

4.

Pianki gaśnicze wprowadzone do obrotu przed dniem 27 grudnia 2006 r. mogą być stosowane do dnia 27 czerwca 2011 r.

5.

Jeżeli ilość uwalniana do środowiska jest ograniczona do minimum, zezwala się – pod warunkiem że państwa członkowskie przedłożą Komisji co cztery lata sprawozdanie z postępów w eliminowaniu PFOS – na produkcję i wprowadzanie do obrotu do następujących zastosowań:

a)

do dnia 26 sierpnia 2015 r. – jako środki zwilżające wykorzystywane w kontrolowanych systemach galwanizacji;

b)

powłoki fotolitograficzne lub antyrefleksyjne stosowane w procesach fotolitograficznych;

c)

powłoki fotograficzne stosowane do filmów, papieru lub płyt drukowych;

d)

filtry mgły olejowej stosowane w niedekoracyjnym twardym chromowaniu (VI) galwanicznym w układach pętli zamkniętej;

e)

ciecze hydrauliczne na potrzeby lotnictwa.

Jeżeli odstępstwa wymienione w lit. a)–e) powyżej dotyczą produkcji lub zastosowania w instalacjach objętych zakresem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE (2), zastosowanie mają odpowiednie najlepsze techniki zapobiegania i minimalizowania emisji PFOS opisane w informacjach publikowanych przez Komisję na podstawie art. 17 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2008/1/WE.

Gdy tylko nowe szczegółowe informacje na temat zastosowań oraz bezpieczniejszych substancji lub technologii alternatywnych w przypadku zastosowań, o których mowa w lit. b)–e), stają się dostępne, Komisja dokonuje przeglądu każdego z odstępstw, o których mowa w akapicie drugim, tak aby:

(i)

PFOS zostały stopniowo wycofane z użycia, gdy tylko stosowanie bezpieczniejszych rozwiązań alternatywnych stanie się możliwe do wykonania z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia;

(ii)

odstępstwa mogły być nadal dopuszczane do niezbędnych zastosowań, dla których bezpieczniejsze rozwiązania alternatywne nie istnieją, pod warunkiem że przekazane zostaną informacje o tym, jakie działania podjęto w celu znalezienia bezpieczniejszych rozwiązań alternatywnych;

(iii)

emisja PFOS do środowiska została zminimalizowana poprzez zastosowanie najlepszych dostępnych technik.

6.

Jako metody badań służące do wykazania zgodności substancji, preparatów i wyrobów z przepisami ust. 1 i 2 stosowane są normy przyjęte przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN).

DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorofenylo)etan)

50-29-3

200-024-3

Chlordan

57-74-9

200-349-0

Heksachlorocykloheksan, łącznie z lindanem

58-89-9

200-401-2

319-84-6

206-270-8

319-85-7

206-271-3

608-73-1

210-168-9

Dieldryna

60-57-1

200-484-5

Endryna

72-20-8

200-775-7

Heptachlor

76-44-8

200-962-3

Heksachlorobenzen

118-74-1

200-273-9

Chlordekon

143-50-0

205-601-3

Aldryna

309-00-2

206-215-8

Pentachlorobenzen

608-93-5

210-172-5

Policholorowane bifenyle (PCB)

1336-36-3 i inne

215-648-1 i inne

Nie naruszając przepisów dyrektywy 96/59/WE, dopuszcza się stosowanie wyrobów znajdujących się już w użytkowaniu w chwili wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Mireks

2385-85-5

219-196-6

Toksafen

8001-35-2

232-283-3

Heksabromobifenyl

36355-01-8

252-994-2


Część B –   substancje wymienione tylko w Protokole

Substancja

Nr CAS

Nr WE

Szczególne wyłączenie dla stosowania jako produkt pośredni lub inna specyfikacja

—”

 

 

 

2.

W załączniku III dodaje się następującą substancję:

„Pentachlorobenzen (nr CAS 608-93-5)”


(1)  Dz.U. L 37 z 13.2.2003, s. 19.

(2)  Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8.


Top