EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0216

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na określonych obszarach, innych niż północny Atlantyk, danych statystycznych o połowach nominalnych (przekształcenie) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 87, 31.3.2009, p. 1–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 007 P. 162 - 202

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/216/oj

31.3.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 87/1


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 216/2009

z dnia 11 marca 2009 r.

w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na określonych obszarach, innych niż północny Atlantyk, danych statystycznych o połowach nominalnych (przekształcenie)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2597/95 z dnia 23 października 1995 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na niektórych obszarach, innych niż północny Atlantyk, danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). Ponieważ mają być do niego wprowadzone kolejne zmiany, należy je przeredagować w celu zapewnienia jasności.

(2)

Wspólnota Europejska uzyskała członkostwo w Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych (FAO).

(3)

Protokół zawarty między Radą Unii Europejskiej a Komisją Wspólnot Europejskich przewiduje obowiązek przekazywania przez Komisję do FAO wymaganych danych statystycznych.

(4)

Zgodnie z zasadą pomocniczości cele proponowanego działania mogą być osiągnięte wyłącznie w oparciu o akt prawny Wspólnoty, ponieważ tylko Komisja może koordynować niezbędny proces harmonizacji informacji statystycznych na poziomie wspólnotowym, przy czym gromadzenie danych statystycznych dotyczących rybołówstwa oraz zapewnienie niezbędnej infrastruktury do przetwarzania i kontroli wiarygodności powyższych danych jest pierwszym i podstawowym obowiązkiem państw członkowskich.

(5)

Kilka państw członkowskich wystąpiło z wnioskiem o przedkładanie danych w innej formie albo za pomocą innych środków komunikacji niż określone w załączniku V (odpowiednik kwestionariuszy Statlant).

(6)

Środki konieczne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/486/WE z dnia 28 czerwca 1999 r., ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (4).

(7)

W szczególności należy przyznać Komisji uprawienienie do dostosowywania wykazów statystycznych obszarów połowowych lub ich podrejonów i gatunków. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, środki te muszą zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Każde państwo członkowskie przekazuje Komisji dane dotyczące nominalnych połowów dokonywanych przez statki zarejestrowane w danym państwie członkowskim lub pływające pod jego banderą, prowadzące połowy na określonych obszarach, innych niż północny Atlantyk, w poszanowaniu rozporządzenia Rady (Euratom, EWG) nr 1588/90 z dnia 11 czerwca 1990 r. w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych będących przedmiotem poufności informacji statystycznych (5).

Dane dotyczące nominalnych połowów obejmują wszelkie produkty rybołówstwa wyładowane lub przeładowywane na morzu, niezależnie od postaci, lecz nie obejmują ilości, które po złowieniu zostały usunięte za burtę, spożyte na pokładzie lub wykorzystane podczas połowów jako przynęta. Dane zapisuje się jako równowartość żywej wagi wyładunków lub przeładunków, w zaokrągleniu do pełnej tony.

Artykuł 2

1.   Dane podlegające przekazaniu dotyczą nominalnych połowów na każdym z głównych obszarów połowowych oraz w podrejonach tych obszarów, wymienionych w załączniku I, opisanych w załączniku II oraz zilustrowanych w załączniku III. Dla każdego głównego obszaru połowowego gatunki, w odniesieniu do których dane są wymagane, określa załącznik IV.

2.   Dane za każdy rok kalendarzowy są przekazywane w ciągu sześciu miesięcy od końca danego roku.

3.   Jeśli statki państw członkowskich, zgodnie z art. 1, nie prowadziły połowów na głównych obszarach połowowych w danym roku kalendarzowym, państwo członkowskie powiadamia o tym Komisję. Jednakże jeśli połowy miały miejsce na głównych obszarach połowowych, przekazywanie jest wymagane jedynie w stosunku do danych dotyczących kombinacji gatunki/podrejon, w odniesieniu do których połowy zostały zarejestrowane w rocznym okresie sprawozdawczym.

4.   Dane dotyczące gatunków o mniejszym znaczeniu złowionych przez statki państw członkowskich nie muszą być indywidualnie wykazywane w sprawozdaniach, lecz mogą być włączone do danych uśrednionych, pod warunkiem że masa produktów nie przekracza 5 % ogólnego rocznego połowu na danym głównym obszarze połowowym.

5.   Komisja może zmienić wykazy statystycznych obszarów połowowych lub ich podrejonów i gatunków.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 5 ust. 2.

Artykuł 3

O ile przepisy przyjęte w ramach wspólnej polityki rybołówstwa nie stanowią inaczej, państwo członkowskie może wykorzystywać obliczenia wyrywkowe w celu uzyskiwania danych dotyczących połowów dla tych części floty, w odniesieniu do których przekazanie bardziej szczegółowych danych wymagałoby uciążliwego stosowania procedur administracyjnych. Szczegóły dotyczące procedur obliczeń wyrywkowych, wraz ze szczegółami dotyczącymi udziału ogólnych danych uzyskanych za pomocą takich technik, muszą być włączone przez państwo członkowskie do sprawozdania przekazywanego zgodnie z art. 6 ust. 1.

Artykuł 4

Państwa członkowskie wypełniają swoje obowiązki zgodnie z art. 1 i 2, przekazując dane na nośniku magnetycznym, którego forma jest podana w załączniku V.

Państwa członkowskie mogą przedłożyć dane w formacie określonym w załączniku VI .

Za uprzednią zgodą Komisji państwa członkowskie mogą przekazywać dane w innej formie lub na innym nośniku.

Artykuł 5

1.   Komisja jest wspierana przez Stały Komitet ds. Statystyki Rolnictwa ustanowiony decyzją Rady 72/279/EWG (6), zwany dalej „komitetem”.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 i art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Artykuł 6

1.   Do dnia 14 listopada 1996 r. państwa członkowskie przekazują Komisji szczegółowe sprawozdanie opisujące sposób, w jaki dane dotyczące połowów są otrzymywane, oraz określające stopień reprezentatywności i wiarygodności tych danych. Komisja opracowuje podsumowanie tych sprawozdań dla ich omówienia w ramach właściwej Grupy Roboczej Komitetu.

2.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich zmianach w informacjach przekazanych zgodnie z ust. 1 w ciągu trzech miesięcy od ich wprowadzenia.

3.   Sprawozdania metodologiczne, dostępność i wiarygodność danych, o których mowa w ust. 1, oraz inne właściwe kwestie związane ze stosowaniem niniejszego rozporządzenia są raz w roku analizowane przez właściwą Grupę Roboczą Komitetu.

Artykuł 7

1.   Niniejszym uchyla się rozporządzenie (WE) nr 2597/95.

2.   Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktuje się jak odesłania do niniejszego rozporządzenia i odczytuje zgodnie z tabelą korelacji w załączniku VIII.

Artykuł 8

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 11 marca 2009 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

A. VONDRA

Przewodniczący


(1)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 26 lutego 2009 r.

(2)  Dz.U. L 270 z 13.11.1995, s. 1.

(3)  Zob. załącznik VII.

(4)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

(5)  Dz.U. L 151 z 15.6.1990, s. 1.

(6)  Dz.U. L 179 z 7.8.1972, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

WYKAZ GŁÓWNYCH OBSZARÓW POŁOWOWYCH FAO ORAZ ICH PODREJONÓW, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH NALEŻY PRZEKAZYWAĆ DANE

(Opisy poniższych obszarów i podrejonów znajdują się w załączniku II)

ŚRODKOWO-WSCHODNI ATLANTYK (główny obszar połowowy 34)

34.1.1.

Rejon wybrzeża marokańskiego

34.1.2.

Rejon wyspiarski – Wyspy Kanaryjskie/Madera

34.1.3.

Rejon wybrzeża saharyjskiego

34.2.

Północny podobszar oceaniczny

34.3.1.

Rejon wybrzeża Zielonego Przylądka

34.3.2.

Rejon wyspiarski Zielonego Przylądka

34.3.3.

Rejon Sherbro

34.3.4.

Rejon zachodniej części Zatoki Gwinejskiej

34.3.5.

Rejon środkowej części Zatoki Gwinejskiej

34.3.6.

Rejon południowej części Zatoki Gwinejskiej

34.4.1.

Rejon południowo-zachodniej części Zatoki Gwinejskiej

34.4.2.

Rejon oceaniczny południowo-zachodni

MORZE ŚRÓDZIEMNE I MORZE CZARNE (główny obszar połowowy 37)

37.1.1.

Rejon Balearów

37.1.2.

Rejon Zatoki Lwiej

37.1.3.

Rejon Sardynii

37.2.1.

Rejon Morza Adriatyckiego

37.2.2.

Rejon Morza Jońskiego

37.3.1.

Rejon Morza Egejskiego

37.3.2.

Rejon Basenu Lewantyńskiego

37.4.1.

Rejon Morza Marmara

37.4.2.

Rejon Morza Czarnego

37.4.3.

Rejon Morza Azowskiego

POŁUDNIOWO-ZACHODNI ATLANTYK (główny obszar połowowy 41)

41.1.1.

Rejon Amazonii

41.1.2.

Rejon Natalu

41.1.3.

Rejon Salvadoru

41.1.4.

Rejon oceaniczny północny

41.2.1.

Rejon Santosu

41.2.2.

Rejon Rio Grande

41.2.3.

Rejon La Platy

41.2.4.

Rejon oceaniczny środkowy

41.3.1.

Rejon północny Patagonii

41.3.2.

Rejon południowy Patagonii

41.3.3.

Rejon oceaniczny południowy

POŁUDNIOWO-WSCHODNI ATLANTYK (główny obszar połowowy 47)

47.1.1.

Rejon przylądka Palmeirinhas

47.1.2.

Rejon przylądka Salinas

47.1.3.

Rejon Cunene

47.1.4.

Rejon przylądka Cross

47.1.5.

Rejon rzeki Orange

47.1.6.

Rejon Przylądka Dobrej Nadziei

47.2.1.

Rejon środkowy Agulhas

47.2.2.

Rejon wschodni Agulhas

47.3.

Podobszar oceaniczny południowy

47.4.

Podobszar Tristan da Cunha

47.5.

Podobszar Wysp Św. Heleny i Wniebowstąpienia

ZACHODNI OCEAN INDYJSKI (główny obszar połowowy 51)

51.1.

Podobszar Morza Czerwonego

51.2.

Podobszar Zatoki Perskiej

51.3.

Podobszar zachodniej części Morza Arabskiego

51.4.

Podobszar wschodniej części Morza Arabskiego, Lakkadiwów i Sri Lanki

51.5.

Podobszar Somalii, Kenii i Tanzanii

51.6.

Podobszar Madagaskaru i Kanału Mozambickiego

51.7.

Podobszar oceaniczny

51.8.1.

Rejon Marion-Edward

51.8.2.

Rejon Zambezi


ZAŁĄCZNIK II

ŚRODKOWO-WSCHODNI ATLANTYK (główny obszar połowowy 34)

Załącznik III A przedstawia granice i podobszary, rejony i podrejony środkowo-wschodniego Atlantyku (główny obszar połowowy 34 środkowo-wschodni Atlantyk). Opis obszaru oraz jego podobszarów, rejonów i podrejonów przedstawiony jest poniżej. Środkowo-wschodni Atlantyk obejmuje wszystkie wody Atlantyku rozgraniczone w następujący sposób:

od punktu na znaku wody wysokiej Afryki Północnej 5o36′ długości geograficznej zachodniej w kierunku południowo-zachodnim, następującym po znaku wody wysokiej wzdłuż tego wybrzeża, do punktu w Ponta do Padrão (6o04′36″ szerokości geograficznej południowej i 12o19′48″ długości geograficznej wschodniej) i dalej wzdłuż loksodromy w kierunku północno-zachodnim do pkt 6o00′ szerokości geograficznej południowej i 12o00′ długości geograficznej wschodniej i dalej na zachód wzdłuż 6o00′ szerokości geograficznej południowej do 20o00′ długości geograficznej zachodniej i dalej na północ do równika; następnie na zachód do 30o00′ długości geograficznej zachodniej i dalej na północ do 5o00′ szerokości geograficznej północnej; następnie na zachód do 40o00′ długości geograficznej zachodniej; następnie na północ do 36o00′ szerokości geograficznej północnej i dalej na wschód do Punta Marroqui do 5o36′ długości geograficznej zachodniej; następnie na południe do punktu początkowego na wybrzeżu afrykańskim.

Środkowo-wschodni Atlantyk jest podzielony w następujący sposób:

Podobszar wybrzeża północnego (podobszar 34.1)

a)   Rejon wybrzeża marokańskiego (rejon 34.1.1)

Wody leżące między 36o00′ a 26o00′ szerokości geograficznej północnej i na wschód od linii biegnącej na południe od 36o00′ szerokości geograficznej północnej wzdłuż 13o00′ długości geograficznej zachodniej do 29o00′ szerokości geograficznej północnej, a następnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż loksodromy do punktu o współrzędnych 26o00′ szerokości geograficznej północnej i 16o00′ długości geograficznej zachodniej.

b)   Rejon wyspiarski – Wyspy Kanaryjskie/Madera (rejon 34.1.2)

Wody leżące między 36o00′ a 26o00′ szerokości geograficznej północnej oraz między 20o00′ długości geograficznej zachodniej oraz linią biegnącą od 36o00′ szerokości geograficznej północnej wzdłuż 13o00′ długości geograficznej zachodniej do 29o00′ szerokości geograficznej północnej, a następnie wzdłuż loksodromy do punktu o współrzędnych geograficznych 26o00′ szerokości geograficznej północnej i 16o00′ długości geograficznej zachodniej.

c)   Rejon wybrzeża saharyjskiego (rejon 34.1.3)

Wody leżące między 26o00′ a 19o00′ szerokości geograficznej północnej i na wschód od 20o00′ długości geograficznej zachodniej.

Północny podobszar oceaniczny (podobszar 34.2)

Wody leżące między 36o00′ a 20o00′ szerokości geograficznej północnej oraz między 40o00′ a 20o00′ długości geograficznej zachodniej.

Podobszar wybrzeża południowego (podobszar 34.3)

a)   Rejon wybrzeża Zielonego Przylądka (rejon 34.3.1)

Wody leżące między 19o00′ a 9o00′ szerokości geograficznej północnej oraz na wschód od południka 20o00′ długości geograficznej zachodniej.

b)   Rejon wyspiarski Zielonego Przylądka (rejon 34.3.2)

Wody leżące między 20o00′ a 10o00′ szerokości geograficznej północnej oraz między 30o00′ a 20o00′ długości geograficznej zachodniej.

c)   Rejon Sherbro (rejon 34.3.3)

Wody leżące między 9o00′ szerokości geograficznej północnej a równikiem oraz między 20o00′ a 8o00′ długości geograficznej zachodniej.

d)   Rejon zachodniej części Zatoki Gwinejskiej (rejon 34.3.4)

Wody leżące na północ od równika oraz między 8o00′ długości geograficznej zachodniej a 3o00′ długości geograficznej wschodniej.

e)   Rejon środkowej części Zatoki Gwinejskiej (rejon 34.3.5)

Wody leżące na północ od równika oraz na wschód od 3o00′ długości geograficznej wschodniej.

f)   Rejon południowej części Zatoki Gwinejskiej (rejon 34.3.6)

Wody leżące między równikiem a 6o00′ szerokości geograficznej południowej oraz na wschód od 3o00′ długości geograficznej wschodniej. Rejon ten obejmuje również wody ujścia rzeki Kongo, leżące na południe od 6o00′ szerokości geograficznej południowej, oddzielone linią biegnącą od punktu Ponta do Padrão (6o04′36″ szerokości geograficznej południowej i 12o19′48″ długości geograficznej wschodniej) wzdłuż loksodromy w kierunku północno-zachodnim do punktu 6o00′ szerokości geograficznej południowej i 12o00′ długości geograficznej wschodniej i dalej na wschód wzdłuż równoleżnika 6o00′ do wybrzeża afrykańskiego oraz następnie wzdłuż wybrzeża afrykańskiego do punktu początkowego w Ponta do Padrão.

