EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1296

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1296/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii (Wersja skodyfikowana)

OJ L 340, 19.12.2008, p. 57–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 280 - 293

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/01/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1296/oj

19.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/57


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1296/2008

z dnia 18 grudnia 2008 r.

ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii

(Wersja skodyfikowana)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. (1) ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”), w szczególności jego art. 144, ust. 1 w związku z art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1839/95 z 26 lipca 1995 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinno zostać skodyfikowane.

(2)

W ramach porozumień zawartych podczas Rundy Urugwajskiej wielostronnych negocjacji handlowych Wspólnota zobowiązała się, że począwszy od roku gospodarczego 1995/96 wprowadzi kontyngent taryfowy po obniżonej stawce celnej na przywóz do Portugalii 500 000 ton kukurydzy oraz do Hiszpanii na przywóz odpowiednio, dwóch milionów ton kukurydzy i 300 000 ton sorgo. W przypadku kontyngentu na przywóz do Hiszpanii należy odjąć ilości niektórych substytutów zboża przywożonych do Hiszpanii proporcjonalnie do łącznej ilości przywozu. W przypadku kontyngentu otwartego na przywóz kukurydzy do Portugalii faktycznie płacone cło przywozowe nie powinno przekroczyć 50 EUR za tonę.

(3)

W celu zapewnienia prawidłowego zarządzania tymi kontyngentami, należy ustanowić podobne zasady uwzględniania przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii i Portugalii.

(4)

Aby osiągnąć ten cel i zapewnić skuteczne monitorowanie przez Komisję tych uzgodnień i międzynarodowych zobowiązań Wspólnoty, należy dokładnie określić przywóz księgowany w ramach tych kontyngentów ustanowić, by Hiszpania i Portugalia co miesiąc zgłaszały Komisji faktycznie przywożone ilości przedmiotowych produktów i dokładnie określały stosowaną metodą obliczeniową.

(5)

Okres ustanowiony przy przywozie kukurydzy do Portugalii i kukurydzy i sorgo do Hiszpanii jak również uwzględnienie przywozu ewentualnych produktów substytucyjnych w ramach kontyngentów taryfowych muszą bazować na roku kalendarzowym.

(6)

Ilość kukurydzy, która ma być przywożona do Portugalii oraz kukurydzy i sorgo, które mają być przywożone do Hiszpanii w danym roku zmniejszona o ilość niektórych zbożowych substytutów przywożonych do Hiszpanii w tym samym roku, nie pozwala pod koniec roku na ustalenie bilansu kukurydzy i sorgo, które pozostają do przywiezienia w danym roku. Wskutek tego, okres, podczas którego przywóz może zostać zaliczony na dany rok musi zostać przedłużony, w razie potrzeby, do maja następnego roku.

(7)

W interesie podmiotów gospodarczych Wspólnoty leży, aby zapewnić odpowiednią podaż przedmiotowych produktów na rynku wspólnotowym po stałych cenach, przy uniknięciu niepotrzebnego lub nadmiernego ryzyka lub nawet zakłóceń na rynku w postaci poważnych wahań cen. Biorąc pod uwagę rozwijające się rynki międzynarodowe, warunki podaży w Hiszpanii i w Portugalii oraz międzynarodowe zobowiązania Wspólnoty, Komisja powinna zdecydować, czy obniżka stosowanych należności przywozowych ustalonych zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1249/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zasad stosowania (należności przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 (4) jest konieczna, by zapewnić pełne wykorzystanie kontyngentów przywozowych na przedmiotowe produkty.

(8)

W celu zapewnienia wykorzystania tych kontyngentów należy ustanowić przepisy dotyczące bezpośredniego nabycia na rynku światowym lub stosowania w przywozie systemu obniżonych ceł przywozowych na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1249/96.

(9)

Połączenie korzyści wynikających z ustaleń ustanowionych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1528/2007 (5) stosujące się do przywozu do Wspólnoty sorgo i kukurydzy pochodzących z niektórych państw należących do grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) lub też krajów i terytoriów zamorskich (KTZ) oraz na mocy niniejszego rozporządzenia, może spowodować zakłócenia na hiszpańskim lub portugalskim rynku zbóż. Trudność tę można przezwyciężyć ustanawiając specjalne obniżki opłaty od kukurydzy i sorgo przywożonych w ramach niniejszego rozporządzenia.

(10)

W przypadku bezpośredniego nabycia na rynku światowym, mając na celu umożliwienie przeprowadzenia całej operacji w optymalnych warunkach, w szczególności po możliwie jak najniższych kosztach zakupu i transportu, należy zorganizować przetarg na dostawę i dostarczenie do składów wskazanych przez daną agencję płatniczą lub agencję interwencyjną. Należy też ustanowić przepisy w zakresie składania ofert przetargowych na indywidualne partie zgodnie z pojemnością składów dostępnych w niektórych obszarach danego Państwa Członkowskiego, a także ich opublikowania w ogłoszeniu o przetargu.

(11)

Należy przyjąć też szczegółowe zasady w sprawie organizowania przetargów na dokonanie przywozu po obniżonych cłach przywozowych oraz na dokonanie bezpośredniego nabycia na rynku światowym, a także określić warunki składania ofert przetargowych oraz warunki wnoszenia i znoszenia zabezpieczeń gwarantujących wywiązanie się oferenta wygrywającego przetarg ze wszystkich zobowiązań.

