EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0975

Decyzja Rady 2008/975/WPZiB z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiająca mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne (Athena)

OJ L 345, 23.12.2008, p. 96–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/12/2011; Uchylony przez 32011D0871

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/975/oj

23.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/96


DECYZJA RADY 2008/975/WPZiB

z dnia 18 grudnia 2008 r.

ustanawiająca mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne (Athena)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 13 ust. 3 i art. 28 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na posiedzeniu w Helsinkach w dniach 10–11 grudnia 1999 r. Rada Europejska uzgodniła w szczególności, że państwa członkowskie, współpracujące na zasadzie dobrowolności w operacjach prowadzonych pod kierunkiem UE, przed 2003 rokiem muszą być w stanie rozmieścić w ciągu sześćdziesięciu dni i utrzymać przez co najmniej jeden rok siły zbrojne w liczbie od 50 000 do 60 000 osób, zdolne do realizacji pełnego zakresu zadań petersberskich.

(2)

Dnia 17 czerwca 2002 r. Rada zatwierdziła zasady finansowania operacji zarządzania kryzysowego prowadzonych pod kierunkiem Unii Europejskiej, mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne.

(3)

W swoich konkluzjach z dnia 14 maja 2003 r. Rada potwierdziła potrzebę dysponowania zdolnościami w zakresie szybkiego reagowania, w szczególności na użytek zadań humanitarnych i ratowniczych.

(4)

Na posiedzeniu w Salonikach w dniach 19–20 czerwca 2003 r. Rada Europejska, z zadowoleniem przyjęła wnioski z posiedzenia Rady w dniu 19 maja 2003 r., w szczególności potwierdzenie potrzeby zdolności wojskowych Unii Europejskiej w zakresie szybkiego reagowania.

(5)

Dnia 22 września 2003 r. Rada zadecydowała, że Unia Europejska powinna wypracować umiejętność elastycznego zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji wojskowych o dowolnej skali, stopniu złożoności lub pilności, w szczególności przez ustanowienie, najpóźniej do dnia 1 marca 2004 r., stałego mechanizmu finansowania obciążeń ponoszonych z tytułu wspólnych kosztów wszelkich przyszłych operacji wojskowych Unii.

(6)

Dnia 23 lutego 2004 r. Rada przyjęła decyzję 2004/197/WPZiB ustanawiającą mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne (1) (ATHENA). Decyzja ta została następnie kilkakrotnie zmieniona. Rada dokonała zatem ujednolicenia wspomnianej decyzji przez przyjęcie 14 maja 2007 r. decyzji 2007/384/WPZiB (2).

(7)

W swoim sprawozdaniu z dnia 3 marca 2004 r. Komitet Wojskowy Unii Europejskiej szczegółowo określił koncepcję zdolności wojskowych Unii Europejskiej w zakresie szybkiego reagowania. Następnie w dniu 14 czerwca 2004 r. zdefiniował on koncepcję grup bojowych UE.

(8)

W dniu 17 czerwca 2004 r. Rada Europejska zatwierdziła sprawozdanie w sprawie europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony EPBiO, w którym podkreślono, że prace dotyczące zdolności Unii Europejskiej w zakresie szybkiego reagowania powinny zostać przyspieszone w celu osiągnięcia wstępnej zdolności operacyjnej na początku 2005 roku.

(9)

W świetle tych zmian, wcześniejsze finansowanie operacji wojskowych Unii Europejskiej powinno zostać usprawnione. System umożliwiający wcześniejsze finansowanie jest zatem planowany przede wszystkim na użytek operacji szybkiego reagowania.

(10)

Rada, po indywidualnym rozpatrzeniu każdego przypadku, podejmuje decyzję, czy dana operacja ma wpływ na kwestie wojskowe lub obronne w rozumieniu art. 28 ust. 3 Traktatu.

(11)

Traktat stanowi w art. 28 ust. 3, akapit drugi, że państwa członkowskie, których przedstawiciele w Radzie złożyli formalne oświadczenie na podstawie art. 23 ust. 1 akapit drugi Traktatu, nie są zobowiązane do wnoszenia wkładu w finansowanie operacji mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne.

(12)

Zgodnie z art. 6 Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczestniczy w opracowaniu oraz wprowadzaniu w życie decyzji i działań Unii Europejskiej, które mają wpływ na kwestie polityczno-obronne, a zatem Dania nie uczestniczy w finansowaniu mechanizmu.

(13)

Na mocy art. 43 decyzji 2007/384/WPZiB Rada dokonała przeglądu wspomnianej decyzji i uzgodniła, że wprowadzi do niej zmiany.

(14)

Ze względów przejrzystości należy uchylić decyzję 2007/384/WPZiB i zastąpić ją nową decyzją,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Definicje

Do celów niniejszej decyzji:

a)

„uczestniczące państwa członkowskie” oznaczają państwa członkowskie Unii Europejskiej, z wyjątkiem Danii;

b)

„państwa wnoszące wkład” oznaczają państwa członkowskie wnoszące wkład w finansowanie danej operacji wojskowej, zgodnie z art. 28 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, oraz państwa trzecie wnoszące wkład w finansowanie wspólnych kosztów tej operacji na podstawie umów zawartych między nimi a Unią Europejską;

c)

„operacje” oznaczają operacje Unii Europejskiej mające wpływ na kwestie wojskowe lub obronne;

d)

„wojskowe działania wspierające” oznaczają operacje Unii Europejskiej lub jej części, o których przeprowadzeniu zadecydowała Rada w ramach wsparcia udzielanego państwu trzeciemu lub organizacji trzeciej; operacje te mają wpływ na kwestie wojskowe lub obronne, ale nie podlegają dowództwu Unii Europejskiej.

ROZDZIAŁ 1

MECHANIZM

Artykuł 2

Ustanowienie mechanizmu

1.   Niniejszym ustanawia się mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji.

2.   Mechanizmowi nadaje się nazwę „ATHENA”.

3.   ATHENA działa w imieniu uczestniczących państw członkowskich lub, w odniesieniu do konkretnych operacji, państw wnoszących wkład, jak określono w art. 1.

Artykuł 3

Zdolność prawna

Mając na uwadze zarządzanie administracyjne finansowaniem operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne, ATHENA ma zdolność prawną niezbędną w szczególności do posiadania rachunku bankowego, nabywania, posiadania lub zbywania mienia, zawierania umów i uzgodnień administracyjnych oraz występowania jako strona w postępowaniach sądowych. ATHENA jest mechanizmem o charakterze niezarobkowym.

Artykuł 4

Koordynacja ze stronami trzecimi

ATHENA koordynuje swoje działania z państwami członkowskimi, instytucjami Wspólnoty i organizacjami międzynarodowymi w zakresie wymaganym do realizacji jej zadań i w zgodzie z celami i politykami Unii Europejskiej.

ROZDZIAŁ 2

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Artykuł 5

Organy zarządzające i pracownicy

1.   ATHENĄ zarządzają, z upoważnienia Specjalnego Komitetu, następujące organy:

a)

administrator;

b)

dowódca każdej z operacji, w odniesieniu do operacji, którą dowodzi (zwany dalej „dowódcą operacji”);

c)

księgowy.

2.   ATHENA wykorzystuje w możliwie największym stopniu istniejące struktury administracyjne Unii Europejskiej. W miarę potrzeb ATHENA angażuje pracowników przekazanych do jej dyspozycji przez instytucje Unii Europejskiej lub oddelegowanych przez państwa członkowskie.

3.   Sekretarz Generalny Rady może udostępnić administratorowi lub księgowemu personel niezbędny do sprawowania ich funkcji, na podstawie wniosku złożonego przez uczestniczące państwo członkowskie.

4.   Organy i pracownicy ATHENY są angażowani do działań w zależności od potrzeb operacyjnych.

Artykuł 6

Specjalny Komitet

1.   Ustanawia się Specjalny Komitet, w skład którego wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego z uczestniczących państw członkowskich (zwany dalej „Specjalnym Komitetem”). Komisja bierze udział w posiedzeniach Specjalnego Komitetu bez prawa udziału w głosowaniu.

2.   Specjalny Komitet sprawuje nadzór nad zarządzaniem ATHENĄ.

3.   W przypadku omawiania przez Specjalny Komitet finansowania wspólnych kosztów danej operacji:

a)

w skład Specjalnego Komitetu wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego z państw członkowskich wnoszących wkład;

b)

przedstawiciele państw trzecich wnoszących wkład uczestniczą w obradach Specjalnego Komitetu. Nie biorą udziału w głosowaniu ani nie są obecni podczas głosowania;

c)

dowódca operacji lub jego przedstawiciel uczestniczy w obradach Specjalnego Komitetu bez prawa udziału w głosowaniu.

4.   Prezydencja Rady Unii Europejskiej zwołuje i przewodniczy posiedzenia Specjalnego Komitetu. Administrator zapewnia Specjalnemu Komitetowi sekretariat. Administrator sporządza protokoły zawierające wnioski z obrad komitetu. Administrator nie bierze udziału w głosowaniu.

5.   Księgowy uczestniczy, w miarę konieczności, w obradach Specjalnego Komitetu bez prawa udziału w głosowaniu.

6.   Na wniosek uczestniczącego państwa członkowskiego, administratora lub dowódcy operacji Prezydencja zwołuje posiedzenie Specjalnego Komitetu nie później niż w terminie 15 dni.

7.   Administrator odpowiednio informuje Specjalny Komitet o wszelkich roszczeniach wobec ATHENY lub o wszelkich dotyczących ją sporach.

8.   Członkowie Specjalnego Komitetu podejmują decyzje jednomyślnie, z uwzględnieniem składu Komitetu określonego w ust. 1 i 3. Decyzje Komitetu mają moc wiążącą.

9.   Specjalny Komitet zatwierdza wszystkie budżety, biorąc pod uwagę odpowiednie kwoty referencyjne oraz ogólnie wykonuje kompetencje przewidziane art. 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41 i 42.

10.   Specjalny Komitet jest informowany przez administratora, dowódcę operacji i księgowego, w sposób przewidziany niniejszą decyzją.

11.   Teksty aktów zatwierdzonych przez Specjalny Komitet na podstawie art. 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 30, 32, 33, 39, 40, 41 i 42 są podpisywane przez przewodniczącego Specjalnego Komitetu w momencie ich zatwierdzenia oraz przez administratora.

