EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1322

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1322/2008 z dnia 28 listopda 2008 r. ustalające uprawnienia do połowów i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego w 2009 r.

OJ L 345, 23.12.2008, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1322/oj

23.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1322/2008

z dnia 28 listopda 2008 r.

ustalające uprawnienia do połowów i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego w 2009 r.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 20,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 847/96 z dnia 6 maja 1996 r. wprowadzające dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (2), w szczególności jego art. 2,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów (3), w szczególności jego art. 5 i art. 8 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 4 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 zobowiązuje Radę do przyjęcia środków niezbędnych do zapewnienia dostępu do wód i zasobów oraz zrównoważonej działalności połowowej, z uwzględnieniem dostępnych opinii naukowych oraz, w szczególności, sprawozdania opracowanego przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa oraz opinii uzyskanych od Regionalnego Komitetu Doradczego ds. Morza Bałtyckiego.

(2)

Zgodnie z art. 20 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 obowiązkiem Rady jest ustalenie wielkości uprawnień do połowów na danym łowisku lub na grupie łowisk, oraz przydzielenie tych wielkości państwom członkowskim.

(3)

W celu zapewnienia skutecznego zarządzania uprawnieniami do połowów należy określić szczegółowe warunki dla operacji połowowych.

(4)

Aby umożliwić państwom członkowskim zarządzanie statkami pływającymi pod ich banderą, należy ustanowić na poziomie Wspólnoty zasady i pewne procedury w zakresie zarządzania zasobami rybnymi.

(5)

Artykuł 3 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 zawiera definicje mające znaczenie dla przydziału uprawnień do połowów.

(6)

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96 należy określić stada, do których mają zastosowanie środki, o których mowa w tym rozporządzeniu.

(7)

Uprawnienia do połowów należy wykorzystywać zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 2807/83 z dnia 22 września 1983 r. ustanawiającym szczegółowe zasady zapisu informacji dotyczących połowów dokonywanych przez państwa członkowskie (4), rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2930/86 z dnia 22 września 1986 r. określającym parametry statków rybackich (5), rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 1381/87 z dnia 20 maja 1987 r. ustanawiającym szczegółowe zasady dotyczące oznakowania i dokumentacji statków rybackich (6), rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3880/91 z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na północno-wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (7), rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiającym system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (8), rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2244/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. ustanawiającym szczegółowe przepisy dotyczące satelitarnych systemów monitorowania statków (9) oraz rozporządzeniem Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych (10) i rozporządzeniem (WE) nr 1098/2007.

(8)

Aby zapewnić, by uprawnienia do połowów były ustalane na poziomie odpowiadającym zrównoważonej – pod względem ekonomicznym, środowiskowym i społecznym –eksploatacji zasobów, uwzględniono wytyczne do ustalania całkowitego dopuszczalnego połowu (TAC) przedstawione w komunikacie Komisji do Rady w sprawie uprawnień do połowów na 2009 r. stanowiącym deklarację polityczną Komisji Europejskiej.

(9)

Aby przyczynić się do zachowania zasobów rybnych, w roku 2009 należy wdrożyć pewne środki uzupełniające dotyczące warunków technicznych połowów.

(10)

Aby zagwarantować rybakom wspólnotowym środki utrzymania, ważne jest otwarcie tych łowisk z dniem 1 stycznia 2009 r. Z uwagi na pilność tej sprawy konieczne jest odstąpienie od sześciotygodniowego okresu wspomnianego w pkt I.3 Protokołu w sprawie roli parlamentów państw członkowskich w Unii Europejskiej, dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatów ustanawiających Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

ZAKRES ZASTOSOWANIA I DEFINICJE

Artykuł 1

Przedmiot

W niniejszym rozporządzeniu ustala się uprawnienia do połowów na rok 2009 dla pewnych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych w Morzu Bałtyckim oraz związane z nimi warunki, zgodnie z którymi takie uprawnienia do połowów mogą zostać wykorzystane.

Artykuł 2

Zakres zastosowania

1.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wspólnotowych statków rybackich (statków wspólnotowych) prowadzących działalność na Morzu Bałtyckim.

2.   W drodze odstępstwa od ust. 1 niniejsze rozporządzenie nie stosuje się do operacji połowowych prowadzonych wyłącznie do celów badań naukowych podejmowanych za zgodą i z upoważnienia danego państwa członkowskiego i o których z wyprzedzeniem powiadomiono Komisję i państwo członkowskie, na którego wodach prowadzi się te badania.