(12)

W celu rzetelnego zarządzania pod względem gospodarczym i finansowym operacjami związanymi z nabyciem, w szczególności, aby uniknąć nieproporcjonalnie dużego i nadmiernego ryzyka ze strony operatorów w perspektywie dających się przewidzieć cen na rynkach w Hiszpanii i Portugalii, należy ustanowić przepisy w sprawie przywozu na rynek po obniżonym cle zbóż, które nie spełniają kryteriów jakościowych ustanowionych w przetargu. W tym jednak przypadku, obniżka cła nie może być wyższa od ostatniej kwoty ustalonej dla danej obniżki.

(13)

Należy ustanowić przepisy obejmujące operacje wynikające z niniejszego rozporządzenia zgodnie z mechanizmem ustanowionym rozporządzeniem Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (6).

(14)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

KWESTIE OGÓLNE

Artykuł 1

1.   Wprowadza się dnia 1 stycznia każdego roku kontyngent na przywóz z państw trzecich, do swobodnego obrotu na terytorium Hiszpanii, o maksymalnej wielkości wynoszącej w każdym roku gospodarczym 2 miliony ton kukurydzy i 300 000 ton sorgo. Przywóz w ramach tego kontyngentu prowadzony jest zgodnie z przepisami zawartymi w niniejszym rozporządzeniu.

2.   Kontyngent na przywóz otwiera się w dniu 1 stycznia każdego roku dla maksymalnej ilości 0,5 mln ton kukurydzy dopuszczonej do swobodnego obrotu w Portugalii. Przywozu w ramach tego kontyngentu dokonuje się corocznie na warunkach określonych niniejszym rozporządzeniem.

3.   W przypadku trudności technicznych odpowiednio odnotowanych przez Komisję można wyznaczyć okres na dokonanie przywozu przekraczający ten termin zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 195 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

4.   W ramach kontyngentów przewidzianych w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu nie stosuje się obniżki należności przywozowych na kukurydzę rogowatą, przewidzianej w art. 2 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.

Artykuł 2

1.   Ilości, jakie mają zostać przywiezione do Hiszpanii określone w art. 1 ust. 1, są zmniejszane co roku proporcjonalnie do wszelkich wielkości pozostałości z produkcji skrobi z kukurydzy objętych kodem CN 2303 10 19 oraz 2309 90 20, pozostałości i odpadów browarniczych i gorzelnianych objętych kodem CN 2303 30 00 oraz pozostałości pulpy cytrusowej objętych kodem CN ex 2308 00 40 przywożonych do Hiszpanii z państw trzecich w danym roku.

2.   Komisja księguje z tytułu kontyngentów, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 2:

a)

ilości kukurydzy (kod CN 1005 90 00) i sorgo (kod CN 1007 00 90) przywożone do Hiszpanii oraz ilości kukurydzy (kod CN 1005 90 00) przywożone do Portugalii w ciągu każdego roku kalendarzowego i, jeśli to konieczne, do końca maja następnego roku;

b)

ilości pozostałości z produkcji skrobi z kukurydzy, pozostałości i odpadów browarniczych i gorzelnianych, a także pozostałości pulpy cytrusowej, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, przywożone do Hiszpanii w ciągu każdego roku kalendarzowego;

Jeżeli ilości uwzględnia się w miesiącach następujących po referencyjnym roku kalendarzowym zgodnie z akapitem pierwszym lit. a), ilości te nie mogą być uwzględnione w następnym roku kalendarzowym.

3.   Do celów księgowania przewidzianego w ust. 2, nie uwzględnia się przywozu kukurydzy do Hiszpanii i Portugalii odbywającego się na mocy następujących aktów prawnych:

a)

rozporządzenia Rady (WE) nr 2007/2000 (7);

b)

decyzji Rady i Komisji 2005/40/WE, Euratom (8);

c)

decyzji Rady 2006/580/WE (9);

d)

rozporządzenia Komisji (WE) nr 969/2006 (10).

Artykuł 3

Właściwe organy w Hiszpanii i Portugalii zgłaszają Komisji drogą elektroniczną, najpóźniej do piętnastego dnia każdego miesiąca, przywiezione w przedostatnim miesiącu ilości produktów, o których mowa w art. 2 ust. 2, na podstawie wzoru znajdującego się w załączniku I.

Artykuł 4

1.   Ilości kukurydzy i sorgo, określone w art. 1 ust. 1, przeznacza się do przetworzenia lub wykorzystania w Hiszpanii.

2.   Ilości kukurydzy, określone w art. 1 ust. 2, przeznacza się do przetworzenia lub wykorzystania w Portugalii.

Artykuł 5

W ramach kontyngentów na przywóz przewidzianych w art. 1 ust. 1 i 2 oraz w ramach limitów ilościowych określonych w tych ustępach, przywozu dokonuje się do Hiszpanii i Portugalii, stosując system obniżonych należności przywozowych, zgodnie z art. 6 lub przez bezpośrednie nabycie na rynku światowym.

ROZDZIAŁ II

PRZYWÓZ PO OBNIŻONYCH CŁACH PRZYWOZOWYCH

Artykuł 6

1.   Bez uszczerbku dla przepisów art. 15, w odniesieniu do przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii w ramach limitów ilościowych określonych w art. 1 ust. 1 i 2 stosuje się obniżkę do należności przywozowych ustaloną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1249/96.

2.   Biorąc pod uwagę istniejące uwarunkowania rynkowe, Komisja podejmuje decyzję o zastosowaniu obniżki przewidzianej w ust. 1, aby zapewnić pełne wykorzystanie kontyngentów przywozowych.

3.   Jeśli Komisja podejmie decyzję o zastosowaniu obniżki określonej w ust. 1, jej wysokość ustala się ryczałtowo lub w ramach procedury przetargowej na poziomie umożliwiającym, po pierwsze, uniknięcie zakłóceń na rynku hiszpańskim i portugalskim w wyniku tego przywozu, a po drugie, faktyczne dokonanie przywozu ilości określonych w art. 1 ust. 1 i 2.

