EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1329

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1329/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia nadzwyczajnych środków wsparcia rynku wieprzowiny w formie dopłat do prywatnego przechowywania w części Zjednoczonego Królestwa

OJ L 345, 23.12.2008, p. 56–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 040 P. 237 - 240

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1329/oj

23.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/56


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1329/2008

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie przyjęcia nadzwyczajnych środków wsparcia rynku wieprzowiny w formie dopłat do prywatnego przechowywania w części Zjednoczonego Królestwa

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 37, art. 43 lit. a) i d) oraz art. 191 w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 37 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że w przypadku gdy średnia cena rynkowa tusz wieprzowych we Wspólnocie, ustalona na podstawie cen notowanych w poszczególnych państwach członkowskich na reprezentatywnych rynkach Wspólnoty i ważona przy pomocy współczynników odzwierciedlających stosunkową wielkość stada trzody chlewnej w każdym państwie członkowskim, jest niższa od 103 % ceny referencyjnej i prawdopodobnie utrzyma się na tym poziomie, Komisja może podjąć decyzję o przyznaniu dopłat do prywatnego przechowywania.

(2)

Ceny rynkowe spadły poniżej tego poziomu i mając na względzie sezonowe i cykliczne tendencje sytuacja ta może się utrzymać.

(3)

Sytuacja na rynku wieprzowiny w Irlandii i w Irlandii Północnej jest szczególnie trudna, biorąc pod uwagę najnowsze wyniki badań wskazujące na podwyższony poziom dioksyn w wieprzowinie pochodzącej z Irlandii. Właściwe władze przyjęły różnorodne środki dla poprawy sytuacji.

(4)

Do gospodarstw prowadzących hodowlę świń w Irlandii dostarczono zanieczyszczoną paszę zwierzęcą. Zanieczyszczona pasza stanowi bardzo dużą część racji żywieniowej świń, czego rezultatem jest wysoki poziom dioksyn w mięsie pochodzącym ze świń z tych gospodarstw. Biorąc pod uwagę trudności związane z ustaleniem gospodarstw, z których pochodzi zanieczyszczona wieprzowina, oraz wysoki poziom dioksyn w niej wykryty, w ramach środków zapobiegawczych właściwe władze podjęły decyzję o wycofaniu z rynku całej wieprzowiny i wszystkich produktów z wieprzowiny.

(5)

Stosowanie powyższych środków doprowadziło do poważnego zakłócenia rynku wieprzowiny w Irlandii Północnej. Ze względu na nadzwyczajne okoliczności i praktyczne trudności, wobec których stoi rynek wieprzowiny w Irlandii Północnej, należy ustanowić nadzwyczajne wspólnotowe środki wsparcia rynku poprzez przyznanie dopłat do prywatnego przechowywania ograniczonej ilości produktów przez ograniczony okres czasu w Irlandii Północnej.

(6)

Artykuł 31 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny mogą zostać przyznane w odniesieniu do wieprzowiny oraz że Komisja ustala wysokość dopłat z wyprzedzeniem lub w ramach procedury przetargowej.

(7)

Ponieważ sytuacja na rynku wieprzowiny w Irlandii Północnej wymaga podjęcia szybkich i praktycznych działań, najwłaściwszą procedurą przyznania dopłat do prywatnego przechowywania jest ich ustalenie z góry.

(8)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 826/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące przyznawania dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rolnych (2) wprowadziło wspólne zasady wdrażania systemu dopłat do prywatnego przechowywania.

(9)

Na mocy art. 6 rozporządzenia (WE) nr 826/2008 dopłaty ustalone z góry mają być przyznawane zgodnie ze szczegółowymi zasadami i warunkami określonymi w rozdziale III tego rozporządzenia.

(10)

Ze względu na szczególne okoliczności należy wprowadzić wymóg, zgodnie z którym produkty wprowadzane do składu muszą pochodzić ze świń hodowanych w gospodarstwach, w odniesieniu do których stwierdzono, że nie zostały dotknięte problemem zanieczyszczonej paszy. Ponadto należy wprowadzić wymóg, zgodnie z którym przechowywane produkty muszą pochodzić ze świń wyhodowanych w Irlandii lub w Irlandii Północnej i poddanych ubojowi w Irlandii Północnej.

(11)

Aby ułatwić administrowanie środkiem, produkty z wieprzowiny należy klasyfikować w poszczególnych kategoriach ustanowionych według kosztu przechowywania.

(12)

W celu ułatwienia zadań administracyjnych i kontrolnych w odniesieniu do zawierania umów należy ustalić minimalne ilości produktów, które każdy wnioskodawca musi dostarczyć.

(13)

Aby uzyskać pewność co do tego, że podmioty gospodarcze będą wywiązywać się ze swoich zobowiązań umownych oraz że przedmiotowy środek wywrze pożądany wpływ na rynek, należy ustalić zabezpieczenie.

(14)

Wywóz produktów z wieprzowiny przyczynia się do przywrócenia równowagi na rynku. W związku z tym przepisy art. 28 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 826/2008 powinny mieć zastosowanie w przypadku skrócenia okresu przechowywania, jeżeli wyprowadzone ze składu produkty są przeznaczone na wywóz. Należy ustalić stawki dzienne stosowane przy obniżaniu kwoty dopłaty zgodnie z tym artykułem.