Południowy podobszar oceaniczny (podobszar 34.4)

a)   Rejon południowo-zachodniej części Zatoki Gwinejskiej (rejon 34.4.1)

Wody leżące między równikiem a 6o00′ szerokości geograficznej południowej oraz między 20o00′ długości geograficznej zachodniej a 3o00′ długości geograficznej wschodniej.

b)   Południowo-zachodni rejon oceaniczny (rejon 34.4.2)

Wody leżące między 20o00′ a 5o00′ szerokości geograficznej północnej oraz między 40o00′ a 30o00′ długości geograficznej zachodniej; wody leżące między 10o00′ szerokości geograficznej północnej a równikiem oraz między 30o00′ a 20o00′ długości geograficznej zachodniej.

MORZE ŚRÓDZIEMNE I MORZE CZARNE (główny obszar połowowy 37)

Załącznik III B przedstawia granice oraz podobszary i rejony Morza Śródziemnego i Morza Czarnego (główny obszar połowowy 37). Opis tego obszaru oraz jego podrejonów znajduje się poniżej.

Obszar statystyczny Morza Śródziemnego oraz Morza Czarnego obejmuje wszystkie wody morskie: a) Morza Śródziemnego; b) morza Marmara; c) Morza Czarnego oraz d) Morza Azowskiego. Wody morskie obejmują słonawe laguny wodne oraz wszelkie inne obszary, na których dominują ryby oraz inne organizmy morskie. Zachodnie i południowo-wschodnie granice są określone w sposób następujący:

a)

granica zachodnia: linia biegnąca na południe wzdłuż 5o36′ długości geograficznej zachodniej od Punta Marroquí do wybrzeża Afryki;

b)

granica południowo-wschodnia: północne (śródziemnomorskie) wejście do Kanału Sueskiego.

PODOBSZARY I REJONY OBSZARU STATYSTYCZNEGO MORZA ŚRÓDZIEMNEGO

Zachodnia część Morza Śródziemnego (podobszar 37.1) obejmuje następujące rejony:

a)   Rejon Balearów (rejon 37.1.1)

Wody zachodniej części Morza Śródziemnego ograniczone są linią zaczynającą się od wybrzeża Afryki na wysokości granicy Algierii z Tunezją, biegnącą na północ do 38o00′ szerokości geograficznej północnej i dalej na zachód do 8o00′ długości geograficznej wschodniej, i dalej na północ do 41o20′ szerokości geograficznej północnej, i dalej na zachód wzdłuż loksodromy do wybrzeża kontynentalnego na wschodnim krańcu granicy między Francją i Hiszpanią, następnie wzdłuż wybrzeża Hiszpanii do Punta Marroquí, następnie na południe wzdłuż 5o36′ długości geograficznej zachodniej do wybrzeża Afryki i dalej w kierunku wschodnim wzdłuż wybrzeża Afryki do punktu początkowego.

b)   Rejon Zatoki Lwiej (rejon 37.1.2)

Wody północno-zachodniej części Morza Śródziemnego ograniczone linią zaczynającą się od wybrzeża kontynentalnego na wschodnim krańcu granicy między Francją i Hiszpanią, biegnącą na wschód wzdłuż loksodromy do 8o00′ długości geograficznej wschodniej i 41o20′ szerokości geograficznej północnej, następnie na północ wzdłuż linii do wybrzeża kontynentalnego na granicy między Francją i Włochami i dalej w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż wybrzeża Francji do punktu początkowego.

c)   Rejon Sardynii (rejon 37.1.3)

Wody Morza Tyrreńskiego oraz przyległe wody ograniczone linią zaczynającą się na wybrzeżu Afryki na wysokości granicy Algierii z Tunezją, biegnącą na północ do 38o00′ szerokości geograficznej północnej, następnie na zachód do 8o00′ długości geograficznej wschodniej i dalej na północ do 41o20′ szerokości geograficznej północnej, i dalej na północ wzdłuż loksodromy do wybrzeża na granicy między Francją i Włochami, następnie wzdłuż wybrzeża Włoch do 38o00′ szerokości geograficznej północnej, następnie na zachód wzdłuż 38o00′ szerokości geograficznej północnej do wybrzeża Sycylii, następnie wzdłuż północnego wybrzeża Sycylii do Trapani, następnie wzdłuż loksodromy do przylądka Bon, a następnie na zachód wzdłuż wybrzeża Tunezji do punktu początkowego.

Środkowa część Morza Śródziemnego (podobszar 37.2) obejmuje następujące rejony:

a)   Rejon Morza Adriatyckiego (rejon 37.2.1)

Wody Morza Adriatyckiego na północ od linii biegnącej od granicy między Albanią i Czarnogórą na wschodnim wybrzeżu Morza Adriatyckiego na zachód do przylądka Gargano na wybrzeżu Włoch.

b)   Rejon Morza Jońskiego (rejon 37.2.2)

Wody środkowej części Morza Śródziemnego oraz przylegające wody rozgraniczone linią zaczynającą się na 25o00′ długości geograficznej wschodniej na wybrzeżu północnej Afryki, biegnącą na północ do 34o00′ szerokości geograficznej północnej, następnie na zachód do 23o00′ długości geograficznej wschodniej, a następnie na północ do wybrzeża Grecji, następnie wzdłuż zachodniego wybrzeża Grecji oraz wybrzeża Albanii do granicy między Albanią a Czarnogórą, następnie na zachód do przylądka Gargano na wybrzeżu Włoch, następnie wzdłuż wybrzeża Włoch do 38o00′ szerokości geograficznej północnej i dalej na zachód wzdłuż 38o00′ szerokości geograficznej północnej do wybrzeża Sycylii, następnie wzdłuż północnego wybrzeża Sycylii do Trapani, i dalej wzdłuż loksodromy od Trapani do przylądka Bon, następnie na wschód, wzdłuż wybrzeża północnej Afryki do punktu początkowego.

Wschodnia część Morza Śródziemnego (podobszar 37.3) obejmuje następujące rejony:

a)   Rejon Morza Egejskiego (rejon 37.3.1)

Wody Morza Egejskiego oraz wody przylegające, rozgraniczone linią zaczynającą się na południowym wybrzeżu Grecji na 23o00′ długości geograficznej wschodniej i biegnącą na południe do 34o00′ szerokości geograficznej północnej, następnie na wschód do 29o00′ długości geograficznej wschodniej i dalej na północ do wybrzeża Turcji, następnie wzdłuż zachodniego wybrzeża Turcji do Kum Kale, następnie wzdłuż linii biegnącej od Kum Kale do przylądka Hellas, następnie wzdłuż wybrzeża Turcji i Grecji do punktu początkowego.

b)   Rejon Basenu Lewantyńskiego (rejon 37.3.2)

Wody Morza Śródziemnego na wschód od linii zaczynającej się na 25o00′ długości geograficznej wschodniej na wybrzeżu północnej Afryki, biegnącej na północ do 34o00′ szerokości geograficznej północnej; i dalej na wschód do 29o00′ długości geograficznej wschodniej, i dalej na północ do wybrzeża Turcji, następnie wzdłuż wybrzeży Turcji i innych krajów wschodniej części Morza Śródziemnego do punktu początkowego.

Morze Czarne (podobszar 37.4) obejmuje następujące rejony:

a)   Rejon morza Marmara (rejon 37.4.1)

Wody morza Marmara rozgraniczone na zachodzie linią biegnącą od przylądka Hellas do Kum Kale przy wejściu do cieśniny Dardanele oraz na wschodzie linią biegnącą przez Bosfor od Kumdere.

b)   Rejon Morza Czarnego (rejon 37.4.2)

Wody Morza Czarnego oraz przylegające wody rozgraniczone na południowym zachodzie linią biegnącą przez Bosfor od Kumdere oraz rozgraniczone na północnym wschodzie linią biegnącą od przylądka Takil na Półwyspie Kerczeńskim do przylądka Panagija na Półwyspie Tamańskim.

c)   Rejon Morza Azowskiego (rejon 37.4.3)

Wody Morza Azowskiego na północ od linii biegnącej wzdłuż południowego wejścia do Cieśniny Kerczeńskiej, zaczynającej się od przylądka Takil na 45o06′ szerokości geograficznej północnej i 36o27′ długości geograficznej wschodniej na Półwyspie Kerczeńskim i biegnącej przez cieśninę do przylądka Panagija na 45o06′ szerokości geograficznej północnej i 36o38′ długości geograficznej wschodniej na Półwyspie Tamańskim.

POŁUDNIOWO-ZACHODNI ATLANTYK (główny obszar połowowy 41)

Załącznik III C przedstawia granice oraz rejony południowo-zachodniego Atlantyku (główny obszar połowowy 41).

Opis tych obszarów znajduje się poniżej.

Południowo-zachodni Atlantyk (główny obszar połowowy 41) określa się jako wody rozgraniczone przez linię zaczynającą się na wybrzeżu Ameryki Południowej, biegnącą na wschód wzdłuż równoleżnika 5o00′ szerokości geograficznej północnej do południka 30o00′ długości geograficznej zachodniej, następnie na południe do równika, następnie na wschód do południka 20o00′ długości geograficznej zachodniej i dalej na południe do równoleżnika 50o00′ szerokości geograficznej południowej, i dalej na zachód do południka 50o00′ długości geograficznej zachodniej, następnie na południe do równoleżnika 60o00′ szerokości geograficznej południowej, następnie na zachód do południka 67o16′ długości geograficznej zachodniej, i dalej na północ do punktu o 56o22′ szerokości geograficznej południowej i 67o16′ długości geograficznej zachodniej, i dalej na wschód wzdłuż linii na 56o22′ szerokości geograficznej południowej do punktu o współrzędnych 65o43′ długości geograficznej zachodniej i dalej wzdłuż linii łączącej punkty o 55o22′ szerokości geograficznej południowej i 65o43′ długości geograficznej zachodniej, o 55o11′ szerokości geograficznej południowej i 66o04′ długości geograficznej zachodniej, o 55o07′ szerokości geograficznej południowej i 66o25′ długości geograficznej zachodniej, następnie w kierunku północnym wzdłuż wybrzeża Ameryki Południowej do punktu początkowego.

Południowo-zachodni Atlantyk jest podzielony na następujące rejony:

Rejon Amazonii (rejon 41.1.1)

Wszystkie wody oddzielone linią zaczynającą się na wybrzeżu Ameryki Południowej na 5o00′ szerokości geograficznej północnej, biegnącą wzdłuż tego równoleżnika aż do miejsca, w którym styka się on z południkiem 40o00′ długości geograficznej zachodniej, i dalej na południe do punktu stycznego z wybrzeżem Brazylii, następnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż wybrzeża Ameryki Południowej do punktu początkowego.

Rejon Natalu (rejon 41.1.2)

Wody rozgraniczone linią biegnącą na północ od wybrzeża Brazylii wzdłuż południka 40o00′ długości geograficznej zachodniej do miejsca, w którym styka się on z równikiem, i dalej na wschód wzdłuż równika do południka 32o00′ długości geograficznej zachodniej, następnie na południe do równoleżnika 10o00′ szerokości geograficznej południowej, następnie na zachód do miejsca, w którym równoleżnik 10o00′ szerokości geograficznej południowej styka się z wybrzeżem Ameryki Południowej, a następnie w kierunku północnym wzdłuż wybrzeża Ameryki Południowej do punktu początkowego.

Rejon Salvadoru (rejon 41.1.3)

Wody rozgraniczone linią biegnącą na wschód od wybrzeża Ameryki Południowej na 10o00′ szerokości geograficznej południowej do miejsca, w którym równoleżnik ten styka się z południkiem 35o00′ długości geograficznej zachodniej, i dalej na południe do równoleżnika 20o00′ szerokości geograficznej południowej, następnie na zachód wzdłuż tego równoleżnika do wybrzeża Ameryki Południowej, następnie w kierunku północnym wzdłuż wybrzeża Ameryki Południowej do punktu początkowego.

Rejon oceaniczny północny (rejon 41.1.4)

Wody rozgraniczone linią biegnącą na wschód od punktu o 5o00′ szerokości geograficznej północnej i 40o00′ długości geograficznej zachodniej do południka 30o00′ długości geograficznej zachodniej i dalej na południe do równika, następnie na wschód do południka 20o00′ długości geograficznej zachodniej, następnie na południe do równoleżnika 20o00′ szerokości geograficznej południowej, następnie na zachód do południka 35o00′ długości geograficznej zachodniej, i dalej na północ do równoleżnika 10o00′szerokości geograficznej południowej, następnie na wschód do południka 32o00′ długości geograficznej zachodniej, i dalej na północ do równika, a następnie na zachód do południka 40o00′ długości geograficznej zachodniej, następnie na północ do punktu początkowego.

Rejon Santosu (rejon 41.2.1)

Wody rozgraniczone linią biegnącą na wschód od wybrzeża Ameryki Południowej wzdłuż równoleżnika na 20o00′ szerokości geograficznej południowej do punktu, w którym styka się on z południkiem 39o00′ długości geograficznej zachodniej, i dalej na południe do równoleżnika 29o00′ szerokości geograficznej południowej, następnie na zachód wzdłuż tego równoleżnika do wybrzeża Ameryki Południowej, i dalej w kierunku północnym wzdłuż wybrzeża Ameryki Południowej do punktu początkowego.

Rejon Rio Grande (rejon 41.2.2)

Wody rozgraniczone linią biegnącą na wschód od wybrzeża Ameryki Południowej wzdłuż równoleżnika na 29o00′ szerokości geograficznej południowej do punktu, w którym styka się on z południkiem 45o00′ długości geograficznej zachodniej, następnie na południe do równoleżnika na 34o00′ szerokości geograficznej południowej i dalej na zachód wzdłuż tego równoleżnika do wybrzeża Ameryki Południowej, następnie w kierunku północnym wzdłuż wybrzeża Ameryki Południowej do punktu początkowego.

