EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0971

2008/971/WE: Decyzja Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie równoważności leśnego materiału rozmnożeniowego produkowanego w krajach trzecich

OJ L 345, 23.12.2008, p. 83–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 97 - 101

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/971/oj

23.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/83


DECYZJA RADY

z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie równoważności leśnego materiału rozmnożeniowego produkowanego w krajach trzecich

(2008/971/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

uwzględniając dyrektywę Rady 1999/105/WE z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym (1), w szczególności jej art. 19 ust. 1 i 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z krajowymi zasadami certyfikacji leśnego materiału rozmnożeniowego w Chorwacji, Kanadzie, Norwegii, Serbii, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii i Turcji podczas zbioru i przetwarzania materiału siewnego oraz produkcji materiału sadzeniowego przeprowadza się urzędową kontrolę w terenie.

(2)

Według tych zasad systemy zatwierdzania i rejestracji materiału podstawowego oraz dalszej produkcji materiału rozmnożeniowego z tego materiału podstawowego są zgodne z Systemem Certyfikacji Leśnego Materiału Rozmnożeniowego Przemieszczanego w Handlu Międzynarodowym OECD (System Nasion i Roślin Leśnych OECD). Ponadto zasady te wymagają urzędowej certyfikacji materiału siewnego i sadzeniowego kategorii „o ustalonym źródle pochodzenia” i „wyselekcjonowany” oraz urzędowego zamykania paczek nasion zgodnie z Systemem Nasion i Roślin Leśnych OECD.

(3)

Po zbadaniu tych zasad stwierdzono, że warunki zatwierdzania materiału podstawowego spełniają wymogi określone w dyrektywie 1999/105/WE. Ponadto, z wyjątkiem warunków dotyczących jakości materiału siewnego, czystości gatunkowej i jakości materiału sadzeniowego, w odniesieniu do warunków mających zastosowanie do materiału siewnego i sadzeniowego kategorii „o ustalonym źródle pochodzenia” i „wyselekcjonowany”, zasady tych krajów trzecich dają te same gwarancje jak te określone w dyrektywie 1999/105/WE. W związku z powyższym należy uznać zasady certyfikowania materiału leśnego kategorii „o ustalonym źródle pochodzenia” i „wyselekcjonowany” w Chorwacji, Kanadzie, Norwegii, Serbii, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii i Turcji za równoważne z zasadami określonymi w dyrektywie 1999/105/WE, o ile spełnione są dodatkowe warunki dotyczące materiału siewnego i sadzeniowego.

(4)

Zasady wyżej wymienionych krajów trzecich nie mogą być jednak uznane za równoważne w przypadku kategorii „kwalifikowany” i „przetestowany”, do których nie ma zastosowania System Nasion i Roślin Leśnych OECD. Należy zatem ograniczyć zakres niniejszej decyzji w sprawie równoważności do materiału rozmnożeniowego kategorii „o ustalonym źródle pochodzenia” i „wyselekcjonowany”.

(5)

Na użytek niniejszej decyzji należy zastosować definicje określone w dyrektywie 1999/105/WE w celu zapewnienia spójności między tymi dwoma aktami.

(6)

Leśny materiał rozmnożeniowy spełniający warunki niniejszej decyzji powinien być zgodny z warunkami dotyczącymi zdrowia roślin określonymi w dyrektywie Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (2). W stosownych przypadkach modyfikowany genetycznie leśny materiał rozmnożeniowy powinien być zgodny z zasadami określonymi w dyrektywie 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie (3).

(7)

Dodatkowe warunki dotyczące materiału siewnego i sadzeniowego w zakresie jakości i czystości gatunkowej powinny odzwierciedlać warunki ustanowione w dyrektywie 1999/105/WE.

(8)

W celu zagwarantowania takiego samego poziomu identyfikowalności jak ten przewidziany w dyrektywie 1999/105/WE, należy zawrzeć w niniejszej decyzji zasady dotyczące wydawania certyfikatu dla materiału siewnego i sadzeniowego przy wprowadzaniu go do Wspólnoty. Certyfikat ten powinien być oparty na urzędowym świadectwie pochodzenia OECD oraz powinien wskazywać, że materiał jest przywożony w ramach systemu równoważności,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zakres stosowania

Niniejsza decyzja określa warunki przywozu do Wspólnoty leśnego materiału rozmnożeniowego kategorii „o ustalonym źródle pochodzenia” i „wyselekcjonowany”, wyprodukowanego w krajach trzecich wymienionych w załączniku I.