Artykuł 3

Definicje

Poza definicjami zawartymi w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„obszary Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES)” oznaczają obszary określone w rozporządzeniu (EWG) nr 3880/91;

b)

„Morze Bałtyckie” oznacza podobszary ICES 22–32;

c)

„całkowity dopuszczalny połów (TAC)” oznacza ilość ryb, jaka może zostać odłowiona co roku z każdego stada;

d)

„kwota” oznacza część TAC przydzieloną Wspólnocie, państwu członkowskiemu lub państwu trzeciemu;

e)

„dzień przebywania poza portem” oznacza dowolny nieprzerwany okres 24 godzin lub jego część, w czasie którego statek przebywa poza portem.

ROZDZIAŁ II

UPRAWNIENIA DO POŁOWÓW ORAZ ZWIĄZANE Z NIMI WARUNKI

Artykuł 4

Limity połowowe oraz przydziały

Limity połowowe, przydział tych limitów na rzecz państw członkowskich oraz dodatkowe warunki zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96 określono w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Przepisy szczegółowe dotyczące przydziałów

1.   Przydział limitów połowowych na rzecz państw członkowskich zgodnie z załącznikiem I nie stanowi uszczerbku dla:

a)

wymian dokonywanych zgodnie z art. 20 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002;

b)

ponownych przydziałów dokonywanych zgodnie z art. 21 ust. 4, art. 23 ust. 1 i art. 32 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93;

c)

dodatkowych wyładunków dozwolonych zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96;

d)

ilości zatrzymanych zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96;

e)

potrąceń dokonywanych zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

2.   Do celów zatrzymywania kwot, które mają zostać przeniesione na 2010 r., do wszystkich stad objętych analitycznym TAC można stosować – w drodze odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 847/96 – art. 4 ust. 2 tego rozporządzenia.

Artykuł 6

Warunki dotyczące połowów i przyłowów

1.   Ryby ze stad, dla których ustalono limity połowowe, są zatrzymywane na statku lub wyładowywane, wyłącznie jeżeli:

a)

połowy zostały dokonane przez statki państwa członkowskiego dysponującego określoną kwotą, a kwota ta nie została jeszcze wyczerpana; lub

b)

gatunki inne niż śledź i szprot są zmieszane z innymi gatunkami i nie są sortowane ani na statku, ani przy wyładunku, a połowów dokonano włokami, niewodami duńskimi lub podobnymi narzędziami, w których rozmiar oczek jest mniejszy niż 32 mm.

2.   Do kwoty lub do części należącej do Wspólnoty – jeśli część należąca do Wspólnoty nie została przydzielona państwom członkowskim w formie kwot – wliczane są wszystkie wyładunki z wyjątkiem połowów dokonanych zgodnie z ust. 1 lit. b).

3.   W przypadku wyczerpania kwoty połowowej śledzia przydzielonej państwu członkowskiemu statki pływające pod banderą tego państwa członkowskiego, zarejestrowane we Wspólnocie i dokonujące połowów na obszarach połowowych, do których stosuje się odnośna kwota, nie dokonują wyładunku połowów niesortowanych zawierających śledzia.

4.   W przypadku wyczerpania kwoty połowowej szprota przydzielonej państwu członkowskiemu statki pływające pod banderą tego państwa członkowskiego, zarejestrowane we Wspólnocie i dokonujące połowów na obszarach połowowych, do których stosuje się odnośna kwota, nie dokonują wyładunku połowów niesortowanych zawierających szprota.

Artykuł 7

Ograniczenia nakładu połowowego

1.   Ograniczenia nakładu połowowego określono w załączniku II.

2.   Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie do podobszarów ICES 27 i 28.2 w zakresie, w jakim Komisja nie podjęła zgodnie z art. 29 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1098/2007 decyzji o wyłączeniu tych podobszarów z ograniczeń, o których mowa w art. 8 ust.1 lit. b) oraz ust. 3, 4 i 5 oraz art. 13 tego rozporządzenia.

