EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2009_336_R_0004_01

2009/974/WE: Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Mongolii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych
Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Mongolii dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

OJ L 336, 18.12.2009, p. 4–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 336/4


DECYZJA RADY

z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Mongolii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

(2009/974/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 80 ust. 2 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze i art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 5 czerwca 2003 r. Rada upoważniła Komisję do otwarcia negocjacji z krajami trzecimi w sprawie zastąpienia pewnych postanowień obecnie obowiązujących umów dwustronnych umową wspólnotową.

(2)

W imieniu Wspólnoty Komisja wynegocjowała Umowę między Wspólnotą Europejską a rządem Mongolii dotyczącą pewnych aspektów przewozów lotniczych (zwaną dalej „umową”) zgodnie z mechanizmami i wytycznymi zawartymi w załączniku do decyzji Rady upoważniającej Komisję do otwarcia negocjacji z krajami trzecimi w sprawie zastąpienia pewnych postanowień obecnie obowiązujących umów dwustronnych umową wspólnotową.

(3)

Umowa została podpisana w imieniu Wspólnoty dnia 3 kwietnia 2009 r., z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie.

(4)

Umowa powinna zostać zatwierdzona,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Mongolii dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu Wspólnoty.

Tekst Umowy dołączono do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do dokonania notyfikacji przewidzianej w art. 7 umowy.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r.

W imieniu Rady

B. ASK

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 15 września 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).


UMOWA

między Wspólnotą Europejską a rządem Mongolii dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA,

z jednej strony, oraz

RZĄD MONGOLII,

z drugiej strony,

(zwane dalej „stronami”),

STWIERDZAJĄC, że dwustronne umowy o komunikacji lotniczej zawarte między niektórymi państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Mongolią zawierają postanowienia sprzeczne z prawem wspólnotowym,

STWIERDZAJĄC, że Wspólnota Europejska ma wyłączną kompetencję w zakresie szeregu aspektów, które mogą zostać włączone do dwustronnych umów o komunikacji lotniczej między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a krajami trzecimi,

STWIERDZAJĄC, że na mocy prawa Wspólnoty Europejskiej wspólnotowi przewoźnicy lotniczy ustanowieni w państwie członkowskim mają prawo do pozbawionego dyskryminacji dostępu do tras lotniczych między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a krajami trzecimi,

UWZGLĘDNIAJĄC umowy między Wspólnotą Europejską a niektórymi krajami trzecimi, przewidujące dla obywateli tych krajów trzecich możliwość nabywania prawa własności przewoźników lotniczych koncesjonowanych zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej,

UZNAJĄC, że niektóre postanowienia dwustronnych umów o komunikacji lotniczej między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Mongolią, które są sprzeczne z prawem Wspólnoty Europejskiej, muszą zostać doprowadzone do zgodności z tym prawem w celu ustanowienia solidnej podstawy prawnej dla wykonywania przewozów lotniczych między Wspólnotą Europejską a Mongolią, a także w celu zachowania ciągłości takich przewozów lotniczych,

UZNAJĄC, że jeżeli państwo członkowskie wyznaczyło przewoźnika lotniczego, nad którym kontrolę regulacyjną sprawuje i utrzymuje inne państwo członkowskie, prawa Mongolii zgodnie z postanowieniami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w umowie między państwem członkowskim, które wyznaczyło danego przewoźnika, a Mongolią, będą miały w równym stopniu zastosowanie w stosunku do przyjmowania, wykonywania lub utrzymywania norm bezpieczeństwa przez to inne państwo członkowskie oraz w stosunku do zezwolenia eksploatacyjnego tego przewoźnika lotniczego,

STWIERDZAJĄC, że zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej przewoźnicy lotniczy nie mogą co do zasady zawierać porozumień, które mogłyby wpływać na handel między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej i których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji,

STWIERDZAJĄC, że celem Wspólnoty Europejskiej jako strony tych negocjacji nie jest zwiększenie ogólnej wielkości przewozów lotniczych między Wspólnotą Europejską a Mongolią ani naruszenie równowagi między wspólnotowymi przewoźnikami lotniczymi a przewoźnikami lotniczymi z Mongolii, ani też negocjowanie zmian w postanowieniach obecnie obowiązujących umów o komunikacji lotniczej dotyczących praw przewozowych,

UZNAJĄC, że postanowienia dwustronnych umów o komunikacji lotniczej, zawartych między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Mongolią, które: (i) wymagają lub sprzyjają przyjmowaniu porozumień między przedsiębiorstwami, decyzji związków przedsiębiorstw lub uzgodnionych praktyk, które zapobiegają, zakłócają lub ograniczają konkurencję między przewoźnikami lotniczymi na danych trasach; lub (ii) wzmacniają skutki wszelkich takich porozumień, decyzji lub uzgodnionych praktyk; lub (iii) przenoszą na przewoźników lotniczych lub inne prywatne podmioty gospodarcze odpowiedzialność za podjęcie środków, które zapobiegają, zakłócają lub ograniczają konkurencję między przewoźnikami lotniczymi na danych trasach, mogą uniemożliwić skuteczne działanie reguł konkurencji mających zastosowanie do przedsiębiorstw,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Postanowienia ogólne

1.   Dla celów niniejszej umowy określenie „państwa członkowskie” oznacza państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej.