Rejon La Platy (Platense) (rejon 41.2.3)

Wody rozgraniczone linią na wschód od wybrzeża Ameryki Południowej wzdłuż równoleżnika na 34o00′ szerokości geograficznej południowej do miejsca, w którym ten równoleżnik styka się z południkiem 50o00′ długości geograficznej zachodniej, i dalej na południe do równoleżnika 40o00′ szerokości geograficznej południowej, następnie na zachód wzdłuż tego równoleżnika do wybrzeża Ameryki Południowej, następnie w kierunku północnym wzdłuż wybrzeża Ameryki Południowej do punktu początkowego.

Rejon środkowy oceaniczny (rejon 41.2.4)

Wody rozgraniczone linią biegnącą na wschód od punktu o współrzędnych 20o00′ szerokości geograficznej południowej i 39o00′ długości geograficznej zachodniej do południka 20o00′ długości geograficznej zachodniej i dalej na południe do równoleżnika 40o00′ szerokości geograficznej południowej, następnie na zachód do południka 50o00′ długości geograficznej zachodniej, i dalej na północ do równoleżnika 34o00′ szerokości geograficznej południowej, następnie na wschód do południka 45o00′ długości geograficznej zachodniej, i dalej na północ do równoleżnika 29o00′ szerokości geograficznej południowej, następnie na wschód do południka 39o00′ długości geograficznej zachodniej, następnie na północ do punktu początkowego.

Rejon północny Patagonii (rejon 41.3.1)

Wody rozgraniczone linią na wschód od wybrzeża Ameryki Południowej na 40o00′ szerokości geograficznej południowej do miejsca, w którym styka się on z południkiem 50o00′ długości geograficznej zachodniej, i dalej na południe do równoleżnika 48o00′ szerokości geograficznej południowej, następnie na zachód wzdłuż tego równoleżnika do wybrzeża Ameryki Południowej, następnie w kierunku północnym wzdłuż wybrzeża Ameryki Południowej do punktu początkowego.

Rejon południowy Patagonii (rejon 41.3.2)

Wody rozgraniczone linią biegnącą na wschód od wybrzeży Ameryki Południowej na 48o00′ szerokości geograficznej południowej do miejsca, w którym równoleżnik ten styka się z południkiem 50o00′ długości geograficznej zachodniej, następnie na południe do równoleżnika 60o00′ szerokości geograficznej południowej, i dalej na zachód wzdłuż tego równoleżnika do południka 67o16′ długości geograficznej zachodniej, następnie na północ do punktu o współrzędnych geograficznych 56o22′ szerokości geograficznej południowej i 67o16′ długości geograficznej zachodniej, i dalej wzdłuż linii loksodromicznej łączącej punkty o współrzędnych geograficznych: 56o22′ szerokości geograficznej południowej i 65o43′ długości geograficznej zachodniej; 55o22′ szerokości geograficznej południowej i 65o43′ długości geograficznej zachodniej; 55o11′ szerokości geograficznej południowej i 66o04′ długości geograficznej zachodniej; 55o07′ szerokości geograficznej południowej i 66o25′ długości geograficznej zachodniej, i dalej w kierunku północnym wzdłuż wybrzeży Ameryki Południowej do punktu początkowego.

Rejon oceaniczny południowy (rejon 41.3.3)

Wody rozgraniczone linią biegnącą na wschód od punktu o współrzędnych 40o00′ szerokości geograficznej południowej i 50o00′ długości geograficznej zachodniej do południka 20o00′ długości geograficznej zachodniej, następnie na południe do równoleżnika 50o00′ szerokości geograficznej południowej, i dalej na północ do punktu początkowego

POŁUDNIOWO-WSCHODNI ATLANTYK (główny obszar połowowy 47)

Załącznik III D przedstawia granice i podrejony południowo-wschodniego Atlantyku. Opis obszaru konwencji ICSEAF przedstawiony jest poniżej.

Południowo-wschodni Atlantyk (główny obszar połowowy 47) obejmuje wody odgraniczone linią zaczynającą się w punkcie o współrzędnych 6o04′36″ szerokości geograficznej południowej i 12o19′48″ długości geograficznej wschodniej i dalej w kierunku północno-zachodnim wzdłuż loksodromy do punktu przecięcia się południka 12o00′ długości geograficznej wschodniej z równoleżnikiem 6o00′ szerokości geograficznej południowej, i dalej na zachód wzdłuż tego równoleżnika do południka 20o00′ długości geograficznej zachodniej, następnie na południe wzdłuż tego południka do równoleżnika 50o00′ szerokości geograficznej południowej, następnie na wschód wzdłuż tego równoleżnika do południka 30o00′ długości geograficznej wschodniej, i dalej na północ wzdłuż tego południka do wybrzeża kontynentu afrykańskiego, następnie w kierunku zachodnim wzdłuż tego wybrzeża do punktu początkowego.

Południowo-wschodni Atlantyk (główny obszar połowowy 47) jest podzielony w następujący sposób:

Podobszar wybrzeża zachodniego (podobszar 47.1)

a)   Rejon przylądka Palmeirinhas (rejon 47.1.1)

Wody leżące między 6o00′ a 10o00′ szerokości geograficznej południowej oraz na wschód od 10o00′ długości geograficznej wschodniej. Z tego rejonu wykluczone są wody ujścia rzeki Kongo, tj. wody leżące na północny wschód od linii biegnącej od Ponta do Padrão (6o04′36″ szerokości geograficznej południowej i 12o19′48″ długości geograficznej wschodniej) do punktu o współrzędnych geograficznych 6o00′ szerokości geograficznej południowej i 12o00′ długości geograficznej wschodniej.

b)   Rejon przylądka Salinas (rejon 47.1.2)

Wody leżące między 10o00′ a 15o00′ szerokości geograficznej południowej oraz na wschód od 10o00′ długości geograficznej wschodniej.

c)   Rejon Cunene (rejon 47.1.3)

Wody leżące między 15o00′ a 20o00′ szerokości geograficznej południowej oraz na wschód od 10o00′ długości geograficznej wschodniej.

d)   Rejon przylądka Cross (rejon 47.1.4)

Wody leżące między 20o00′ a 25o00′ szerokości geograficznej południowej oraz na wschód od 10o00′ długości geograficznej wschodniej.

e)   Rejon rzeki Orange (rejon 47.1.5)

Wody leżące między 25o00′ a 30o00′ szerokości geograficznej południowej oraz na wschód od 10o00′ długości geograficznej wschodniej.

f)   Rejon Przylądka Dobrej Nadziei (rejon 47.1.6)

Wody leżące między 30o00′ a 40o00′ szerokości geograficznej południowej oraz między 10o00′ a 20o00′ długości geograficznej wschodniej.

Podobszar Agulhas środkowy (podobszar 47.2)

a)   Rejon środkowy Agulhas (rejon 47.2.1)

Wody leżące na północ od 40o00′ szerokości geograficznej południowej oraz między 20o00′ a 25o00′ długości geograficznej wschodniej.

b)   Rejon wschodni Agulhas (rejon 47.2.2)

Wody leżące na północ od 40o00′ szerokości geograficznej południowej oraz między 25o00′ a 30o00′ długości geograficznej wschodniej.

Podobszar oceaniczny południowy (podobszar 47.3)

Wody leżące między 40o00′ a 50o00′ szerokości geograficznej południowej oraz między 10o00′ a 30o00′ długości geograficznej wschodniej.

Podobszar Tristan da Cunha (podobszar 47.4)

Wody leżące między 20o00′ a 50o00′ szerokości geograficznej południowej oraz między 20o00′ długości geograficznej zachodniej a 10o00′ długości geograficznej wschodniej.

Podobszar Wysp Św. Heleny i Wniebowstąpienia (podobszar 47.5)

Wody leżące między 6o00′ a 20o00′ szerokości geograficznej południowej oraz między 20o00′ długości geograficznej zachodniej a 10o00′ długości geograficznej wschodniej.

ZACHODNI OCEAN INDYJSKI (główny obszar połowowy 51)

Zachodni Ocean Indyjski obejmuje ogólnie:

a)

Morze Czerwone;

b)

Zatokę Adeńską;

c)

zatokę między wybrzeżem Iranu a Półwyspem Arabskim;

d)

Morze Arabskie;

e)

tę część Oceanu Indyjskiego, która obejmuje Kanał Mozambicki, leżącą między południkami 30o00′ a 80o00′ długości geograficznej wschodniej oraz na północ od linii konwergencji antarktycznej, łącznie z wodami wokół Sri Lanki.

Załącznik III E przedstawia granice i podrejony zachodniego Oceanu Indyjskiego (główny obszar połowowy 51).

Zachodni Ocean Indyjski określa się jako posiadający następujące granice:

granica z Morzem Śródziemnym: północne wejście do Kanału Sueskiego,

zachodnia granica morska: linia zaczynająca się na wybrzeżu Afryki na 30o00′ długości geograficznej wschodniej oraz biegnąca w kierunku południowym do 45o00′ szerokości geograficznej południowej,

wschodnia granica morska: loksodroma zaczynająca się na południowo-wschodnim wybrzeżu Indii (przylądek Calimere) oraz biegnąca w kierunku północno-wschodnim do miejsca, w którym styka się z punktem o współrzędnych geograficznych 82o00′ długości geograficznej wschodniej i 11o00′ szerokości geograficznej północnej, następnie biegnąca na wschód do południka 85o00′ długości geograficznej wschodniej, następnie na południe do równoleżnika 3o00′ szerokości geograficznej północnej, następnie na zachód do południka 80o00′ długości geograficznej wschodniej, i dalej na południe do równoleżnika 45o00′ szerokości geograficznej południowej,

południowa granica: linia biegnąca wzdłuż równoleżnika 45o00′ szerokości geograficznej południowej od 30o00′ do 80o00′ długości geograficznej wschodniej.

Zachodni Ocean Indyjski jest podzielony w następujący sposób:

Podobszar Morza Czerwonego (podobszar 51.1)

Granica północna: północne wejście do Kanału Sueskiego.

Granica południowa: loksodroma od granicy między Etiopią a Republiką Dżibuti na wybrzeżu Afryki, poprzez cieśninę Bab-al-Mandab, do granicy między byłą Jemeńską Republiką Arabską a byłą Ludowo-Demokratyczną Republiką Jemenu na Półwyspie Arabskim.

Podobszar Zatoki Perskiej (podobszar 51.2)

Wyjście z Zatoki Perskiej (cieśnina Ormuz) jest zamknięta linią zaczynającą się na północnym krańcu Ra's Musandam i biegnącą na wschód do wybrzeża Iranu.

Podobszar zachodniej części Morza Arabskiego (podobszar 51.3)

Wschodnia i południowa granica są linią biegnącą od granicy Iranu z Pakistanem na wybrzeżu Azji na południe do równoleżnika 20o00′ szerokości geograficznej północnej, następnie na wschód do południka 65o00′ długości geograficznej wschodniej, następnie na południe do równoleżnika 10o00′ szerokości geograficznej północnej, i dalej na zachód do wybrzeża Afryki; pozostałe granice morskie są wspólnymi granicami z podobszarami 51.1 i 51.2 (zob. wyżej).

Podobszar wschodniej części Morza Arabskiego, Lakkadiwów i Sri Lanki (podobszar 51.4)

Granica morska jest linią zaczynającą się na wybrzeżu Azji na granicy Iranu z Pakistanem i biegnącą na południe do równoleżnika 20o00′ szerokości geograficznej północnej, i dalej na wschód do południka 65o00′ długości geograficznej wschodniej, następnie na południe do równoleżnika 10o00′ szerokości geograficznej południowej, następnie na wschód do południka 80o00′ długości geograficznej wschodniej, i dalej na północ do równoleżnika 3o00′ szerokości geograficznej północnej, następnie na wschód do południka 85o00′ długości geograficznej wschodniej, i dalej na północ do równoleżnika 11o00′ szerokości geograficznej północnej, następnie na zachód do południka 82o00′ długości geograficznej wschodniej, i dalej wzdłuż loksodromy w kierunku południowo-zachodnim do południowo-wschodniego wybrzeża Indii (przylądek Calimere).

Podobszar Somalii, Kenii i Tanzanii (podobszar 51.5)

Linia zaczynająca się na wybrzeżu Somalii na 10o00′ szerokości geograficznej północnej, biegnąca na wschód do południka 65o00′ długości geograficznej wschodniej, następnie na południe do równoleżnika 10o00′ szerokości geograficznej południowej, i dalej na zachód do południka 45o00′ długości geograficznej wschodniej, następnie na południe do równoleżnika 10o28′ szerokości geograficznej południowej, i dalej na zachód do wschodnich wybrzeży Afryki między Ras Mwambo (na północy) i Mwambo Village (na południu).

Podobszar Madagaskaru i Kanału Mozambickiego (podobszar 51.6)

Linia zaczynająca się na wybrzeżu wschodnim Afryki między Ras Mwambo (na północy) i Mwambo Village (na południu) na 10o28′ szerokości geograficznej południowej i biegnie na wschód do południka 45o00′ długości geograficznej wschodniej, i dalej na północ do równoleżnika 10o00′ szerokości geograficznej południowej, następnie na wschód do południka 55o00′ długości geograficznej wschodniej, następnie na południe do równoleżnika 30o00′ szerokości geograficznej południowej, i dalej na zachód do południka 40o00′ długości geograficznej wschodniej, następnie na północ do wybrzeża Mozambiku.

Podobszar oceaniczny (zachodni Ocean Indyjski) (podobszar 51.7)

Linia zaczynająca się w punkcie o współrzędnych geograficznych 10o00′ szerokości geograficznej południowej i 55o00′ długości geograficznej wschodniej, biegnąca na wschód do południka 80o00′ długości geograficznej wschodniej, następnie na południe do równoleżnika 45o00′ szerokości geograficznej południowej, i dalej na zachód do południka 40o00′ długości geograficznej wschodniej, następnie na północ do równoleżnika 30o00′ szerokości geograficznej południowej, i dalej na wschód do południka 55o00′ długości geograficznej wschodniej, następnie na północ do pozycji początkowej na równoleżniku 10o00′ szerokości geograficznej południowej.

Podobszar Mozambiku (podobszar 51.8)

Ten podobszar obejmuje wody leżące na północ od równoleżnika 45o00′ szerokości geograficznej południowej oraz między południkami 30o00′ a 40o00′ długości geograficznej wschodniej. Podobszar ten jest podzielony na dwa rejony.

Rejon Marrion-Edward (rejon 51.8.1)

Wody leżące między równoleżnikami 40o00′ a 50o00′ szerokości geograficznej południowej oraz południkami 30o00′ a 40o00′ długości geograficznej wschodniej.

Rejon Zambezi (rejon 51.8.2)

Wody leżące na północ od równoleżnika 40o00′ szerokości geograficznej południowej oraz między południkami 30o00′ a 40o00′ długości geograficznej wschodniej.


