EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0962

2008/962/WE: Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzje 2001/405/WE, 2002/255/WE, 2002/371/WE, 2002/740/WE, 2002/741/WE, 2005/341/WE i 2005/343/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych stosowanych przy przyznawaniu wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8442) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 340, 19.12.2008, p. 115–116 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 09/06/2011; Uchylona w sposób domniemany przez 32011D0337

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/962/oj

19.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/115


DECYZJA KOMISJI

z dnia 15 grudnia 2008 r.

zmieniająca decyzje 2001/405/WE, 2002/255/WE, 2002/371/WE, 2002/740/WE, 2002/741/WE, 2005/341/WE i 2005/343/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych stosowanych przy przyznawaniu wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8442)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/962/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie zrewidowanego programu przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1 akapit drugi,

po konsultacji z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2001/405/WE z dnia 4 maja 2001 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne przyznawania wspólnotowych oznakowań ekologicznych dla produktów z bibuły (2) traci ważność dnia 4 maja 2009 r.

(2)

Decyzja Komisji 2002/255/WE z dnia 25 marca 2002 r. ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego odbiornikom telewizyjnym (3) traci ważność dnia 31 marca 2009 r.

(3)

Decyzja Komisji 2002/371/WE z dnia 15 maja 2002 r. ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego wyrobom włókienniczym (4) traci ważność dnia 31 maja 2009 r.

(4)

Decyzja Komisji 2002/740/WE z dnia 3 września 2002 r. ustanawiająca zrewidowane kryteria ekologiczne odnoszące się do wspólnotowego programu przyznawania oznakowań ekologicznych dla materacy łóżkowych i zmieniająca decyzję 98/634/WE (5) traci ważność dnia 28 lutego 2009 r.

(5)

Decyzja Komisji 2002/741/WE z dnia 4 września 2002 r. ustanawiająca zrewidowane kryteria ekologiczne przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego dla papieru do kopiowania i papieru graficznego oraz zmieniająca decyzję 1999/554/WE (6) traci ważność dnia 28 lutego 2009 r.

(6)

Decyzja Komisji 2005/341/WE z dnia 11 kwietnia 2005 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne oraz związane z nimi wymagania dotyczące oceny i weryfikacji dla przyznawania komputerom osobistym wspólnotowego oznakowania ekologicznego (7) traci ważność dnia 30 kwietnia 2009 r.

(7)

Decyzja Komisji 2005/343/WE z dnia 11 kwietnia 2005 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne oraz związane z nimi wymagania dotyczące oceny i weryfikacji dla przyznawania komputerom przenośnym wspólnotowego oznakowania ekologicznego (8) traci ważność dnia 30 kwietnia 2009 r.

(8)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1980/2000 przeprowadzono we właściwym czasie przegląd kryteriów ekologicznych oraz związanych z nimi wymagań dotyczących oceny i weryfikacji, ustanowionych wyżej wymienionymi decyzjami.

(9)

Biorąc pod uwagę, że przegląd poszczególnych decyzji znajduje się na różnych etapach, należy przedłużyć okres ważności kryteriów ekologicznych oraz odnośnych wymagań związanych z oceną i weryfikacją określonych w tych decyzjach. Okres ważności powinien zostać przedłużony o 7 miesięcy w przypadku decyzji 2002/255/WE i 2002/371/WE, o 8 miesięcy w przypadku decyzji 2001/405/WE, o 10 miesięcy w przypadku decyzji 2002/740/WE, o 13 miesięcy w przypadku decyzji 2005/341/WE i 2005/343/WE oraz o 15 miesięcy w przypadku decyzji 2002/741/WE.

(10)

Decyzje 2001/405/WE, 2002/255/WE, 2002/371/WE, 2002/740/WE, 2002/741/WE, 2005/341/WE i 2005/343/WE powinny zatem zostać odpowiednio zmienione.

(11)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu powołanego na mocy art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1980/2000,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Artykuł 3 decyzji 2001/405/WE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »produkty z bibuły« oraz związane z nimi wymagania dotyczące oceny i weryfikacji są ważne do dnia 4 stycznia 2010 r.”

Artykuł 2

Artykuł 4 decyzji 2002/255/WE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »odbiorniki telewizyjne« oraz związane z nimi wymagania dotyczące oceny i weryfikacji są ważne do dnia 31 października 2009 r.”

Artykuł 3

Artykuł 5 decyzji 2002/371/WE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »wyroby włókiennicze« oraz związane z nimi wymagania dotyczące oceny i weryfikacji są ważne do dnia 31 grudnia 2009 r.”

Artykuł 4

Artykuł 5 decyzji 2002/740/WE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

Kryteria ekologiczne dotyczące grupy produktów »materace łóżkowe« oraz związane z nimi wymagania dotyczące oceny i weryfikacji są ważne do dnia 31 grudnia 2009 r.”

Artykuł 5

Artykuł 5 decyzji 2002/741/WE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

Kryteria ekologiczne dotyczące grupy produktów »papier do kopiowania i papier graficzny« oraz związane z nimi wymagania dotyczące oceny i weryfikacji są ważne do dnia 31 maja 2010 r.”

Artykuł 6

Artykuł 3 decyzji 2005/341/WE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »komputery osobiste« oraz związane z nimi wymagania dotyczące oceny i weryfikacji są ważne do dnia 31 maja 2010 r.”

Artykuł 7

Artykuł 3 decyzji 2005/343/WE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów »komputery przenośne« oraz związane z nimi wymagania dotyczące oceny i weryfikacji są ważne do dnia 31 maja 2010 r.”

Artykuł 8

Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 237 z 21.9.2000, s. 1.

(2)  Dz.U. L 142 z 29.5.2001, s. 10.

(3)  Dz.U. L 87 z 4.4.2002, s. 53.

(4)  Dz.U. L 133 z 15.5.2002, s. 29.

(5)  Dz.U. L 236 z 4.9.2002, s. 10.

(6)  Dz.U. L 237 z 5.9.2002, s. 6.

(7)  Dz.U. L 115 z 4.5.2005, s. 1.

(8)  Dz.U. L 115 z 4.5.2005, s. 35.


Top