4.   Wysokość obniżki stawki ryczałtowej oraz, jeśli obniżkę ustala się zgodnie z procedurą przetargową określoną w art. 8 ust. 1, wysokość tej ostatniej obniżki ustala się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 195 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

W przypadku przywozu do Portugalii, wysokość obniżki określonej w ust. 3 ustala się w taki sposób, aby faktycznie zapłacone cło nie przekroczyło 50 EUR za tonę.

Obniżkę można różnicować w odniesieniu do przywozu kukurydzy i/lub sorgo na mocy rozporządzenia (WE) nr 1528/2007.

5.   Obniżkę cła przywozowego, przewidzianego w ust. 1, stosuje się przy dokonywaniu przywozu do Hiszpanii kukurydzy objętej pozycją CN 1005 90 00 i sorgo objętego pozycją CN 1007 00 90 oraz przy dokonywaniu przywozu do Portugalii kukurydzy objętej pozycją CN 1005 90 00 ujętych w pozwoleniach wydanych przez władze hiszpańskie lub portugalskie zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia oraz za zgodą Komisji. Pozwolenia są ważne tylko w Państwie Członkowskim ich wydania.

Artykuł 7

1.   Dla obniżenia należności przywozowych może być zorganizowana procedura przetargowa. W takich przypadkach, zainteresowane strony odpowiadają na zaproszenie do składania ofert albo w formie złożenia pisemnej oferty za potwierdzeniem odbioru w agencji interwencyjnej wskazanej w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert lub też wysyłając tę ofertę listem poleconym, teleksem, faksem lub telegramem.

2.   Oferty muszą zawierać:

a)

numer przetargu,

b)

nazwisko lub nazwę oferenta oraz dokładny adres wraz z numerem teleksu lub faksu,

c)

charakter i ilości produktu, jaki ma zostać przywieziony,

d)

wysokość podanej od tony proponowanej obniżki cła przywozowego w euro,

e)

kraj pochodzenia zbóż, które zostaną wwiezione.

3.   Ofertom musi towarzyszyć:

a)

udokumentowanie złożenia przez oferenta wadium wynoszącego 20 EUR za tonę, a także

b)

pisemne zobowiązanie oferenta, że w ciągu dwóch dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyznaniu umowy złoży właściwemu organowi wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz ilości przyznanych w ramach umowy, a także dokona przywozu z kraju pochodzenia wymienionego w ofercie.

4.   Oferty muszą wskazywać tylko jeden kraj pochodzenia; nie mogą one przekraczać maksymalnej ilości dostępnej w ramach każdego terminu przetargu.

5.   Nie rozpatruje się ofert, które zostały złożone niezgodnie z przepisami ust. 1 do 4 lub też zawierające warunki inne niż ustanowione w ogłoszeniu o przetargu.

6.   Ofert nie można wycofać.

7.   Oferty muszą zostać przekazane Komisji przez właściwy organ nie później niż dwie godziny po terminie składania ofert, określonym w ogłoszeniu o przetargu. Przekazuje się je na formularzu zamieszczonym w załączniku II.

Jeśli nie zostały złożone żadne oferty, dane Państwo Członkowskie informuje Komisję o tym w tym samym terminie.

Artykuł 8

1.   Na podstawie ofert złożonych i przesłanych w ramach procedury przetargowej na dokonanie przywozu przy obniżonych cłach przywozowych Komisja, zgodnie z procedurą określoną w art. 195 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 podejmuje decyzję:

a)

o ustaleniu maksymalnej obniżki cła przywozowego, albo

b)

o niestosowaniu procedury przetargowej.

Jeśli podjęto decyzję o ustaleniu maksymalnej wysokości obniżki cła przywozowego, akceptuje się wszystkie oferty z wartością równą lub niższą od maksymalnej wysokości obniżki. W przypadku, gdy maksymalna wysokość obniżki, ustalona w ramach procedury przetargowej na dany tydzień prowadzi do akceptacji ilości przekraczających te, jakie pozostały do sprowadzenia, wówczas oferent, który złożył ofertę odpowiadającą akceptowanej maksymalnej obniżce uzyska ilość równą różnicy między sumą ilości, o które ubiegano się w pozostałych przyjętych ofertach, a tymi, jakie są dostępne. Jeśli maksymalna ustalona obniżka odpowiada kilku ofertom, ilość do przyznania należy rozdzielić między oferentami proporcjonalnie do ilości, na jakie złożyli oferty.

2.   Właściwe władze Hiszpanii i Portugalii powiadamiają wszystkich oferentów na piśmie o wyniku ich udziału w przetargu z chwilą podjęcia przez Komisję decyzji określonej w ust. 1.

Artykuł 9

1.   Wnioski o pozwolenia składa się na formularzach drukowanych i/lub sporządzonych zgodnie z art. 17 rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008 (11). Jeśli Komisja przyjmie obniżkę stawki ryczałtowej, wnioski składa się w ciągu dwóch pierwszych dni roboczych każdego tygodnia. Jeśli obniżkę cła ustala się zgodnie z procedurą przetargową, wnioski składa się, w stosunku do przyznanej ilości, w ciągu dwóch pierwszych dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o przyznaniu umowy z przytoczeniem obniżki proponowanej w ofercie.

2.   Wnioski o wydanie pozwolenia oraz pozwolenia w polu 24 zawierają jeden z wpisów znajdujących się w załączniku III.

3.   Jeśli stosuje się obniżoną stawkę ryczałtową, wnioski o pozwolenia bierze się pod uwagę tylko wówczas, gdy udokumentowano złożenie zabezpieczenia w wysokości 20 EUR za tonę na rzecz właściwych władz.