ZAŁĄCZNIK III

A: ŚRODKOWO-WSCHODNI ATLANTYK (główny obszar połowowy 34)

Image

B: MORZE ŚRÓDZIEMNE I MORZE CZARNE (główny obszar połowowy 37)

Image

C: POŁUDNIOWO-ZACHODNI ATLANTYK (główny obszar połowowy 41)

Image

D: POŁUDNIOWO-WSCHODNI ATLANTYK (główny obszar połowowy 47)

Image

E: ZACHODNI OCEAN INDYJSKI (główny obszar połowowy 51)

Image


ZAŁĄCZNIK IV

WYKAZ GATUNKÓW, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH NALEŻY PRZEKAZYWAĆ DANE DLA KAŻDEGO GŁÓWNEGO OBSZARU POŁOWOWEGO

Gatunkami wymienionymi poniżej są gatunki, których połowy zarejestrowano w urzędowych statystykach. Państwa członkowskie powinny przekazywać dane odnoszące się do każdego ze zidentyfikowanych gatunków, o ile takie dane są dostępne. Jeśli poszczególne gatunki nie mogą być zidentyfikowane, dane powinny zostać uśrednione oraz przekazane w pozycji zapewniającej najwyższy stopień szczegółowości.

Uwaga:

„n.e.i.”

=

jest skrótem od „gdzie indziej nieokreślone”.

ATLANTYK ŚRODKOWO-WSCHODNI (główny obszar połowowy 34)

Nazwa polska

Trzyliterowy identyfikator

Nazwa naukowa

Nazwa angielska

Węgorz europejski

ELE

Anguilla anguilla

European eel

Alozy (gdzie indziej nieokreślone)

SHZ

Alosa spp.

Shads n.e.i.

Ilisza afrykańska

ILI

Ilisha africana

West African ilisha

Płastugokształtne

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Skarpiowate

LEF

Bothidae

Lefteye flounders

Sola zwyczajna

SOL

Solea solea

Common sole

Kunatka

CET

Dicologlossa cuneata

Wedge (= Senegal) sole

Solowate (gdzie indziej nieokreślone)

SOX

Soleidae

Soles n.e.i.

Ciosankowate(gdzie indziej nieokreślone)

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

Smuklica

MEG

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim

Smuklica (gdzie indziej nieokreślone)

LEZ

Lepidorhombus spp.

Megrims n.e.i.

Widlak biały

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

Bielmik

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= Bib)

Błękitek

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= Poutassou)

Morszczuk europejski

HKE

Merluccius merluccius

European hake

Morszczuk senegalski

HKM

Merluccius senegalensis

Senegalese hake

Morszczuki (gdzie indziej nieokreślone)

HKX

Merluccius spp.

Hakes n.e.i.

Dorszokształtne (gdzie indziej nieokreślone)

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Ariiusowate (zębacze) (gdzie indziej nieokreślone)

CAX

Ariidae

Sea catfishes n.e.i.

Konger

COE

Conger conger

European conger

Kongerowate (gdzie indziej nieokreślone)

COX

Congridae

Congereels n.e.i.

Bekaśnik

SNS

Macroramphosus scolopax

Slender snipefish

Beryksowate

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Piotrosz

JOD

Zeus faber

John dory

Piotrosz amerykański

JOS

Zenopsis conchifer

Silvery John dory

Kaproszowate

BOR

Caproidae

Boar fishes

Okoniokształtne nadnaddenne (gdzie indziej nieokreślone)

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Granik wielki

GPD

Epinephelus marginatus

Dusky grouper

Granik szary

GPW

Epinephelus aeneus

White grouper

Graniki (gdzie indziej nieokreślone)

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Wrakoń

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Strzepielowate (gdzie indziej nieokreślone)

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Labraks centkowany

SPU

Dicentrarchus punctatus

Spotted seabass

Labraks

BSS

Dicentrarchus labrax

Seabass

Latarniki (gdzie indziej nieokreślone)

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

Apogonowate (gdzie indziej nieokreślone)

APO

Apogonidae

Cardinal fishes n.e.i.

Latilusowate

TIS

Branchiostegidae

Tilefishes

Kraśniakowate

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

Lucjany (gdzie indziej nieokreślone)

SNA

Lutjanus spp.

Snappers n.e.i.

Lucjanowate (gdzie indziej nieokreślone)

SNX

Lutjanidae

Snappers, iobfishes, n.e.i.

Parma

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

Luszcz

BGR

Pomadasys incisus

Bastard grunt

Luszcz szary

BUR

Pomadasys jubelini

Sompat grunt

Otoperka

GRB

Brachydeuterus auritus

Bigeye grunt

Luszczowate (gdzie indziej nieokreślone)

GRX

Haemulidae (= Pomedasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Kulbinowate

DRU

Sciaena spp.

Drums

Drum

COB

Umbrina cirrosa

Shi drum (= Corb)

Kulbak czarny

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

Pelin

DRS

Pteroscion peli

Boe drum

Pseudotolithus brachygnatus

CKL

Pseudotolithus brachygnatus

Law croaker

Korwin kapitański

PSS

Pseudotolithus senegalensis

Cassava croaker

Korwin szary

PSE

Pseudotolithus elongatus

Bobo croaker

Korwiny

CKW

Pseudotolithus spp.

West African croakers

Kulbinowate (gdzie indziej nieokreślone)

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Morlesz boga

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (= Blackspot) seabream

Morlesz szkarłatny

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

Morlesz krwisty

SBA

Pagellus acarne

Axillary seabream

Morlesz afrykański

PAR

PagelIus bellottii

Red pandora

Morlesze (gdzie indziej nieokreślone)

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Prażmy (gdzie indziej nieokreślone)

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams, n.e.i.

Kielczak wielkooki

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Kielec właściwy

DEC

Dentex dentex

Common dentex

Kielczak angolański

DEA

Dentex angolensis

Angolan dentex

Kielczak kongijski

DNC

Dentex congoensis

Congo dentex

Kielczanki (gdzie indziej nieokreślone)

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Kantar

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

Oblada

SBS

Oblada melanura

Saddled seabream

Pagrus pręgacz

BSC

Pagrus caeruleostictus

Bluespotted seabream

Pagrus różowy

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Dorada

SBG

Sparus aurata

Gilthead seabream

Pikarele (sparusy, pagrusy) (gdzie indziej nieokreślone)

SBP

Pagrus spp.

Pargo breams, n.e.i.

Bops

BOG

Boops boops

Bogue

Prażmowate (gdzie indziej nieokreślone)

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Pikarele

PIC

Spicara spp.

Picarels

Barweny

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Sułtanka mauretańska

GOA

Pseudopeneus prayensis

West African goatfish

Barwenowate (gdzie indziej nieokreślone)

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

Drepana afrykańska

SIC

Drepane africana

African sicklefish

Szpadelkowate

SPA

Ephippidae

Spadefishes

Okoniowce (gdzie indziej nieokreślone)

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Brotula

BRD

Brotula barbata

Bearded brotula

Pokolcowate

SUR

Acanthuridae

Surgeonfishes

Kurkowate (gdzie indziej nieokreślone)

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

Rogatnicowate

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

Żabnica

MON

Lophius piscatorius

Angler (= Monk)

Żabnicowate (gdzie indziej nieokreślone)

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

Belonowate (gdzie indziej nieokreślone)

BEN

Belonidae

Needlefishes, n.e.i.

Ryby latające (gdzie indziej nieokreślone)

FLY

Exocoetidae

Flying fishes n.e.i.

Barrakudowate

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Loban

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

Wiciak

TGA

Polydactylus quadrifilis

Giant African threadfin

Wiciak brodaty

GAL

Galeoides decadactylus

Lesser African threadfin

Brak nazwy polskiej

PET

Pentanemus quinquarius

Royal threadfin

Wiciakowate (gdzie indziej nieokreślone)

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

Okoniokształtne pelagiczne (gdzie indziej nieokreślone)

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Lufar

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Rachica

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Ostrobok pospolity

HOM

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

Ostrobok (gdzie indziej nieokreślone)

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Ostrobok

SDX

Decapterus spp.

Scads

Karanks

CVJ

Caranx hippos

Crevalle jack

Karanks chropik

HMY

Caranx

False scad

Karanksy (gdzie indziej nieokreślone)

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles n.e.i.

Selena afrykanska

LUK

Selene dorsalis

Lookdown fish

Sierpiki

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

Seriloe (gdzie indziej nieokreślone)

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Amia, lichia

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

Żółcik

BUA

Chloroscombrus chrysurus

Atlantic bumper

Koryfena

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Żuwak fiatola

BLB

Stromateus fiatola

Blue butterfish

Żuwakowate

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silver pomfrets

Albula

BOF

Albula vulpes

Bonefish

Sardynela atlantycka

SAA

Sardinella aurita

Round sardinella

Sardynela maderska

SAE

Sardinella maderensis

Madeiran sardinella

Sardynele

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas

Etmaloza

BOA

Ethmalosa fimbriata

Bonga shad

Sardynka europejska

PIL

Sardina pilchardus

European pilchard (sardine)

Sardela europejska

ANE

Engraulis encrasicolus

European anchovy

Śledziowce (gdzie indziej nieokreślone)

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Pelamida

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Orcyn

BOP

Orcynopsis unicolor

Plain bonito

Waho

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Makrela zachodnioafrykańska

MAW

Scomberomorus tritor

West African Spanish mackerel

Tazar

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Tuńczyk błękitnopłetwy

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Thunnus alalunga

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Tuńczyk żółtopłetwy

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Opastun

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Inne tuńczyki i pokrewne (gdzie indziej nieokreślone)

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Piłowate

SAW

Pristidae

Sawfishes

Żaglica

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Makaira niebieska

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

Marlin atlantycki

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

Żaglicowate

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Włócznik

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Makrelowce (gdzie indziej nieokreślone)

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Pałasz

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Pałasz ogoniasty

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Pałasz czarny

BSF

Aphanopus carbo

Black scabbardfish

Pałaszowate (gdzie indziej nieokreślone)

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes, n.e.i.

Makrela japońska

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Makrela atlantycka

MAC

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Makrele (gdzie indziej nieokreślone)

MAZ

Scomber spp.

„Scomber” mackerels n.e.i.

Makrelowce (gdzie indziej nieokreślone)

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Kosogon

ALV

Alopias vulpinus

Thresher shark

Alopias

BTH

Alopias superciliosus

Bigeye thresher

 

MAK

Isurus spp.

Mako sharks

Rekin błękitny

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Żarłacz jedwabisty

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

Ryba młot

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Głowomłot tropikalny

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

Młotowate (gdzie indziej nieokreślone)

SPY

Sphyrnidae

Hammerhead sharks, etc. n.e.i.

Liksa

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

Rochowate (gdzie indziej nieokreślone)

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes, etc. n.e.i.

Mustelowate

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

Rajokształtne (gdzie indziej nieokreślone)

SRX

Rajiformes

Skates and rays n.e.i.

Spodouste (gdzie indziej nieokreślone)

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, n.e.i.

Kostnoszkieletowe ryby morskie (gdzie indziej nieokreślone)

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Kraby morskie (gdzie indziej nieokreślone)

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Langusta tropikalna (gdzie indziej nieokreślone)

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Langusty (gdzie indziej nieokreślone)

CRW

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

Homarzec

NEP

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Homar europejski

LBE

Homarus gammarus

European lobster

Krewetka

TGS

Melicertus kerathurus

Caramote prawn

Krewetka natalska

SOP

Farfantepenaeus notialis

Southern pink shrimp

Krewetki (gdzie indziej nieokreślone)

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Krewetka głębokowodna

DPS

Parapenaeus longirostris

Deepwater rose shrimp

Krewetka gwinejska

GUS

Parapenaeopsis atlantica

Guinea shrimp

Krewetka edwarda

SSH

Aristaeopsis edwardsiana

Scarlet shrimp

Krewetkowate

PAL

Palaemonidae

Palaemonid shrimps

Dziesięcionogi pływające (gdzie indziej nieokreślone)

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Skorupiaki morskie (gdzie indziej nieokreślone)

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Ślimaki (gdzie indziej nieokreślone)

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Ostrygi (gdzie indziej nieokreślone)

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Omułkowate (gdzie indziej nieokreślone)

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

Głowonogi (gdzie indziej nieokreślone)

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Mątwa pospolita

CTC

Sepia officinalis

Common cuttlefish

Mątwy

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Kalmary loligo (K. pospolite)

SQC

Loligo spp.

Common squids

Ośmiornica pospolita

OCC

Octopus vulgaris

Common octopus

Ośmiornicowate

OCT

Octopodidae

Octopuses

Kalmary (gdzie indziej nieokreślone)

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Mięczaki (morskie) (gdzie indziej nieokreślone)

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Żółwie (morskie) (gdzie indziej nieokreślone)

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.


MORZE ŚRÓDZIEMNE ORAZ MORZE CZARNE (główny obszar połowowy nr 37)

Nazwa polska

Trzyliterowy identyfikator

Nazwa naukowa

Nazwa angielska

Jesiotrowate (gdzie indziej nieokreślone)

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

Węgorz europejski

ELE

Anguilla anguilla

European eel

Parposz czarnomorski

SHC

Alosa immaculata

Pontic shad

Alozy (gdzie indziej nieokreślone)

SHD

Alosa spp.

Shads n.e.i.

Kilka zwyczajna, tiulka, tiulka czarnomorskoazowska

CLA

Clupeonella cultriventris

Azov tyulka

Pleuronectiformes (gdzie indziej nieokreślone)

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Soletka

PLE

Pleuronectes platessa

European plaice

 

FLE

Platichthys flesus

European flounder

Sola, sola zwyczajna

SOL

Solea solea

Common sole

Solowate (gdzie indziej nieokreślone)

SOX

Solea spp.

Soles n.e.i.

Smuklica

MEG

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim

Smuklica czteroplama (gdzie indziej nieokreślone)

LEZ

Lepidorhombus spp.

Megrims n.e.i.

Skarp, turbot

TUR

Psetta maxima

Turbot

Skarp czarnomorski

TUB

Psetta maeotica

Black Sea turbot

Widlak biały

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

Okowiel

POD

Trisopterus minutus

Poor cod

Bielmik

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= Bib)

Błękitek

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= Poutassou)

Witlinek

WHG

Merlangius merlangus

Whiting

Morszczuk wielkooki

HKE

Merluccius merluccius

European hake

Dorszokształtne (gdzie indziej nieokreślone)

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Argentyny (srebrzyki)

ARG

Argentina spp.

Argentines

Sauryda wielkołuska

LIB

Saurida undosquamis

Brushtooth lizardfish

Jaszczurnikowate (gdzie indziej nieokreślone)

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

Konger

COE

Conger conger

European conger

Kongerowate (gdzie indziej nieokreślone)

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

Piotrosz, paszczak

JOD

Zeus faber

John Dory

Okoniokształtne pelagiczne (gdzie indziej nieokreślone)

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Granik wielki

GPD

Epinephelus marginatus

Dusky grouper

Granik szary

GPW

Epinephelus aeneus

White grouper

Graniki (gdzie indziej nieokreślone)

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Wrakoń

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Kabryl

CBR

Serranus cabrilla

Comber

Strzepielowate (gdzie indziej nieokreślone)

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Labraks, moren, moron

BSS

Dicentrarchus labrax

Seabass

Labraksy (morony)

BSE

Dicentrarchus spp.