2.   Zawarte w każdej z umów wymienionych w załączniku I odniesienia do obywateli państwa członkowskiego będącego stroną takiej umowy są rozumiane jako odniesienia do obywateli państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej.

3.   Zawarte w każdej z umów wymienionych w załączniku I odniesienia do przewoźników lotniczych lub przedsiębiorstw lotniczych pochodzących z państwa członkowskiego będącego stroną takiej umowy są rozumiane jako odniesienia do przewoźników lotniczych lub przedsiębiorstw lotniczych wyznaczonych przez to państwo członkowskie.

4.   Niniejsza umowa nie tworzy dodatkowych praw przewozowych poza prawami określonymi w umowach dwustronnych między danymi państwami członkowskimi a Mongolią. Prawa przewozowe będą nadal przyznawane na mocy umów dwustronnych między danymi państwami członkowskimi a Mongolią.

Artykuł 2

Wyznaczenie przez państwo członkowskie

1.   Postanowienia ust. 2 i 3 niniejszego artykułu zastępują odpowiednie postanowienia artykułów wymienionych, odpowiednio, w załączniku II lit. a) i b) w odniesieniu do, odpowiednio, wyznaczenia przez zainteresowane państwo członkowskie przewoźnika lotniczego, jego upoważnień oraz zezwoleń udzielonych przez Mongolię oraz odmowy, cofnięcia, zawieszenia lub ograniczenia upoważnień lub zezwoleń wydanych przewoźnikowi lotniczemu.

2.   Po otrzymaniu wyznaczenia dokonanego przez państwo członkowskie Mongolia wydaje odpowiednie upoważnienia i zezwolenia w najkrótszym przewidzianym przez procedury terminie, pod warunkiem że:

(i)

przewoźnik lotniczy jest ustanowiony na terytorium wyznaczającego państwa członkowskiego, zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, oraz posiada ważną koncesję wydaną zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej;

(ii)

państwo członkowskie odpowiedzialne za wydanie certyfikatu przewoźnika lotniczego sprawuje i utrzymuje skuteczną kontrolę regulacyjną nad przewoźnikiem lotniczym, a w wyznaczeniu jest wyraźnie określona właściwa władza lotnicza; oraz

(iii)

przewoźnik lotniczy jest własnością, bezpośrednio lub poprzez pakiet większościowy, państw członkowskich lub obywateli tych państw członkowskich, lub innych państw wymienionych w załączniku III lub obywateli tych innych państw, oraz pozostaje pod skuteczną kontrolą tych państw lub tych obywateli.

3.   Mongolia może odmówić, cofnąć, zawiesić lub ograniczyć upoważnienia lub zezwolenia wydane przewoźnikowi lotniczemu wyznaczonemu przez państwo członkowskie, jeżeli:

(i)

przewoźnik lotniczy nie jest ustanowiony na terytorium wyznaczającego państwa członkowskiego, zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, lub nie posiada ważnej koncesji zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej;

(ii)

państwo członkowskie odpowiedzialne za wydanie certyfikatu przewoźnika lotniczego nie sprawuje lub nie utrzymuje skutecznej kontroli regulacyjnej nad przewoźnikiem lotniczym lub w wyznaczeniu nie jest wyraźnie określona właściwa władza lotnicza;

(iii)

przewoźnik lotniczy nie stanowi własności, bezpośrednio lub poprzez pakiet większościowy, albo nie znajduje się pod skuteczną kontrolą państw członkowskich lub obywateli państw członkowskich, lub innych państw wymienionych w załączniku III, lub obywateli tych innych państw;

(iv)

przewoźnik lotniczy otrzymał już zezwolenie eksploatacyjne zgodnie z umową dwustronną między Mongolią a innym państwem członkowskim, a Mongolia może wykazać, że wykonywanie przez przewoźnika praw przewozowych zgodnie z niniejszą umową na trasie, która zawiera punkt znajdujący się na terytorium tego innego państwa członkowskiego, byłoby obejściem ograniczeń praw przewozowych nałożonych przez umowę dwustronną między Mongolią a tym innym państwem członkowskim; lub

(v)

przewoźnik lotniczy posiada certyfikat przewoźnika lotniczego wydany przez państwo członkowskie, z którym Mongolia nie posiada dwustronnej umowy o komunikacji lotniczej, a wspomniane państwo członkowskie odmówiło przyznania praw przewozowych przewoźnikom lotniczym wyznaczonym przez Mongolię.