Artykuł 7

Administrator

1.   Sekretarz Generalny Rady, po poinformowaniu Specjalnego Komitetu, mianuje administratora i co najmniej jednego zastępcę administratora na okres trzech lat.

2.   Administrator wykonuje swoje obowiązki w imieniu ATHENY.

3.   Administrator:

a)

sporządza wszelkie projekty budżetu i przedkłada je Specjalnemu Komitetowi. Część każdego projektu budżetu dotycząca wydatków na daną operację przygotowywana jest na podstawie wniosku dowódcy operacji;

b)

przyjmuje budżety po ich zatwierdzeniu przez Specjalny Komitet;

c)

pełni rolę urzędnika zatwierdzającego dochody, wspólne koszty poniesione w trakcie przygotowywania operacji lub w ich następstwie, jak również wspólne koszty operacyjne poniesione poza aktywną fazą operacji;

d)

odnośnie do dochodów, wdraża uzgodnienia finansowe zawarte ze stronami trzecimi w związku z finansowaniem wspólnych kosztów operacji wojskowych Unii.

4.   Administrator zapewnia przestrzeganie przepisów ustanowionych niniejszą decyzją oraz stosowanie decyzji Specjalnego Komitetu.

5.   Administrator ma prawo przedsięwziąć wszelkie środki, jakie uzna za stosowne w celu realizacji wydatków finansowanych za pośrednictwem ATHENY. Administrator informuje Specjalny Komitet o przedsięwziętych środkach.

6.   Administrator koordynuje prace dotyczące finansowych aspektów wojskowych operacji Unii. Administrator pełni rolę punktu kontaktowego w tych sprawach wobec administracji krajowych, a w stosownych przypadkach – wobec organizacji międzynarodowych.

7.   Administrator odpowiada za wykonanie swoich obowiązków przed Specjalnym Komitetem.

Artykuł 8

Dowódca operacji

1.   Dowódca operacji wykonuje w imieniu ATHENY swoje obowiązki w zakresie finansowania wspólnych kosztów operacji, którą dowodzi.

2.   Dowódca podejmuje w odniesieniu do operacji, którą dowodzi, następujące działania:

a)

przesyła administratorowi wnioski do części projektu budżetu „wydatki – wspólne koszty operacyjne”;

b)

jako urzędnik zatwierdzający realizuje środki finansowe związane ze wspólnymi kosztami operacyjnymi; sprawuje nadzór nad wszelkimi osobami uczestniczącymi w realizacji tych środków finansowych, w tym w ramach prefinansowania; może udzielać zamówień i zawierać umowy w imieniu ATHENY; otwiera w imieniu ATHENY rachunek bankowy na potrzeby operacji, którą dowodzi.

3.   Dowódca operacji ma prawo przedsięwziąć wszelkie środki, jakie uzna za stosowne w celu realizacji wydatków finansowanych za pośrednictwem ATHENY związanych z operacją, którą dowodzi. Dowódca operacji informuje o tym fakcie administratora i Specjalny Komitet.

Artykuł 9

Księgowy

1.   Sekretarz Generalny Rady mianuje księgowego i co najmniej jednego zastępcę księgowego na okres dwóch lat.

2.   Księgowy wykonuje swoje obowiązki w imieniu ATHENY.

3.   Księgowy jest odpowiedzialny za:

a)

właściwą realizację płatności, pobór dochodów i odzyskiwanie kwot uznanych za należne;

b)

coroczne przygotowanie sprawozdania finansowego ATHENY, a po zakończeniu każdej operacji – sprawozdania finansowego dotyczącego danej operacji;

c)

udzielanie wsparcia administratorowi, gdy ten składa Specjalnemu Komitetowi do zatwierdzenia roczne sprawozdania finansowe lub sprawozdania finansowe dotyczące danej operacji;

d)

prowadzenie rachunkowości ATHENY;

e)

ustanawianie zasad i metod rachunkowości oraz opracowywanie planu kont;

f)

ustanawianie i walidację systemów księgowania dochodów, a w stosownych przypadkach – walidację systemów ustanowionych przez urzędnika zatwierdzającego w celu dostarczenia lub uzasadnienia informacji księgowych;

g)

przechowywanie dokumentów poświadczających;

h)

zarządzanie, wspólnie z administratorem, środkami finansowymi.

4.   Administrator i dowódca operacji dostarczają księgowemu wszelkich informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdań finansowych prezentujących w sposób rzetelny stan aktywów finansowych ATHENY oraz stan wykonania budżetu, którym zarządza ATHENA. Administrator i dowódca operacji gwarantują wiarygodność tych informacji.

5.   Księgowy odpowiada za wykonanie swoich obowiązków przed Specjalnym Komitetem.

Artykuł 10

Przepisy ogólne mające zastosowanie do administratora, księgowego i pracowników ATHENY

1.   Funkcji administratora lub zastępcy administratora nie można łączyć z funkcją księgowego lub zastępcy księgowego.

2.   Każdy zastępca administratora działa z upoważnienia administratora. Każdy zastępca księgowego działa z upoważnienia księgowego.

3.   Zastępca administratora zastępuje administratora w razie jego nieobecności lub niemożności uczestniczenia w posiedzeniu. Zastępca księgowego zastępuje księgowego w razie jego nieobecności lub niemożności uczestniczenia w posiedzeniu.

4.   Urzędnicy i inni pracownicy Wspólnot Europejskich, sprawując funkcje w imieniu ATHENY, podlegają zasadom i przepisom, które mają wobec nich zastosowanie.

5.   Pracownicy przekazani do dyspozycji ATHENY przez państwa członkowskie podlegają takim samym przepisom, jak te, które zostały ustanowione w decyzji Rady dotyczącej zasad mających zastosowanie do oddelegowanych ekspertów krajowych, jak również przepisom przyjętym przez ich administrację krajową oraz instytucje Wspólnoty lub ATHENĘ.

6.   Przed mianowaniem pracownicy ATHENY powinni przejść postępowanie sprawdzające pod względem bezpieczeństwa uprawniające ich do dostępu do informacji niejawnych na poziomie co najmniej „Tajne” przechowywanych przez Radę lub równorzędne postępowanie sprawdzające przeprowadzone przez państwo członkowskie.

7.   Administrator ma prawo negocjować i zawierać uzgodnienia z państwami członkowskimi lub instytucjami Wspólnoty, w celu wcześniejszego wyznaczenia tych pracowników, którzy w razie potrzeby mogą zostać natychmiast przekazani do dyspozycji ATHENY.

ROZDZIAŁ 3

UZGODNIENIA ADMINISTRACYJNE Z PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, INSTYTUCJAMI UNII EUROPEJSKIEJ, PAŃSTWAMI TRZECIMI I ORGANIZACJAMI MIĘDZYNARODOWYMI

Artykuł 11

Uzgodnienia administracyjne

1.   Aby ułatwić udzielanie zamówień lub finansowe aspekty wzajemnego wsparcia w ramach operacji w sposób jak najbardziej efektywny pod względem kosztów, można negocjować uzgodnienia administracyjne z państwami członkowskimi, instytucjami Unii Europejskiej, państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi.

2.   Uzgodnienia takie są:

a)

przedkładane Specjalnemu Komitetowi do konsultacji – jeżeli zawierane są z państwami członkowskimi lub instytucjami Unii Europejskiej,

b)

przedkładane Specjalnemu Komitetowi do zatwierdzenia – jeżeli zawierane są z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi.

3.   Uzgodnienia te podpisuje dowódca operacji lub, jeżeli nie ma dowódcy, administrator, działający w charakterze przedstawiciela ATHENY oraz właściwe organy administracyjne wyżej wymienionych państw lub organizacji.

Artykuł 12

Uzgodnienia administracyjne stałe i ad hoc w sprawie zasad płatności wkładów przez państwa trzecie

1.   W ramach umów zawartych między Unią Europejską a państwami trzecimi wskazanymi przez Radę jako potencjalne państwa wnoszące wkład w operacje Unii Europejskiej lub państwa wnoszące wkład w konkretną operację Unii administrator przeprowadza negocjacje z tymi państwami trzecimi w celu zawarcia uzgodnień administracyjnych stałych lub ad hoc. Uzgodnienia te mają formę wymiany listów między ATHENĄ a właściwymi służbami administracyjnymi zainteresowanych państw trzecich i ustalane są w nich zasady niezbędne do ułatwienia sprawnej realizacji płatności z tytułu wkładów w przyszłe operacje wojskowe Unii.

2.   Do czasu zawarcia uzgodnień, o których mowa w ust. 1, administrator może przedsięwziąć środki niezbędne do ułatwienia realizacji płatności przez państwa trzecie wnoszące wkład.

3.   Administrator informuje z wyprzedzeniem Specjalny Komitet o planowanych uzgodnieniach przed ich podpisaniem w imieniu ATHENY.

4.   W przypadku rozpoczęcia przez Unię operacji wojskowej administrator wdraża uzgodnienia z państwami trzecimi wnoszącymi wkład w tę operację w odniesieniu do kwot wkładu, jakie ustaliła Rada.

ROZDZIAŁ 4

RACHUNKI BANKOWE

Artykuł 13

Otwarcie i cel

1.   Administrator otwiera jeden lub więcej rachunków bankowych w imieniu ATHENY.

2.   Wszelkie rachunki bankowe otwierane są w renomowanej instytucji finansowej mającej siedzibę w państwie członkowskim.

3.   Państwa wnoszące wkład wpłacają swoje wkłady na rachunki, o których mowa powyżej. Z rachunków tych przekazywane są płatności na pokrycie kosztów zarządzanych przez ATHENĘ i zaliczki dla dowódcy operacji w wysokości niezbędnej do realizacji wydatków związanych ze wspólnymi kosztami operacji wojskowej. Przekroczenie stanu rachunku jest niedopuszczalne.

Artykuł 14

Zarządzanie środkami finansowymi

1.   Każda płatność z rachunku ATHENY wymaga dwóch podpisów: administratora lub jego zastępcy, z jednej strony oraz księgowego lub jego zastępcy, z drugiej strony.