Seabasses

Parma

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

Kulbiny

DRU

Sciaena spp.

Drums

Drum

COB

Umbrina cirrosa

Shi drum (= Corb)

Kulbin

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

Kulbinowate (gdzie indziej nieokreślone)

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Bogar, morlesz, morlesz bogar

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (= Blackspot) seabream

Morlesz szkarłatny

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

Morlesz krwisty

SBA

Pagellus acarne

Axillary seabream

Morlesze (gdzie indziej nieokreślone)

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Sargus

SWA

Diplodus sargus

White seabream

Prażmy (gdzie indziej nieokreślone)

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams, n.e.i.

Kielczak wielkooki, kielczak

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Kielec właściwy

DEC

Dentex dentex

Common dentex

Kielczaki (gdzie indziej nieokreślone)

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Kantar

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

Oblada

SBS

Oblada melanura

Saddled sea bream

Gowik, pagrus, pagrus różowy

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Dorada

SBG

Sparus auratus

Gilthead seabream

Pikarele (sparusy, pagrusy) (gdzie indziej nieokreślone)

SBP

Pagrus spp.

Pargo breams, n.e.i.

Bops

BOG

Boops boops

Bogue

Morlesz pręgowany

SSB

Lithognathus mormyrus

Sand steenbras

Salpa

SLM

Sarpa salpa

Salema (= Strepie)

Prażmowate (gdzie indziej nieokreślone)

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Pikarel plamisty

BPI

Spicara maena

Blotched picarel

Pikarele

PIC

Spicara spp.

Picarels

Barwena

MUR

Mullus surmuletus

Red mullet

Barbata

MUT

Mullus barbatus

Striped mullet

Barweny

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= red mullets)

Ostrosz drakon, ostrosz

WEG

Trachinus draco

Greater weever

Okoniowce (gdzie indziej nieokreślone)

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Dobijaki, tobiasze

SAN

Ammodytes spp.

Sandeels (= Sandlances)

Chimerowate

SPI

Siganus spp.

Spinefeet (= Rabbitfishes)

Babki

GOB

Gobius spp.

Atlantic gobies

Babkowate (gdzie indziej nieokreślone)

GPA

Gobiidae

Gobies n.e.i.

Skorpenowate (gdzie indziej nieokreślone)

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

Kurek jeżuk

GUN

Trigla lyra

Piper gurnard

Kurkowate (gdzie indziej nieokreślone)

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

Żabnica, nawęd, żabnica nawęd, diabeł morski

MON

Lophius piscatorius

Angler (= Monk)

Żabnicowate (gdzie indziej nieokreślone)

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

Belona pospolita, belona, bocian morski

GAR

Belone belone

Garfish

Barrakudowate

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Cefal, mugil cefal, loban

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

Aterynowate

SIL

Atherinidae

Silversides (Sandsmelts)

Okoniokształtne pelagiczne (gdzie indziej nieokreślone)

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Tassergal, lufar

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Ostrobok pospolity, ostrobok

HOM

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

Ostrobok śródziemnomorski

HMM

Trachurus mediterraneus

Mediterranean horse mackerel

Ostrobok (gdzie indziej nieokreślone)

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Karanksy (gdzie indziej nieokreślone)

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles n.e.i.

Seriola, seriola olbrzymia

AMB

Seriola dumerili

Greater amberjack

Seriloe (gdzie indziej nieokreślone)

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Amia, lichia

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

Ostrobokowate (gdzie indziej nieokreślone)

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Brama

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

Koryfena

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Sardynele (gdzie indziej nieokreślone)

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Sardynka, sardynka europejska

PIL

Sardina pilchardus

European pilchard (= Sardine)

Szprot

SPR

Sprattus sprattus

European sprat

Sardela, sardela europejska, chamsa

ANE

Engraulis encrasicolus

European anchovy

Śledziowce (gdzie indziej nieokreślone)

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Pelamida

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Orcyn

BOP

Orcynopsis unicolor

Plain bonito

Tazar, tuńczyk makrelowy

FRZ

Auxis thazard A. rochei

Frigate and bullet tunas

Tunek, tunek atlantycki

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

Bonito, tuńczyk pasiasty, tuńczyk skoczek

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Tuńczyk, tuńczyk pospolity, tuńczyk zwykły, tuńczyk błękitnopłetwy, tuńczyk niebieskopłetwy, ton, tuńczyk czerwony

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Albakora, tuńczyk biały, tuńczyk albakora, termon, tuńczyk długopłetwy

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Opastun

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Inne tuńczyki i pokrewne (gdzie indziej nieokreślone)

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Żaglica

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Żaglicowate

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Włócznik, ryba miecz

SWO

Xiphias gladius

Swordfishes

Makrelowce (gdzie indziej nieokreślone)

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Kulbin

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Kolias, makrela japońska, makrela kolias

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Makrela, makrela atlantycka

MAC

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Makrele (gdzie indziej nieokreślone)

MAZ

Scomber spp.

Scomber mackerels n.e.i.

Makrelowce (gdzie indziej nieokreślone)

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Długoszpar, żarłacz olbrzymi, rekin gigantyczny, rekin olbrzymi

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

Kosogon

ALV

Alopias vulpinus

Thresher

Ostronos

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Piłogon, pilak

SHO

Galeus melastomus

Blackmouth catshark

Rekin błękitny, żarłacz błękitny, żarłacz ludojad, rekin szary

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Żarłacz brunatny atlantycki

CCP

Carcharhinus plumbeus

Sandbar shark

Rekin młot, głowomłot pospolity, ryba młot

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Głowomłot tropikalny

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

 

QUB

Squalus blainville

Longnose spurdog

Kewaczo, koleń kewaczo

GUP

Centrophorus granulosus

Gulper shark

Liksa

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

Kolczak, kolczak czarny

ETX

Etmopterus spinax

Velvet belly

Raja nabijana, raja ciernista, płaszczka nabijana

RJC

Raja clavata

Thornback ray

Ogończa pastynak, ogończa

JDP

Dasyatis pastinaca

Common stingray

Lamna, żarłacz śledziowy

POR

Lamna nasus

Porbeagle

Rekinki

SCL

Scyliorhinus spp.

Catsharks, nursehound

Mustele

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

Koleń

DGS

Squalus acanthias

Picked (= Spiny) dogfish

Koleniowate (gdzie indziej nieokreślone)

DGX

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

Ryna

AGN

Squatina squatina

Angelshark

Aniołowate, skwatowate

ASK

Squatinidae

Angelsharks, sand devils

 

SHX

Squaliformes

Large sharks n.e.i.

Rochowate

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes

Raje

SKA

Raja spp.

Skates

Rajokształtne (gdzie indziej nieokreślone)

SRX

Rajiformes

Skates and rays n.e.i.

Spodouste (gdzie indziej nieokreślone)

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays and skates etc.

Kostnoszkieletowe ryby morskie (gdzie indziej nieokreślone)

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Kieszeniec

CRE

Cancer pagurus

Edible crab

Raczyniec estuariowy

CMR

Carcinus aestuarii

Mediterranean shore crab

Pająk morski

SCR

Maja squinado

Spinous spider crab

Kraby morskie (gdzie indziej nieokreślone)

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Atlantrop

PSL

Palinurus mauritanicus

Pink spiny lobster

Langusta

SLO

Palinurus elephas

Common spiny lobster

Langusty (gdzie indziej nieokreślone)

CRW

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

Homarzec

NEP

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Homar europejski

LBE

Homarus gammarus

European lobster

Krewetka

TGS

Melicertus kerathurus

Caramote prawn

Krewetka głębokowodna

DPS

Parapenaeus Iongirostris

Deepwater rose shrimp

Krewetka edwarda

SSH

Aristaeopsis edwardsiana

Scarlet shrimp

Krewetka

ARA

Aristeus antennatus

Blue and red shrimp

Krewetka pospolita

CPR

Palaemon serratus

Common prawn

Krewetka pospolita

CSH

Crangon crangon

Common shrimp

Dziesięcionogi pływające (gdzie indziej nieokreślone)

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

 

MTS

Squilla mantis

Mantis squillid

Skorupiaki morskie (gdzie indziej nieokreślone)

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Ślimaki (gdzie indziej nieokreślone)

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Pobrzeżek

PEE

Littorina littorea

Periwinkle

Ostryga jadalna

OYF

Ostrea edulis

European flat oyster

Ostryga

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

Omułek śródziemnomorski

MSM

Mytilus galloprovincialis

Mediterranean mussel

Przegrzebek pospolity (P. św. Jakuba)

SJA

Pecten jacobaeus

Great scallop

Rozkolce

MUE

Murex spp.

Murex

Sercówka jadalna (S. lamarcka)

COC

Cerastoderma edule

Common cockle

Wenus

SVE

Chamelea gallina

Striped Venus

 

CTG

Ruditapes decussatus

Grooved carpetshell

 

CTS

Venerupis pullastra

Carpetshell

 

TPS

Tapes spp.

Carpetshells n.e.i.

Urąbki

DON

Donax spp.

Donax clams

Małże różnozębne

RAZ

Solen spp.

Razor clams

Małże (gdzie indziej nieokreślone)

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Głowonogi (gdzie indziej nieokreślone)

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Mątwa pospolita

CTC

Sepia officinalis

Common cuttlefish

Mątwy

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Kalmary loligo (K. pospolite)

SQC

Loligo spp.

Common squids

Kalmar todarodes

SQE

Todarodes sagittatus

European flying squid

Ośmiornica pospolita

OCC

Octopus vulgaris

Common octopus

Ośmiornica (gdzie indziej nieokreślone)

OCM

Eledone spp.

Horned and musky octopuses n.e.i.

Ośmiornicowate

OCT

Octopodidae

Octopuses

Kalmary (gdzie indziej nieokreślone)

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Mięczaki (morskie) (gdzie indziej nieokreślone)

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Żółwie (morskie) (gdzie indziej nieokreślone)

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.

Brak nazwy polskiej

SSG

Microcosmus sulcatus

Grooved sea-squirt

Jeżowiec skalny

URM

Paracentrotus lividus

Stony sea-urchin

Meduzy

JEL

Rhopilema spp.

Jellyfishes


POŁUDNIOWO–ZACHODNI ATLANTYK (główny obszar połowowy nr 41)

Nazwa polska

Trzyliterowy identyfikator

Nazwa naukowa

Nazwa angielska

Alozy (gdzie indziej nieokreślone)

SHZ

Alosa spp.

Shads n.e.i.

Płastugokształtne (gdzie indziej nieokreślone)

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Poskarpy

BAX

Paralichthys spp.

Bastard halibuts

Ciosankowate (gdzie indziej nieokreślone)

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

Salilota patagońska

SAO

Salilota australis

Tadpole codling

Morowate

MOR

Moridae

Moras

Widlak brazylijski

HKU

Urophycis brasiliensis

Brazilian codling

Błękitek falklandzki, błękitek południowy

POS

Micromesistius australis

Southern blue whiting

Morszczuk argentyński

HKP

Merluccius hubbsi

Argentine hake

Morszczuk falklandzki

HKN

Merluccius australis

Patagonian hake

Morszczukowate (gdzie indziej nieokreślone)

HKX

Merluccius spp.

Hakes n.e.i.

Miruna patagońska, makruronus

GRM

Macruronus magellanicus

Patagonian grenadier

Miruny

GRS

Macruronus spp.

Blue grenadiers

Buławiki

GRV

Macrourus spp.

Grenadiers

Dorszokształtne (gdzie indziej nieokreślone)

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Ariiusowate (gdzie indziej nieokreślone)

CAX

Ariidae

Sea catfishes n.e.i.

Sauryda tumbil

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

Konger argentynski

COS

Conger orbignyanus

Argentine conger

Okoniokształtne nadnaddenne (gdzie indziej nieokreślone)

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Żuchwiaki (gdzie indziej nieokreślone)

ROB

Centropomus spp.

Snooks (= Robalos) n.e.i.

Perki

GPB

Mycteroperca spp.

Brazilian groupers

Granik morio

GPR

Epinephelus mario

Red grouper

Graniki (gdzie indziej nieokreślone)

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Meru brazylijski, strzępiel brazylijski

BSZ

Acanthistius brasilianus

Argentine seabass

Strzepielowate (gdzie indziej nieokreślone)

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Lucjan purpurowy

SNC

Lutjanus purpureus

Southern red snapper

Chryzor

SNY

Ocyurus chrysurus

Yellowtail snapper

Lucjanowate (gdzie indziej nieokreślone)

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

Konodon

BRG

Conodon nobilis

Barred grunt

Luszczowate (gdzie indziej nieokreślone)

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Cynoscion

WKS

Cynoscion striatus

Striped weakfish

Kulbińce (gdzie indziej nieokreślone)

WKX

Cynoscion spp.

Weakfishes n.e.i.

Mikun

CKA

Micropogonias undulatus

Atlantic croaker

Umbryna amerykańska

KGB

Menticirrhus americanus

Southern kingcroaker

Drum argentyński

CKY

Urnbrina canasai

Argentine croaker

Makrodon

WKK

Macrodon ancylodon

King weakfish

Chroma

BDM

Pogonias cromis

Black drum

Kulbinowate (gdzie indziej nieokreślone)

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Prażmy (gdzie indziej nieokreślone)

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams n.e.i.

Kielczaki (gdzie indziej nieokreślone)

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Gowik, pagrus, pagrus różowy

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Prażmowate (gdzie indziej nieokreślone)

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Barwena

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Kastanieta

CTA

Nemadactylus bergi

Castaneta

Okonie piaskowe

SPB

Pinguipes spp.

Brazilian sandperches

Plaskogłów brazylijski

FLA

Percophis brasiliensis

Brazilian flathead

Elegina

BLP

Eleginops maclovinus

Patagonian blennie

Antar patagoński, kłykacz

TOP

Dissostichus eleginoides

Patagonian toothfish

Nototenia żółta

NOG

Gobiotothen gibberifrons

Humped rockcod

Nototenia skwama, skwama

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Grey rockcod

Żółtopiórka

NOT

Patagonotothen brevicauda

Patagonian rockcod

Nototenia falklandzka

PAT

Patagonotothen ramsayi

Cod icefish

Nototeniowate (gdzie indziej nieokreślone)

NOX

Nototheniidae

Antarctic rockcods, noties n.e.i.

Borel, szczekacz

SSI

Chaenocephalus aceratus

Blackfin icefish

Kergulena

ANI

Champsocephalus gunnari

Mackerel icefish

Bielankowate (gdzie indziej nieokreślone)

ICX

Channichthyidae

Icefishes n.e.i.

Okoniowce (gdzie indziej nieokreślone)

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Abadecho, miętus nowozelandzki

CUS

Genypterus blacodes

Pink cusk-eel

Pompilowate (gdzie indziej nieokreślone)

CEN

Centrolophidae

Ruffs, barrelfishes n.e.i.

Sankor, sebdak, sinik

BRF

Helicolenus dactylopterus

Blackbelly rosefish

Skorpenowate (gdzie indziej nieokreślone)

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes n.e.i.

Kurki

SRA

Prionotus spp.