Wykonując swoje prawa na mocy niniejszego ustępu, Mongolia nie stosuje dyskryminacji między wspólnotowymi przewoźnikami lotniczymi ze względu na ich przynależność państwową.

Artykuł 3

Bezpieczeństwo

1.   Postanowienia ust. 2 niniejszego artykułu uzupełniają odpowiednie postanowienia artykułów wymienionych w załączniku II lit. c).

2.   Jeżeli państwo członkowskie wyznaczyło przewoźnika lotniczego, nad którym kontrolę regulacyjną sprawuje i utrzymuje inne państwo członkowskie, prawa Mongolii zgodnie z postanowieniami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w umowie między państwem członkowskim, które wyznaczyło przewoźnika lotniczego, a Mongolią mają w równym stopniu zastosowanie do przyjmowania, wykonywania lub utrzymywania norm bezpieczeństwa przez wspomniane inne państwo członkowskie oraz w stosunku do zezwolenia eksploatacyjnego tego przewoźnika lotniczego.

Artykuł 4

Zgodność z regułami konkurencji

1.   Nie naruszając jakiegokolwiek innego postanowienia stanowiącego inaczej, żadne z postanowień umów wymienionych w załączniku I nie mogą: (i) sprzyjać przyjmowaniu porozumień pomiędzy przedsiębiorstwami, decyzji związków przedsiębiorstw lub uzgodnionych praktyk, które zapobiegają konkurencji lub ją zakłócają; (ii) wzmacniać skutków wszelkich takich porozumień, decyzji lub uzgodnionych praktyk; ani (iii) przenosić na prywatne podmioty gospodarcze odpowiedzialności za podjęcie środków, które zapobiegają konkurencji, zakłócają ją lub ograniczają.

2.   Postanowień umów wymienionych w załączniku I, które są niezgodne z ust. 1 niniejszego artykułu, nie stosuje się.

Artykuł 5

Załączniki do umowy

Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

Artykuł 6

Zmiany lub poprawki

Strony mogą w każdej chwili zmienić lub poprawić niniejszą umowę w drodze wzajemnego porozumienia.

Artykuł 7

Wejście w życie

Niniejsza umowa wchodzi w życie następnego dnia po dacie otrzymania drogą dyplomatyczną ostatniej pisemnej notyfikacji stron o zakończeniu ich wewnętrznych procedur niezbędnych do wejścia w życie umowy.

Artykuł 8

Wygaśnięcie

1.   Każda ze stron może w każdej chwili wypowiedzieć niniejszą umowę w drodze pisemnej notyfikacji dokonanej drogą dyplomatyczną. Wypowiedzenie staje się skuteczne po upływie sześciu (6) miesięcy od daty otrzymania takiej notyfikacji przez drugą stronę.

2.   W przypadku wygaśnięcia umowy wymienionej w załączniku I jednocześnie wygasają wszystkie postanowienia niniejszej umowy odnoszące się do danej umowy wymienionej w załączniku I.

3.   W przypadku wygaśnięcia wszystkich umów wymienionych w załączniku I jednocześnie wygasa niniejsza umowa.

W DOWÓD CZEGO niżej podpisani odpowiednio upoważnieni podpisali niniejszą umowę.

Sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w Ułan Bator, dnia trzeciego kwietnia roku dwa tysiące dziewiątego w językach: angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim i mongolskim.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Image

За Правителството на Монголия

Por el Gobierno de Mongolia

Za vládu Mongolska

For Mongoliets regering

Für die Regierung der Mongolei

Mongoolia valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Μογγολίας

For the Government of Mongolia

Pour le gouvernement de la Mongolie

Per il governo della Mongolia

Mongolijas valdības vārdā

Mongolijos Vyriausybės vardu

Mongólia kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Mongolja

Voor de Regering van Mongolië

W imieniu Rządu Mongolii

Pelo Governo da Mongólia

Pentru Guvernul Mongoliei

Za vládu Mongolska

Za vlado Mongolije

Mongolian hallituksen puolesta

För Mongoliets regering

Image

Image

ZAŁĄCZNIK I

Wykaz umów, o których mowa w art. 1 niniejszej umowy

Umowy o komunikacji lotniczej między Mongolią a państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej, które w dniu podpisania niniejszej umowy były zawarte, podpisane lub parafowane, z uwzględnieniem zmian:

umowa o transporcie lotniczym między rządem federalnym Austrii a rządem Mongolii, podpisana w Wiedniu dnia 2 października 2007 r., zwana dalej w załączniku II „umową Mongolia – Austria”,

umowa między rządem Królestwa Danii a rządem Mongolii dotycząca komunikacji lotniczej, sporządzona w Pekinie dnia 19 czerwca 1997 r., zwana dalej w załączniku II „umową Mongolia – Dania”,