2.   Środki finansowe zarządzane przez ATHENĘ, w tym środki finansowe powierzone dowódcy operacji, mogą zostać ulokowane jedynie w renomowanej instytucji finansowej, w euro, na rachunku bieżącym lub krótkoterminowym.

ROZDZIAŁ 5

KOSZTY WSPÓLNE

Artykuł 15

Definicja wspólnych kosztów i okresy kwalifikowalności

1.   Wspólne koszty wymienione w załączniku I ponosi ATHENA, bez względu na to, kiedy zostały poniesione. Jeśli zaksięgowano je w artykule budżetu dotyczącym operacji, z którą są najbardziej związane, należy je uważać za „koszty operacyjne” tej operacji. W przeciwnym razie należy je traktować jako „wspólne koszty poniesione w trakcie przygotowywania operacji lub w ich następstwie”.

2.   Ponadto ATHENA ponosi wspólne koszty operacyjne wymienione w załączniku II w okresie od momentu zatwierdzenia koncepcji zarządzania kryzysowego dla operacji do momentu mianowania dowódcy operacji. W szczególnych okolicznościach, po konsultacji z Komitetem Politycznym i Bezpieczeństwa, Specjalny Komitet może zmienić okres, podczas którego koszty te ponoszone są przez ATHENĘ.

3.   Podczas aktywnej fazy operacji, która trwa od dnia mianowania dowódcy operacji do dnia zaprzestania działalności przez dowództwo operacji, ATHENA ponosi jako koszty operacyjne następujące wspólne koszty:

a)

wspólne koszty wymienione w załączniku III-A;

b)

wspólne koszty wymienione w załączniku III-B, o ile Rada tak zadecyduje;

c)

wspólne koszty wymienione w załączniku III-C, jeżeli dowódca operacji wystąpi ze stosownym wnioskiem, który zatwierdzi Specjalny Komitet.

4.   Podczas aktywnej fazy wojskowego działania wspierającego określonego przez Radę ATHENA ponosi, jako wspólne koszty operacyjne, wspólne koszty określone przez Radę indywidualnie dla każdego przypadku przez odniesienie do załącznika III.

5.   Wspólne koszty operacyjne operacji obejmują również wydatki niezbędne do likwidacji operacji, wymienione w załączniku IV.

Operację należy uważać za zlikwidowaną z chwilą, gdy sprzęt i infrastruktura wspólnie finansowane w celu przeprowadzenia operacji znalazły ostateczne przeznaczenie i zostało sporządzone sprawozdanie finansowe dotyczące operacji.

6.   Wydatki poniesione w celu pokrycia kosztów, które tak czy inaczej zostałyby poniesione przez co najmniej jedno państwo wnoszące wkład, instytucję Wspólnoty lub organizację międzynarodową, niezależnie od sposobu organizacji operacji, nie mogą zostać zakwalifikowane jako wspólne koszty.

7.   Specjalny Komitet może w poszczególnych przypadkach zadecydować, że z powodu szczególnych okoliczności, niektóre koszty dodatkowe, inne niż te, które są wymienione w załączniku III-B, są uważane za wspólne koszty dla jednej danej operacji podczas jej aktywnej fazy.

8.   Jeżeli Specjalny Komitet nie może osiągnąć jednomyślności, wtedy może on przedłożyć daną kwestię Radzie na wniosek prezydencji.

Artykuł 16

Ćwiczenia

1.   Wspólne koszty ćwiczeń Unii Europejskiej finansowane są za pośrednictwem ATHENY, zgodnie z przepisami i procedurami analogicznymi do tych, które obowiązują w przypadku operacji, w które wnoszą wkład wszystkie uczestniczące państwa członkowskie.

2.   Na wspólne koszty ćwiczeń składają się, po pierwsze, koszty dodatkowe przenośnego lub wyznaczonego dowództwa, a po drugie, koszty dodatkowe poniesione przez Unię Europejską w związku z wykorzystaniem wspólnych środków i zdolności NATO udostępnionych na potrzeby ćwiczeń.

3.   Wspólne koszty ćwiczeń nie obejmują kosztów związanych z:

a)

pozyskaniem kapitału, włącznie z zakupem budynków, infrastruktury i sprzętu;

b)

fazą planowania i przygotowania ćwiczeń;

c)

transportem, koszarami i zakwaterowaniem wojska.

Artykuł 17

Kwota odniesienia

Każde wspólne działanie, na mocy którego Rada decyduje o przeprowadzeniu przez Unię operacji wojskowej, oraz każde wspólne działanie lub decyzja, na mocy których Rada decyduje o przedłużeniu czasu trwania operacji Unii, określa kwotę odniesienia dla wspólnych kosztów danej operacji. Administrator, z udziałem szczególnie ze strony sztabu wojskowego Unii i dowódcy operacji, o ile został mianowany, szacuje kwotę uznaną za niezbędną do pokrycia wspólnych kosztów operacji w planowanym okresie. Administrator, za pośrednictwem Prezydencji, przedstawia tę kwotę organom Rady odpowiedzialnym za rozpatrzenie projektu wspólnego działania lub decyzji. Jednocześnie administrator informuje Specjalny Komitet o złożonej propozycji.

ROZDZIAŁ 6

BUDŻET

Artykuł 18

Zasady budżetowe

1.   Budżet, sporządzany w euro, jest aktem określającym i zatwierdzającym wszystkie dochody i wydatki związane ze wspólnymi kosztami zarządzane przez ATHENĘ na każdy rok budżetowy.

2.   Wszelkie wydatki powiązane są z konkretną operacją, z wyjątkiem odpowiednich przypadków dotyczących kosztów wymienionych w załączniku I.

3.   Środki zapisane w budżecie zatwierdzane są na czas trwania roku budżetowego, który rozpoczyna się dnia 1 stycznia, a kończy dnia 31 grudnia tego samego roku.

4.   Należy zapewnić równowagę dochodów i wydatków w budżecie.

5.   Żadne dochody ani wydatki związane ze wspólnymi kosztami nie mogą być realizowane w inny sposób niż przez przydzielenie ich do odpowiedniej pozycji w budżecie w ramach limitu środków w nim przewidzianych.

Artykuł 19

Sporządzenie i przyjęcie budżetu rocznego

1.   Corocznie administrator sporządza projekt budżetu na kolejny rok budżetowy, z udziałem poszczególnych dowódców operacji w części dotyczącej „wspólnych kosztów operacyjnych”. Administrator przedkłada projekt budżetu Specjalnemu Komitetowi nie później niż do dnia 31 października.

2.   Projekt zawiera:

a)

środki uznane za niezbędne do pokrycia wspólnych kosztów poniesionych w trakcie przygotowywania operacji lub w ich następstwie;

b)

środki uznane za niezbędne do pokrycia wspólnych kosztów operacyjnych trwających lub planowanych operacji, w tym, w stosownych przypadkach, zwrotu wspólnych kosztów prefinansowanych przez państwo lub stronę trzecią;

c)

prognozę dochodów niezbędnych do pokrycia wydatków.

3.   Środki na zobowiązania i środki na płatności klasyfikowane są według tytułów i rozdziałów grupujących wydatki według typu lub celu i, w miarę potrzeby, podzielonych dalej na artykuły. Projekt budżetu zawiera szczegółowe uwagi dotyczące poszczególnych rozdziałów lub artykułów. Każdej operacji poświęcony jest osobny tytuł. Jeden osobny tytuł stanowi „ogólną część” budżetu i obejmuje wspólne koszty poniesione w trakcie przygotowywania operacji lub w ich następstwie.

4.   Każdy tytuł może zawierać rozdział zatytułowany „środki tymczasowe”. Środki te są zapisywane w budżecie, jeżeli występuje poważnie uzasadniona niepewność co do kwoty niezbędnych środków lub zakresu realizacji zapisanych środków.

5.   Dochody składają się z:

a)

wkładów należnych przez uczestniczące i państwa członkowskie wnoszące wkład oraz, w stosownych przypadkach, przez państwa trzecie wnoszące wkład;

b)

dochodów różnych, podzielonych według tytułów, obejmujących uzyskane odsetki, dochody ze sprzedaży i wynik budżetowy z poprzedniego roku budżetowego, po jego ustaleniu przez Specjalny Komitet.

6.   Specjalny Komitet zatwierdza projekt budżetu do dnia 31 grudnia. Administrator przyjmuje zatwierdzony budżet i powiadamia o tym fakcie państwa uczestniczące i wnoszące wkład.

Artykuł 20

Budżety korygujące

1.   W przypadku niemożliwych do uniknięcia, wyjątkowych lub nieprzewidzianych okoliczności, w szczególności gdy operacja zostaje ustanowiona w czasie trwania roku budżetowego, administrator przedkłada projekt budżetu korygującego. Jeśli projekt budżetu korygującego zakłada znaczne przekroczenie kwoty odniesienia dla danej operacji, Specjalny Komitet może wystąpić do Rady z wnioskiem o jego zatwierdzenie.

2.   Projekt budżetu korygującego jest sporządzany, przedkładany, zatwierdzany, przyjmowany i notyfikowany zgodnie z tą samą procedurą, jaka obowiązuje w przypadku budżetu rocznego. Jeżeli jednak budżet korygujący wiąże się z rozpoczęciem operacji wojskowej Unii, należy do niego dołączyć szczegółową ocenę skutków finansowych dotyczącą przewidywanych wspólnych kosztów całej operacji. Specjalny Komitet omawia projekt budżetu korygującego uwzględniając jego pilny charakter.

Artykuł 21

Przesunięcia środków

1.   Administrator może w stosownych przypadkach dokonać przesunięcia środków na wniosek dowódcy operacji. Administrator informuje Specjalny Komitet o swoim zamiarze co najmniej na tydzień przed dokonaniem przesunięcia, o ile pozwala na to pilny charakter sytuacji. Przesunięcie wymaga jednak uprzedniej zgody Specjalnego Komitetu, jeżeli:

a)

planowane przesunięcie zmieni łączną wysokość środków przewidzianych na daną operację;

lub

b)

planowane przesunięcia między rozdziałami w trakcie roku budżetowego przekraczają 10 % środków zapisanych w rozdziale, z którego środki są podejmowane, jak wykazuje budżet przyjęty na ten rok budżetowy według stanu na dzień, w którym przedłożono wniosek o dane przesunięcie.