Atlantic searobins

Półdziobiec brazylijski

BAL

Hemiramphus brasiliensis

Ballyhoo halfbeak

Ptaszorowate, ryby latające (gdzie indziej nieokreślone)

FLY

Exocoetidae

Flying fishes n.e.i.

Barrakudowate

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Cefalowate, mugilowate (gdzie indziej nieokreślone)

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Aterynowate

SIL

Atherinidae

Silversides (= Sandsmelts)

Okoniokształtne pelagiczne (gdzie indziej nieokreślone)

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Tassergal, lufar

BLU

Pometomus saltatrix

Bluefish

Ostrobok czarny

JAA

Trachurus picturatus

Blue jack mackerel

Ostrobok (gdzie indziej nieokreślone)

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Karanksy (gdzie indziej nieokreślone)

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

Seriloe (gdzie indziej nieokreślone)

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Parona

PAO

Parona signata

Parona leatherjack

Ostrobokowate (gdzie indziej nieokreślone)

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Koryfena

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Błyszczyki

BTG

Peprilus spp.

Gulf butterfish, harvestfishes

Żuwakowate

BUX

Stromateidae

Butterfishes silver pomfrets

Elops złotawy, oszczer żółtawy, oszczer złotawy

LAD

Elops saurus

Ladyfish

Tarpon

TAR

Megalops atlanticus

Tarpon

Sardynela brazylijska

BSR

Sardinella janeiro

Brazilian sardinella

Sardynele (gdzie indziej nieokreślone)

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Menhaden brazylijski

MHS

Brevoortia aurea

Brazilian menhaden

Menhaden argentyński

MHP

Brevoortia pectinata

Argentine menhaden

Śledzianki

SAS

Harengula spp.

Scaled sardines

Śledź patagoński (śledź falklandzki)

FAS

Sprattus fuegensis

Falkland sprat

Sardela argentyńska

ANA

Engraulis anchoita

Argentine anchoita

Sardelowate (gdzie indziej nieokreślone)

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

Śledziowce (gdzie indziej nieokreślone)

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Pelamida

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Solandra, waho

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Kawala, makrela kawala

KGM

Scomberomorus cavalla

King mackerel

Makrela hiszpańska

SSM

Scomberomorus maculatus

Atlantic Spanish mackerel

Makrele królewskie (gdzie indziej nieokreślone)

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

Tazar, tuńczyk makrelowy

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Tunek

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

Bonito, tuńczyk pasiasty, tuńczyk skoczek

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Tuńczyk, tuńczyk pospolity, tuńczyk zwykły, tuńczyk błękitnopłetwy, tuńczyk niebieskopłetwy, ton, tuńczyk czerwony

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Tuńczyk czarnopłetwy

BLF

Thunnus atlanticus

Blackfin tuna

Albakora, tuńczyk biały, tuńczyk albakora, termon, tuńczyk długopłetwy

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Tuńczyk południowy, takoja

SBF

Thunnus maccoyii

Southern bluefin tuna

Tuńczyk żółtopłetwy, tuńczyk złoty

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Opastun

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Inne tuńczyki i pokrewne (gdzie indziej nieokreślone)

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Żaglica

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Marlin błękitny, makaira błękitna, makaira niebieska

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

Marlin biały, marlin srebrzysty, marlin atlantycki

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

Żaglicowate

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Włócznik, ryba miecz

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Tuńczykowce (gdzie indziej nieokreślone)

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

 

WSM

Thyrsitops lepidopoides

White snake mackerel

Pałasz

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Kolias, makrela japońska, makrela kolias

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Alopias

BTH

Alopias superciliosus

Bigeye thresher

Ostronos

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Rekin błękitny, żarłacz błękitny, żarłacz ludojad, rekin szary

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Żarłacz jedwabisty

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

Żarłacz miedziany

BRO

Carcharhinus brachyurus

Copper shark

Rekin młot, głowomłot pospolity, ryba młot

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Głowomłot tropikalny

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

Rekin szary, żarłacz szary

GAG

Galeorhinus galeus

Tope shark

Koleń

DGS

Squalus acanthias

Picked dogfish

Aniołowate, skwatowate (gdzie indziej nieokreślone)

ASK

Squatinidae

Angel sharks, sand devils n.e.i.

Rocha

GUD

Rhinobatos percellens

Chola guitarfish

Piłowate

SAW

Pristidae

Sawfishes

Hakonosy (gdzie indziej nieokreślone)

CAH

Callorhinchidae

Elephantfishes n.e.i.

Mustel argentyński

SDP

Mustelus schmitti

Patagonian smoothhound

Mustele

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

Żarłacze

LSK

Galeorhinus spp.

Liveroil sharks

Rajokształtne (gdzie indziej nieokreślone)

SRX

Rajiformes

Skates and rays, n.e.i.

Spodouste

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc.

Kostnoszkieletowe ryby morskie (gdzie indziej nieokreślone)

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

 

CRZ

Callinectes danae

Dana swimcrab

 

KCR

Lithodes santolla

Southern kingcrab

 

PAG

Paralomis granulosa

Softshell red crab

Geryons (gdzie indziej nieokreślone)

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

Kraby morskie (gdzie indziej nieokreślone)

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Homar

SLC

Panulirus argus

Caribbean spiny lobster

Langusta tropikalna (gdzie indziej nieokreślone)

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Krewetka

ABS

Penaeus aztecus

Northern brown shrimp

Krewetka

PNB

Penaeus brasiliensis

Redspotted shrimp

Krewetki (gdzie indziej nieokreślone)

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

 

BOB

Xiphopenaeus kroyeri

Atlantic seabob

 

ASH

Artemesia longinaris

Argentine stiletto shrimp

 

LAA

Pleoticus muelleri

Argentine red shrimp

Dziesięcionogi pływające (gdzie indziej nieokreślone)

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Kryl (gdzie indziej nieokreślone)

KRI

Euphausia spp.

Antarctic krill n.e.i.

Skorupiaki morskie (gdzie indziej nieokreślone)

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Ślimaki (gdzie indziej nieokreślone)

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Ostrygi (gdzie indziej nieokreślone)

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

 

MSR

Mytilus platensis

River Plata mussel

 

MSC

Aulacomya ater

Magellan mussel

Przegrzebki (gdzie indziej nieokreślone)

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Urąbki

DON

Donax spp.

Donax clams

Małże (gdzie indziej nieokreślone)

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Mątwy

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Kalmar patagoński

SQP

Loligo gahi

Patagonian squid

Kalmary loligo (kalmary pospolite)

SQC

Loligo spp.

Common squids

Kalmar illeks

SQA

Illex argentinus

Argentine shortfin squid

 

SQS

Martialia hyadesii

Sevenstar flying squid

Ośmiornicowate

OCT

Octopodidae

Octopuses

Kalmary (gdzie indziej nieokreślone)

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Mięczaki (morskie) (gdzie indziej nieokreślone)

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Żółwie (morskie) (gdzie indziej nieokreślone)

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.


POŁUDNIOWO-WSCHODNI ATLANTYK (główny obszar połowowy nr 47)

Nazwa polska

Trzyliterowy identyfikator

Nazwa naukowa

Nazwa angielska

Płastugokształtne (gdzie indziej nieokreślone)

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Sola południowoafrykańska

SOW

Austroglossus microlepis

West coast sole

Pektorynka

SOE

Austroglossus pectoralis

Mud sole

Solowate Atlantyku Połud.-Wschod. (gdzie indziej nieokreślone)

SOA

Austroglossus spp.

Southeast Atlantic soles n.e.i.

Ciosankowate (gdzie indziej nieokreślone)

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

Morszczuk angolański

HKB

Merluccius polli

Benguela hake

Morszczuk kapski, morszczuk przylądkowy

HKK

Merluccius capensis

Shallow-water Cape hake

Morszczuk głębokowodny

HKO

Merluccius paradoxus

Deepwater Cape hake

Morszczuk kapski (morszczuk głębokowodny)

HKC

Merluccius capensis, M. paradoxus

Cape hakes

Morszczukowate

HKZ

Merlucciidae

Merluccid hakes

Dorszokształtne (gdzie indziej nieokreślone)

GAD

Gadiformes

Gadiforms n.e.i.

Przeźreniowate

HAF

Sternoptychidae

Hatchetfishes

Świetliki (gdzie indziej nieokreślone)

MAU

Maurolicus spp.

Lightfishes n.e.i.

Mauryk

MAV

Maurolicus muelleri

Silver lightfish

Zielonookowate

GRE

Chlorophthalmidae

Greeneyes

Sumik kapski

GAT

Galeichthyes feliceps

White barbel

Arius wąskousty

SMC

Arius heudeloti

Smoothmouth sea catfish

Ariiusowate (zębacze) (gdzie indziej nieokreślone)

CAX

Ariidae

Sea catfishes n.e.i.

Sauryda tumbil

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

Jaszczurnikowate (gdzie indziej nieokreślone)

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

Kongerowate (gdzie indziej nieokreślone)

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

Bekaśnik

SNS

Macroramphosus scolopax

Slender snipefish

Bekaonikowate

SNI

Macroramphosidae

Snipefishes

Beryksowate

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Beryksowate (gdzie indziej nieokreślone)

BRX

Berycidae

Alfonsinos n.e.i.

Piotrosz, paszczak

JOD

Zeus faber

John Dory

Zenops, piotrosz amerykański

JOS

Zenopsis conchifer

Silvery John Dory

Piotroszowate (gdzie indziej nieokreślone)

ZEX

Zeidae

Dories n.e.i.

Kaproszowate

BOR

Caproidae

Boarfishes

Kaprosz

BOC

Capros aper

Boarfish

Okoniokształtne nadnaddenne (gdzie indziej nieokreślone)

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Graniki (gdzie indziej nieokreślone)

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Wrakoń

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Strzepielowate (gdzie indziej nieokreślone)

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Latarniki (gdzie indziej nieokreślone)

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

Latarnikowate

PRI

Priacanthidae

Bigeyes, glasseyes, bulleyes

Apogonowate (gdzie indziej nieokreślone)

APO

Apogonidae

Cardinalfishes n.e.i.

Skalnikowate

ACR

Acropomatidae

Glow-bellies, splitfins

Apogon japoński

SYN

Synagrops japonicus

Blackmouth splitfin

Apogony (gdzie indziej nieokreślone)

SYS

Synagrops spp.

Splitfins n.e.i.

Kraśniak, kraśniak koralowy

EMM

Emmelichthys nitidus

Cape bonnetmouth

Kraśnikowate

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

Lucjanowate (gdzie indziej nieokreślone)

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

Niteczniki

THB

Nemipterus spp.

Threadfin breams

Nitecznikowate

THD

Nemipteridae

Threadfin, monocle, dwarf breams

Otoperka

GRB

Brachydeuterus auritus

Bigeye grunt

Parma

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

Luszcz szary

BUR

Pomadasys jubelini

Sompat grunt

Luszczowate (gdzie indziej nieokreślone)

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Kulbin południowy

KOB

Argyrosomus hololepidotus

Southern meagre (= kob)

Kulbiniec złotousty, gelbek

AWE

Atractoscion aequidens

Geelbek croaker

Otol różowy

LKR

Otolithes ruber

Tigertooth croaker

Korwiny

CKW

Pseudotolithus spp.

West African croakers

Kulbinowate (gdzie indziej nieokreślone)

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Drum kanaryjski

UCA

Umbrina canariensis

Canary drum (= baardman)

Kulbińce (gdzie indziej nieokreślone)

WKX

Cynoscion spp.

Weakfishes n.e.i.

Morlesz natalski

TJO

Pagellus natalensis

Natal pandora

Prażmowate (gdzie indziej nieokreślone)

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams n.e.i.

Morlesze (gdzie indziej nieokreślone)

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Zebryle (gdzie indziej nieokreślone)

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams n.e.i.

Kielczak wielkooki, kielczak

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Kielczak angolański

DEA

Dentex angolensis

Angolan dentex

Kielczak kanaryjski

DEN

Dentex canariensis

Canary dentex

Kielczaki (gdzie indziej nieokreślone)

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Kantar

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

Kapnar

SLF

Argyrozona argyrozona

Carpenter seabream

Prażma

SLD

Cheimerius nufar

Santer seabream

Petrak

RER

Petrus rupestris

Red steenbras

Pangafer

PGA

Pterogymnus laniarius

Panga seabream

Pagrus pręgowaty

WSN

Rhabdosargus globiceps

White stumpnose

Pikarele (sparusy, pagrusy) (gdzie indziej nieokreślone)

SBP

Pagrus spp.

Pargo breams n.e.i.

Bops

BOG

Boops boops

Bogue

Pagrusy (dagarele) (gdzie indziej nieokreślone)

RSX

Chrysoblephus spp.

Stumpnose, dageraadbreams, n.e.i.

Morlesz przylądkowy (morlesz srebrzysty)

SNW

Lithognathus lithognathus

Whitesteenbras

Morlesze z rodziny Lithognathus (gdzie indziej nieokreślone)

STW

Lithognathus spp.

Steenbrasses, n.e.i.

Morlesz pręgowany

SSB

Lithognathus mormyrus

Sand steenbras

Kantary

CPP

Pachymetopon spp.

Copper breams

Salpa

SLM

Sarpa salpa

Salema (= Strepie)

Pagrusy (kielczaki) (gdzie indziej nieokreślone)

PLY

Polysteganus spp.

Polystegan seabreams n.e.i.

Pagrus natalski

SCM

Polysteganus praeorbitalis

Scotsman seabream

Pagrus zachodnioafrykański

SEV

Polysteganus undulosus

Seventyfour seabream

Pagrus błękitny

SBU

Polysteganus coeruleopunctatus

Blueskin seabream

Prażmowate (gdzie indziej nieokreślone)

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Pikarele

PIC

Spicara spp.

Picarels

Barwenowate (gdzie indziej nieokreślone)

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

Barweny

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Galjonowate (gdzie indziej nieokreślone)

COT

Dichistiidae

Galjoens n.e.i.

Dambra

GAJ

Dichistius capensis

Galjoen

Szpadelkowate

SPA

Ephippidae

Spadefishes

Drepana afrykańska

SIC

Drepane africana

African sicklefish

Wyślizgowate (gdzie indziej nieokreślone)

OPH

Ophidiidae

Cuskeels, brotulas n.e.i.

Miętus królewski, miętusiak, miętus kapski

KCP

Genypterus capensis

Kingclip

Babkowate (gdzie indziej nieokreślone)

GPA

Gobiidae

Gobies n.e.i.

Karmazyn przylądkowy

REC

Sebastes capensis

Cape redfish

Sebdaki (gdzie indziej nieokreślone)

ROK

Helicolenus spp.

Rosefishes n.e.i.

Sankor, sebdak, sinik

BRF

Helicolenus dactylopterus

Blackbelly rosefish

Skorpenowate (gdzie indziej nieokreślone)

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

Skorpenowate

GUN

Trigla lyra

Piper gurnard

Kurek przylądkowy

GUC

Chelidonichthys capensis

Cape gurnard

Kurkowate (gdzie indziej nieokreślone)

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

Kurki

GUY

Trigla spp.

