EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0973

2008/973/WE: Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 2002/56/WE w zakresie terminu wyznaczonego w art. 21 ust. 3, przed którego upływem państwa członkowskie są upoważnione do przedłużenia okresu ważności decyzji w sprawie równoważności sadzeniaków ziemniaka pochodzących z krajów trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8135) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 345, 23.12.2008, p. 90–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 137 - 137

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/973/oj

23.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/90


DECYZJA KOMISJI

z dnia 15 grudnia 2008 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 2002/56/WE w zakresie terminu wyznaczonego w art. 21 ust. 3, przed którego upływem państwa członkowskie są upoważnione do przedłużenia okresu ważności decyzji w sprawie równoważności sadzeniaków ziemniaka pochodzących z krajów trzecich

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8135)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/973/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/56/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu sadzeniakami ziemniaków (1), w szczególności jej art. 21 ust. 3 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2002/56/WE przewiduje, że począwszy od określonych terminów, państwa członkowskie nie mogą już określać dla własnych potrzeb równoważności sadzeniaków ziemniaka zebranych w państwach trzecich z sadzeniakami ziemniaka zebranymi we Wspólnocie i spełniającymi wymogi tej dyrektywy.

(2)

Jednakże ponieważ działania w celu ustanowienia równoważności wspólnotowej dla sadzeniaków ziemniaka ze wszystkich zainteresowanych państw trzecich nie zostały zakończone, dyrektywa 2002/56/WE zezwoliła państwom członkowskim na przedłużenie do dnia 31 marca 2008 r. okresu ważności decyzji w sprawie równoważności, które zostały już przyjęte dla sadzeniaków ziemniaka pochodzących z niektórych państw trzecich nieobjętych równoważnością wspólnotową. Data ta została wybrana poprzez odniesienie do końca okresu wprowadzania do obrotu sadzeniaków ziemniaka.

(3)

Ponieważ wspomniane działania nadal nie zostały zakończone, a nowy rok gospodarczy rozpocznie się pod koniec 2008 r., niezbędne jest upoważnienie państw członkowskich do dalszego przedłużenia okresu ważności krajowych decyzji dotyczących równoważności.

(4)

W związku z tym dyrektywa 2002/56/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W akapicie pierwszym art. 21 ust. 3 dyrektywy 2002/56/WE datę „31 marca 2008 r.” zastępuje się datą „31 marca 2011 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 60.


Top