2.   W ciągu trzech miesięcy od daty rozpoczęcia operacji dowódca operacji może dokonać przesunięcia przydzielonych na nią środków między artykułami i rozdziałami w części budżetu dotyczącej „wspólnych kosztów operacyjnych”, jeżeli uzna to za konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia operacji. Dowódca operacji informuje o tym fakcie administratora i Specjalny Komitet.

Artykuł 22

Przeniesienie środków

1.   Zasadniczo środki przeznaczone na pokrycie wspólnych kosztów poniesionych w trakcie przygotowywania operacji lub w ich następstwie, których nie wykorzystano, są anulowane na koniec roku budżetowego.

2.   Środki przeznaczone na pokrycie kosztów składowania materiałów i sprzętu zarządzanego przez ATHENĘ mogą zostać jednorazowo przeniesione na następny rok budżetowy, jeśli dokonano ich przydziału na następny rok przed dniem 31 grudnia bieżącego roku budżetowego. Środki przeznaczone na pokrycie wspólnych kosztów operacyjnych mogą zostać przeniesione, jeśli są niezbędne do celów operacji, która nie została w pełni zlikwidowana.

3.   Administrator przedkłada Specjalnemu Komitetowi wnioski o przeniesienie środków z poprzedniego roku budżetowego do dnia 15 lutego. Wnioski są uważane za zatwierdzone, chyba że Specjalny Komitet zadecyduje inaczej do dnia 15 marca.

Artykuł 23

Przewidywane wykonanie budżetu

Po zatwierdzeniu budżetu rocznego środki mogą być wykorzystywane na pokrycie zobowiązań i płatności, o ile jest to niezbędne z operacyjnego punktu widzenia.

ROZDZIAŁ 7

WKŁADY I ZWROTY

Artykuł 24

Określenie wysokości wkładów

1.   Środki na płatności przewidziane na pokrycie wspólnych kosztów poniesionych w trakcie przygotowywania operacji lub w ich następstwie, które nie zostały pokryte przez dochody różne, są finansowane z wkładów uczestniczących państw członkowskich.

2.   Środki na płatności przewidziane na pokrycie wspólnych kosztów operacyjnych danej operacji pokrywane są z wkładów państw członkowskich i państw trzecich wnoszących wkład w tę operację.

3.   Wkłady płatne przez państwa członkowskie wnoszące wkład w daną operację są równe kwocie środków na płatności zapisanych w budżecie na pokrycie wspólnych kosztów operacyjnych tej operacji, pomniejszonej o kwoty wkładów płatnych przez państwa trzecie wnoszące wkład w tę samą operację zgodnie z art. 12.

4.   Podział wkładów między państwa członkowskie, które są zobowiązane wnieść wkład, ustala się według kryterium produktu narodowego brutto, zgodnie z art. 28 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz zgodnie z decyzją Rady 2000/597/WE, Euratom z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich (3) lub inną decyzją Rady, która może ją zastąpić.

5.   Dane wymagane do obliczenia wysokości wkładów są określone w kolumnie zatytułowanej „Zasoby własne oparte na DNB” tabeli „Podsumowanie finansowania budżetu ogólnego według typu zasobów własnych i państwa członkowskiego” załączonej do ostatnio przyjętego budżetu Wspólnot Europejskich. Wkład każdego państwa członkowskiego, od którego jest on należny, jest proporcjonalny do udziału dochodu narodowego brutto (DNB) tego państwa członkowskiego w łącznym DNB państw członkowskich, od których należny jest wkład.

Artykuł 25

Harmonogram płatności wkładów

1.   Jeśli Rada przyjęła kwotę odniesienia dla operacji wojskowej Unii, państwa członkowskie wnoszące wkład wpłacają swoje wkłady w wysokości 30 % kwoty odniesienia, chyba że Rada określi wyższą wartość procentową wpłaty.

2.   Na wniosek administratora Specjalny Komitet może zadecydować, że przed przyjęciem budżetu korygującego dla danej operacji państwa zostaną wezwane do wniesienia dodatkowych wkładów. Specjalny Komitet może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do właściwych organów przygotowawczych Rady.

3.   Jeśli w budżecie zapisano środki na pokrycie wspólnych kosztów operacyjnych danej operacji, państwa członkowskie wpłacają pozostałą część wkładów należnych za tę operację zgodnie z art. 24 niniejszej decyzji, po odliczeniu wkładów, jakich dotychczas od nich zażądano w związku z tą samą operacją, w tym samym roku budżetowym. Jeżeli jednak przewiduje się, że czas trwania operacji przekroczy sześć miesięcy, pozostała część wkładów wpłacana jest w ratach półrocznych. W takim przypadku pierwsza rata jest wpłacana w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia operacji; druga rata jest wpłacana w terminie, który ustali Specjalny Komitet stanowiący na wniosek administratora, z uwzględnieniem potrzeb operacyjnych. Specjalny Komitet może odstąpić od zastosowania tych przepisów.

4.   Po przyjęciu kwoty odniesienia lub budżetu administrator wysyła odpowiednie wezwania do wniesienia wkładów pismem skierowanym do krajowych administracji, których dane adresowe zostały mu przekazane.

5.   Bez uszczerbku dla innych przepisów niniejszej decyzji, wkłady są wnoszone w ciągu 30 dni od wysłania odpowiedniego wezwania do wniesienia wkładów.

6.   Każde z wnoszących wkład państw ponosi opłaty bankowe związane z wniesieniem jego własnego wkładu.

7.   Administrator potwierdza odbiór wkładów.

Artykuł 26

Wcześniejsze finansowanie

1.   W przypadku operacji wojskowych szybkiego reagowania Unii Europejskiej, wkłady są należne od państw członkowskich wnoszących wkład na poziomie kwoty odniesienia. Bez uszczerbku dla art. 25 ust. 3, płatności dokonuje się według określonych poniżej zasad.

2.   Do celów wcześniejszego finansowania operacji wojskowych szybkiego reagowania Unii Europejskiej, uczestniczące państwa członkowskie:

a)

wpłacają z góry swoje wkłady na rzecz ATHENY;

b)

lub, gdy Rada zadecyduje o przeprowadzeniu operacji wojskowej szybkiego reagowania Unii Europejskiej, w finansowanie której wnoszą one wkład, wpłacają swoje wkłady w koszty wspólne tej operacji na poziomie kwoty odniesienia w ciągu 5 dni od daty wysłania wezwania, chyba że Rada zadecyduje inaczej.

3.   Do celów, o których mowa powyżej, Specjalny Komitet, w którego skład wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego państwa członkowskiego, które zdecydowało się na wpłacenie swoich wkładów z góry (zwanego dalej „państwem członkowskim wpłacającym wkład z góry”), zapisuje w osobnym tytule budżetu środki tymczasowe. Środki tymczasowe pokrywane są z wkładów należnych przez państwa członkowskie wpłacające wkład z góry w ciągu 90 dni od daty wysłania wezwania do wniesienia takich wkładów.

4.   Bez uszczerbku dla art. 25 ust. 3, wkłady należne od państwa członkowskiego wpłacającego wkład z góry z tytułu operacji szybkiego reagowania, do wysokości wkładu, który zapłaciło w ramach środków tymczasowych, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, są płatne w ciągu 90 dni od daty wysłania wezwania. Podobna kwota może zostać udostępniona dowódcy operacji z wkładów wpłaconych z góry.

5.   Niezależnie od przepisów art. 21, wszelkie tymczasowe środki, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, które zostały wykorzystane na cele operacji, są uzupełniane w ciągu 90 dni od daty przekazania wezwania.

6.   Bez uszczerbku dla przepisów ust. 1, każde państwo członkowskie wpłacające wkład z góry może w szczególnych okolicznościach upoważnić administratora do wykorzystania jego wkładu wpłaconego z góry do pokrycia swojego wkładu w operację, w której uczestniczy, inną niż operacja szybkiego reagowania. Wpłacony z góry wkład zostaje uzupełniony przez zainteresowane państwo członkowskie w ciągu 90 dni od wysłania wezwania.

7.   W przypadku gdy na potrzeby danej operacji, innej niż operacja szybkiego reagowania, niezbędne są środki finansowe przed otrzymaniem wystarczającej kwoty wkładów na rzecz tej operacji:

a)

wkłady wpłacone z góry przez państwa członkowskie wnoszące wkład w finansowanie tej operacji – po uzyskaniu zgody państw członkowskich wpłacających wkład z góry – mogą zostać wykorzystane do wysokości 75 % ich kwoty na pokrycie wkładów należnych w związku z daną operacją. Wkłady wpłacone z góry są uzupełniane przez państwa członkowskie wpłacające wkład z góry w ciągu 90 dni od wysłania wezwania;

b)

w przypadkach określonych w pkt. a) wkłady należne w związku z operacją z tytułu art. 25 ust. 1 od państw członkowskich, które nie wpłaciły wkładu z góry, płacone są – po zatwierdzeniu przez zainteresowane państwa członkowskie – w ciągu 5 dni od wysłania stosownego wezwania przez administratora.

8.   Niezależnie od przepisów art. 32 ust. 3, dowódca operacji może zaciągać zobowiązania i dokonywać płatności w ramach udostępnionych mu kwot.

9.   Każde państwo członkowskie może zmienić swoją decyzję o wniesieniu wkładu z góry przez powiadomienie o tym administratora z przynajmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem.

Artykuł 27

Zwrot prefinansowania

1.   Państwo członkowskie, państwo trzecie lub, w stosownym przypadku, organizacja międzynarodowa upoważniona przez Radę do prefinansowania części wspólnych kosztów operacji może otrzymać od ATHENY zwrot wpłaconych kwot, składając uzasadniony wniosek, wraz z wymaganymi dokumentami poświadczającymi, skierowany do administratora nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty zakończenia danej operacji.

2.   Wnioski o zwrot, które nie zostały zatwierdzone przez dowódcę operacji i administratora, nie są uznawane.

3.   W przypadku zatwierdzenia wniosku o zwrot złożonego przez państwo wnoszące wkład zwracana kwota może zostać odliczona przy kolejnym wezwaniu do wniesienia wkładu skierowanym do tego państwa przez administratora.

