EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D1000

Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. dotycząca wkładu finansowego Unii na 2010 r. na rzecz wspólnotowego laboratorium referencyjnego ds. pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10291)

OJ L 344, 23.12.2009, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/1000/oj

23.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 344/44


DECYZJA KOMISJI

z dnia 22 grudnia 2009 r.

dotycząca wkładu finansowego Unii na 2010 r. na rzecz wspólnotowego laboratorium referencyjnego ds. pasażowalnych encefalopatii gąbczastych

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10291)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2009/1000/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (1), w szczególności jego art. 32 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Każde laboratorium łącznikowe albo laboratorium referencyjne wyznaczone do tej funkcji zgodnie z prawodawstwem unijnym w dziedzinie weterynarii oraz spełniające zadania i wymagania ustanowione w tym prawodawstwie może otrzymać pomoc unijną zgodnie z art. 31 decyzji Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (2).

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1754/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. określające mechanizmy udzielania pomocy finansowej Wspólnoty wspólnotowym laboratoriom referencyjnym zajmującym się paszami, środkami spożywczymi oraz działalnością w sektorze zdrowia zwierząt (3) stanowi, że wkład finansowy Unii jest udzielany, jeżeli zatwierdzone programy prac są skutecznie realizowane, a beneficjenci dostarczają wszelkich niezbędnych informacji w określonych terminach.

(3)

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1754/2006 stosunki między Komisją a każdym wspólnotowym laboratorium referencyjnym są regulowane w ramach umowy partnerstwa, której towarzyszy wieloletni program prac.

(4)

W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (4) wyznaczono Veterinary Laboratories Agency, Addlestone, Zjednoczone Królestwo, na wspólnotowe laboratorium referencyjne ds. pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE). Do jego zadań należy gromadzenie i porównywanie danych dotyczących wyników badań przeprowadzanych w Unii oraz śledzenie najnowszych światowych trendów w zakresie nadzorowania, epidemiologii i profilaktyki pasażowalnych encefalopatii gąbczastych.

(5)

Komisja oceniła program prac oraz odpowiadające mu szacunkowe dane budżetowe złożone przez wspólnotowe laboratorium referencyjne ds. TSE na rok 2010. Zgodnie z tą oceną należy przyznać wspomnianemu wspólnotowemu laboratorium referencyjnemu wkład finansowy Unii w celu współfinansowania jego działalności w zakresie wykonywania funkcji i zadań określonych w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 i w rozporządzeniu (WE) nr 999/2001. Wkład finansowy Unii powinien objąć 100 % kosztów kwalifikowalnych określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006.

(6)

W rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006 ustanowiono zasady kwalifikowalności dotyczące seminariów organizowanych przez wspólnotowe laboratoria referencyjne. Ograniczono również pomoc finansową do maksymalnie 32 uczestników seminariów. Zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1754/2006 odstępstwa od tego ograniczenia są możliwe w przypadku wspólnotowych laboratoriów referencyjnych, które organizują seminaria wymagające uczestnictwa ponad 32 osób, aby osiągnąć najlepsze wyniki.

(7)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (5) programy zwalczania i kontroli chorób zwierzęcych (środki weterynaryjne) są finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG). Ponadto w art. 13 akapit drugi wymienionego rozporządzenia przewidziano, że w należycie uzasadnionych wyjątkowych przypadkach, w odniesieniu do środków i programów objętych decyzją Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (6) koszty administracyjne i koszty zatrudnienia poniesione przez państwa członkowskie i przez beneficjentów otrzymujących pomoc z EFRG pokrywa Fundusz. Do celów kontroli finansowej zastosowanie mają art. 9, 36 i 37 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościwego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Unia udziela pomocy finansowej Veterinary Laboratories Agency, Addlestone, Zjednoczone Królestwo, w zakresie funkcji i zadań przewidzianych w rozdziale B załącznika X do rozporządzenia (WE) nr 999/2001.

W okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wymieniona pomoc finansowa nie przekracza 1 129 000 EUR.

W ramach maksymalnej kwoty określonej w akapicie drugim i bez uszczerbku dla terminów określonych w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1754/2006, kwota 600 000 EUR jest zarezerwowana na przygotowanie i wprowadzenie w życie protokołu służącego gromadzeniu danych w celu poszerzania wiedzy o genetycznej odporności na trzęsawkę u kóz na Cyprze.

2.   Oprócz maksymalnej kwoty przewidzianej w ust. 1 Unia udziela pomocy finansowej w celu organizacji seminariów przez laboratorium określonego w ust. 1. Wymieniona pomoc nie przekracza 60 000 EUR.

3.   W drodze odstępstwa od art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1754/2006 laboratorium określone w ust. 1 jest upoważnione do wystąpienia o pomoc finansową na organizację jednego z seminariów, określonych w ust. 2 niniejszego artykułu, dla maksymalnie 50 uczestników.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, Zjednoczone Królestwo.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 grudnia 2009 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.

(2)  Dz.U. L 155 z 18.6.2009, s. 30.

(3)  Dz.U. L 331 z 29.11.2006, s. 8.

(4)  Dz.U. L 147 z 31.5.2001, s. 1.

(5)  Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1.

(6)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 19.


Top