EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1324

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1324/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie dostosowania stawki składki na system emerytalno-rentowy dla urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich od dnia 1 lipca 2008 r.

OJ L 345, 23.12.2008, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1324/oj

23.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/17


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE, EURATOM) NR 1324/2008

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie dostosowania stawki składki na system emerytalno-rentowy dla urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich od dnia 1 lipca 2008 r.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich określone w rozporządzeniu (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1), w szczególności jego art. 83a,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 13 załącznika XII do regulaminu pracowniczego Eurostat przedstawił w dniu 1 września 2008 r. sprawozdanie w sprawie oszacowania aktuarialnego systemu emerytalno-rentowego na rok 2008, w którym zaktualizowane zostały parametry określone w wyżej wymienionym załączniku. Z oszacowania tego wynika, że stawka składki niezbędna dla utrzymania równowagi aktuarialnej systemu emerytalno-rentowego wynosi 10,9 % wynagrodzenia podstawowego.

(2)

W celu utrzymania równowagi aktuarialnej systemu emerytalno-rentowego urzędników i innych pracowników Wspólnot należy zatem dokonać dostosowania poziomu składki do poziomu 10,9 % wynagrodzenia podstawowego.

(3)

Zgodnie z art. 12 załącznika XII do regulaminu pracowniczego wysokość stawki dla wyliczenia odsetek złożonych jest efektywną wysokości odsetek określoną w art. 10 tego załącznika i powinna zatem zostać dostosowana,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Obowiązująca ze skutkiem od dnia 1 lipca 2008 r. stawka składki, o której mowa w art. 83 ust. 2 regulaminu pracowniczego, wynosi 10,9 %.

Artykuł 2

Obowiązująca ze skutkiem od 1 stycznia 2009 r. wysokość stawki przewidzianej w art. 4 ust. 1 i w art. 8 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego oraz odpowiednio w art. 40 ust. 4 i w art. 110 ust. 3 warunków zatrudnienia innych pracowników, dla wyliczenia odsetek złożonych wynosi 3,1 %.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 2008 r.

W imieniu Rady

M. BARNIER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1.


Top