4.   Jeśli w momencie zatwierdzania wniosku nie przewiduje się żadnych wezwań do wniesienia wkładów lub jeśli kwota podana w zatwierdzonym wniosku o zwrot przekracza przewidywany wkład, administrator dokonuje płatności zwracanej kwoty w ciągu 30 dni, uwzględniając przepływy pieniężne ATHENY oraz potrzeby w zakresie finansowania wspólnych kosztów danej operacji.

5.   Zgodnie z niniejszą decyzją zwrot jest należny, nawet jeśli operacja zostanie odwołana.

Artykuł 28

Zarządzanie przez ATHENĘ wydatkami nienależącymi do wspólnych kosztów

1.   Specjalny Komitet, na wniosek administratora lub państwa członkowskiego, może postanowić, że zarządzanie administracyjne niektórymi wydatkami związanymi z operacją, szczególnie w obszarze wsparcia sił osobowych/aprowizacji i pralni, jest powierzane ATHENIE, przy czym pozostaje obowiązkiem zainteresowanego państwa członkowskiego.

2.   Specjalny Komitet może na mocy decyzji upoważnić dowódcę operacji do zawierania umów dotyczących zaopatrzenia, o którym mowa powyżej, w imieniu państw członkowskich uczestniczących w operacji. Decyduje on wtedy, że ATHENA z wyprzedzeniem pobierze od państw członkowskich środki finansowe niezbędne do wywiązania się z zawartych umów.

3.   ATHENA prowadzi rachunkowość dotyczącą wydatków poniesionych przez poszczególne państwa członkowskie, powierzonych jej w zarząd. Co miesiąc ATHENA wysyła każdemu z państw członkowskich zestawienie wydatków danego państwa poniesionych przez ATHENĘ lub jej pracowników w ciągu poprzedniego miesiąca oraz wezwanie do wpłacenia środków finansowych wymaganych do pokrycia tych wydatków. Państwa członkowskie wpłacają wymagane środki finansowe za pośrednictwem ATHENY w ciągu 30 dni od daty wysłania wezwania do wpłaty środków finansowych.

Artykuł 29

Odsetki za zwłokę

1.   Jeśli państwo nie wypełnia swoich zobowiązań finansowych, na zasadzie analogii stosuje się wspólnotowe przepisy dotyczące odsetek za zwłokę, określone w art. 71 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (4) w odniesieniu do wpłaty wkładów do budżetu Wspólnoty.

2.   Jeżeli płatność jest opóźniona o nie więcej niż dziesięć dni, odsetki nie są naliczane. Jeżeli płatność opóźniona jest o więcej niż dziesięć dni, naliczane są odsetki za cały okres zwłoki.

ROZDZIAŁ 8

REALIZACJA WYDATKÓW

Artykuł 30

Zasady

1.   Środki ATHENY wykorzystywane są zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami, tj. zasadami oszczędności, wydajności i skuteczności.

2.   Urzędnicy zatwierdzający odpowiadają za realizację dochodów lub wydatków ATHENY zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami, aby zapewnić przestrzeganie wymogów legalności i prawidłowości. Urzędnicy zatwierdzający zaciągają zobowiązania budżetowe i prawne, rozliczają i zatwierdzają wydatki oraz prowadzą działania poprzedzające realizację środków. Urzędnik zatwierdzający może delegować swoje obowiązki innym osobom, na mocy decyzji określającej:

a)

pracowników odpowiedniego szczebla, upoważnionych do takiej delegacji;

b)

zakres przekazywanych uprawnień; oraz

c)

zakres, w jakim osoby delegowane mogą subdelegować przekazane im uprawnienia.

3.   Należy zapewnić realizację środków zgodnie z zasadą rozdzielności funkcji urzędnika zatwierdzającego i księgowego. Nie można łączyć obowiązków urzędnika zatwierdzającego i księgowego. Wszelkie płatności dokonywane ze środków finansowych zarządzanych przez ATHENĘ wymagają dwóch podpisów: urzędnika zatwierdzającego i księgowego.

4.   W przypadku gdy realizacja wspólnych wydatków została powierzona państwu członkowskiemu, instytucji Wspólnoty lub, w stosownych przypadkach, organizacji międzynarodowej, wówczas – bez uszczerbku dla niniejszej decyzji – to państwo, instytucja lub organizacja stosuje przepisy mające zastosowanie do realizacji jej własnych wydatków. Jeśli administrator realizuje wydatki bezpośrednio, dokonuje tego zgodnie z zasadami mającymi zastosowanie do wykonywania budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich – sekcja „Rada”.

5.   Administrator może jednak dostarczyć prezydencji elementy przydatne do opracowania wniosku skierowanego do Rady lub Specjalnego Komitetu w sprawie przepisów dotyczących realizacji wspólnych wydatków.

6.   Specjalny Komitet może zatwierdzić przepisy dotyczące realizacji wspólnych wydatków, które odbiegają od przepisów ust. 4.

Artykuł 31

Wspólne koszty poniesione w trakcie przygotowywania operacji i w ich następstwie

Administrator pełni obowiązki urzędnika zatwierdzającego w przypadku wydatków na pokrycie wspólnych kosztów poniesionych w trakcie przygotowywania operacji lub w ich następstwie.

Artykuł 32

Wspólne koszty operacyjne

1.   Dowódca operacji wykonuje obowiązki urzędnika zatwierdzającego związane z wydatkami na pokrycie wspólnych kosztów operacyjnych operacji, którą dowodzi. Jednak w odniesieniu do wydatków na pokrycie wspólnych kosztów operacyjnych poniesionych w trakcie fazy przygotowawczej konkretnej operacji, zrealizowanych bezpośrednio przez ATHENĘ, lub związanych z operacją po zakończeniu jej aktywnej fazy, obowiązki urzędnika zatwierdzającego wykonuje administrator.

2.   Administrator przelewa kwoty wymagane do realizacji wydatków związanych z operacją z rachunku bankowego ATHENY na rzecz dowódcy operacji, na jego wniosek, na rachunek bankowy otwarty w imieniu ATHENY; dowódca operacji przekazuje szczegółowe dane dotyczące tego rachunku.

3.   W drodze odstępstwa od art. 18 ust. 5, przyjęcie kwoty odniesienia upoważnia administratora i dowódcę operacji, w ramach ich odpowiednich kompetencji, do skorzystania z prawa do zaciągania zobowiązań i dokonywania płatności związanych z wydatkami na daną operację w wysokości do 30 % kwoty odniesienia, chyba że Rada określi wyższą wartość procentową. Specjalny Komitet, na wniosek administratora, ma prawo w drodze decyzji zezwolić na zaciągnięcie zobowiązań i dokonanie płatności związanych z dodatkowymi wydatkami. Specjalny Komitet może, za pośrednictwem prezydencji, przekazać sprawę do rozpatrzenia właściwym organom przygotowawczym Rady. Odstępstwo to przestaje mieć zastosowanie od daty przyjęcia budżetu danej operacji.

4.   W okresie przed przyjęciem budżetu operacji administrator i dowódca operacji lub jego przedstawiciel co miesiąc składają Specjalnemu Komitetowi sprawozdania dotyczące kwestii leżących w zakresie ich kompetencji w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych jako wspólne koszty tej operacji. Specjalny Komitet, na wniosek administratora, dowódcy operacji lub państwa członkowskiego, może wydać wytyczne w sprawie realizacji wydatków w tym okresie.

5.   W przypadku poważnego zagrożenia życia pracowników uczestniczących w operacji wojskowej Unii dowódca tej operacji może, w drodze odstępstwa od art. 18 ust. 5, zrealizować niezbędne wydatki w celu ratowania życia tych pracowników, przekraczające środki zapisane w budżecie. Dowódca operacji jak najszybciej informuje o tym fakcie administratora i Specjalny Komitet. W takim przypadku administrator, działając w porozumieniu z dowódcą operacji, występuje z wnioskiem o dokonanie przesunięć środków niezbędnych do sfinansowania takich nieprzewidzianych wydatków. W przypadku gdy nie można zapewnić wystarczających środków na tego rodzaju wydatki za pomocą przesunięcia, administrator przedstawia wniosek dotyczący budżetu korygującego.

ROZDZIAŁ 9

OSTATECZNE PRZEZNACZENIE WSPÓLNIE FINANSOWANEGO SPRZĘTU I INFRASTRUKTURY

Artykuł 33

1.   Mając na względzie likwidację dowodzonej przez siebie operacji, dowódca operacji podejmuje niezbędne działania w celu znalezienia ostatecznego przeznaczenia dla sprzętu i infrastruktury nabytych wspólnie na potrzeby tej operacji. W miarę potrzeb administrator proponuje Specjalnemu Komitetowi odpowiednią stopę amortyzacji.

2.   Administrator zarządza sprzętem i infrastrukturą pozostałymi po zakończeniu aktywnej fazy operacji, mając na względzie, o ile zajdzie taka potrzeba, znalezienie dla nich ostatecznego przeznaczenia. W miarę potrzeb administrator proponuje Specjalnemu Komitetowi odpowiednią stopę amortyzacji.

3.   Stopa amortyzacji dla sprzętu, infrastruktury i innych aktywów podlega zatwierdzeniu przez Specjalny Komitet w możliwie najkrótszym terminie.

4.   Ostateczne przeznaczenie wspólnie finansowanego sprzętu i infrastruktury podlega zatwierdzeniu przez Specjalny Komitet, z uwzględnieniem potrzeb operacyjnych i kryteriów finansowych. Ostatecznym przeznaczeniem może być:

a)

w przypadku infrastruktury – sprzedaż lub przekazanie za pośrednictwem ATHENY państwu przyjmującemu, państwu członkowskiemu lub stronie trzeciej;

b)

w przypadku sprzętu – sprzedaż za pośrednictwem ATHENY państwu członkowskiemu, państwu przyjmującemu lub stronie trzeciej, bądź składowanie i utrzymywanie przez ATHENĘ, państwo członkowskie lub stronę trzecią.

5.   Sprzęt i infrastruktura są sprzedawane państwu wnoszącemu wkład, państwu przyjmującemu lub stronie trzeciej według ich wartości rynkowej lub, jeśli nie można ustalić wartości rynkowej, biorąc pod uwagę odpowiednią stopę amortyzacji.

