EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1216

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1216/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych

OJ L 328, 15.12.2009, p. 10–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 016 P. 132 - 148

No longer in force, Date of end of validity: 08/06/2014; Uchylony przez 32014R0510

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1216/oj

15.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 328/10


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1216/2009

z dnia 30 listopada 2009 r.

ustanawiające zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych

(wersja ujednolicona)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 i 133,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiające zasady handlu mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). W celu zapewnienia jego jasności i zrozumiałości należy je zatem ujednolicić.

(2)

Traktat przewiduje utworzenie wspólnej polityki rolnej obejmującej produkty rolne wymienione w załączniku I do Traktatu.

(3)

Niektóre produkty rolne wchodzą w skład wielu towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu.

(4)

Konieczne jest wprowadzenie środków w ramach wspólnej polityki rolnej i w ramach wspólnej polityki handlowej, aby wziąć pod uwagę wpływ handlu tymi towarami na cele art. 33. Traktatu oraz to, jak środki przyjęte celem wykonania art. 37 Traktatu oddziałują na pozycję gospodarczą tych towarów, zważywszy na różnicę pomiędzy kosztami związanymi z zaopatrywaniem się w produkty rolne w granicach i poza granicami Wspólnoty, a także różnice cen produktów rolnych.

(5)

Traktat ustanawia, że polityka rolna oraz polityka handlowa są politykami Wspólnoty. Aby osiągnąć cele Traktatu konieczne jest ustalenie dla niektórych towarów uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych, ogólnych i wyczerpujących zasad dotyczących handlu tymi towarami i mających zastosowanie we Wspólnocie.

(6)

Należy uwzględnić ograniczenia powstałe w wyniku Porozumienia w sprawie rolnictwa zawartego w wyniku wielostronnych negocjacji handlowych w ramach Rundy Urugwajskiej (4).

(7)

Niektóre towary nieobjęte załącznikiem I Traktatu i wymienione w załączniku II do niniejszego rozporządzenia są uzyskiwane przy użyciu produktów rolnych, które są przedmiotem wspólnej polityki rolnej. Opłaty nakładane na przywóz towarów objętych wspólną polityką rolną muszą więc pokryć różnicę cen produktów rolnych użytych do ich produkcji na światowym rynku i rynku wspólnotowym oraz zapewnić ochronę stosownego przemysłu przetwórczego.

(8)

Zgodnie z zawartymi umowami, Wspólnota ma ograniczyć takie opłaty do wysokości pokrycia, w całości albo w części, różnic w cenach produktów rolnych użytych do produkcji danych towarów. W związku z tym konieczne jest określenie dla tych towarów takiej części całkowitej opłaty, która pokryje różnicę cen produktów rolnych branych pod uwagę.

(9)

Ponadto, konieczne jest utrzymanie ścisłych powiązań pomiędzy obliczaniem części związanej z rolnictwem w opłacie mającej zastosowanie do towarów a tej mającej zastosowanie do podstawowych produktów przywożonych w niezmienionym stanie.

(10)

Aby uniknąć niepotrzebnych formalności administracyjnych, nieznaczne kwoty nie powinny być stosowane i państwa członkowskie powinny uzyskać zgodę na wstrzymanie się od regulowania kwot związanych z daną transakcją, tam gdzie saldo kwot nie jest znaczące.

(11)

Wdrożenie umów preferencyjnych nie powinno komplikować procedur mających zastosowanie w handlu z krajami trzecimi. Dlatego przepisy wykonawcze muszą zagwarantować, że towary zgłaszane do wywozu na warunkach preferencyjnych nie są wywożone zgodnie z zasadami ogólnymi i na odwrót.

(12)

Zgodnie z niektórymi umowami preferencyjnymi w ramach wspólnotowej polityki handlowej przyznaje się obniżki dla elementów rolnych. Obniżki te ustalone są z odniesieniem do elementów rolnych stosowanych w handlu niepreferencyjnym. Zmniejszone kwoty muszą zatem być przeliczane na walutę krajową po tym samym kursie, jaki jest stosowany do przeliczenia nieobniżonych kwot.

(13)

Zgodnie z niektórymi umowami preferencyjnymi przyznaje się koncesje w granicach kontyngentów odnoszących się zarówno do ochrony rolnej, jak i nierolnej lub też ochrona nierolna jest przedmiotem obniżek wynikających z tych umów. Ważne jest, aby zarządzanie nierolną częścią ochrony podlegało tym samym zasadom, którym podlega część ochrony rolnej.

(14)

Należy ustanowić zasady dotyczące refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych używanych przy produkcji towarów nieobjętych załącznikiem I Traktatu, aby uniknąć karania producentów tych towarów z powodu cen, które są zobowiązani stosować w odniesieniu do swoich dostaw w następstwie wspólnej polityki rolnej. Refundacje te mogą pokryć jedynie różnicę pomiędzy ceną produktu rolnego, odpowiednio, na rynku wspólnotowym i rynku światowym. Zasady te należy ustalić jako część wspólnej organizacji danych rynków.

(15)

Art. 162, 163 i 164 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (5), przewidują przyznawanie takich refundacji. Należy przyjąć przepisy wykonawcze w ramach procedury określonej w art. 195 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 Kwoty refundacji powinny być ustalone w ramach tej samej procedury, według której ustalane są kwoty refundacji za produkty rolne wywożone w niezmienionym stanie; natomiast przepisy wykonawcze powinny uwzględniać przede wszystkim proces wytwarzania tych towarów. Przepisy wykonawcze należy więc oprzeć na takiej samej zasadzie.

(16)

W szczególności powinny istnieć kontrole wydatków na podstawie zobowiązań powstałych przy wydawaniu świadectw. Jednakże w przypadku wydatków, które nie są objęte uzyskaniem świadectwa lub świadectw, księgowanie takich wydatków będzie nadal prowadzone na podstawie wypłaty refundacji, w razie konieczności w formie zaliczek.