Artykuł 10

1.   Wnioski o pozwolenia zostają zaopatrzone w pisemne zobowiązanie wnioskodawcy do złożenia najpóźniej do dnia wydania pozwolenia, gwarancji wykonania od tony równej przyznanej obniżce stawki ryczałtowej cła lub też równej obniżce proponowanej w ofercie.

2.   Poziom gwarancji, przewidziany w art. 12 lit. a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1342/2003 (12), stosuje się do pozwoleń na przywóz wydanych w ramach niniejszego rozporządzenia.

3.   W przypadku, gdy Komisja przyjmuje obniżkę stawki ryczałtowej, stosuje się stopę obniżki i stawki celnej w przywozie obowiązującej w dniu zaakceptowania przez urząd celny zaświadczenia o wprowadzeniu do swobodnego obrotu.

4.   W przypadkach, kiedy obniżkę ustala się w ramach procedury przetargowej, stosuje się stawkę celną obowiązującą w dniu zaakceptowania przez urząd celny zaświadczenia o wprowadzeniu do swobodnego obrotu. Ponadto, kwotę przyznanej obniżki należy podać w sekcji 24 zaświadczenia.

Jednakże, w przypadku przywozu dokonanego po zakończeniu miesiąca, w którym wydano pozwolenie na przywóz, jeżeli miesiąc wydania pozwolenia przypada między październikiem a majem włącznie, kwota przyznanej obniżki jest zwiększona o kwotę odpowiadającą różnicy między ceną interwencyjną obowiązującą w miesiącu, w którym wydano pozwolenie, plus 55 % a ceną obowiązującą w miesiącu, w którym przyjęto zaświadczenie o dopuszczeniu do swobodnego obrotu, plus ten sam procent. W przypadku pozwoleń wydanych przed dniem 1 października a wykorzystywanych po tym dniu, kwota przyznanej obniżki jest pomniejszona o kwotę wyliczoną w ten sam sposób.

5.   Wnioski są ważne jedynie, gdy:

a)

nie przekraczają maksymalnej dostępnej ilości dla każdego terminu składania wniosków, a także

b)

towarzyszy im przedstawienie dowodu prowadzenia przez wnioskodawcę działalności obejmującej międzynarodowy obrót zbożem w Państwie Członkowskim dokonującym przywozu. Dla celów niniejszego artykułu przedstawienie dowodu obejmuje przedstawienie właściwym władzom kopii zaświadczenia o opłacaniu podatku od wartości dodanej w danym Państwie Członkowskim albo kopii zaświadczenia o odprawie celnej wydanej przez dane Państwo Członkowskie w odniesieniu do pozwolenia na przywóz albo wywóz, czy też faktury odnoszącej się do handlu wewnątrz Wspólnoty wystawionej na wnioskodawcę, na operację przeprowadzoną w którymkolwiek z trzech poprzednich lat.

6.   Organy celne danego Państwa Członkowskiego będącego importerem pobierają próbki reprezentatywne z przywiezionej partii zgodnie z Załącznikiem do dyrektywy Komisji 76/371/EWG (13), w celu ustalenia zawartości ziaren szklistych, stosując metodę i kryteria określone w art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.

Artykuł 11

1.   Jeśli Komisja przyjmie ryczałtową stawkę obniżki, pozwolenia wydaje się na dostępne ilości nie później niż do piątku następującego po ostatnim dniu na złożenie wniosku, o którym mowa w art. 9 ust. 1. Jeśli piątek nie jest dniem roboczym, zostaje ono wydane pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu.

Jeśli wniosek na dany tydzień dotyczy ilości przekraczających te, które są jeszcze dostępne na kukurydzę i sorgo do sprowadzenia do Hiszpanii oraz kukurydzę do Portugalii, ilości, na jakie wydaj się pozwolenia, to ilości podane we wnioskach pomniejszone o stały procent.

2.   W przypadkach, kiedy obniżkę ustala się w ramach procedury przetargowej, pozwolenia wydaje się pod warunkiem, że oferent złożył wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz określony w art. 7 ust. 3 lit. b) przed określonym terminem na przyznane ilości nie później niż trzeciego dnia roboczego po upływie terminu składania wniosków o pozwolenia, określonego w art. 9 ust. 1.

3.   Najpóźniej trzeciego dnia roboczego następnego tygodnia właściwe władze zgłaszają Komisji ilości, na które zostały wydane pozwolenia w każdym tygodniu.

4.   W drodze odstępstwa od art. 22 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008, ustalając okres ważności pozwoleń na przywóz przyjmuje się, że pozwolenia te zostały wydane w dniu upływu terminu składnia ofert lub wniosków.

Artykuł 12

1.   Okresem ważności pozwoleń jest:

a)

okres określony w art. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1342/2003 w przypadku gdy Komisja przyjęła stawkę ryczałtową obniżek,

b)

okres określony w rozporządzeniu otwierającym przetarg w przypadkach pozwoleń wydawanych w ramach procedury przetargowej na obniżkę cła.

2.   W sekcji 8 pozwolenia na przywóz, zaznacza się krzyżykiem odpowiedzi „tak”. W drodze odstępstwa od przepisów art. 7 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 376/2008, ilości wprowadzone do swobodnego obrotu nie mogą przekraczać, ale mogą być niższe o maksymalnie 5 % od ilości określonej w sekcji 17 i 18 pozwolenia na przywóz. W sekcji 19 pozwolenia należy wpisać cyfrę „0”.