6.   Sprzedaż lub przekazanie państwu przyjmującemu lub stronie trzeciej przebiega zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa obowiązującymi w szczególności w ramach Rady, w państwach wnoszących wkład lub, w odpowiednich przypadkach, w NATO.

7.   W przypadku podjęcia decyzji o zatrzymaniu przez ATHENĘ sprzętu nabytego na potrzeby operacji, państwa członkowskie wnoszące wkład mogą wystąpić do pozostałych państw członkowskich uczestniczących w operacji o rekompensatę finansową. Specjalny Komitet, złożony z przedstawicieli wszystkich uczestniczących państw członkowskich, podejmuje stosowne decyzje na podstawie wniosku przedłożonego przez administratora.

ROZDZIAŁ 10

RACHUNKOWOŚC I INWENTARYZACJA

Artykuł 34

Zasady

W przypadku gdy realizację wspólnych wydatków powierzono państwu członkowskiemu, instytucji Wspólnoty lub, w odpowiednim przypadku, organizacji międzynarodowej, wówczas to państwo, instytucja lub organizacja stosuje zasady obowiązujące przy księgowaniu ich własnych wydatków i prowadzeniu własnej inwentaryzacji.

Artykuł 35

Rachunkowość wspólnych kosztów operacyjnych

Dowódca operacji prowadzi rachunkowość dotyczącą przesunięć środków otrzymanych od ATHENY, zaciągniętych zobowiązań i dokonanych płatności, jak również inwentaryzację mienia ruchomego finansowanego z budżetu ATHENY i wykorzystywanego w ramach operacji, którą dowodzi.

Artykuł 36

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

1.   Księgowy prowadzi rachunkowość żądanych wkładów i dokonanych przesunięć. Ponadto księgowy sporządza sprawozdania dotyczące wspólnych kosztów poniesionych w trakcie przygotowywania operacji i w ich następstwie oraz zrealizowanych wydatków operacyjnych, za które bezpośrednio odpowiada administrator.

2.   Księgowy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące dochody i wydatki ATHENY. Poszczególni dowódcy operacji przesyłają księgowemu sprawozdania dotyczące zaciągniętych zobowiązań i dokonanych płatności, jak również prefinansowania zatwierdzonego przez nich w celu pokrycia wspólnych kosztów operacyjnych operacji, którymi dowodzą.

ROZDZIAŁ 11

AUDYT I PREZENTACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Artykuł 37

Regularne sprawozdania dla Specjalnego Komitetu

Co trzy miesiące administrator przedstawia Specjalnemu Komitetowi sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków z poprzednich trzech miesięcy oraz od początku roku budżetowego. W tym celu poszczególni dowódcy operacji przekazują administratorowi we właściwym czasie sprawozdanie dotyczące wydatków odnoszących się do wspólnych kosztów operacyjnych operacji, którymi dowodzą.

Artykuł 38

Warunki przeprowadzania kontroli

1.   Osoby odpowiedzialne za audyt dochodów i wydatków ATHENY przed przystąpieniem do realizacji swoich zadań muszą przejść postępowanie sprawdzające pod względem bezpieczeństwa uprawniające je do dostępu do informacji niejawnych na poziomie co najmniej „Tajne” przechowywanych przez Radę lub równorzędne postępowanie sprawdzające przeprowadzone przez państwo członkowskie lub, w odpowiednich przypadkach, NATO. Osoby te gwarantują, że będą przestrzegać poufności informacji i chronić dane, z którymi się zapoznały w trakcie wykonywania swojego zadania audytowego, zgodnie z przepisami stosowanymi wobec tych informacji i danych.

2.   Osoby odpowiedzialne za audyt dochodów i wydatków ATHENY uzyskują bezzwłocznie i bez wcześniejszego powiadamiania dostęp do dokumentów i zawartości wszelkich nośników danych związanych z tymi dochodami i wydatkami, jak również do pomieszczeń, w których te dokumenty i nośniki są przechowywane. Mogą oni sporządzać ich kopie. Osoby zaangażowane w realizację dochodów i wydatków ATHENY udzielają administratorowi i osobom odpowiedzialnym za audyt tych dochodów i wydatków niezbędnej pomocy w wykonywaniu ich zadań.

Artykuł 39

Badanie zewnętrzne sprawozdań finansowych

1.   W przypadku gdy realizację wydatków ATHENY powierzono państwu członkowskiemu, instytucji Wspólnoty lub organizacji międzynarodowej, wówczas to państwo, instytucja lub organizacja stosują przepisy, które mają zastosowanie do badania ich własnych wydatków.

2.   Administrator lub osoby przez niego wyznaczone mają jednak prawo przeprowadzić w dowolnym czasie audyt wspólnych kosztów ATHENY poniesionych w trakcie przygotowywania operacji lub w ich następstwie lub wspólnych kosztów operacyjnych operacji. Ponadto Specjalny Komitet, na wniosek administratora lub państwa członkowskiego, może w dowolnym czasie wyznaczyć audytorów zewnętrznych, określić ich zadania i warunki zatrudnienia.

3.   Do celów audytu zewnętrznego ustanawia się sześcioosobowe kolegium audytorów. Co roku Specjalny Komitet mianuje ze skutkiem od dnia 1 stycznia następnego roku dwóch członków kolegium spośród kandydatów zgłoszonych przez państwa członkowskie na jednokrotnie odnawialną trzyletnią kadencję. Specjalny Komitet może przedłużyć mandat danego członka maksymalnie na okres do sześciu miesięcy. Kandydaci muszą być członkami krajowego organu odpowiedzialnego za audyt w państwie członkowskim oraz dawać rękojmię bezpieczeństwa i niezależności. Muszą być dyspozycyjni w celu wykonywania, stosownie do potrzeb, zadań w imieniu ATHENY. Wykonując te zadania:

a)

członkowie kolegium nadal otrzymują wynagrodzenie od ich organu macierzystego, a ATHENA pokrywa koszty ich misji zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do urzędników Wspólnot Europejskich o równorzędnym stopniu zaszeregowania. Kandydaci muszą być członkami najwyższego krajowego organu odpowiedzialnego za audyt w państwie członkowskim lub osobami poleconymi przez ten organ oraz dawać wystarczającą rękojmię bezpieczeństwa i niezależności;

b)

nie mają prawa żądać ani otrzymywać instrukcji od innych instytucji poza Specjalnym Komitetem; w ramach swojego mandatu audytorskiego kolegium audytorów i jego członkowie są w pełni niezależni i wyłącznie odpowiedzialni za prowadzenie audytów zewnętrznych;

c)

składają sprawozdania z wykonania swoich zadań jedynie Specjalnemu Komitetowi;

d)

sprawdzają w trakcie roku budżetowego oraz ex post, przez kontrole prowadzone na miejscu oraz kontrole dokumentów poświadczających, czy wydatki finansowane lub prefinansowane przez ATHENĘ są realizowane zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami oraz zasadami należytego zarządzania finansami, czyli zgodnie z zasadami oszczędności, wydajności i skuteczności, a także czy kontrole wewnętrzne są odpowiednie.

Co roku kolegium audytorów wybiera przewodniczącego spośród swoich członków lub przedłuża mandat aktualnemu przewodniczącemu. Kolegium określa, zgodnie z najwyższymi standardami międzynarodowymi, zasady mające zastosowanie do audytów prowadzonych przez jego członków. Kolegium audytorów zatwierdza sprawozdania z audytu sporządzone przez jego członków przed przekazaniem ich administratorowi i Specjalnemu Komitetowi.

4.   Specjalny Komitet może zadecydować, indywidualnie dla każdego przypadku i ze szczególnych powodów, o skorzystaniu z usług innych organów zewnętrznych.

5.   Koszty audytów prowadzonych przez audytorów działających w imieniu ATHENY uważane są za wspólne koszty, które ponosi ATHENA.

Artykuł 40

Wewnętrzne badanie sprawozdań finansowych

1.   Na wniosek administratora i po poinformowaniu Specjalnego Komitetu sekretarz generalny Rady mianuje audytora wewnętrznego ATHENY i co najmniej jednego zastępcę audytora wewnętrznego na okres trzech lat, który można jednokrotnie odnowić; audytorzy wewnętrzni muszą posiadać niezbędne kwalifikacje zawodowe oraz dawać wystarczającą rękojmię bezpieczeństwa i niezależności.

2.   Audytor wewnętrzny składa administratorowi sprawozdania na temat kontroli ryzyka przez wydawanie niezależnych opinii na temat jakości systemów zarządzania i kontroli oraz przez wydawanie zaleceń mających na celu poprawę kontroli wewnętrznej w ramach operacji i wspieranie należytego zarządzania finansami. Należy do niego w szczególności ocena stosowności i skuteczności wewnętrznych systemów zarządzania oraz wyników oddziałów w zakresie realizacji polityk i celów przez odniesienie do związanego z nimi ryzyka.

3.   Audytor wewnętrzny pełni swoją funkcję we wszystkich oddziałach zajmujących się poborem dochodów ATHENY lub realizacją płatności dokonywanych za pośrednictwem ATHENY.

4.   W razie potrzeby audytor wewnętrzny przeprowadza jeden lub więcej audytów podczas roku budżetowego. Zdaje sprawozdania administratorowi i informuje dowódcę operacji o swoich wnioskach i zaleceniach. Dowódca operacji i administrator gwarantują podjęcie działań w następstwie tych zaleceń.

5.   Administrator składa Specjalnemu Komitetowi roczne sprawozdanie z audytu wewnętrznego wykazujące liczbę i rodzaj przeprowadzonych audytów wewnętrznych, sformułowane wnioski, przedstawione zalecenia i działania podjęte na podstawie tych zaleceń.

6.   Ponadto każdy dowódca operacji zapewnia audytorowi wewnętrznemu pełen dostęp do operacji, którą dowodzi. Audytor wewnętrzny weryfikuje sprawne funkcjonowanie systemów i procedur finansowych i budżetowych oraz zapewnia funkcjonowanie solidnych i skutecznych systemów kontroli wewnętrznej. Audytorem wewnętrznym nie może być urzędnik zatwierdzający ani księgowy; audytor wewnętrzny nie może uczestniczyć w przygotowaniu sprawozdań finansowych.

7.   Wyniki prac i sprawozdania audytora wewnętrznego udostępniane są kolegium audytorów wraz ze wszystkimi dodatkowymi dokumentami poświadczającymi.