Niniejsza decyzja ma zastosowanie, o ile spełnione są warunki określone załączniku II oraz w dyrektywach 2000/29/WE i 2001/18/WE.

Artykuł 2

Definicje

Definicje określone w art. 2 dyrektywy 1999/105/WE mają zastosowanie do niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Równoważność

1.   Systemy zatwierdzania i rejestracji materiału podstawowego oraz dalszej produkcji materiału rozmnożeniowego z tego materiału podstawowego pod kontrolą organów państw trzecich określonych w załączniku I do niniejszej decyzji, lub pod urzędowym nadzorem tych organów, uznaje się za równoważne z systemami prowadzonymi w państwach członkowskich zgodnie z dyrektywą 1999/105/WE.

2.   Materiał siewny i sadzeniowy kategorii „o ustalonym źródle pochodzenia” i „wyselekcjonowany” z gatunków wymienionych w załączniku I do dyrektywy 1999/105/WE, wyprodukowany w krajach trzecich wymienionych w załączniku I do niniejszej decyzji i urzędowo certyfikowany przez organy wymienione we wspomnianym załączniku, uznaje się za równoważny z materiałem siewnym i sadzeniowym zgodnym z dyrektywą 1999/105/WE, o ile spełnia warunki określone w załączniku II do niniejszej decyzji.

Artykuł 4

Certyfikat

Kiedy materiał siewny i rozmnożeniowy jest wprowadzany do Wspólnoty, dostawca przywożący ten materiał powiadamia urzędowy organ państwa członkowskiego przywozu przed przywozem. Urzędowy organ wystawia certyfikat oparty na urzędowym świadectwie pochodzenia OECD przed wprowadzeniem materiału na rynek.

Certyfikat wskazuje, że materiał został przywieziony w ramach systemu równoważności.

Artykuł 5

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.

Artykuł 6

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 grudnia 2008 r.

W imieniu Rady

R. BACHELOT-NARQUIN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 11 z 15.1.2000, s. 17.

(2)  Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1.

(3)  Dz.U. L 106 z 17.4.2001, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Kraje i organy

Kraj (1)

Organ odpowiedzialny za zatwierdzanie i kontrolę produkcji

CA

National Forest Genetic Resources Centre/Centre national des ressources génétiques forestières

Natural Resources Canada/Ressources naturelles Canada

Canadian Forest Service – Atlantic/Service canadien des forêts – Atlantique

PO Box 4000, Fredericton/Frédéricton

New Brunswick/Nouveau-Brunswick E3B 5P7

CH

Federal Office for Environment (FOEN)

Department of the Environment, Transport, Energy and Communications (UVEK)

Forest Division

Federal Plant Protection Service

Birmensdorf

HV

Forest Research Institute

Cvjetno naselje 41

10450 Jastrebarsko

NO

National Forest Genetic Resource Centre

Norwegian Forest Research Institute

PO Box 115

N-1431 Ås

SR

Directorate for forest

Ministry of agriculture, forestry and water management

Omladinskih brigada 1

11 000 Belgrade

TR

Ministry of Environnement and Forestry (Çevre ve Orman Bakanlığı) – General directorate for afforestation and erosion control (Ağaçlandirma ve erozyon kontrolu genel müdürlüğü)

Gazi – Ankara

US

National Tree Seed Laboratory

USDA Forest Service

Purdue University

West Lafayette, Indiana


(1)  CA – Kanada, CH – Szwajcaria, HV – Chorwacja, NO – Norwegia, SR – Serbia, TR – Turcja, US – Stany Zjednoczone Ameryki.


ZAŁĄCZNIK II

A.   Warunki odnoszące się do materiału siewnego wyprodukowanego w krajach trzecich.

1.