3.   Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, nie mają zastosowania do podobszaru ICES 28.1 w zakresie, w jakim Komisja nie podjęła zgodnie z art. 29 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1098/2007 decyzji o stosowaniu do tego podobszaru ograniczeń, o których mowa w art. 8 ust.1 lit. b) oraz ust. 3, 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 1098/2007.

Artykuł 8

Przejściowe środki techniczne

Przejściowe środki techniczne określono w załączniku III.

ROZDZIAŁ III

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 9

Przekazywanie danych

Przesyłając Komisji, zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, dane dotyczące wyładunków ilości ryb odłowionych ze stad, państwa członkowskie stosują kody stad określone w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 10

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 listopada 2008 r.

W imieniu Rady

M. BARNIER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59.

(2)  Dz.U. L 115 z 9.5.1996, s. 3.

(3)  Dz.U. L 248 z 22.9.2007, s. 1.

(4)  Dz.U. L 276 z 10.10.1983, s. 1.

(5)  Dz.U. L 274 z 25.9.1986, s. 1.

(6)  Dz.U. L 132 z 21.5.1987, s. 9.

(7)  Dz.U. L 365 z 31.12.1991, s. 1.

(8)  Dz.U. L 261 z 20.10.1993, s. 1.

(9)  Dz.U. L 333 z 20.12.2003, s. 17.

(10)  Dz.U. L 349 z 31.12.2005, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Limity połowowe i związane z nimi, ustalane co roku, warunki zarządzania limitami połowowymi mające zastosowanie do statków wspólnotowych na obszarach objętych limitami połowowymi, w podziale na gatunki i obszary

W poniższych tabelach wyszczególniono TAC i kwoty (w tonach żywej wagi, z wyjątkiem przypadków, w których zastosowano inne określenia) według stad, przydziały dla poszczególnych państw członkowskich oraz związane z nimi warunki corocznego zarządzania kwotami.

W granicach każdego obszaru stada ryb wymienia się zgodnie z kolejnością alfabetyczną łacińskich nazw gatunków. Do celów niniejszych tabel zastosowano następujące kody gatunków:

Nazwa systematyczna

Kod Alpha-3

Nazwa zwyczajowa

Clupea harengus

HER

Śledź

Gadus morhua

COD

Dorsz

Platichthys flesus

FLX

Flądra

Pleuronectes platessa

PLE

Gładzica

Psetta maxima

TUR

Turbot

Salmo salar

SAL

Łosoś atlantycki

Sprattus sprattus

SPR

Szprot


Gatunek

:

Śledź

Clupea harengus

Obszar

:

Podobszary 30–31

HER/3D30.; HER/3D31.

Finlandia

67 777

 

Szwecja

14 892

 

EC

82 669

 

TAC

82 669

Analityczne TAC.

Stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.


Gatunek

:

Śledź

Clupea harengus

Obszar

:

Podobszary 22–24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Dania

3 809

 

Niemcy

14 994

 

Polska

3 536

 

Finlandia

2

 

Szwecja

4 835

 

WE

27 176

 

TAC

27 176

Analityczne TAC.

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.


Gatunek

:

Śledź

Clupea harengus

Obszar

:

Wody WE podobszarów 25–27, 28.2, 29 i 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

Dania

3 159

 

Niemcy

838

 

Estonia

16 134

 

Łotwa

3 982

 

Litwa

4 192

 

Polska

35 779

 

Finlandia

31 493

 

Szwecja

48 032

 

WE

143 609

 

TAC

Nie dotyczy

Analityczne TAC.

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.


Gatunek

:

Śledź

Clupea harengus

Obszar

:

Podobszar 28.1

HER/03D.RG

Estonia

16 113

 

Łotwa

18 779

 

WE

34 892

 

TAC

34 892

Analityczne TAC.

Stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.


Gatunek

:

Dorsz

Gadus morhua

Obszar

:

Wody WE podobszarów 25–32

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Dania

10 241

 

Niemcy

4 074

 

Estonia

998

 

Łotwa

3 808

 

Litwa

2 509

 

Polska

11 791

 

Finlandia

784

 

Szwecja

10 375

 

WE

44 580

 

TAC

Nie dotyczy

Analityczne TAC.

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.


Gatunek

:

Dorsz

Gadus morhua

Obszar

:

Wody WE podobszarów 22–24

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Dania

7 130

 

Niemcy

3 487

 

Estonia

158

 

Łotwa

590

 

Litwa

383

 

Polska

1 908

 

Finlandia

140

 

Szwecja

2 541

 

WE

16 337

 

TAC

16 337

Analityczne TAC.