3.   W drodze odstępstwa od przepisów art. 8 rozporządzenia (WE) nr 376/2008, nie można dokonywać przenoszenia praw wynikających z pozwoleń na przywóz na podstawie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 13

1.   Bez uszczerbku dla środków nadzoru przyjętych na podstawie art. 14, wadium określone w art. 7 ust. 3 lit. a) zwalnia się:

a)

niezwłocznie, jeśli oferta nie została przyjęta;

b)

z chwilą wydania pozwolenia na przywóz, jeśli została przyjęta oferta złożona w ramach procedury przetargowej. Jednakże, jeśli nie dotrzymano zobowiązania określonego w art. 7 ust. 3 lit. b), wadium ulega przepadkowi.

2.   Bez uszczerbku dla środków nadzoru przyjętych zgodnie z art. 14, zabezpieczenie określone w art. 9 ust. 3 zwalnia się:

a)

niezwłocznie w odniesieniu do ilości, na które nie wydano pozwoleń;

b)

z chwilą wydania pozwolenia na przywóz w odniesieniu do ilości, na które wydano pozwolenie.

3.   Bez uszczerbku dla środków nadzoru przyjętych zgodnie z art. 14, zabezpieczenie określone w art. 10 ust. 1, zwalnia się, jeśli oferent udowodni, że:

a)

w przypadku przywożonej kukurydzy, dla której badania przeprowadzone zgodnie z art. 10 ust. 6 wskazują na ponad 60 % zawartość ziaren szklistych, że przywożony produkt został przetworzony w Państwie Członkowskim, które dopuściło go do swobodnego obrotu, w każdy produkt poza tymi, które są objęte kodem CN 1904 10 10, 1103 13 lub 1104 23. Ten dowód jest dostarczany w formie formularza kontrolnego T5 sporządzonego przez biuro odprawy celnej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 2454/93 (14) przed wysyłką towarów przeznaczonych do przetworzenia;

b)

w przypadku kukurydzy, dla której badania przeprowadzone zgodnie z art. 10 ust. 6 wskazują na równą lub niższą niż 60 % zawartość ziaren szklistych oraz dla sorgo, że przywożony produkt został przetworzony lub wykorzystany w Państwie Członkowskim, które dopuściło go do swobodnego obrotu. Ten dowód jest dostarczony w formie faktury sprzedaży do przetwórcy lub konsumenta z siedzibą główną firmy w Państwie Członkowskim, które dopuściło go do swobodnego obrotu;

c)

produkt nie może być przywożony, przetworzony lub wykorzystany z powodu działania siły wyższej;

d)

przywożony produkt stał się bezużyteczny.

Dla ilości, w stosunku do których nie przedstawiono wyżej wymienionych dowodów w ciągu 18 miesięcy od daty przyjęcia zgłoszenia o wprowadzeniu do swobodnego obrotu, gwarancja wykonania ulega przepadkowi na poczet cła.

Dla celów niniejszego artykułu, uważa się, że przetworzenie lub też wykorzystanie przywożonego produktu miało miejsce, jeśli 95 % ilości wprowadzonej do swobodnego obrotu poddano przetworzeniu lub zostało wykorzystane.

4.   Zabezpieczenia podlegają przepisom art. 34 rozporządzenia (WE) nr 376/2008 z wyjątkiem przepisów o dwumiesięcznym terminie określonym w ust. 4 tego artykułu.

Artykuł 14

1.   Kukurydza oraz sorgo wprowadzone do swobodnego obrotu przy obniżonym cle pozostają pod nadzorem celnym lub kontrolą administracyjną o równoważnym oddziaływaniu do czasu ich zużycia lub przetworzenia.

2.   Dane Państwo Członkowskie podejmuje, w razie potrzeby, wszelkie środki niezbędne w celu zapewnienia prowadzenia nadzoru określonego w ust. 1. Środki te obejmują wymóg poddania się przez importera wszelkim kontrolom uznanym za konieczne przez właściwe władze, a także prowadzenia szczegółowej dokumentacji umożliwiającej tym władzom przeprowadzenie tego rodzaju kontroli.

3.   Dane Państwo Członkowskie natychmiast zgłasza Komisji środki przyjęte zgodnie z ust. 2.

ROZDZIAŁ III

NABYCIE BEZPOŚREDNIE NA RYNKU ŚWIATOWYM

Artykuł 15

1.   W celu dokonania przywozu, określonego w art. 1, można podjąć decyzję w ramach procedury ustanowionej w art. 195 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 o dokonaniu przez hiszpańską lub portugalską agencję płatniczą lub agencję interwencyjną zwaną dalej „agencją interwencyjna” zakupu na rynku światowym ilości kukurydzy i/lub sorgo, które mają dopiero zostać wskazane, a także umieścić je w danym Państwie Członkowskim zgodnie z procedurą składu celnego, przewidzianą w art. 98 do 113 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 (15) oraz przepisach rozporządzenia (WE) nr 2454/93 ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.

2.   Ilości zakupione zgodnie z ust. 1 wystawia się na sprzedaż na rynku krajowym danego Państwa Członkowskiego zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 195 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 na warunkach umożliwiających uniknięcie zakłóceń na rynku, a także zgodnie z art. 14 niniejszego rozporządzenia.

Jeśli produkty wystawia się na sprzedaż na rynku krajowym, kupujący z chwilą płatności za towary składa w agencji interwencyjnej danego Państwa Członkowskiego zabezpieczenie wynoszące 15 EUR za tonę. Zabezpieczenie zostaje zwolnione w momencie przedstawienia dowodów określonych w art. 13 ust. 3. W celu zwolnienia zabezpieczenia stosuje się przepisy art. 13 ust. 3 akapit drugi i trzeci oraz przepisy art. 13 ust. 4.