(17)

Komisja rozważy sytuację zakładów przetwórstwa produktów rolnych jako całość, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, biorąc pod uwagę wpływ zamierzonych środków dotyczących oszczędności w odniesieniu do refundacji wywozowych. Z uwagi na ich specyficzne interesy, drobni eksporterzy powinni być zwolnieni z przedkładania świadectw wymaganych na podstawie przepisów dotyczących refundacji wywozowych.

(18)

Może okazać się, że mechanizm ochrony rolnej przewidziany przez niniejsze rozporządzenie ma braki, które mogą wyjść na jaw w szczególnych okolicznościach. Ryzyko może także powstać w kontekście umów preferencyjnych. Celem uniknięcia takich przypadków, które naraziłyby rynek Wspólnoty na niemożność obrony przed zakłóceniami, jakie mogłyby w związku z tym powstać, właściwe jest przewidzenie możliwości niezwłocznego podejmowania wszelkich koniecznych środków.

(19)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (6) powinno mieć zastosowanie do handlu objętego niniejszym rozporządzeniem.

(20)

Rozróżnienie pomiędzy produktami rolnymi objętymi załącznikiem I Traktatu a towarami nieobjętymi tym załącznikiem jest kryterium specyficznym dla Wspólnoty, opartym na sytuacji rolnictwa oraz przemysłu rolno-spożywczego we Wspólnocie. Sytuacja w niektórych krajach trzecich, z którymi Wspólnota zawiera umowy, może być zupełnie inna. Dlatego też w takich umowach należy przewidzieć możliwość rozszerzenia ogólnych zasad mających zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych, które nie zostały objęte załącznikiem I Traktatu, z niezbędnymi zmianami, na niektóre produkty rolne objęte załącznikiem I Traktatu.

(21)

W ramach umów zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu istnieje ryzyko, że zapotrzebowanie przemysłów przetwórczych na surowce rolne może nie być całkowicie zaspokojone, na konkurencyjnych warunkach, przez surowce pochodzące ze Wspólnoty. Art. 117 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 zezwala na obejmowanie towarów procedurą uszlachetniania czynnego z zastrzeżeniem spełnienia warunków ekonomicznych określonych w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (7). Uwzględniając wyżej wymienione umowy, należy rozpatrzyć warunki ekonomiczne, które muszą być spełnione, aby objąć określone ilości niektórych produktów rolnych procedurą uszlachetniania czynnego.

(22)

W celu zabezpieczenia interesów producentów surowców rolnych, w kolejnych latach budżetowych należy udostępnić wymagane środki, aby towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu mogły całkowicie wykorzystać obecne pułapy WTO. Powinny także istnieć, przy wypracowaniu elastycznej procedury, całościowe kontrole oparte na regularnie sprawdzanych prognozach, a dotyczące ilości objętych procedurą uszlachetniania czynnego, niepodlegające uprzedniemu indywidualnemu sprawdzeniu warunków ekonomicznych (z wyłączeniem tych, które dotyczą przetwórstwa, zabiegów zwyczajowych lub wytwarzania towarów, dla których nie przysługują refundacje), przy zachowaniu innych ogólnych warunków dotyczących procedur uszlachetniania czynnego. Aby zapewnić rozsądne zarządzanie tymi ilościami, należy również wziąć pod uwagę sytuację na wspólnotowym rynku danych produktów.

(23)

Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (8),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEDMIOT, DEFINICJE I ZAKRES

Artykuł 1

Niniejsze rozporządzenie określa zasady handlu niektórymi towarami określonymi w załączniku II.

Artykuł 2

1.   Do celów niniejszego rozporządzenia, stosuje się następujące definicje:

a)

„produkty rolne” oznaczają produkty objęte załącznikiem I do Traktatu;

b)

„towary” oznaczają produkty nieobjęte załącznikiem I do Traktatu i wymienione w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Jednakże termin „towary” użyty w rozdziale III oraz w art. 12 odnosi się do produktów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu i zawartych w załączniku XX do rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku.

2.   Do celów stosowania niektórych umów preferencyjnych, stosuje się następujące definicje:

a)

„element rolny” oznacza część opłaty odpowiadającej cłom Wspólnej Taryfy Celnej, mającej zastosowanie do produktów rolnych wymienionych w załączniku I lub, gdzie stosowne, cła mające zastosowanie do produktów rolnych pochodzących z danych krajów, których dla ilości tych produktów rolnych, uznanych za wykorzystane, jak określono w art. 14;

b)

„element nierolny” oznacza część opłaty odpowiadającej cłom Wspólnej Taryfy Celnej, obniżoną o element rolny określony w lit. a);

c)

„produkty podstawowe” oznaczają niektóre produkty rolne objęte załącznikiem I lub podobne do tych produktów, lub powstałe z ich przetworzenia, dla których cła opublikowane we Wspólnej Taryfie Celnej służą do określenia elementu rolnego opłaty mającej zastosowanie do towarów.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie może mieć zastosowanie również do niektórych produktów rolnych w ramach handlu preferencyjnego.

W takim wypadku wykaz tych produktów rolnych podlegających zasadom dotyczącym obrotu towarami zostaje zawarty w danej umowie.

ROZDZIAŁ II

PRZYWÓZ

SEKCJA I

Handel z krajami trzecimi

Artykuł 4

1.   Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów niniejszego rozporządzenia, cła Wspólnej Taryfy Celnej stosują się do towarów wymienionych w załączniku II.

Dla towarów wymienionych w załączniku II tabela 1, opłata składa się z cła ad valorem, oznaczonego jako „stały element”, oraz specjalnej kwoty wyrażonej w euro, oznaczonej jako „element rolny”.

Dla towarów wymienionych w załączniku II tabela 2, element rolny opłaty jest częścią opłaty mającej zastosowanie do przywozu takich towarów.

2.   Z zastrzeżeniem art. 10 i 11, pobranie jakiegokolwiek cła lub opłaty o skutku równoważnym inne niż opłata przewidziana w ust. 1 niniejszego artykułu jest zakazane.