Artykuł 41

Coroczna prezentacja sprawozdań

1.   Przed dniem 31 marca przypadającego po zakończeniu danego roku budżetowego lub w terminie czterech miesięcy od zakończenia operacji, którą dowodzi, w zależności od tego, który z tych terminów jest wcześniejszy, każdy dowódca operacji przedstawia księgowemu ATHENY informacje niezbędne do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego w odniesieniu do kosztów wspólnych, rocznego sprawozdania finansowego w odniesieniu do wydatków prefinansowanych i zwróconych zgodnie z art. 28 oraz rocznego sprawozdania z działalności.

2.   Administrator, z pomocą księgowego i dowódców poszczególnych operacji, sporządza i przedstawia Specjalnemu Komitetowi i kolegium audytorów, przed dniem 30 kwietnia przypadającego po zakończeniu roku budżetowego, tymczasowe roczne sprawozdanie finansowe i roczne sprawozdanie z działalności.

3.   Do 31 lipca przypadającego po zakończeniu roku budżetowego kolegium audytorów przedstawia Specjalnemu Komitetowi roczne sprawozdanie z audytu, a administrator, z pomocą księgowego i dowódców poszczególnych operacji – końcowe roczne sprawozdanie finansowe ATHENY. Przed dniem 30 września przypadającego po zakończeniu danego roku budżetowego Specjalny Komitet analizuje roczne sprawozdanie finansowe w świetle sprawozdania z audytu przedstawionego przez kolegium w celu udzielenia absolutorium administratorowi, księgowemu i dowódcom poszczególnych operacji.

4.   Wszelkie sprawozdania i inwentaryzacje są przechowywane, według odpowiednich szczebli kompetencji, przez księgowego i dowódców poszczególnych operacji przez okres pięciu lat od daty udzielenia stosownego absolutorium.

5.   Specjalny Komitet podejmuje decyzję o zaksięgowaniu salda wyniku budżetowego za rok budżetowy, za który zostały zatwierdzone sprawozdania, w budżecie na następny rok budżetowy, jako dochody lub wydatki, w zależności od okoliczności, w drodze budżetu korygującego.

6.   Ta część salda wyniku budżetowego za rok budżetowy, która wynika z realizacji środków przeznaczonych na pokrycie wspólnych kosztów poniesionych w trakcie przygotowywania operacji lub w ich następstwie, księgowana jest na poczet następnych wkładów od uczestniczących państw członkowskich.

7.   Ta część salda wyniku budżetowego, która wynika z realizacji środków przeznaczonych na pokrycie wspólnych kosztów operacyjnych danej operacji, księgowana jest na poczet kolejnych wkładów od państw członkowskich, które wniosły wkład w tę operację.

8.   W przypadku gdy nie można dokonać zwrotu poprzez odliczenie odpowiedniej kwoty od wkładów należnych ATHENIE, saldo wyniku budżetowego jest wypłacane danym państwom członkowskim.

9.   Do 31 marca każdego roku każde państwo członkowskie uczestniczące w operacji dobrowolnie dostarcza administratorowi, w stosownych przypadkach za pośrednictwem dowódcy operacji, informacje dotyczące kosztów dodatkowych, jakie poniosło w związku z operacją podczas poprzedniego roku budżetowego. W informacji tej należy wyszczególnić główne pozycje wydatków. Administrator dokonuje kompilacji tych informacji w celu przedstawienia Specjalnemu Komitetowi przeglądu dodatkowych kosztów operacji.

Artykuł 42

Prezentacja sprawozdań dotyczących operacji

1.   Po zakończeniu operacji Specjalny Komitet może postanowić, na wniosek administratora lub państwa członkowskiego, że administrator, z pomocą księgowego i dowódcy operacji, przedłoży Specjalnemu Komitetowi sprawozdanie zarządcze i bilans dla tej operacji obejmujące okres co najmniej do dnia jej zakończenia oraz, o ile to możliwe, do dnia jej likwidacji. Termin przedłożenia tych dokumentów przez administratora nie może być krótszy niż cztery miesiące od dnia zakończenia operacji.

2.   Jeśli sprawozdanie zarządcze i bilans nie mogą w podanym terminie uwzględnić dochodów i wydatków związanych z likwidacją danej operacji, wówczas te dochody i wydatki wykazuje się w rocznym sprawozdaniu zarządczym i bilansie dla ATHENY; Specjalny Komitet poddaje je badaniu w ramach corocznej prezentacji sprawozdań.

3.   Specjalny Komitet zatwierdza przedłożone mu sprawozdanie zarządcze i bilans dotyczące danej operacji. Udziela absolutorium administratorowi, księgowemu i dowódcy danej operacji.

4.   W przypadku gdy nie można dokonać zwrotu poprzez odliczenie odpowiedniej kwoty od wkładów należnych ATHENIE, saldo wyniku budżetowego jest wypłacane danym państwom członkowskim.

ROZDZIAŁ 12

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA

Artykuł 43

1.   Zasady, na jakich dowódca operacji, administrator i inni pracownicy przekazani do dyspozycji w szczególności przez instytucje Wspólnoty lub państwa członkowskie ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną i karną w przypadku nieprawidłowości lub zaniedbania w realizacji budżetu, reguluje regulamin pracowniczy lub ustalenia mające do niego zastosowanie. Ponadto ATHENA może, z własnej inicjatywy lub na wniosek państwa wnoszącego wkład, wytoczyć powództwo cywilne przeciwko wyżej wspomnianym pracownikom.

2.   W żadnym przypadku Wspólnoty Europejskie ani Sekretarz Generalny Rady nie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności przez państwo wnoszące wkład w związku z pełnieniem obowiązków przez administratora, księgowego lub przydzielonych im pracowników.

3.   Odpowiedzialność umowną, która może wynikać z umów zawartych w kontekście wykonania budżetu, ponoszą państwa wnoszące wkład za pośrednictwem ATHENY. Kwestie odpowiedzialności umownej reguluje prawo właściwe dla danej umowy.

4.   W przypadku odpowiedzialności pozaumownej wszelkie szkody spowodowane przez dowództwo operacji, dowództwo sił i dowództwo komponentu sił w ramach struktury zarządzania kryzysowego, których skład zatwierdza dowódca operacji lub przez ich pracowników w trakcie pełnienia ich obowiązków, pokrywają państwa wnoszące wkład za pośrednictwem ATHENY, zgodnie z ogólnymi zasadami wspólnymi dla przepisów prawnych państw członkowskich i regulaminem pracowniczym sił stosowanym w obszarze działań.

5.   Wspólnoty Europejskie ani państwa członkowskie nie mogą w żadnym przypadku zostać pociągnięte do odpowiedzialności przez państwo wnoszące wkład w związku z umowami zawartymi w ramach wykonywania budżetu lub w związku ze szkodami spowodowanymi przez jednostki i oddziały struktury zarządzania kryzysowego, których skład zatwierdza dowódca operacji, lub przez pracowników tych jednostek i oddziałów w trakcie pełnienia ich obowiązków.

Artykuł 44

Przegląd

Na wniosek państwa członkowskiego lub po zakończeniu każdej operacji przeprowadzany jest w razie potrzeby przegląd całości lub części niniejszej decyzji, w tym jej załączników. Decyzja poddawana jest przeglądowi co najmniej co trzy lata. Podczas przeglądu można korzystać z pomocy wszelkich ekspertów, którzy mogą pomóc w pracach, a w szczególności organów zarządzania ATHENY.

Artykuł 45

Przepisy końcowe

Niniejszym decyzja nr 2007/384/WPZiB traci moc.

Artykuł 46

Skuteczność

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Artykuł 47

Publikacja

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 2008 r.

W imieniu Rady

M. BARNIER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 63 z 28.2.2004, s. 68.

(2)  Dz.U. L 152 z 13.6.2007, s. 14.

(3)  Dz.U. L 253 z 7.10.2000, s. 42.

(4)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

WSPÓLNE KOSZTY PONOSZONE PRZEZ ATHENĘ NIEZALEŻNIE OD TEGO, KIEDY ZOSTAŁY PONIESIONE

W przypadkach gdy następujące wspólne koszty nie mogą być bezpośrednio powiązane z konkretną operacją, Specjalny Komitet może zadecydować o przydzieleniu środków w odpowiedniej wysokości do ogólnej części budżetu rocznego. Środki te należy, w miarę możliwości, księgować w artykułach dotyczących operacji, z którą są najbardziej związane.

1.

Wydatki poniesione w trakcie misji przez dowódcę operacji i jego pracowników związane z przedłożeniem sprawozdań finansowych z operacji Specjalnemu Komitetowi.

2.

Odszkodowania za straty i koszty wynikające z roszczeń i powództw, jakie mają być zapłacone za pośrednictwem ATHENY.

3.

Koszty wynikające z decyzji o składowaniu materiałów nabytych wspólnie na potrzeby operacji (jeśli koszty te są przypisane do ogólnej części budżetu rocznego, należy wskazać ich związek z konkretną operacją).

Ogólna część budżetu rocznego obejmuje ponadto, w razie potrzeby, środki na pokrycie następujących wspólnych kosztów operacji, w których finansowanie wnoszą wkład uczestniczące państwa członkowskie:

1.

Opłaty bankowe

2.

Koszty audytu

3.

Wspólne koszty związane z fazą przygotowawczą operacji określone w załączniku II.


ZAŁĄCZNIK II

WSPÓLNE KOSZTY OPERACYJNE ZWIĄZANE Z FAZĄ PRZYGOTOWAWCZĄ OPERACJI PONOSZONE PRZEZ ATHENĘ

Dodatkowe koszty niezbędne do przeprowadzenia przez siły misji rozpoznawczych i przygotowania (w szczególności misji wyjaśniających i zwiadowczych) do konkretnej operacji wojskowej Unii: transport, zakwaterowanie, wykorzystywanie środków łączności operacyjnej, rekrutacja lokalnego personelu cywilnego do realizacji misji, takiego jak tłumacze ustni i kierowcy.

Służby medyczne: koszty ewakuacji medycznej w nagłych przypadkach (Medevac) osób biorących udział w misjach rozpoznawczych i przygotowaniach sił do konkretnej operacji wojskowej Unii, w przypadku gdy w obszarze działań nie można zapewnić opieki medycznej.