3.   Kiedy towary zostają wprowadzone do swobodnego obrotu, pobiera się cło przywozowe równe przeciętnemu cłu ustalonemu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1249/96 na dane zboża w czasie miesiąca poprzedzającego datę przyjęcia deklaracji o wprowadzeniu do swobodnego obrotu minus wielkość równą 55 % ceny interwencyjnej dla tego samego miesiąca.

Wprowadzenia do swobodnego obrotu dokonuje agencja interwencyjna danego Państwa Członkowskiego.

W chwili dokonania przez nabywców zapłaty za towary w agencji interwencyjnej cena sprzedaży minus cło określone w akapicie pierwszym odpowiada kwocie pobranej w rozumieniu art. 5 ust. 2 lit. f) rozporządzenia Komisji (WE) nr 884/2006 (16).

4.   Operacja związana z nabyciem przewidzianym w ust. 1 ma charakter interwencji celem ustabilizowania rynków rolnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1290/2005.

5.   Płatności agencji interwencyjnej za zakupy, przewidziane w ust. 1, obciążają Wspólnotę oraz są traktowane jak interwencje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1290/2005. Agencja interwencyjna danego Państwa Członkowskiego rejestruje wartość towarów nabytych po cenie „0” na rachunku określonym w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 884/2006.

Artykuł 16

1.   Hiszpańska lub portugalska agencja interwencyjna uzgadnia zakup produktu na rynku światowym poprzez przyznanie umowy na dostawę w ramach procedury przetargowej. Dostawa obejmuje nabycie produktu na rynku światowym i dostarczenie go bez wyładunku do składów wyznaczonych przez wyżej wymienione agencje skupu interwencyjnego jako te, w których można umieszczać towary zgodnie z procedurą składu celnego, przewidzianą w art. 98-113 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.

Decyzja o dokonaniu zakupu na rynkach światowych określona w art. 15 ust. 1, wymienia w szczególności ilość oraz jakość zbóż, które mają zostać przywożone, a także terminy otwarcia i zamknięcia procedury przetargowej oraz ostateczny termin dostawy towarów.

2.   Ogłoszenie o przetargu sporządzone zgodnie z załącznikiem IV publikuje się w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Przetarg dotyczy jednej lub większej liczby partii. Przez partie rozumie się ilości, które mają być dostarczone zgodnie z wyszczególnieniem w ogłoszeniu.

3.   Agencja interwencyjna danego Państwa Członkowskiego przyjmuje, jeśli trzeba, dodatkowe środki związane z przeprowadzeniem danego zakupu na rynku światowym.

Agencja niezwłocznie zgłasza Komisji, a także zainteresowanym operatorom tego rodzaju środki.

Artykuł 17

1.   Zainteresowane strony zgłaszają swój udział w przetargu w formie złożenia pisemnej oferty za potwierdzeniem odbioru w agencji interwencyjnej wskazanej w ogłoszeniu o przetargu albo też wysyłając tę ofertę listem poleconym, teleksem, telegramem lub faksem.

Oferty muszą dotrzeć do agencji interwencyjnej przed 12 w południe (czasu w Brukseli) w dniu, w którym upływa termin składania ofert podany w ogłoszeniu o przetargu.

2.   Oferty można składać tylko na całe partie. Zawierają one:

a)

numer przetargu;

b)

nazwisko/nazwę oferenta i dokładny adres wraz z numerem telefonu lub faksu;

c)

szczegółowe dane o danej partii;

d)

proponowaną oferowaną cenę od tony produktu w euro;

e)

kraj pochodzenia zbóż, jakie mają zostać sprowadzone;

f)

oddzielnie, cenę CIF od tony produktu w euro.

3.   Ofertom musi towarzyszyć dowód potwierdzający, że przed upływem terminu składania ofert zostało złożone wadium określone w art. 18 ust. 1.

4.   Nie rozpatruje się ofert, jeśli nie zostały złożone zgodnie z przepisami niniejszego artykułu lub też zawierają warunki inne niż te, jakie zostały określone w ogłoszeniu o przetargu.

5.   Ofert nie można wycofać.

Artykuł 18

1.   Przedłożone oferty rozpatruje się tylko wtedy, jeśli dokumentacja potwierdza, że zostało wniesione wadium w wysokości 20 EUR za tonę.

2.   Wadium wnosi się zgodnie z kryteriami ustanowionymi w ogłoszeniu o przetargu, określonym w art. 16 ust. 2 przez dane Państwo Członkowskie zgodnie z rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 2220/85 (17).

3.   Wadium zostaje niezwłocznie zwolnione w następujących przypadkach:

a)

jeśli oferta nie została przyjęta;

b)

jeśli oferent udokumentuje, że umowa na dostawę została wykonana zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 16 dla przyjętej oferty;

c)

jeśli oferent udokumentuje, że towarów nie można było przywieźć z powodu działania siły wyższej.

Artykuł 19

Oferty zostają otwarte i odczytane publicznie. Agencja interwencyjna czyni to bezzwłocznie po upływie terminu składania ofert.

Artykuł 20

1.   Bez uszczerbku dla stosowania przepisów ust. 2 i 3, pisemne powiadomienie o decyzji o przyznaniu umowy oferentowi przedstawiającemu najkorzystniejszą ofertę wysyła się do wszystkich oferentów nie później niż drugiego dnia roboczego od dnia otwarcia i przeczytania ofert.

2.   Jeśli oferta, którą uznano za najkorzystniejszą, została zgłoszona równocześnie przez więcej niż jednego oferenta, agencja interwencyjna przeprowadza losowanie oferty, aby zadecydować o wyborze oferenta.