3.   Główne zasady interpretacji Nomenklatury Scalonej i specjalne zasady jej stosowania stosują się do celów taryfowej klasyfikacji produktów objętych niniejszym rozporządzeniem; nazewnictwo taryf celnych, będące rezultatem stosowania niniejszego rozporządzenia, jest włączone do Wspólnej Taryfy Celnej.

4   Szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu są przyjmowane zgodnie z procedurą określoną w art. 16, ust. 2.

Artykuł 5

1.   W przypadku, gdy Wspólna Taryfa Celna ustanawia maksymalną opłatę, opłata przewidziana w art. 4 nie może przekraczać tego maksimum.

W przypadku, gdy maksymalna opłata, o której mowa w akapicie pierwszym, jest uzależniona od określonych warunków, wówczas warunki te ustala się zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 10 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (9).

2.   W przypadku, gdy maksymalna opłata składa się ze stawki ad valorem powiększonej o cło dodatkowe na różne rodzaje cukru, wyrażane jako sacharoza (AD S/Z), lub na mąkę (AD F/M), o dodatkowe cło odpowiada cłu ustanowionemu we Wspólnej Taryfie Celnej.

SEKCJA II

Handel preferencyjny

Artykuł 6

1.   Element rolny stosowany w ramach handlu preferencyjnego jest specjalną kwotą określoną we Wspólnej Taryfie Celnej.

Jednakże, jeżeli dany kraj spełnia wymogi prawa wspólnotowego dla produktów przetworzonych, przyjmuje te same produkty podstawowe, co Wspólnota, obejmuje te same towary i używa tych samych współczynników co Wspólnota, wówczas:

a)

element rolny może być ustalony na podstawie ilości produktów podstawowych obecnie używanych, jeżeli Wspólnota zawarła umowę o współpracy celnej obejmującą ustanowienie takich ilości;

b)

opłaty celne w przywozie produktów podstawowych mogą być zastąpione kwotą ustanowioną na podstawie różnic między cenami rolnymi we Wspólnocie a cenami w danym kraju lub regionie albo kwotą kompensującą w stosunku do wspólnie ustanowionej ceny dla danego regionu;

c)

w przypadku gdy stosowanie lit. b) prowadzi do kwot o małym wpływie na objęte towary, system ten może być zastąpiony systemem kwot lub stawek ryczałtowych.

2.   Elementy rolne, po ewentualnych obniżkach, mające zastosowanie w przywozie zgodnie z umową preferencyjną, są przeliczane na walutę krajową przy zastosowaniu tych samych kursów walutowych, co stosowane do handlu niepreferencyjnego.

3.   Cła ad valorem, odpowiadające elementowi rolnemu opłaty dla towarów objętych załącznikiem II tabela 2, mogą być zastąpione innym elementem rolnym w ramach umowy preferencyjnej.

4.   Szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu przyjmuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 16, ust. 2.

W razie potrzeby szczegółowe zasady obejmują w szczególności:

a)

wypełnianie i obieg dokumentów niezbędnych do przyznania systemu preferencyjnego, przewidzianego w ust. 1 i 3 niniejszego artykułu;

b)

środki niezbędne do uniknięcia zakłóceń kierunków handlu;

c)

wykaz produktów podstawowych.

5.   W przypadku, gdy niezbędna jest analiza użytego produktu rolnego, stosuje się metodę analizy określoną dla tych samych produktów rolnych w przypadku refundacji w wywozie do krajów trzecich.

6.   Komisja publikuje opłaty wynikające ze stosowania umów określonych w ust. 2 i 3.

Artykuł 7

1.   W przypadku, gdy umowa preferencyjna przewiduje obniżenie lub stopniowe wycofanie elementów nierolnych opłat, w przypadku towarów wymienionych w załączniku II tabela 1 jest to stały element.

2.   W przypadku, gdy umowa preferencyjna przewiduje obniżenie elementu rolnego, w granicach kontyngentu taryfowego lub poza nim, szczegółowe zasady dla określenia i zarządzania tak obniżonymi elementami rolnymi przyjmowane są zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 16 ust. 2, pod warunkiem, że umowa określa:

a)

produkty kwalifikujące się do tych obniżek;

b)

ilości towarów lub wielkość kontyngentów, do których te obniżki się stosują, albo metodę obliczania tych ilości lub wielkości;

c)

czynniki wpływające na obniżkę elementu rolnego.

3.   Szczegółowe zasady niezbędne do wprowadzania i zarządzania obniżkami elementów nierolnych opłat przyjmowane są zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 16 ust. 2.

4.   Komisja publikuje opłaty wynikające ze stosowania umów określonych w ust. 1 i 2.

ROZDZIAŁ III

WYWÓZ

Artykuł 8

1.   Przy wywozie towarów produkty rolne, które zostały użyte i które spełniają warunki określone w art. 23 ust. 2 Traktatu, mogą kwalifikować się do refundacji określonych zgodnie z rozporządzeniami o jednolitej wspólnej organizacji rynku.

Nie przyznaje się refundacji wywozowych na produkty rolne, użyte w towarach, nieobjęte wspólną organizacją rynku przewidującą refundacje na produkty wywożone w postaci takich towarów.

2.   Wykaz towarów kwalifikujących się do refundacji jest ustalany z uwzględnieniem:

a)

wpływu różnicy pomiędzy cenami na rynku wspólnotowym a cenami na rynku światowym produktów rolnych użytych do produkcji tych towarów;

b)

potrzeby pokrycia tej różnicy w całości albo w części, aby umożliwić wywóz produktów rolnych użytych w danych towarach.

Wykaz jest sporządzany zgodnie z rozporządzeniem o jednolitej wspólnej organizacji rynku.

3.   Wspólne przepisy wykonawcze dotyczące zasad refundacji określonych w niniejszym artykule są przyjmowane zgodnie z procedurą wskazaną w art. 16 ust. 2.

Kwoty refundacji ustala się zgodnie z procedurą, jaka jest stosowana przy przyznawaniu refundacji na dane produkty rolne, kiedy są wywożone w postaci nieprzetworzonej.