(15)

Do celów stosowania art. 28 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 826/2008 oraz w celu zapewnienia spójnych i jasnych reguł obowiązujących podmioty gospodarcze, konieczne jest wyrażenie w dniach dwumiesięcznego okresu, o którym mowa w tym akapicie.

(16)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zakres

1.   Dopłaty do prywatnego przechowywania przyznaje się w odniesieniu do produktów z wieprzowiny spełniających następujące warunki:

a)

produkty pochodzą ze świń hodowanych w Irlandii lub w Irlandii Północnej co najmniej przez ostatnie dwa miesiące przed ubojem w Irlandii Północnej;

b)

produkty są solidnej i właściwej jakości handlowej i pochodzą ze świń hodowanych w gospodarstwach, w odniesieniu do których stwierdzono, że nie stosowały paszy charakteryzującej się podwyższonym poziomem dioksyn i bifenyli polichlorowanych (PCB).

2.   Wykaz kategorii produktów kwalifikujących się do dopłat oraz odnośne kwoty podane są w załączniku.

Artykuł 2

Obowiązujące zasady

Rozporządzenie (WE) nr 826/2008 stosuje się, o ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej.

Artykuł 3

Składanie wniosków

1.   Od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w Irlandii Północnej mogą być składane wnioski o dopłatę do prywatnego przechowywania kategorii produktów z wieprzowiny kwalifikujących się do dopłaty na mocy art. 1.

2.   Podany we wniosku okres przechowywania wynosi 90, 120, 150 lub 180 dni.

3.   Wnioski składa się jedynie na jedną z kategorii produktów wymienionych w załączniku, podając odnośny kod CN w ramach tej kategorii.

4.   Właściwe władze podejmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia zgodności z art. 1 ust. 1.

Artykuł 4

Minimalne ilości

Minimalna ilość, do której może się odnosić pojedynczy wniosek, wynosi:

a)

10 ton dla produktów bez kości;

b)

15 ton dla innych produktów.

Artykuł 5

Zabezpieczenia

Wnioskom towarzyszy zabezpieczenie w wysokości 20 % kwot dopłat określonych w kolumnach 3–6 załącznika.

Artykuł 6

Całkowita ilość

Całkowita ilość, na którą można zawrzeć umowy zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 826/2008, nie przekracza 15 000 ton masy produktu.

Artykuł 7

Wyprowadzenie ze składu produktu przeznaczonego na wywóz

1.   Do celów stosowania art. 28 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 826/2008 wymagane jest upłynięcie minimalnego okresu przechowywania wynoszącego 60 dni.

2.   Do celów stosowania art. 28 ust. 3 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 826/2008 stawki dzienne zostały określone w kolumnie 7 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 8

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 223 z 21.8.2008, s. 3.


ZAŁĄCZNIK

Kategorie produktów

Produkty, w odniesieniu do których przyznawana jest dopłata

Kwota dopłaty na okres przechowywania

(EUR/t)

Potrącenia

(EUR)

90 dni

120 dni

150 dni

180 dni

na dzień

1

2

3

4

5

6

7

Kategoria 1

ex 0203 11 10

Półtusze bez racicy przedniej, ogona, nerek, cienkiej przepony i rdzenia kręgowego (1)

278

315

352

389

1,24

Kategoria 2

ex 0203 12 11

Szynki

 

 

 

 

 

ex 0203 12 19

Łopatki

 

 

 

 

 

ex 0203 19 11

Przodki

 

 

 

 

 

ex 0203 19 13

Schaby, nawet z karkówką lub karkówka oddzielnie, schaby z biodrówką lub bez (2)  (3)

337

379

421

463

1,41

ex 0203 19 55

Nogi, łopatki, przodki, schaby nawet z karkówką lub karkówka oddzielnie, schaby z biodrówką lub bez, bez kości (4)  (5)

 

 

 

 

 

Kategoria 3

ex 0203 19 15

Boczek cały lub cięty wzdłuż

164

197

230

263

1,09

ex 0203 19 55

Boczek cały lub cięty wzdłuż, bez skóry i żeber

 

 

 

 

 

Kategoria 4

ex 0203 19 55

Kawałki odpowiadające środkom, ze skórą lub tłuszczem lub bez, bez kości (6)

255

290

325

360

1,17


(1)  Dopłata może być przyznana w odniesieniu do półtusz przedstawionych jako półtusze Wiltshire, tj. bez głowy, policzków, racic, ogona, sadła, nerek, polędwicy, łopatki, mostka, kręgosłupa, miednicy i przepony.

(2)  Schab i karkówka mogą być ze skórą lub bez, jednak grubość przylegającej warstwy tłuszczu nie może przekraczać 25 mm.

(3)  Umowne ilości mogą obejmować wszelkie kombinacje wymienionych elementów.

(4)  Schab i karkówka mogą być ze skórą lub bez, jednak grubość przylegającej warstwy tłuszczu nie może przekraczać 25 mm.

(5)  Umowne ilości mogą obejmować wszelkie kombinacje wymienionych elementów.

(6)  Taka sama prezentacja jak dla produktów objętych kodem CN 0210 19 20.


Top