Gurnards

Rogatnicowate

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

Żabnica zachodnioafrykańska

MOK

Lophius upsicephalus

Cape monk

Żabnicowate (gdzie indziej nieokreślone)

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

Świetlik Hektora

LAN

Lampanyctodes hectoris

Lanternfish

Świetlikowate

LXX

Myctophidae

Lanternfishes

Belonowate (gdzie indziej nieokreślone)

BEN

Belonidae

Needlefishes n.e.i.

Tyrusy (tylozury)

NED

Tylosuru spp.

Needlefishes

Makreloszowate (gdzie indziej nieokreślone)

SAX

Scomberesocidae

Sauries n.e.i.

Makrelosz

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

Barrakudy

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Barrakudowate

BAZ

Sphyraenidae

Barracudas

Cefalowate, mugilowate (gdzie indziej nieokreślone)

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Wiciakowate (gdzie indziej nieokreślone)

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

Wiciak brodaty

GAL

Galeoides decadactylus

Lesser African threadfin

Okoniokształtne pelagiczne (gdzie indziej nieokreślone)

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Tassergal, lufar

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Tasergalowate (gdzie indziej nieokreślone)

POT

Pomatomidae

Bluefishes n.e.i.

Rachica

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Rachicowate (gdzie indziej nieokreślone)

CBX

Rachycentridae

Cobias n.e.i.

Ostrobok przylądkowy

HMC

Trachurus capensis

Cape horse mackerel

Ostrobok afrykański

HMZ

Trachurus trecae

Cunene horse mackerel

Ostrobok (gdzie indziej nieokreślone)

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Trzogony

SDX

Decapterus spp.

Scads

Karanks, karanks atlantycki

CVJ

Caranx hippos

Crevalle jack

Karanks chropik

HMY

Caranx rhonchus

False scad

Karanksy (gdzie indziej nieokreślone)

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

Selena afrykańska

LUK

Selene dorsalis

Lookdown fish

Sierpiki

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

Seriolanda, seriela, seriola lalanda

YTC

Seriola lalandi

Yellowtail amberjack

Seriloe (gdzie indziej nieokreślone)

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Amia, lichia

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

Żółcik

BUA

Chloroscombrus chrysurus

Atlantic bumper

Ostrobokowate (gdzie indziej nieokreślone)

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Bramowane (gdzie indziej nieokreślone)

BRZ

Bramidae

Pomfrets, ocean breams n.e.i.

Brama

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

Koryfena

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Koryfenowate (gdzie indziej nieokreślone)

DOX

Coryphaenidae

Dolphinfishes n.e.i.

Żuwak, żuwak fiatola

BLB

Stromateus fiatola

Blue butterfish

Żuwakowate

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silverpomfrets

Albulowate

ALU

Albulidae

Bonefishes

Belotka

BNF

Pterothrissus belloci

Longfin bonefish

Sardynela atlantycka, sardynela

SAA

Sardinella aurita

Round sardinella

Sardynela maderska, eba, sagran

SAE

Sardinella maderensis

Madeiran sardinella

Sardynka, sardynka południowoafrykańska, sardynops

PIA

Sardinops ocellatus

Southern African pilchard

Śledź obły białogłowy

WRR

Etrumeus whiteheadi

Whitehead's round herring

Sardela kapska

ANC

Engraulis capensis

Southern African anchovy

Sardelowate (gdzie indziej nieokreślone)

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

Śledziowate (gdzie indziej nieokreślone)

CLP

Clupeidae

Herrings, sardines n.e.i.

Sardynele (gdzie indziej nieokreślone)

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Śledziowce (gdzie indziej nieokreślone)

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Pelamida

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Solandra, waho

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Tazar, tuńczyk makrelowy

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

Tazar (tazar marun)

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Makrela indyjska, makrela czarnotka

COM

Scomberomorus commerson

Narrow-barred Spanish mackerel

Makrela kawala

SSM

Scomberomorus maculatus

King mackerel

Makrela zachodnioafrykańska

MAW

Scomberomorus tritor

West African Spanish mackerel

Makrela kanadi

KAK

Scomberomorus plurilineatus

Kanadi kingfish

Makrele królewskie (gdzie indziej nieokreślone)

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

Tunek, tunek atlantycki

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

Tunek wschodni

KAW

Euthynnus affinis

Kawakawa

Bonito, tuńczyk pasiasty, tuńczyk skoczek

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Tuńczyk, tuńczyk pospolity, tuńczyk zwykły, tuńczyk błękitnopłetwy, tuńczyk niebieskopłetwy, ton, tuńczyk czerwony

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Albakora, tuńczyk biały, tuńczyk albakora, Germon, tuńczyk długopłetwy

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Tuńczyk błękitny (południowy)

SBF

Thunnus maccoyji

Southern bluefin tuna

Tuńczyk żółtopłetwy, tuńczyk złoty

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Opastun

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Żaglica

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Marlin błękitny, makaira błękitna, makaira niebieska

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

Marlin czarny, makaira czarna

BLM

Makaira indica

Black marlin

Marlin biały, marlin srebrzysty, marlin atlantycki

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

Żaglicowate

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Włócznik, ryba miecz

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Włócznikowate

XIP

Xiphiidae

Swordfishes

Makrelowce (gdzie indziej nieokreślone)

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Gempylowate (gdzie indziej nieokreślone)

GEP

Gempylidae

Snake mackerels, escolars n.e.i.

Ratun, atun, snek, tyrzytes

SNK

Thyrsites atun

Snoek

Pałasz

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Pałaszowate (gdzie indziej nieokreślone)

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes n.e.i.

Pałasz ogoniasty

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Kolias, makrela japońska, makrela kolias

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Makrelowate (gdzie indziej nieokreślone)

MAX

Scombridae

Mackerels n.e.i.

Makrelowce (gdzie indziej nieokreślone)

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Ostronos

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

 

 

 

 

Rekin młot, głowomłot pospolity, ryba młot

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Mustele (gdzie indziej nieokreślone)

SDV

Mustelus spp.

Smooth-hounds n.e.i.

Rekin szary, żarłacz szary

GAG

Galeorhinus galeus

Tope shark

Aniołowate, skwatowate (gdzie indziej nieokreślone)

ASK

Squatinidae

Angel sharks, sand devils n.e.i.

Raje (gdzie indziej nieokreślone)

SKA

Raja spp.

Raja rays n.e.i.

Rajokształtne (gdzie indziej nieokreślone)

SRX

Rajiformes

Rays, stingrays, mantas n.e.i.

Hakonos

CHM

Callorhinchus capensis

Cape elephantfish

Spodouste (gdzie indziej nieokreślone)

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc. n.e.i.

Lamnowate

MSK

Lamnidae

Mackerel sharks, porbeagles

Rekinkowate

SYX

Scyliorhinidae

Catsharks

Żarłaczowate

RSK

Cercharhinidae

Requiem sharks

Młotowate

SPY

Sphyrnidae

Bonnethead, hammerhead sharks

Mustel siwy, siwosz, rekin siwosz

SMD

Mustelus mustelus

Smoothhound

Koleniowate (gdzie indziej nieokreślone)

DGX

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

Koleń

DGS

Squalus acanthias

Picked (= Spiny) dogfish

Koleń wielkooki

DOP

Squalus megalops

Shortnose dogfish

Rochowate

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes

Piłowate

SAW

Pristidae

Sawfishes

Rajowate (gdzie indziej nieokreślone)

RAJ

Rajidae

Skates n.e.i.

Raje

SKA

Raja spp.

Skates

Ogończowate

STT

Dasyaididae (= Trygonidae)

Stingrays, butterfly rays

Orleniowate

EAG

Myliobatidae

Eagle rays

Mantowate

MAN

Mobulidae

Mantas

Drętwowate

TOD

Torpedinidae

Torpedo (= Electric) rays

Hakonosowate (gdzie indziej nieokreślone)

CAH

Callorhinchidae

Elephantfishes n.e.i.

Płaszczki (gdzie indziej nieokreślone)

BAI

Batoidimorpha (Hypotremata)

Rays, skates, mantas n.e.i.

Rekiny (gdzie indziej nieokreślone)

SKH

Selachimorpha (Pleurotremata)

Various sharks n.e.i.

Spodouste

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates etc.

Ryby chrzęstnoszkieletowe (gdzie indziej nieokreślone)

CAR

Chondrichthyes

Cartilaginous fishes n.e.i.

Zrosłogłowe (gdzie indziej nieokreślone)

HOL

Chimaeriformes

Chimaeras n.e.i.

Kostnoszkieletowe ryby morskie (gdzie indziej nieokreślone)

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Kieszeniec

CRE

Cancer pagurus

Edible crab

 

CAD

Cancridae

Jonah crabs, rock crabs

 

SWM

Portunidae

Swimming crabs n.e.i.

 

KCX

Lithodidae

King crabs n.e.i.

 

KCR

Lithodes santolla

Southern king crabs

 

KCA

Lithodes ferox

King crab

 

CGE

Chaceon maritae

West African geryon

Geryons (gdzie indziej nieokreślone)

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

 

GEY

Geryonidae

Deep-sea crabs, geryons

Kraby morskie (gdzie indziej nieokreślone)

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Langusta tropikalna (gdzie indziej nieokreślone)

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

 

LOY

Panulirus regius

Royal spiny lobster

 

LOK

Panulirus homarus

Scalloped spiny lobster

 

LBC

Jasus lalandii

Cape rock lobster

 

LBT

Jasus tristani

Tristan da Cunha rock lobster

 

SLN

Palinurus delagoae

Natal spiny lobster

 

SLS

Palinurus gilchristi

South coast spiny lobster

Langustowate (gdzie indziej nieokreślone)

VLO

Palinuridae

Spiny lobsters n.e.i.

 

LOS

Scyllaridae

Slipper lobsters

 

NES

Nephropsis stewarti

Indian Ocean lobsterette

 

NEX

Nephropidae

True lobsters, lobsterettes

Krewetka

TGS

Melicertus kerathurus

Caramote prawn

 

PNI

Penaeus indicus

Indian white prawn

Krewetka natalska

SOP

Penaeus notiatis

Southern pink shrimp

Krewetki (gdzie indziej nieokreślone)

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Krewetka głębokowodna

DPS

Parapenaeus longirostris

Deepwater rose shrimp

 

PEZ

Penaeidae

Penaeid shrimps

 

ARV

Aristeus varidens

Striped red shrimp

 

ARI

Aristeidae

Aristeid shrimps

Krewetka pospolita

CPR

Palaemon serratus

Common prawn

 

SOZ

Solenoceridae

Solenocerid shrimps

 

KNI

Haliporoides spp.

Knife shrimps

 

KNS

Haliporoides triarthrus

Knife shrimp

 

JAQ

Haliporoides sibogae

Jack-knife shrimp

Dziesięcionogi pływające (gdzie indziej nieokreślone)

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Skorupiaki morskie (gdzie indziej nieokreślone)

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Ślimak z rodz. Ucho morskie (gdzie indziej nieokreślone)

ABP

Haliotis midae

Perlemoen abalone

 

GIW

Turbo sarmaticus

Giant periwinkle

Ostrygi (gdzie indziej nieokreślone)

OYX

Ostrea spp.

Flat oysters n.e.i.

 

ODE

Ostrea denticulata

Denticulate rock oyster

 

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

Ostrygi (gdzie indziej nieokreślone)

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

 

MSL

Perna perna

Rock mussel

Omułkowate (gdzie indziej nieokreślone)

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

Przegrzebek

PSU

Pecten sulcicostatus

Przegrzebki (gdzie indziej nieokreślone)

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

 

MAG

Mactra glabrata

Smooth mactra

 

MAT

Mactridae

Mactra surf clams

Wenus

CLV

Veneridae

Venus clams

Zreńka piaskowa

DOR

Dosinia orbignyi

Urąbki

DON

Donax spp.

Donax clams

Małż

RAC

Solen capensis

Cape razor clams

 

SOI

Solenidae

Razor clams, knife clams

Małże (gdzie indziej nieokreślone)

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Mątwy

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

 

CHO

Loligo reynaudisagittatus

Chokker squid

Kalmar angolański

SQG

Todarodes angolensis

Angolan flying squid

Kalmary loligo (kalmary pospolite)

SQC

Loligo spp.

Common squids

Ośmiornicowate

OCT

Octopodidae

Octopuses

Kalmary (gdzie indziej nieokreślone)

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Mięczaki (morskie) (gdzie indziej nieokreślone)

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

 

SEK

Arctocephalus pusillus

South African fur seal

 

SSR

Pyura stolonifera

Red bait

Jeżowiec (gdzie indziej nieokreślone)

URR

Parechinus angulosus

Strzykwy (gdzie indziej nieokreślone)

CUX

Holothuroidea

Sea-cucumbers n.e.i.

Bezkręgowce morskie (gdzie indziej nieokreślone)

INV

Invertebrata

Aquatic invertebrates n.e.i.


ZACHODNI OCEAN INDYJSKI (główny obszar połowowy nr 51)

Nazwa polska

Trzyliterowy identyfikator

Nazwa naukowa

Nazwa angielska

Hilza kele

HIX

Hilsa kelee

Kelee shad

Ilisza indyjska

HIL

Tenualosa ilisha

Hilsa shad

Chanos

MIL

Chanos chanos

Milkfish

Lates

GIP

Lates calcarifer

Giant seaperch (= Barramundi)

Płastugokształtne (gdzie indziej nieokreślone)

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Jęzor indyjski

HAI

Psettodes erumei

Indian halibut

Ciosankowate (gdzie indziej nieokreślone)

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

Bregmaceron pospolity

UNC

Bregmaceros mcclellandi

Unicorn cod

Dorszokształtne (gdzie indziej nieokreślone)

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Harpadon (Bombajka)

BUC

Harpadon nehereus

Bombay duck

Ariiusowate (Zębacze) (gdzie indziej nieokreślone)

CAX

Ariidae

Seacatfishes n.e.i.

Sauryda tumbil

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

Sauryda wielkołuska

LIB

Saurida undosquamis

Brushtooth lizardfish

Jaszczurnikowate (gdzie indziej nieokreślone)

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

Mureny (gdzie indziej nieokreślone)

PCX

Muraenesox spp.

Pike congers n.e.i.

Kongerowate (gdzie indziej nieokreślone)

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

Beryksy

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Piotrosz japoński

JOD

Zeus faber

Japanese John Dory

Okoniokształtne pelagiczne (gdzie indziej nieokreślone)

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Graniki (gdzie indziej nieokreślone)

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Strzępielowate (gdzie indziej nieokreślone)

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Latarniki (gdzie indziej nieokreślone)

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

Sylagusowate

WHS

Sillaginidae

Sillago whitings

Mlecznik

TRF

Lactarius lactarius

False trevally

Kraśnikowate

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

Gambra

RES

Lutjanus argentimaculatus

Mangrove red snapper

Lucjany (gdzie indziej nieokreślone)

SNA

Lutjanus spp.

Snappers n.e.i.