4.   Jeśli w ramach umowy preferencyjnej wprowadzany jest system bezpośredniego wyrównywania określony w art. 6 ust. 1 lit. b), kwoty płacone przy wywozie do kraju lub krajów, których dotyczy umowa, są, na warunkach w niej określonych, ustalane wspólnie i na tej samej podstawie co element rolny opłaty.

Kwoty te ustala się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 16 ust. 2. Przepisy wykonawcze, które mogą być niezbędne dla stosowania niniejszego akapitu, w szczególności środki zapewniające, że towary zgłaszane do wywozu na warunkach preferencyjnych nie są w rzeczywistości wywożone na warunkach niepreferencyjnych lub na odwrót, są przyjmowane na podstawie tej samej procedury.

Jeśli konieczna jest analiza użytych produktów rolnych, stosuje się metody analizy określone dla tych samych produktów rolnych w przypadku refundacji przy wywozie do krajów trzecich.

5.   Zgodność z limitami wynikającymi z umów zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu zapewnia się na podstawie świadectw wydawanych na ustalone okresy referencyjne, po doliczeniu ilości przewidzianych dla małych eksporterów.

6.   Kwotę, poniżej której drobni eksporterzy mogą być zwolnieni z przedstawiania świadectw wymaganych na podstawie przepisów dotyczących refundacji wywozowych, ustala się w wysokości 50 000 EUR na rok. Pułap ten może zostać dostosowany zgodnie z procedurą określoną w art. 16 ust. 2.

Artykuł 9

Jeśli, zgodnie z rozporządzeniem o jednolitej wspólnej organizacji rynku, stosuje się opłaty wyrównawcze, podatki lub inne środki przy wywozie produktu rolnego wymienionego w załączniku I, można przedsięwziąć, zgodnie z procedurą określoną w art. 16 ust. 2, biorąc pod uwagę specyficzny interes przemysłu przetwórczego, stosowne środki w odniesieniu do niektórych towarów, których wywóz może przeszkodzić w osiągnięciu celu w danym sektorze rolnym, z powodu wysokiej zawartości w nich danego produktu rolnego, a także ich ewentualnego zastosowania.

ROZDZIAŁ IV

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 10

Jeśli istnieje niebezpieczeństwo, że zmniejszenie elementu rolnego mającego zastosowanie w przywozie towarów w ramach umowy preferencyjnej może prowadzić do zakłóceń na danych rynkach rolnych lub rynkach towarów, klauzule ochronne stosowane w przywozie danych produktów rolnych są stosowane także do towarów wymienionych w załączniku II.

Do celów oceny danych zakłóceń bierze się pod uwagę cechy charakterystyczne towarów obecnie przywożonych w ramach zasad preferencyjnych, w porównaniu z cechami charakterystycznymi towarów tradycyjnie przywożonych przed wprowadzeniem tych zasad.

Artykuł 11

1.   W celu zapobieżenia lub przeciwdziałania negatywnemu oddziaływaniu na rynek wspólnotowy, które mogą wynikać z przywozu niektórych towarów uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych wymienionych w załączniku III, przywóz, przy stawce celnej przewidzianej we Wspólnej Taryfie Celnej, takich towarów objęty jest dodatkowymi należnościami celnymi przywozowymi, jeżeli warunki ustanowione w art. 5 Porozumienia w sprawie rolnictwa zostały spełnione, chyba, że przywóz nie zagraża zakłóceniem rynku wspólnotowego lub skutki byłyby nieproporcjonalne do zamierzonych celów.

2.   Ceny progowe, poniżej których można nałożyć dodatkowe należności celne przywozowe, są przekazywane przez Wspólnotę do Światowej Organizacji Handlu.

Ilości progowe, które muszą zostać przekroczone, aby nałożyć dodatkowe należności celne przywozowe, są określane w szczególności na podstawie wielkości przywozu do Wspólnoty podczas trzech lat poprzedzających rok, w którym występuje lub może wystąpić negatywne oddziaływanie wskazane w ust. 1.

3.   Ceny importowe, jakie należy wziąć pod uwagę przy nakładaniu dodatkowych należności celnych przywozowych, są określane na podstawie cen importowych CIF danej partii.

4.   Szczegółowe przepisy wykonawcze do niniejszego artykułu przyjmuje się zgodnie z procedurą wskazaną w art. 16 ust. 2.

Przepisy te określają w szczególności:

a)

towary, do których dodatkowe należności celne przywozowe są stosowane na mocy art. 5 Porozumienia w sprawie rolnictwa;

b)

inne kryteria niezbędne w celu zapewnienia stosowania ust. 1 zgodnie z art. 5 Porozumienia w sprawie rolnictwa.

Artykuł 12

1.   Zastosowanie procedury uszlachetniania czynnego względem produktów rolnych podlega uprzedniemu sprawdzeniu zgodności z warunkami ekonomicznymi określonymi w art. 117 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 2913/92. Warunki te uznaje się za spełnione zgodnie z art. 552 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2454/93, warunki ekonomiczne określone w art. 117 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 2913/92, uznaje się także za spełnione dla pewnych ilości produktów podstawowych użytych do wytworzenia towarów. Ilości te ustala się za pomocą bilansu sporządzonego przez Komisję, opartego na porównaniu wymaganych dostępnych środków z prognozowanym zapotrzebowaniem na refundacje oraz uwzględniając, w szczególności, szacunkową wielkość wywozu danych towarów i wewnętrzną oraz zewnętrzną sytuację rynkową odpowiednich produktów podstawowych. Bilans ten, a więc także ilości, są oceniane w regularnych odstępach czasu, aby wziąć pod uwagę zmianę czynników gospodarczych i przepisów.

Szczegółowe przepisy wykonawcze do akapitu drugiego, umożliwiające wyznaczenie podstawowych produktów dopuszczonych w ramach procedury uszlachetniania czynnego oraz kontroli i planowania ilości w nim wymienionych, zagwarantują podmiotom gospodarczym większą przejrzystość dzięki uprzedniej publikacji indykatywnych ilości przywozu dla każdej wspólnej organizacji rynku. Publikacje te są dokonywane regularnie, w zależności od wykorzystania takich ilości. Szczegółowe przepisy wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 16 ust. 2.