ZAŁĄCZNIK III

III-A

WSPÓLNE KOSZTY OPERACYJNE ZWIĄZANE Z AKTYWNĄ FAZĄ OPERACJI ZAWSZE PONOSZONE PRZEZ ATHENĘ

W przypadku każdej operacji wojskowej Unii ATHENA ponosi, jako wspólne koszty operacyjne, niżej określone koszty dodatkowe wymagane do przeprowadzenia operacji.

1.   Koszty dodatkowe (przenośnego lub wyznaczonego) dowództwa związane z operacjami prowadzonymi przez Unię Europejską.

1.1.   Definicja dowództwa, którego koszty dodatkowe są finansowane wspólnie:

a)

:

dowództwo (HQ)

:

dowództwo (HQ), podstawowe elementy dowodzenia i wsparcia zdefiniowane w planie operacji (OPLAN)

b)

:

dowództwo operacji (OHQ)

:

stałe dowództwo operacji, poza obszarem działań, odpowiedzialne, za utworzenie, mobilizację, utrzymanie i odtworzenie sił Unii Europejskiej.

Definicja wspólnych kosztów stosowana wobec OHQ ma zastosowanie również wobec Sekretariatu Generalnego Rady i ATHENY w zakresie, w jakim organy te działają bezpośrednio na rzecz tej operacji.

c)

:

dowództwo sił (FHQ)

:

dowództwo sił Unii Europejskiej rozmieszczonych w obszarze działań.

d)

:

dowództwo komponentu sił (CCHQ)

:

dowództwo komponentu sił Unii Europejskiej (CCHQ): rozmieszczonych na potrzeby operacji (tj. dowódcy sił powietrznych, lądowych, morskich i innych wyspecjalizowanych sił, których wyznaczenie może zostać uznane za konieczne w zależności od charakteru operacji).

1.2.   Definicja kosztów dodatkowych finansowanych wspólnie:

a)

:

koszty transportu

:

transport do i z obszaru działań w celu rozmieszczenia, utrzymania i odtworzenia FHQ i CCHQ; koszty transportu niezbędne do przeprowadzenia operacji poniesione przez OHQ;

b)

:

administracja

:

dodatkowy sprzęt biurowy i umeblowanie, przewidziane umowami usługi i urządzenia użyteczności publicznej, koszty utrzymania budynków dowództwa;

c)

:

personel cywilny zatrudniony w kwalifikowalnych dowództwach specjalnie do celów operacji

:

personel cywilny pracujący w Unii Europejskiej, personel międzynarodowy i personel lokalny zatrudniony w obszarze działań, potrzebny do przeprowadzenia operacji w zakresie wykraczającym poza zwykłe wymogi operacyjne (łącznie z wynagrodzeniem za nadgodziny;

d)

:

łączność między kwalifikowalnymi dowództwami i między kwalifikowalnymi dowództwami a bezpośrednio podległymi im siłami

:

wydatki inwestycyjne na zakup i eksploatację dodatkowych środków łączności i sprzętu informatycznego oraz koszty świadczonych usług (wynajem i konserwacja modemów, linii telefonicznych, telefonów satelitarnych, faksu szyfrującego wiadomości, bezpiecznych linii, dostawców usług internetowych, linii danych, sieci lokalnych);

e)

:

koszty transportu/podróży (z wyjątkiem kosztów diet) w ramach obszaru działań dowództwa

:

wydatki związane z transportem kołowym i innym oraz koszty frachtu, w tym podróże krajowego personelu wspomagającego i podróże gości; dodatkowe koszty paliwa przewyższające koszty zwykłych operacji; wynajem dodatkowych pojazdów; koszty podróży służbowych między miejscem prowadzenia operacji a Brukselą lub miejscem spotkań organizowanych przez Unię Europejską; koszty ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej wymaganych przez niektóre kraje od organizacji międzynarodowych prowadzących operacje na ich terytorium;

f)

:

koszary i kwaterunek/infrastruktura

:

wydatki na nabycie, wynajem lub odnowienie, o ile konieczne, obiektów dowództwa w obszarze działań (wynajem budynków, schronów, namiotów);

g)

:

informowanie opinii publicznej

:

koszty kampanii informacyjnych i informowania mediów w OHQ i FHQ, zgodnie ze strategią informacyjną opracowaną przez dowództwo operacji (HQ);

h)

:

reprezentacja i przyjmowanie gości

:

koszty reprezentacyjne; koszty ponoszone na poziomie dowództwa (HQ) niezbędne do przeprowadzenia operacji.

2.   Koszty dodatkowe poniesione na udzielenie wsparcia siłom jako całości:

Określone poniżej koszty są kosztami ponoszonymi w wyniku rozmieszczenia sił na swoich pozycjach:

a)

:

prace związane z rozmieszczeniem/infrastrukturą

:

niezbędne dla wypełnienia przez wspólne siły ich misji (lotniska, linie kolejowe, porty, główne trasy logistyczne, w tym punkty wysadzenia sił i rejony ześrodkowania wojsk; pompowanie, uzdatnianie, dystrybucja i odprowadzanie wody, dostawy energii elektrycznej i wody, roboty ziemne, statyczna ochrona sił, obiekty magazynowe, zwłaszcza do magazynowania paliwa i amunicji, rejony ześrodkowania logistycznego; wsparcie techniczne dla wspólnie finansowanej infrastruktury).

b)

:

oznakowanie identyfikacyjne

:

szczególne znaki identyfikacyjne, dowody tożsamości „Unii Europejskiej”, plakietki, medale, flagi w kolorach Unii Europejskiej oraz inne oznakowanie identyfikacyjne sił lub dowództwa (HQ) (z wyjątkiem odzieży, hełmów i mundurów).

c)

:

służby medyczne

:

ewakuacja medyczna w nagłych przypadkach (Medevac). Instalacja obiektów pełniących rolę 2 i 3 na poziomie elementów operacyjnych obszaru działań w rodzaju lotnisk i portów wyładunkowych zatwierdzonych w planie operacji (OPLAN).

d)

:

pozyskiwanie informacji

:

obrazy satelitarne używane w wywiadzie i zatwierdzone w planie operacji (OPLAN), jeżeli nie można ich sfinansować ze środków dostępnych w budżecie Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej (SATCEN).

3.   Koszty dodatkowe poniesione w związku z odwołaniem się Unii Europejskiej do wspólnych środków i zdolności NATO udostępnionych operacji prowadzonej pod kierunkiem Unii.

Obciążające Unię Europejską koszty zastosowania, w jednej z jej operacji wojskowych, uzgodnień między UE a NATO, dotyczących przekazania, monitorowania i zwrotu lub wycofania wspólnych środków i zdolności NATO udostępnionych operacji prowadzonej pod kierunkiem Unii. Zwroty kosztów dokonywane przez NATO na rzecz Unii Europejskiej.

4.   Koszty dodatkowe poniesione przez Unię Europejską na towary, usługi lub prace wymienione w wykazie kosztów wspólnych i udostępnione w operacji prowadzonej pod kierunkiem Unii Europejskiej przez jedno z państw członkowskich, instytucję Unii Europejskiej, państwo trzecie lub organizację międzynarodową na mocy uzgodnienia, o którym mowa w art. 11. Zwroty kosztów dokonywane przez państwo, instytucję Unii Europejskiej lub organizację międzynarodową na podstawie takiego uzgodnienia.

III-B

WSPÓLNE KOSZTY OPERACYJNE ZWIĄZANE Z AKTYWNĄ FAZĄ KONKRETNEJ OPERACJI PONOSZONE PRZEZ ATHENĘ NA MOCY DECYZJI RADY

Koszty transportu

:

transport do i z obszaru działań w celu rozmieszczenia, utrzymania i odtworzenia sił niezbędnych do przeprowadzenia operacji.

Wielonarodowe dowództwo grup zadaniowych

:

wielonarodowe dowództwo grup zadaniowych UE rozmieszczonych w obszarze działań operacji.

III-C

WSPÓLNE KOSZTY OPERACYJNE PONOSZONE PRZEZ ATHENĘ NA WNIOSEK DOWÓDCY OPERACJI I PO ZATWIERDZENIU PRZEZ SPECJALNY KOMITET

a)

:

koszary i kwaterunek/infrastruktura

:

wydatki na nabycie, wynajem lub odnowienie pomieszczeń w obszarze działań (budynków, schronów, namiotów) potrzebnych rozmieszczonym siłom do przeprowadzenia operacji.

b)

:

niezbędny sprzęt dodatkowy

:

zakup lub wynajem w trakcie operacji nieprzewidzianego sprzętu specjalistycznego niezbędnego do realizacji operacji, o ile zakupiony sprzęt nie zostanie zwrócony do kraju macierzystego po zakończeniu misji.

c)

:

służby medyczne

:

Instalacja w obszarze działań obiektów pełniących rolę 2 innych niż wymienione w załączniku III-A.

d)

:

pozyskiwanie informacji

:

pozyskiwanie informacji (obrazy satelitarne; wywiad, rozpoznanie i obserwacja na poziomie obszaru działań, w tym obserwacja przestrzeni powietrze–ziemia wywiad osobowy.

e)

:

inne krytyczne zdolności na poziomie obszaru działań

:

w razie potrzeby rozminowywanie w ramach operacji dotyczącej ochrony chemicznej, biologicznej, radiologicznej i jądrowej (CBRN); przechowywanie i niszczenie broni oraz amunicji zebranej w strefie operacji.


ZAŁĄCZNIK IV

WSPÓLNE KOSZTY OPERACYJNE ZWIĄZANE Z LIKWIDACJĄ OPERACJI PONOSZONE PRZEZ ATHENĘ

Koszty poniesione w celu znalezienia ostatecznego przeznaczenia dla sprzętu i infrastruktury wspólnie finansowanych w celu przeprowadzenia operacji.

Dodatkowe koszty sporządzenia sprawozdań finansowych dotyczących operacji. Kwalifikowalne wspólne koszty są określane zgodnie z załącznikiem III, mając na uwadze fakt, że pracownicy niezbędni do sporządzenia sprawozdań przypisani są do dowództwa tej operacji, nawet jeśli zaprzestała ona swojej działalności.


Top