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.


Gatunek

:

Gładzica

Pleuronectes platessa

Obszar

:

Wody WE podobszarów 22–32

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Dania

2 179

 

Niemcy

242

 

Polska

456

 

Szwecja

164

 

WE

3 041

 

TAC

3 041

Zapobiegawcze TAC.

Stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.


Gatunek

:

Łosoś atlantycki

Salmo salar

Obszar

:

Wody WE podobszarów 22–31

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Dania

64 184 (1)

 

Niemcy

7 141 (1)

 

Estonia

6 523 (1)

 

Łotwa

40 824 (1)

 

Litwa

4 799 (1)

 

Polska

19 471 (1)

 

Finlandia

80 033 (1)

 

Szwecja

86 758 (1)

 

WE

309 733 (1)

 

TAC

Nie dotyczy

Analityczne TAC.

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.


Gatunek

:

Łosoś atlantycki

Salmo salar

Obszar

:

Podobszar 32

SAL/3D32.

Estonia

1 581 (2)

 

Finlandia

13 838 (2)

 

WE

15 419 (2)

 

TAC

Nie dotyczy

Analityczne TAC.

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.


Gatunek

:

Szprot

Sprattus sprattus

Obszar

:

Wody WE podobszarów 22–32

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Dania

39 453

 

Niemcy

24 994

 

Estonia

45 813

 

Łotwa

55 332

 

Litwa

20 015

 

Polska

117 424

 

Finlandia

20 652

 

Szwecja

76 270

 

WE

399 953

 

TAC

Nie dotyczy

Analityczne TAC.

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.


(1)  Wyrażona w sztukach ryb.

(2)  Wyrażona w sztukach ryb.


ZAŁĄCZNIK II

Ograniczenia nakładu połowowego

1.

Państwa członkowskie zapewniają w odniesieniu do statków pływających pod ich banderą, że połowy z użyciem włoków, niewodów duńskich lub podobnych narzędzi połowowych o rozmiarze oczek równym lub większym niż 90 mm, lub z użyciem pławnic, sieci oplątujących lub trójściennych o rozmiarze oczek równym lub większym niż 90 mm, lub za pomocą takli stawnych, takli z wyjątkiem takli dryfujących, węd ręcznych oraz węd ciągnionych są dozwolone przez maksymalną liczbę:

a)

201 dni przebywania poza portem w podobszarach 22–24, z wyjątkiem okresu od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia, kiedy ma zastosowanie art. 8 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1098/2007; oraz

b)

160 dni przebywania poza portem w podobszarach 25–28, z wyjątkiem okresu od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia, kiedy ma zastosowanie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1098/2007.

2.

Roczna maksymalna liczba dni przebywania poza portem, w czasie których statek może być obecny na dwóch obszarach określonych w pkt 1 lit. a) i b) z narzędziami połowowymi, o których mowa w pkt 1, nie może przekraczać maksymalnej liczby dni przyznanej dla jednego z tych dwóch obszarów.


ZAŁĄCZNIK III

Przejściowe środki techniczne

Ograniczenia połowów flądry i turbota

1.

Zabrania się zatrzymywania na statku następujących gatunków ryb złowionych w obszarach geograficznych i w okresach podanych poniżej:

Gatunek

Obszar geograficzny

Okres

Flądra (Platichthys flesus)

Podobszary 26–28, 29 na południe od 59°30′N

od 15 lutego do 15 maja

Podobszar 32

od 15 lutego do 31 maja

Turbot (Psetta maxima)

Podobszary 25–26, 28 na południe od 56°50′N

od 1 czerwca do 31 lipca

2.

W drodze odstępstwa od pkt 1 w przypadku połowów z użyciem włoków, niewodów duńskich i podobnych narzędzi o rozmiarze oczek równym lub większym niż 105 mm lub z użyciem sieci skrzelowych, sieci oplątujących lub trójściennych o rozmiarze oczek równym lub większym 100 mm, przyłowy flądry i turbota mogą być zatrzymywane na pokładzie i wyładowywane w ilości do 10 % żywej wagi całkowitego połowu zatrzymywanego i wyładowywanego w okresach obowiązywania zakazu określonego w pkt 1.


Top