Termin „produkt podstawowy” użyty w niniejszym artykule dotyczy produktów wyszczególnionych według kodu CN w tabeli w załączniku I, włączając jedynie przypis 1 dotyczący zbóż.

2.   Za ilość towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego innych niż określone w ust. 1 akapit drugi i przez to niepodlegających opłacie przewidzianej w art. 4 w celu albo w wyniku wywozu innych towarów uznaje się ilość faktycznie wykorzystaną przy wytworzeniu tych towarów.

Artykuł 13

1.   Zmiany do załącznika II tabela 2, celem przystosowania jej do umów zawartych przez Wspólnotę, mogą być wprowadzane zgodnie z procedurą wskazaną w art. 16 ust. 2.

2.   Komisja dostosowuje niniejsze rozporządzenie lub przyjęte zgodnie z nim rozporządzenia do kolejnych zmian przyjętych w Nomenklaturze Scalonej.

Artykuł 14

Niniejszy artykuł stosuje się do całego handlu preferencyjnego, dla którego określenie elementu rolnego opłat, ewentualnie obniżonych na warunkach określonych w art. 7, nie jest oparte na faktycznej zawartości określonej w art. 6 ust. 1 lit. a) lub dla którego kwoty bazowe nie są oparte na różnicach cenowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. b).

Właściwości i ilości produktów podstawowych, które należy wziąć pod uwagę, są wskazane w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1460/96 z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wprowadzania w życie preferencyjnych zasad handlu mających zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych, jak przewidziano w art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 (10).

Wszelkie zmiany do niniejszego rozporządzenia są przyjmowane zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 16 ust. 2.

Artykuł 15

1.   Zgodnie z procedurą określoną w art. 16 ust. 2 można ustanowić progi, poniżej których elementy rolne określone zgodnie z art. 6 i 7 ustalone są na zero. Zgodnie z tą samą procedurą można uzależnić to niestosowanie elementów rolnych od szczególnych warunków w celu uniknięcia tworzenia sztucznego obrotu handlowego.

2.   Zgodnie z procedurą określoną w art. 16 ust. 2 można określić próg, poniżej którego państwa członkowskie mogą zaniechać stosowania kwot, które mają być przyznane i nałożone na mocy niniejszego rozporządzenia, w związku z daną transakcją gospodarczą, jeśli bilans tych kwot jest niższy od progu.

Artykuł 16

1.   Komisja jest wspomagana przez Komitet Zarządzający ds. handlu produktami rolnymi przetworzonymi niewymienionymi w załączniku I (zwany dalej „komitetem”).

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE.

Okres przewidziany w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE wynosi jeden miesiąc.

3.   Komitet może zbadać każdą inną sprawę przekazaną mu przez jego przewodniczącego, z inicjatywy samego przewodniczącego lub na wniosek państwa członkowskiego.

Artykuł 17

Środki niezbędne do dostosowania niniejszego rozporządzenia do zmian dokonanych w rozporządzeniu o jednolitej wspólnej organizacji rynku, w celu zachowania istniejącego systemu, przyjmowane są zgodnie z procedurą określoną w art. 16 ust. 2.

Artykuł 18

Metody jakościowej i ilościowej analizy towarów, a także inne przepisy techniczne konieczne do ich identyfikacji lub określenia ich składu są przyjmowane zgodnie z procedurą określoną w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2658/87.

Artykuł 19

Państwa członkowskie przekazują Komisji informacje niezbędne do stosowania niniejszego rozporządzenia, dotyczące przywozu, wywozu oraz, jeżeli to stosowne, produkcji towarów, a także przyjętych administracyjnych środków wykonawczych. Szczegółowe zasady przekazywania tych informacji są określane zgodnie z procedurą określoną w art. 16 ust 2.

Artykuł 20

Rozporządzenie (WE) nr 3448/93, traci moc.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku V.

Artykuł 21

1.   Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Zastosowanie niniejszego rozporządzenia do kazein objętych kodem CN 3501 10 oraz do kazeinianów i ich pochodnych objętych kodem CN 3501 90 90 jest odroczone do czasu podjęcia przez Radę ostatecznej decyzji.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

S. O. LITTORIN


(1)  Opinia z dnia 22 kwietnia 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. L 318 z 20.12.1993, s. 18.

(3)  Zob. załącznik IV.

(4)  Dz.U. L 336 z 23.12.1994, s. 22.

(5)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(6)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.

(7)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.

(8)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

(9)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

(10)  Dz.U. L 187 z 26.7.1996, s. 18.


ZAŁĄCZNIK I

Wykaz produktów rolnych, dla których różnica cen pomiędzy cenami na rynku światowym a cenami na rynku państw członkowskich może być wyrównana przy przywozie  (1)

Kod CN

Wyszczególnienie produktów rolnych

0401

Mleko i śmietana, niezagęszczone, ani niezawierające cukru lub innego środka słodzącego

0402

Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

ex 0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, nie zawierające dodatku środka aromatycznego oraz nie zawierające dodatku owoców, orzechów lub kakao

0404

Serwatka, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

ex 0405

Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka

0709 90 60

Kukurydza cukrowa - świeża lub schłodzona

0712 90 19

Kukurydza cukrowa suszona, cała, cięta w kawałki, łamana lub w proszku, ale dalej nieprzetworzona, inna niż hybrydy kukurydzy cukrowej do siewu

Dział 10

Zboża (2)

1701

Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza w postaci stałej

1703

Melasy powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru


(1)  Produkty rolne wzięte pod uwagę, kiedy są używane w postaci nieprzetworzonej albo po przetworzeniu, albo też uważane za użyte do wyrobu towarów wymienionych w załączniku II tabela 1.