3.   Jeśli wydaje się, że przedłożone oferty nie odzwierciedlają warunków, jakie zwykle stosują się w odniesieniu do danego rynku, agencja interwencyjna może zdecydować, że żadna z ofert nie zostanie wybrana. Przetarg ponawia się w ciągu tygodnia aż do rozstrzygnięcia przetargów na wszystkie partie.

Artykuł 21

1.   W czasie dostawy, agencja interwencyjna dokonuje sprawdzenia ilości oraz jakości towarów.

Z zastrzeżeniem obniżek cen przewidzianych w ogłoszeniu o przetargu, towary odrzuca się, jeśli jakość jest niższa od ustanowionego minimum wymagań jakościowych. Jednakże, można dokonać przywozu towarów po obniżonym cle uzyskanym przez zastosowanie obniżki stawki ryczałtowej zgodnie z rozdziałem II.

2.   Jeśli zgodnie z ust. 1 dostawa nie dochodzi do skutku, wadium określone w art. 18 ulega przepadkowi, bez uszczerbku dla wszelkich innych skutków finansowych za naruszenie umowy dostawy.

ROZDZIAŁ IV

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 22

Rozporządzenie (WE) nr 1839/95 zostaje uchylone.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku VI.

Artykuł 23

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, str. 1.

(2)  Dz.U. L 177 z 28.7.1995, str. 4.

(3)  Zob. załącznik V.

(4)  Dz.U. L 161 z 29.6.1996, str. 125.

(5)  Dz.U. L 348 z 31.12.2007, str. 1.

(6)  Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1.

(7)  Dz.U. L 240 z 23.9.2000, str. 1.

(8)  Dz.U. L 26 z 28.1.2005, str. 1.

(9)  Dz.U. L 239 z 1.9.2006, str. 1.

(10)  Dz.U. L 176 z 30.6.2006, str. 44.

(11)  Dz.U L 114 z 26.4.2008, str. 3.

(12)  Dz.U L 189 z 29.7.2003, str. 12.

(13)  Dz.U. L 102 z 15.4.1976, str. 1.

(14)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1.

(15)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1.

(16)  Dz.U. L 171 z 23.6.2006, str. 35.

(17)  Dz.U. L 205 z 3.8.1985, str. 5.


ZAŁĄCZNIK I

Przywóz kukurydzy (kod CN 1005 90 00), sorgo (kod CN 1007 00 90) oraz substytutów (kody CN 2303 10 19, 2303 20 00, 2309 90 20 i ex 2308 00 40)

(formularz należy przesłać na następujący adres: agri-c1@ec.europa.eu)

 

Dopuszczone do swobodnego obrotu w miesiącu (miesiąc/rok)

 

Państwo członkowskie: (KRAJ/właściwy organ krajowy)


Rozporządzenie

Kod CN

Kraj pochodzenia

Ilość

(w tonach)

Obowiązujące stawki celne

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIK II

Tygodniowa procedura obniżenia cła w przywozie …………… z państw trzecich

(Rozporzadzenie (WE) nr 1296/2008)

Termin złożenia ofert (data/godzina)

1

2

3

4

5

Numer referencyjny oferenta

Ilość

(w tonach)

Łączna ilość

(w tonach)

Wielkość obniżki cła przywozowego

Pochodzenie zbóż

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

itd.

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIK III

Wpisy, o których mowa w art. 9 ust. 2

:

w języku bułgarskim

:

Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Испания (Регламент (ЕО) № 1296/2008)

Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Португалия (Регламент (ЕО) № 1296/2008)

:

w języku hiszpańskim

:

Reducción del derecho: certificado válido únicamente en España [Reglamento (CE) no 1296/2008]

Reducción del derecho: certificado válido únicamente en Portugal [Reglamento (CE) no 1296/2008]

:

w języku czeskim

:

Snížení cla: licence platná pouze ve Španělsku (nařízení (ES) č. 1296/2008)

Snížení cla: licence platná pouze v Portugalsku (nařízení (ES) č. 1296/2008)

:

w języku duńskim

:

Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Spanien (Forordning (EF) nr. 1296/2008)

Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Portugal (Forordning (EF) nr. 1296/2008)

:

w języku niemieckim

:

Ermäßigter Zoll: Lizenz nur in Spanien gültig (Verordnung (EG) Nr. 1296/2008)

Ermäßigter Zoll: Lizenz nur in Portugal gültig (Verordnung (EG) Nr. 1296/2008)

:

w języku estońskim

:

Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Hispaanias (määrus (EÜ) nr 1296/2008)

Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Portugalis (määrus (EÜ) nr 1296/2008)

:

w języku greckim

:

Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Iσπανία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1296/2008]

Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Πoρτoγαλία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1296/2008]

:

w języku angielskim

:

Duty reduction: licence valid only in Spain (Regulation (EC) No 1296/2008)

Duty reduction: licence valid only in Portugal (Regulation (EC) No 1296/2008)

:

w języku francuskim

:

Abattement du droit: certificat valable uniquement en Espagne [règlement (CE) no 1296/2008]

Abattement du droit: certificat valable uniquement au Portugal [règlement (CE) no 1296/2008]

:

w języku włoskim

:

Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Spagna [regolamento (CE) n. 1296/2008]

Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Portogallo [regolamento (CE) n. 1296/2008]

:

w języku łotewskim

:

Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Spānijā (Regula (EK) Nr. 1296/2008)

Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Portugālē (Regula (EK) Nr. 1296/2008)

:

w języku litewskim

:

Muito sumažinimas: licencija galioja tik Ispanijoje (Reglamentas (EB) Nr. 1296/2008)