Materiał siewny jest urzędowo certyfikowany jako pochodzący z zatwierdzonego materiału podstawowego, a paczki są zamykane zgodnie z krajowymi zasadami dotyczącymi stosowania Systemu Nasion i Roślin Leśnych OECD. Urzędowa etykieta OECD jest dołączona do każdej partii materiału siewnego i towarzyszy jej egzemplarz urzędowego świadectwa pochodzenia OECD lub dokument dostawcy podający wszystkie informacje zawarte w urzędowym świadectwie pochodzenia OECD wraz z nazwą dostawcy.

2.

W przypadku nasion etykieta OECD lub dokument dostawcy zawiera także następujące dodatkowe informacje, zweryfikowane, o ile to możliwe, za pomocą technik uznanych na forach międzynarodowych:

a)

czystość: procent czystego materiału siewnego, innego materiału siewnego i składników obojętnych w wadze produktu wprowadzanego do obrotu jako partia materiału siewnego;

b)

procent kiełkowania czystych nasion lub, jeśli nie można go określić lub byłoby to niepraktyczne, procent żywotności oceniony określoną metodą;

c)

waga 1 000 czystych nasion;

d)

ilość zdolnych do kiełkowania nasion w kilogramie produktu wprowadzonego do obrotu jako materiał siewny lub, jeśli nie można jej określić lub byłoby to niepraktyczne, ilość zdolnych do życia nasion w kilogramie.

3.

W drodze odstępstwa od pkt 2 dostawca przywożący materiał siewny może dostarczyć wymienione w pkt 2 dodatkowe informacje dotyczące procedury testowania materiału siewnego przy użyciu uznanych na forach międzynarodowych technik przed pierwszym wprowadzeniem do obrotu we Wspólnocie.

4.

W celu szybkiego udostępnienia materiału siewnego ze zbioru z bieżącego roku dostawca przywożący materiał siewny jako pierwszy nabywca może wprowadzać ten materiał do obrotu bez konieczności spełnienia wszystkich warunków określonych w pkt 2 lit. b) i d) niniejszego załącznika. Dostawca przywożący wspomniany materiał musi w najkrótszym możliwym terminie oświadczyć, że spełnia warunki określone w pkt 2 lit. b) i d).

5.

Wymogi określone w pkt 2 lit. b) i d) nie mają zastosowania w przypadku małych ilości materiału siewnego, zgodnie z definicją w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2301/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 1999/105/WE w odniesieniu do definicji małych ilości materiału siewnego (1).

6.

Partie materiału siewnego osiągają minimalny poziom czystości gatunkowej wynoszący 99 %. Jednakże w przypadku blisko spokrewnionych gatunków, oprócz sztucznych mieszańców, czystość gatunkowa partii owoców lub materiału siewnego, nawet jeśli nie osiąga 99 %, jest podawana na etykiecie lub dokumencie dostawcy.

7.

W drodze odstępstwa od pkt 1 materiał siewny w stosownych ilościach może pochodzić od niezatwierdzonego materiału podstawowego:

a)

z przeznaczeniem do testów, do celów naukowych lub do celów zachowania genów;

b)

w przypadku jednostek nasiennych, które nie są przeznaczone do celów leśnictwa i jest to wyraźnie wykazane.

B.   Warunki odnoszące się do materiału sadzeniowego wyprodukowanego w krajach trzecich.

1.

Produkcja materiału sadzeniowego odbywa się w szkółce zarejestrowanej przez organy, o których mowa w załączniku I do niniejszej decyzji, lub pod urzędowym nadzorem tych organów, w kraju trzecim. Urzędowa etykieta OECD jest dołączona do każdej przesyłki i towarzyszy jej egzemplarz urzędowego świadectwa pochodzenia OECD lub dokument dostawcy podający wszystkie informacje zawarte w urzędowym świadectwie pochodzenia OECD oraz nazwę dostawcy.

2.

Materiał sadzeniowy jest zgodny z wymogami określonymi w części D załącznika VII do dyrektywy 1999/105/WE.

3.

Materiał sadzeniowy, który ma być wprowadzany do obrotu dla użytkowników końcowych w klimacie śródziemnomorskim, spełnia wymogi określone w części E załącznika VII do dyrektywy 1999/105/WE.


(1)  Dz.U. L 348 z 21.12.2002, s. 75.


Top