(2)  Z wyłączeniem orkiszu do siewu objętego kodem CN 1001 90 10, nasion pszenicy zwyczajnej i meslin objętych kodem CN 1001 90 91, nasion jęczmienia oznaczonych kodem CN 1003 00 10 nasion kukurydzy objętych CN od kodami 1005 10 11 do 1005 10 90, ryżu do siewu objętego kodem CN 1006 10 10 oraz hybryd sorgo do siewu objętych kodem CN 1007 00 10.


ZAŁĄCZNIK II

Tabela 1

Kod CN

Wyszczególnienie

ex 0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego lub aromatycznego lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao:

0403 10 51 do 0403 10 99

– jogurt, aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao

0403 90 71 do 0403 90 99

– pozostałe, aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao

0405 20 10 do 0405 20 30

Produkty mleczarskie do smarowania o zawartości tłuszczu powyżej 39 % masy i więcej, ale nieprzekraczającej 75 % masy

0710 40 00

Kukurydza cukrowa (niepoddana obróbce cieplnej lub nieugotowana na parze lub w wodzie), zamrożona

0711 90 30

Kukurydza cukrowa, zakonserwowana tymczasowo (np. w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadająca się w tym stanie do bezpośredniego spożycia

ex 1517

Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów zwierzęcych, lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów, lub olejów z działu 15, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje, lub ich frakcje objęte pozycją 1516:

1517 10 10

– Margaryna, z wyłączeniem margaryny płynnej, zawierająca więcej niż 10 % masy, ale nie więcej niż 15 % masy tłuszczów mleka

1517 90 10

– Pozostałe, zawierające więcej niż 10 % masy, ale nie więcej niż 15 % masy tłuszczów mleka

1702 50 00

Fruktoza chemicznie czysta

ex 1704

Wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą), niezawierające kakao, z wyjątkiem wyciągu z lukrecji zawierającego więcej niż 10 % masy sacharozy, ale niezawierającego innych dodanych substancji, objętego kodem CN 1704 90 10

1806

Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao

1901

Ekstrakt słodowy, przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione, ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione, ani niewłączone

ex 1902

Makarony, nawet poddane obróbce cieplnej lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami), lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni, kuskus, nawet przygotowany, z wyłączeniem makaronów nadziewanych, objętych pozycjami 1902 20 10 i 1902 20 30

1903 00 00

Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach

1904

Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione, ani niewłączone

1905

Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby

2001 90 30

Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata), przetworzona lub zakonserwowana octem lub kwasem octowym

2001 90 40

Ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części roślin, zawierające 5 % masy skrobi lub więcej, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym

2004 10 91

Ziemniaki w postaci mąki, mączki lub płatków przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, zamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006, w postaci mąki, mączki lub płatków

2004 90 10

Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata), przetworzona lub zakonserwowana inaczej niż octem lub kwasem octowym, zamrożona, inna niż produkty objęte pozycją 2006

2005 20 10

Ziemniaki w postaci mąki, mączki lub płatków przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, nie zamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006,

2005 80 00

Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata), przetworzona lub zakonserwowana inaczej niż octem lub kwasem octowym, nie zamrożona, inna niż produkty objęte pozycją 2006

2008 99 85

Kukurydza inna niż kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata) inaczej przetworzona lub zakonserwowana, niezawierająca dodatku alkoholu lub dodatku cukru

2008 99 91

Ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części roślin zawierające 5 % masy skrobi lub więcej, inaczej przetworzone lub zakonserwowane i, niezawierające dodatku alkoholu lub dodatku cukru

2101 12 98

Przetwory na bazie kawy

2101 20 98

Przetwory na bazie herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej)

2101 30 19

Palone namiastki kawy z wyłączeniem palonej cykorii

2101 30 99

Ekstrakty, esencje i koncentraty palonych namiastek kawy z wyłączeniem palonej cykorii

2102 10 31 i 2102 10 39

Drożdże piekarnicze, nawet suszone

2105 00

Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao:

ex 2106

Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, inne niż objęte kodami CN 2106 10 20, 2106 90 20 i 2106 90 92 i inne niż aromatyzowane lub barwione syropy cukrowe

2202 90 91 i 2202 90 95 i 2202 90 99

Pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych objętych pozycją 2009, zawierające produkty objęte pozycjami od 0401 do 0404, lub tłuszcz uzyskany z produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404

2905 43 00

Mannit

2905 44

D-sorbit (sorbitol)

ex 3302

Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny (włącznie z roztworami alkoholowymi) na bazie jednej lub wielu takich substancji, w rodzaju stosowanych jako surowce w przemyśle; pozostałe preparaty oparte na substancjach zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów

3302 10 29

Pozostałe, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów, zawierające wszystkie czynniki zapachowe charakterystyczne dla napojów, o rzeczywistym stężeniu objętościowym alkoholu nieprzekraczającym 0,5 % obj, inne niż produkty objęte kodem CN 3302 10 21

ex 3501

Kazeina, kazeiniany i pozostałe pochodne kazeiny

ex 3505 10

Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane, z wyłączeniem estryfikowanych lub eteryfikowanych skrobi objętych kodem CN 3505 10 50

3505 20

Kleje na bazie skrobi, na bazie dekstryn lub pozostałych modyfikowanych skrobi

3809 10

Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyspieszające barwienie, utrwalacze barwników i pozostałe produkty i preparaty (na przykład klejonki i zaprawy) w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych, na bazie substancji skrobiowych, gdzie indziej niewłączone ani niewymienione

3824 60

Sorbit inny niż ten objęty podpozycją 2905 44


Tabela 2

Kod CN

Wyszczególnienie

ex 0505

Skóry i pozostałe części ptaków z ich piórami lub puchem, pióra i części piór (nawet z przystrzyżonymi końcami) oraz puch, nie bardziej obrobione niż oczyszczone, zdezynfekowane lub zakonserwowane; proszek i odpadki piór lub części piór:

0505 10 90

– Pióra w rodzaju stosowanych do wypychania; puch, inne niż surowe

0505 90

– Pozostałe

0511 99 39

Gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego, inne niż surowe

1212 20 00

Wodorosty morskie i pozostałe algi, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet mielone, z wyłączeniem tych w rodzaju w farmacji lub do spożycia przez ludzi

ex 1302

Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar-agar i pozostałe śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych

1302 12 00

Soki i ekstrakty roślinne z lukrecji

1302 13 00

Soki i ekstrakty roślinne z chmielu

1302 19 80

Soki i ekstrakty roślinne inne niż soki i ekstrakty roślinne z lukrecji, chmielu, oleju żywicznego z wanilii oraz opium

ex 1302 20

Pektany

1302 31 00

Agar-agar, nawet modyfikowany

1302 32 10

Śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z chleba świętojańskiego lub nasion chleba świętojańskiego

1505

Tłuszcz z wełny oraz substancje tłuszczowe otrzymane z niego (włącznie z lanoliną)

1506

Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

ex 1515 90 11

Olej jojoba i jego frakcje nawet rafinowany lub nie, ale niezmodyfikowany chemicznie

1516 20 10

Uwodorniony olej rycynowy, tzw. „wosk opalowy”

1517 90 93

Jadalne mieszaniny lub preparaty, w rodzaju stosowanych jako preparaty zapobiegające przyleganiu do formy

1518

Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utleniane, odwodnione, siarkowane, napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją 1516; niejadalne mieszaniny lub produkt z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów z niniejszego działu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, z wyłączeniem olejów objętych kodami CN 1518 00 31 i 1518 00 39

1520 00 00

Glicerol, surowy; wody glicerolowe i ługi glicerolowe

1521

Woski roślinne (inne niż trójglicerydy), wosk pszczeli, pozostałe woski owadzie i spermacet, nawet rafinowane lub barwione

1522 00 10

Degras

1702 90 10

Maltoza chemicznie czysta

1704 90 10

Wyciąg (ekstrakt) z lukrecji zawierający więcej niż 10 % masy sacharozy, ale niezawierający innych dodanych substancji

1803

Pasta kakaowa, nawet odtłuszczona

1804 00 00

Masło, tłuszcz i olej, kakaowe

1805 00 00

Proszek kakaowy, niezawierający dodatku cukru lub innego środka słodzącego

2001 90 60

Rdzenie palmowe, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym

ex 2008

Owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

2008 11 10

– Masło orzechowe

2008 91 00

– Rdzenie palmowe

ex 2101

Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) oraz przetwory na bazie tych produktów; cykoria palona ekstrakty, esencje i koncentraty z niej, inne niż przetwory objęte kodami CN 2101 12 98, 2101 20 98, 2101 30 19 i 2101 30 99

2102 10

Drożdże aktywne:

2102 10 10

– Kultury drożdży

2102 10 90

– Pozostałe, z wyłączeniem drożdży piekarniczych

2102 20

Drożdże nieaktywne, pozostałe mikroorganizmy jednokomórkowe, martwe

2102 30 00

Proszki do pieczenia, gotowe

2103

Sosy i preparaty do nich, zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne, mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda

2104

Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze homogenizowane

ex 2106

Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

2106 10

– Koncentraty białkowe i teksturowane substancje białkowe:

2106 10 20

– – Niezawierające tłuszczu mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi, lub zawierające mniej niż 1,5 % masy tłuszczu mleka, 5 % masy sacharozy lub izoglukozy, 5 % masy glukozy lub skrobi

2106 90

– Pozostałe

2106 90 20

– – Preparaty alkoholowe złożone, inne niż na bazie substancji zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów

2106 90 92

– – Pozostałe preparaty niezawierające tłuszczu mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające mniej niż 1,5 % masy tłuszczu mleka, 5 % masy sacharozy lub izoglukozy, 5 % masy glukozy lub skrobi

2201 10

Wody, włącznie z naturalnymi lub sztucznymi wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego ani aromatyzującego

2202 10 00

Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego lub wody aromatyzowane

2202 90 10

Pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych lub warzywnych objętych pozycją 2009, niezawierające produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404

2203 00

Piwo otrzymywane ze słodu

2205

Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane roślinami lub substancjami aromatycznymi

ex 2207

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe o dowolnej mocy, skażone, inne niż uzyskane z produktów rolnych wymienionych załączniku I do Traktatu

ex 2208

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj., nieuzyskany z produktów rolnych wymieniony w załączniku I do Traktatu; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe

2402

Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu

2403

Pozostały przetworzony tytoń i przetworzone namiastki; tytoń „homogenizowany” lub „odtworzony”, ekstrakty i esencje z tytoniu

3301 90 21

Wyekstrahowane oleożywice z lukrecji i z szyszek chmielowych

3301 90 30

Wyekstrahowane oleożywice inne niż z lukrecji lub z szyszek chmielowych

ex 3302

Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny (włącznie z roztworami alkoholowymi) na bazie jednej lub na wielu takich substancjach, w rodzaju stosowanych jako surowce w przemyśle, pozostałe preparaty oparte na substancjach zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów

3302 10 10

– w rodzaju stosowanych w przemyśle spożywczym lub do produkcji napojów, zawierające wszystkie czynniki zapachowe charakterystyczne dla napojów, o rzeczywistym stężeniu objętościowym alkoholu przekraczającym 0,5 % obj.