Lucjanowate (gdzie indziej nieokreślone)

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

Niteczniki

THB

Nemipterus spp.

Threadfin breams

Nitecznikowate

THD

Nemipteridae

Threadfin, monocle dwarf breams

Mydliczkowate (gdzie indziej nieokreślone)

POY

Leiognathus

Ponyfishes (= Slipmouths) n.e.i.

Luszczowate (gdzie indziej nieokreślone)

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Kulbin południowy

KOB

Argyrosomus hololepidotus

Southern meagre (= Kob)

Kulbiniec złotousty

AWE

Atractoscion aequidens

Geelbek croaker

Kulbinowate (gdzie indziej nieokreślone)

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Letrowate

EMP

Lethrinidae

Emperors (Scavengers)

Morlesze (gdzie indziej nieokreślone)

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Kielczaki (gdzie indziej nieokreślone)

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Argyrus kolczasty

KBR

Argyrops spinifer

King soldier bream

Brak nazwy polskiej

SLD

Cheimerius nufar

Santer seabream

Petrak

RER

Petrus rupestris

Red steenbras

Pagrusy (dagarele) (gdzie indziej nieokreślone)

RSX

Chrysoblephus spp.

Stumpnose, dageraad breams, n.e.i.

Prażmowate (gdzie indziej nieokreślone)

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Barweny

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Sułtanki

GOX

Upeneus spp.

Goatfishes

Barwenowate (gdzie indziej nieokreślone)

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

Drepana

SPS

Drepane punctata

Spotted sicklefish

Wargaczowate

WRA

Labridae

Wrasses, hogfishes, etc.

Geresy

MOJ

Gerres spp.

Mojarras (= Silver-biddies)

Okoniowce (gdzie indziej nieokreślone)

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Sygany

SPI

Siganus spp.

Spinefeet (= Rabbitfishes)

Skorpenowate (gdzie indziej nieokreślone)

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

Płaskogłowowate

FLH

Platycephalidae

Flatheads

Rogatnicowate

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

Świetlikowate

LXX

Myctophidae

Lanternfishes

Tyrusy (tylozury)

NED

Tylosurus spp.

Needlefishes

Półdziobce (gdzie indziej nieokreślone)

HAX

Hemiramphus spp.

Halfbeaks n.e.i.

Ptaszorowate (gdzie indziej nieokreślone)

FLY

Exocoetidae

Flyingfishes n.e.i.

Barrakudy

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Cefal (mugil cefal, loban)

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

Cefalowate (gdzie indziej nieokreślone)

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Wiciak wielki

FOT

Eleutheronema tetradactylum

Fourfinger threadfin

Wiciakowate (gdzie indziej nieokreślone)

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

Okoniokształtne pelagiczne (gdzie indziej nieokreślone)

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Tasergal

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Rachica

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Rachicowate (gdzie indziej nieokreślone)

CBX

Rachycentridae

Cobias, n.e.i.

Ostroboki (gdzie indziej nieokreślone)

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Trzogon indyjski

RUS

Decapterus russelli

Indian scad

Trzogony

SDX

Decapterus spp.

Scads

Karanksy (gdzie indziej nieokreślone)

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

Sierpiki

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

Seriola lalanda

YTC

Seriola lalandi

Yellowtail amberjack

Seriloe (gdzie indziej nieokreślone)

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Elagata

RRU

Elagatis bipinnulata

Rainbow runner

Złotawka

GLT

Gnathanodon speciosus

Golden trevally

Panga

HAS

Megalaspis cordyla

Torpedo scad

Talangi

QUE

Scomberoides (= Chorinemus) spp.

Queenfishes

Selar wielkooki

BIS

Selar crumenophthalmus

Bigeye scad

Brak nazwy polskiej

TRY

Selaroides leptolepis

Yellowstripe scad

Ostrobokowate (gdzie indziej nieokreślone)

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Brak nazwy polskiej

POB

Parastromateus niger

Black pomfret

Koryfena

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Błyszczyk srebrzysty

SIP

Pampus argenteus

Silver pomfret

Żuwakowate

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silver pomfrets

Sardynela złotopaska

SAG

Sardinella gibbosa

Goldstripe sardinella

Sardynela oleista

IOS

Sardinella longiceps

Indian oil sardine

Sardynele (gdzie indziej nieokreślone)

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Sardynka południowoafrykańska

PIA

Sardinops ocellatus

Southern African pilchard

Śledź obły (śledź okrągły)

RRH

Etrumeus teres

Redeye round herring

Sardeliny

STO

Stolephorus spp.

Stolephorus anchovies

Sardelowate (gdzie indziej nieokreślone)

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

Śledziowce (gdzie indziej nieokreślone)

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Dorab

DOB

Chirocentrus dorab

Dorab wolf-herring

Doraby

DOS

Chirocentrus spp.

Wolf-herrings

Solandra

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Makrela komerson

COM

Scomberomorus commerson

Narrow-barred Spanish mackerel

Makrela indyjska

GUT

Scomberomorus guttatus

Indo-Pacific king mackerel

Makrela smugowa

STS

Scomberomorus lineolatus

Streaked seerfish

Makrele królewskie (gdzie indziej nieokreślone)

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

Tazar (tazar marun)

FRZ

Auxis thazard, A rochei

Frigate and bullet tunas

Tunek wschodni

KAW

Euthynnus affinis

Kawakawa

Tuńczyk pasiasty

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Tuńczyk tengol

LOT

Thunnus tonggol

Longtail tuna

Tuńczyk biały

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Tuńczyk błękitny (południowy)

SBF

Thunnus maccoyii

Southern bluefin tuna

Tuńczyk żółtopłetwy

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Opastun

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Żaglica pacyficzna

SFA

Istiophorus platypterus

Indo-Pacific sailfish

Marlin smugowy

BLZ

Makaira mazara

Indo-Pacific blue marlin

Marlin czarny

BLM

Makaira indica

Black marlin

Marlin pasiasty

MLS

Tetrapturus audax

Striped marlin

Żaglicowate

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Tuńczykowce (gdzie indziej nieokreślone)

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Atun

SNK

Thyrsites atun

Snoek

Pałasz

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Pałasz ogoniasty

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Pałaszowate (gdzie indziej nieokreślone)

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes, n.e.i.

Makrela kolias

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Kanagurta

RAG

Rastrelliger kanagurta

Indian mackerel

Kanagurty (gdzie indziej nieokreślone)

RAX

Rastrelliger spp.

Indian mackerels n.e.i.

Makrelowce (gdzie indziej nieokreślone)

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Włócznik

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Ostronos

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Rekin błękitny

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Żarłacz białopłetwy

OCS

Carcharhinus longimanus

Oceanic whitetip shark

 

CCQ

Carcharhinus sorrah

Spot-tail shark

Żarłacz ciemnoskóry, Rekin brązowy

DUS

Carcharhinus obscurus

Dusky shark

Żarłacz jedwabisty

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

 

RHA

Rhizoprionodon acutus

Milk shark

Żarłaczowate (gdzie indziej nieokreślone)

RSK

Carcharhinidae

Requiem sharks n.e.i.

Młotowate (gdzie indziej nieokreślone)

SPY

Sphyrnidae

Hammerhead sharks, etc. n.e.i.

Rochowate (gdzie indziej nieokreślone)

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes, etc. n.e.i.

Piłowate

SAW

Pristidae

Sawfishes

Płaszczkokształtne (gdzie indziej nieokreślone)

SRX

Rajiformes

Rays, stingrays, mantas n.e.i.

Spodouste (gdzie indziej nieokreślone)

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc. n.e.i.

Kostnoszkieletowe ryby morskie (gdzie indziej nieokreślone)

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Kraby pełnomorskie

CRS

Portunus spp.

Swimcrabs

Krab błotny

MUD

Scylla serrata

Mud crab

Geryons (gdzie indziej nieokreślone)

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

Kraby morskie (gdzie indziej nieokreślone)

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Langusta tropikalna (gdzie indziej nieokreślone)

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Langusta natalska

SLN

Palinurus delagoae

Natal spiny lobster

 

LOS

Scyllaridae

Slipper lobsters

 

NEA

Metanephrops andamanicus

Andaman lobster

 

GIT

Penaeus monodon

Giant tiger prawn

Brak nazwy polskiej

TIP

Penaeus semisulcatus

Green tiger prawn

Brak nazwy polskiej

PNI

Penaeus indicus

Indian white prawn

Krewetki (gdzie indziej nieokreślone)

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Brak nazwy polskiej

KNS

Haliporoides triarthrus

Knife shrimp

Brak nazwy polskiej

JAQ

Haliporoides sibogae

Jack-knife shrimp

Brak nazwy polskiej

KNI

Haliporoides spp.

Knife shrimps

Dziesięcionogi pływające (gdzie indziej nieokreślone)

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Skorupiaki morskie (gdzie indziej nieokreślone)

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Ślimaki z rodz. Uszy morskie

ABX

Haliotis spp.

Abalones n.e.i.

Brak nazwy polskiej

CSC

Saccostrea cucullata

Rock-cupped oyster

Ostrygi (gdzie indziej nieokreślone)

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Głowonogi (gdzie indziej nieokreślone)

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Mątwy

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Kalmary loligo (K. pospolite)

SQC

Loligo spp.

Common squids

Ośmiornicowate

OCT

Octopodidae

Octopuses

Kalmary (gdzie indziej nieokreślone)

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Mięczaki (morskie) (gdzie indziej nieokreślone)

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Zielony żółw morski

TUG

Chelonia mydas

Green turtle

Żółwie (morskie) (gdzie indziej nieokreślone)

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.

Strzykwy (gdzie indziej nieokreślone)

CUX

Holothuroidea

Sea cucumbers n.e.i.

 

INV

Invertebrata

Aquatic invertebrates n.e.i.


ZAŁĄCZNIK V

FORMAT DO PRZEKAZYWANIA DANYCH DOTYCZĄCYCH POŁOWÓW DLA REGIONÓW INNYCH NIŻ ATLANTYK PÓŁNOCNY

Nośniki magnetyczne

Taśmy komputerowe: dziewięciościeżkowe o gęstości 1 600 lub 6 250 BPI z kodowaniem EBCDIC lub ASCII, w miarę możliwości bez etykiety. Jeżeli są opatrzone etykietą, powinien zostać dołączony kod „koniec pliku”.

Dyskietki: MS-DOS sformatowane 3,5″ 720 K lub dyski 1,4-megabajtowe lub 5,25″ 360 K, lub dyski 1,2-megabajtowe.

Format zapisu

Liczba bajtów

Pozycja

Uwagi

1–4

Kraj (trzyliterowy kod ISO)

np. FRA = Francja

5–6

Rok

np. 93 = 1993

7–8

Obszar połowowy

34 = środkowo-wschodni Atlantyk

9–15

Rejon

3.3 = rejon 3.3

16–18

Gatunek

Trzyliterowy identyfikator

19–26

Połów

Tony metryczne

Uwagi:

a)

Pole dotyczące połowu (19–26 bajtów) powinno być wyrównane do prawej strony, ze spacjami z lewej strony. Wszyskie inne pola powinny być wyrównane do lewej strony, ze spacjami po prawej stronie.

b)

Połów powinien być zapisany jako równowartość w relacji pełnej wyładunków, w zaokrągleniu do pełnej tony.

c)

Ilości (19–26 bajtów) mniejsze niż połowa jednostki powinny być zapisane jako „–1”.

d)

Nieznane ilości (19–26 bajtów) powinny być zapisane jako „–2”.


ZAŁĄCZNIK VI

FORMAT DLA PRZEKAZYWANIA DANYCH DOTYCZĄCYCH POŁOWÓW NA NOŚNIKACH MAGNETYCZNYCH, DLA REGIONÓW INNYCH NIŻ ATLANTYK PÓŁNOCNY

A.   FORMAT KODOWANIA

Dane powinny być przekazywane w zapisach o zróżnicowanej długości z dwukropkiem (:) pomiędzy polami zapisu. Poniżej wymienione pola powinny zostać włączone do każdego zapisu:

Obszar

Uwagi

Kraj

Trzyliterowy kod (np. FRA = Francja)

Rok

np. 2001 albo 01

Główny obszar połowowy FAO

np. 34 = środkowo-wschodni Atlantyk

Rejon

np. 3.3 = rejon 3.3

Gatunek

Trzyliterowy identyfikator

Połowy

Tony

a)

Połów jest zapisywany w ekwiwalencie żywej wagi wyładunków z dokładnością do najbliższej tony metrycznej.

b)

Ilości poniżej połowy jednostki należy zapisywać jako „–1”.

c)

Kody państw:

Austria

AUT

Belgia

BEL

Bułgaria

BGR

Cypr

CYP

Republika Czeska

CZE

Niemcy

DEU

Dania

DNK

Hiszpania

ESP

Estonia

EST

Finlandia

FIN

Francja

FRA

Zjednoczone Królestwo

GBR

Anglia i Walia

GBRA

Szkocja

GBRB

Irlandia Północna

GBRC

Grecja

GRC

Węgry

HUN

Irlandia

IRL

Islandia

ISL

Włochy

ITA

Litwa

LTU

Luksemburg

LUX

Łotwa

LVA

Malta

MLT

Niderlandy

NLD

Norwegia

NOR

Polska

POL

Portugalia

PRT

Rumunia

ROU

Słowacja

SVK

Słowenia

SVN

Szwecja

SWE

Turcja

TUR

B.   METODA PRZEKAZYWANIA DANYCH DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ

W możliwie najszerszym zakresie dane powinny być przekazywane w formacie elektronicznym (na przykład załącznik e-mail). Jeżeli to niemożliwe, dopuszcza się przedkładanie plików na dyskietce 3,5" HD.


ZAŁĄCZNIK VII

Uchylone rozporządzenie oraz wykaz jego kolejnych zmian

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2597/95

(Dz.U. L 270 z 13.11.1995, s. 1)

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1638/2001

(Dz.U. L 222 z 17.8.2001, s. 29)

 

Rozporządzenie (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady

(Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1)

Jedynie załącznik III pkt 57


ZAŁĄCZNIK VIII

Tabela korelacji

Rozporządzenie (WE) nr 2597/95

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1

Artykuł 1

Artykuł 2

Artykuł 2

Artykuł 3

Artykuł 3

Artykuł 4 akapit pierwszy

Artykuł 4 akapit pierwszy

Artykuł 4 akapit drugi

Artykuł 4 akapit drugi

Artykuł 4 akapit trzeci

Artykuł 5 ust. 1 i 2

Artykuł 5 ust. 1 i 2

Artykuł 5 ust. 3

Artykuł 6 ust. 1

Artykuł 6 ust. 1

Artykuł 6 ust. 2

Artykuł 6 ust. 2

Artykuł 6 ust. 3

Artykuł 6 ust. 4

Artykuł 6 ust. 3

Artykuł 7

Artykuł 7

Artykuł 8

Załącznik 1

Załącznik I

Załącznik 2

Załącznik II

Załącznik 3

Załącznik III

Załącznik 4

Załącznik IV

Załącznik 5

Załącznik V

Załącznik VI

Załącznik VII

Załącznik VIII


Top