umowa o komunikacji lotniczej między rządem Republiki Finlandii a rządem Mongolii, sporządzona w Helsinkach dnia 10 lutego 2000 r., zwana dalej w załączniku II „umową Mongolia – Finlandia”,

umowa o komunikacji lotniczej między rządem Republiki Federalnej Niemiec a rządem Mongolii, sporządzona w Bonn dnia 29 maja 1998 r., zwana dalej w załączniku II „umową Mongolia – Niemcy”,

umowa o komunikacji lotniczej między rządem Republiki Węgierskiej a rządem Mongolii, sporządzona w Ułan Bator dnia 13 września 1994 r., zwana dalej w załączniku II „umową Mongolia – Węgry”,

umowa między rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga a rządem Mongolii dotycząca komunikacji lotniczej, sporządzona w Luksemburgu dnia 18 marca 1995 r., zwana dalej w załączniku II „umową Mongolia – Luksemburg”,

umowa między rządem Królestwa Niderlandów a rządem Mongolii dotycząca komunikacji lotniczej, sporządzona w Hadze dnia 9 marca 1995 r., zwana dalej w załączniku II „umową Mongolia – Niderlandy”,

umowa między rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a rządem Mongolskiej Republiki Ludowej o komunikacji lotniczej, sporządzona dnia 26 maja 1989 r. w Ułan Bator, zwana dalej w załączniku II „umową Mongolia – Polska”,

umowa między rządem Rumunii a rządem Mongolii dotycząca komunikacji lotniczej, sporządzona w Ułan Bator dnia 10 lipca 1990 r., zwana dalej w załączniku II „umową Mongolia – Rumunia”,

umowa między rządem Królestwa Szwecji a rządem Mongolii dotycząca komunikacji lotniczej, sporządzona w Pekinie dnia 19 czerwca 1997 r., zwana dalej w załączniku II „umową Mongolia – Szwecja”,

umowa między rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej a rządem Mongolii dotycząca komunikacji lotniczej, sporządzona w Londynie dnia 1 marca 2000 r., zwana dalej w załączniku II „umową Mongolia – Zjednoczone Królestwo”.

ZAŁĄCZNIK II

Wykaz artykułów zawartych w umowach wymienionych w załączniku 1, o których mowa w art. 2 i 5 niniejszej umowy

a)

Wyznaczenie przez państwo członkowskie:

art. 3 ust. 5 umowy Mongolia – Austria,

art. 3 ust. 4 umowy Mongolia – Dania,

art. 3 ust. 4 umowy Mongolia – Niemcy,

art. 3 ust. 4 umowy Mongolia – Węgry,

art. 3 ust. 4 umowy Mongolia – Luksemburg,

art. 3 ust. 4 umowy Mongolia – Niderlandy,

art. 3 ust. 2 umowy Mongolia – Polska,

art. 3 ust. 4 umowy Mongolia – Szwecja,

art. 4 ust. 4 umowy Mongolia – Zjednoczone Królestwo.

b)

Odmowa, cofnięcie, zawieszenie lub ograniczenie upoważnień lub zezwoleń:

art. 4 ust. 1 lit. a) umowy Mongolia – Austria,

art. 4 ust. 1 lit. a) umowy Mongolia – Dania,

art. 5 ust. 1 lit. a) umowy Mongolia – Finlandia,

art. 4 umowy Mongolia – Niemcy,

art. 4 ust. 1 lit. a) umowy Mongolia – Węgry,

art. 4 ust. 1 lit. a) umowy Mongolia – Luksemburg,

art. 4 ust. 1 lit. a) umowy Mongolia – Niderlandy,

art. 3 ust. 3 umowy Mongolia – Polska,

art. 3 ust. 4 lit. a) umowy Mongolia – Rumunia,

art. 4 ust. 1 lit. a) umowy Mongolia – Szwecja,

art. 5 ust. 1 lit. a) umowy Mongolia – Zjednoczone Królestwo.

c)

Bezpieczeństwo:

art. 6 umowy Mongolia – Austria,

art. 13 umowy Mongolia – Finlandia,

art. 12 umowy Mongolia – Niemcy,

art. 11 umowy Mongolia – Węgry,

art. 7 umowy Mongolia – Luksemburg,

art. 8 umowy Mongolia – Niderlandy,

art. 7 umowy Mongolia – Rumunia.

ZAŁĄCZNIK III

Wykaz innych państw, o których mowa w art. 2 niniejszej umowy

a)

Republika Islandii (na mocy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym);

b)

Księstwo Liechtensteinu (na mocy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym);

c)

Królestwo Norwegii (na mocy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym);

d)

Konfederacja Szwajcarska (na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską o transporcie lotniczym).


Top