3302 10 21

– w rodzaju stosowanych do produkcji napojów, zawierające wszystkie czynniki zapachowe charakterystyczne dla napojów, o rzeczywistym stężeniu objętościowym alkoholu nieprzekraczającym 0,5 %, niezawierające tłuszczu z mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające mniej niż 1,5 % masy tłuszczu z mleka, 5 % masy sacharozy lub izoglukozy, 5 % masy glukozy lub skrobi

3823

Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe; kwaśne oleje z rafinacji, przemysłowe alkohole tłuszczowe


ZAŁĄCZNIK III

Kod CN

Wyszczególnienie

0403 10 51 do 0403 10 99

Jogurt aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao:

0403 90 71 do 0403 90 99

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko aromatyzowane i zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao

0710 40 00

Kukurydza cukrowa (niepoddana obróbce cieplnej lub ugotowana na parze lub w wodzie), zamrożona

0711 90 30

Kukurydza cukrowa zakonserwowana tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadająca się w tym stanie do bezpośredniego spożycia:

1517 10 10

Margaryna, z wyłączeniem margaryny płynnej, zawierającej więcej niż 10 % masy, ale nie więcej niż 15 % masy tłuszczów mleka

1517 90 10

Pozostałe jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów działu 15, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje, lub ich frakcje objęte pozycją 1516, zawierające więcej niż 10 % masy, ale nie więcej niż 15 % masy tłuszczów z mleka

1702 50 00

Fruktoza chemicznie czysta

2005 80 00

Kukurydza cukrowa(Zea mays var. saccharata), przetworzona lub zakonserwowana inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożona inna niż produkty objęte pozycją 2006

2905 43 00

Mannit

2905 44

D-Sorbit (sorbitol):

 

– w roztworze wodnym

2905 44 11

– – zawierający 2 % masy lub mniej D-mannitu lub mniej, w przeliczeniu na zawartość D - sorbitu

2905 44 19

– – pozostały

 

– pozostały:

2905 44 91

– – zawierający 2 % masy D-mannitu lub mniej, w przeliczeniu na zawartość D-sorbitu

2905 44 99

– – pozostały

3505 10 10

Dekstryny

3505 10 90

Pozostałe skrobie modyfikowane inne niż dekstryna, z wyłączeniem skrobi estryfikowanych lub eteryfikowanych

 

Kleje oparte na skrobiach, na dekstrynach lub pozostałych skrobiach modyfikowanych:

3505 20 10

– zawierające mniej niż 25 % masy skrobi lub dekstryn lub pozostałych modyfikowanych skrobi

3505 20 30

– zawierające 25 % masy lub więcej, ale mniej niż 55 % masy skrobi lub dekstryn lub pozostałych modyfikowanych skrobi

3505 20 50

– zawierające 55 % masy lub więcej, ale mniej niż 80 % masy skrobi lub dekstryn lub pozostałych modyfikowanych skrobi

3505 20 90

– zawierające 80 % masy lub więcej skrobi, lub dekstryn, lub pozostałych modyfikowanych skrobi

3809 10

Środki wykończalnicze, nośniki barwników przyspieszające barwienie, utrwalacze barwników i pozostałe preparaty (na przykład klejonki i zaprawy), w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych, na bazie substancji skrobiowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

3824 60

Sorbit inny niż ten objęty podpozycją 2905 44


ZAŁĄCZNIK IV

Uchylone rozporządzenie i jego kolejne zmiany

Rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93

(Dz.U. L 318 z 20.12.1993, s. 18)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1097/98

(Dz.U. L 157 z 30.5.1998, s. 1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2491/98

(Dz.U. L 309 z 19.11.1998, s. 28)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2000

(Dz.U. L 298 z 25.11.2000, s. 5)


ZAŁĄCZNIK V

Tabela korelacji

Rozporządzenie (WE) nr 3448/93

Niniejsze rozporządzenie

art. 1 ust. 1

art. 1

art. 1 ust. 2 akapit pierwszy wyrażenie wprowadzające

art. 2 ust. 1 akapit pierwszy wyrażenie wprowadzające

art. 1 ust. 2 akapit pierwszy tiret pierwsze i drugie

art. 2, ust. 1 akapit pierwszy lit. a) i b)

art. 1 ust. 2 akapit drugi

art. 2 ust. 1 akapit drugi

art. 1 ust. 2a

art. 2 ust. 2

art. 1 ust. 3

art. 3

art. 2

art. 4

art. 4

art. 5

art. 6 ust. 1, 2 i 3

art. 6 ust. 1, 2 i 3

art. 6 ust. 4 akapit pierwszy

art. 6 ust. 4 akapit pierwszy

art. 6 ust. 4 akapit drugi wyrażenie wprowadzające

art. 6 ust. 4 akapit drugi wyrażenie wprowadzające

art. 6 ust. 4 akapit drugi tiret pierwsze drugie i trzecie

art. 6 ust. 4 akapit drugi lit. a), b) i c)

art. 6 ust. 5 i 6

art. 6 ust. 5 i 6

art. 7 ust. 1

art. 7 ust. 1

art. 7 ust. 2 wyrażenie wprowadzające

art. 7 ust. 2 wyrażenie wprowadzające

art. 7 ust. 2 tiret pierwsze, drugie i trzecie

art. 7 ust. 2 lit. a), b) i c)

art. 7 ust. 3 i 4

art. 7 ust. 3 i 4

art. 8 ust. 1

art. 8 ust. 1

art. 8 ust. 2 akapit pierwszy wyrażenie wprowadzające

art. 8 ust. 2 akapit pierwszy wyrażenie wprowadzające

art. 8 ust. 2 akapit pierwszy tiret pierwsze i drugie

art. 8 ust. 2 akapit pierwszy lit. a) i b)

art. 8 ust. 2 akapit drugi

art. 8 ust. 2 akapit drugi

art. 8 ust. 3 - 6

art. 8 ust. 3 - 6

art. 9 i 10

art. 9 i 10

art. 10a

art. 11

art. 11

art. 12

art. 12 ust. 2

art. 13 ust. 1

art. 12 ust. 3

art. 13 ust. 2

art. 13 ust. 1

art. 14 akapit pierwszy

art. 13 ust. 2

art. 14 akapit drugi i trzeci

art. 14

art. 15

art. 16 ust. 1 i 2

art. 16 ust. 1 i 2

art. 16 ust. 3

art. 17

art. 16 ust. 3

art. 18

art. 17

art. 19

art. 18

art. 20

art. 19

art. 21

art. 20

art. 22

art. 21

załącznik A

załącznik I

załącznik B

załącznik II

załącznik C

załącznik III

załącznik IV

załącznik V


Top