EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0878

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 878/2009 z dnia 24 września 2009 r. ustalające reprezentatywne ceny oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do melasy w sektorze cukru obowiązujące od dnia 1 października 2009 r.

Dz.U. L 253 z 25.9.2009, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/878/oj

25.9.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 253/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 878/2009

z dnia 24 września 2009 r.

ustalające reprezentatywne ceny oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do melasy w sektorze cukru obowiązujące od dnia 1 października 2009 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 143 w powiązaniu z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (2) stanowi, że ceny przywozowe cif melasy uznaje się za „ceny reprezentatywne”. Ceny te ustala się w odniesieniu do jakości standardowej określonej w rozporządzeniu (WE) nr 951/2006.

(2)

Przy ustalaniu cen reprezentatywnych należy uwzględnić wszystkie informacje określone w art. 29 rozporządzenia (WE) nr 951/2006, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 30 wymienionego rozporządzenia oraz, w stosownych przypadkach, zastosować metodę określoną w art. 33 rozporządzenia (WE) nr 951/2006.

(3)

W przypadku korekty cen nieodnoszących się do jakości standardowej, ceny te należy, w zależności od jakości oferowanej melasy, zwiększyć lub pomniejszyć zgodnie z art. 32 rozporządzenia (WE) nr 951/2006.

(4)

W przypadku wystąpienia różnicy między ceną progową danego produktu a jego ceną reprezentatywną, należy ustalić dodatkowe należności celne przywozowe, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w art. 39 rozporządzenia (WE) nr 951/2006. W razie zawieszenia należności przywozowych zgodnie z art. 40 rozporządzenia (WE) nr 951/2006, należy ustalić specjalne kwoty tych należności.

(5)

Należy ustalić ceny reprezentatywne oraz dodatkowe należności celne przywozowe dla omawianych produktów, zgodnie z art. 34 rozporządzenia (WE) nr 951/2006.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności celne mające zastosowanie w ramach przywozu produktów, o których mowa w art. 34 rozporządzenia (WE) nr 951/2006, ustala się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 września 2009 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24.


ZAŁĄCZNIK

Reprezentatywne ceny oraz kwoty dodatkowych należności celnych przywozowych w odniesieniu do melasy w sektorze cukru, obowiązujące od dnia 1 października 2009 r.

(w EUR)

Kod CN

Kwota ceny reprezentatywnej za 100 kg netto produktu

Kwota dodatkowej należności za 100 kg netto produktu

Kwota należności przywozowej stosowana przy zawieszeniu, o którym mowa w art. 40 rozporządzenia (WE) nr 951/2006, za 100 kg netto produktu (1)

1703 10 00 (2)

12,98

0

1703 90 00 (2)

8,37

0


(1)  Ta kwota zastępuje, zgodnie z art. 40 rozporządzenia (WE) nr 951/2006 stawkę celną w ramach wspólnej taryfy celnej ustaloną dla tych produktów.

(2)  Stawka dla jakości standardowej określonej w art. 27 rozporządzenia (WE) nr 951/2006.


Top