EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0972

2008/972/WE: Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca załącznik 13 do Wspólnych instrukcji konsularnych dotyczący wypełniania naklejki wizowej

OJ L 345, 23.12.2008, p. 88–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 316 - 317

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/972/oj

23.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/88


DECYZJA RADY

z dnia 18 grudnia 2008 r.

zmieniająca załącznik 13 do Wspólnych instrukcji konsularnych dotyczący wypełniania naklejki wizowej

(2008/972/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 789/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r. zastrzegające dla Rady uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do niektórych szczegółowych przepisów i procedur praktycznych rozpatrywania wniosków wizowych (1), a w szczególności jego art. 1 ust. 1,

uwzględniając inicjatywę Francji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik 13 do wspólnych instrukcji konsularnych określa wspólne zasady wypełniania naklejki wizowej, w formie przykładów odpowiadających różnym kategoriom jednolitych wiz.

(2)

Przykład 9 w załączniku 13, który dotyczy krótkoterminowej wizy podróżnej, wskazuje, że jest ona wydawana na okres ważności przekraczający sześć miesięcy, to jest 1, 2, 3 lub 5 lat (C1, C2, C3, C5).

(3)

Rozróżnienia te (C1, C2, C3 i C5) nie odpowiada już żadnym przepisom Wspólnych instrukcji konsularnych od przyjęcia decyzji Rady nr 2006/440/WE z dnia 1 czerwca 2006 r. (2), harmonizującej opłaty administracyjne za wnioski wizowe. Przykład podany w załączniku powinien należy więc odpowiednio zmienić.

(4)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu dotyczącego stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczestniczy w przyjmowaniu niniejszej decyzji, nie jest nią związana ani jej nie stosuje. Przedmiotowa decyzja uzupełnia dorobek Schengen na mocy tytułu IV część trzecia Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską; dlatego zgodnie z art. 5 wyżej wymienionego protokołu Dania w terminie sześciu miesięcy od przyjęcia przedmiotowej decyzji przez Radę zdecyduje, czy przeniesie ją do swojego prawa krajowego.

(5)

W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie tych przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt B decyzji Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektórych warunków stosowania tej umowy (3).

(6)

W odniesieniu do Szwajcarii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy zawartej między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (4), wchodzących w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt B decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji 2008/146/WE (5) i art. 3 decyzji 2008/149/WSiSW (6).

(7)

W odniesieniu do Liechtensteinu niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Protokołu podpisanego między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu w sprawie przystąpienia Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (7), wchodzących w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt B decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji 2008/261/WE (8) i art. 3 decyzji 2008/262/WE (9).

(8)

Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Zjednoczonego Królestwa zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (10). W związku z tym Zjednoczone Królestwo nie uczestniczy w jej przyjęciu, nie jest nią związane, ani jej nie stosuje.

(9)

Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Irlandii zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącą wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (11). W związku z tym Irlandia nie uczestniczy w jej przyjęciu, nie jest nią związana, ani jej nie stosuje.

(10)

W odniesieniu do Cypru niniejsza decyzja stanowi akt oparty na dorobku Schengen lub w inny sposób z nim związany w rozumieniu art. 3 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2003 roku.

(11)

Niniejsza decyzja stanowi akt oparty na dorobku Schengen lub w inny sposób z nim związany w rozumieniu art. 4 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2005 roku,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W przykładzie 9 w załączniku 13 wspólnych instrukcji konsularnych tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„—

Chodzi o krótkoterminową wizę wielokrotnego wjazdu o okresie ważności mogącym wynosić do pięciu lat. W podanym przykładzie okres ważności wynosi trzy lata”.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 2008 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

M. BARNIER


(1)  Dz.U. L 116 z 26.4.2001, s. 2.

(2)  Dz.U. L 175 z 29.6.2006, s. 77.

(3)  Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 31.

(4)  Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 52.

(5)  Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 1.

(6)  Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 50.

(7)  Dz.U. L 83 z 26.3.2008, s. 3.

(8)  Dz.U. L 83 z 26.3.2008, s. 3.

(9)  Dz.U. L 83 z 26.3.2008, s. 5.

(10)  Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43.

(11)  Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20.


Top