Muito sumažinimas: licencija galioja tik Portugalijoje (Reglamentas (EB) Nr. 1296/2008)

:

w języku węgierskim

:

Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Spanyolországban érvényes (1296/2008/EK rendelet)

Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Portugáliában érvényes (1296/2008/EK rendelet)

:

w języku maltańskim

:

Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fi Spanja (Regolament (KE) Nru 1296/2008)

Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fil-Portugall (Regolament (KE) Nru 1296/2008)

:

w języku niderlandzkim

:

Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Spanje (Verordening (EG) nr. 1296/2008)

Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Portugal (Verordening (EG) nr. 1296/2008)

:

w języku polskim

:

Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Hiszpanii (rozporządzenie (WE) nr 1296/2008)

Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Portugalii (rozporządzenie (WE) nr 1296/2008)

:

w języku portugalskim

:

Redução do direito: certificado válido apenas em Espanha [Regulamento (CE) n.o 1296/2008]

Redução do direito: certificado válido apenas em Portugal [Regulamento (CE) n.o 1296/2008]

:

w języku rumuńskim

:

Reducere de taxă vamală: licență valabilă doar în Spania [Regulamentul (CE) nr. 1296/2008]

Reducere de taxă vamală: licență valabilă doar în Portugalia [Regulamentul (CE) nr. 1296/2008]

:

w języku słowackim

:

Zníženie cla: licencia platná iba v Španielsku [Nariadenie (ES) č. 1296/2008]

Zníženie cla: licencia platná iba v Portugalsku [Nariadenie (ES) č. 1296/2008]

:

w języku słoweńskim

:

Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Španiji (Uredba (ES) št. 1296/2008)

Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Portugalski (Uredba (ES) št. 1296/2008)

:

w języku fińskim

:

Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Espanjassa (Asetus (EY) N:o 1296/2008)

Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Portugalissa (Asetus (EY) N:o 1296/2008)

:

w języku szwedzkim

:

Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Spanien (Förordning (EG) nr 1296/2008)

Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Portugal (Förordning (EG) nr 1296/2008)


ZAŁĄCZNIK IV

WZÓR OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Przetarg na zakup … ton … na rynku światowym przez … agencje interwencyjną

(Art. 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1296/2008)

1.

Oznaczenie towarów: …

2.

Łączna ilość: …

3.

Wykaz składów dla partii: …

4.

Charakterystyka towarów (wymagana jakość, jakość minimalna, obniżka ceny): …

5.

Opakowanie (luzem): …

6.

Okres dostawy: …

7.

Termin składania ofert: …


ZAŁĄCZNIK V

Uchylone rozporządzenie i wykaz jego kolejnych zmian

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1839/95

(Dz.U. L 177 z 28.7.1995, s. 4)

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1963/95

(Dz.U. L 189 z 10.8.1995, s. 22)

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2235/2000

(Dz.U. L 256 z 10.10.2000, s. 13)

Wyłącznie art. 1

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 777/2004

(Dz.U. L 123 z 27.4.2004, s. 50)

Wyłącznie art. 4

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1558/2005

(Dz.U. L 249 z 24.9.2005, s. 6)

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1996/2006

(Dz.U. L 398 z 30.12.2006, s. 1)

Wyłącznie art. 6 i załącznik V

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 583/2007

(Dz.U. L 138 z 30.5.2007, s. 7)

 


ZAŁĄCZNIK VI

Tabela korelacji

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1839/95

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1 ustępy 1 i 2

Artykuł 1 ustępy 1 i 2

Artykuł 1 ustęp 2a

Artykuł 1 ustępy 3 i 4

Artykuł 1 ustępy 3 i 4

Artykuł 2 ustęp 1

Artykuł 2 ustęp 1

Artykuł 2 ustęp 2 akapit pierwszy zdanie wprowadzające i litera a) zdanie wprowadzające

Artykuł 2 ustęp 2 akapit pierwszy zdanie wprowadzające

Artykuł 2 ustęp 2 akapit pierwszy litera a) podpunkt i)

Artykuł 2 ustęp 2 akapit pierwszy litera a)

Artykuł 2 ustęp 2 akapit pierwszy litera a) podpunkt ii)

Artykuł 2 ustęp 2 akapit pierwszy litera b)

Artykuł 2 ustęp 2 akapit pierwszy litera b)

Artykuł 2 ustęp 2 akapit drugi

Artykuł 2 ustęp 2 akapit drugi

Artykuł 2 ustęp 3

Artykuł 2 ustęp 3

Artykuł 2a

Artykuł 3

Artykuł 3

Artykuł 4

Artykuł 4

Artykuł 5

Artykuł 5 ustęp 1

Artykuł 6 ustęp 1

Artykuł 5 ustęp 1a

Artykuł 6 ustęp 2

Artykuł 5 ustęp 2

Artykuł 6 ustęp 3

Artykuł 5 ustęp 3 akapit pierwszy, drugi i trzeci

Artykuł 6 ustęp 4 akapit pierwszy, drugi i trzeci

Artykuł 5 ustęp 3 akapit czwarty

Artykuł 5 ustęp 4

Artykuł 6 ustęp 5

Artykuł 6 ustęp 1

Artykuł 7 ustęp 1

Artykuł 6 ustęp 2 słowa wstępne

Artykuł 7 ustęp 2 słowa wstępne

Artykuł 6 ustęp 2 tiret pierwsze

Artykuł 7 ustęp 2 litera a)

Artykuł 6 ustęp 2 tiret drugie

Artykuł 7 ustęp 2 litera b)

Artykuł 6 ustęp 2 tiret trzecie

Artykuł 7 ustęp 2 litera c)

Artykuł 6 ustęp 2 tiret czwarte

Artykuł 7 ustęp 2 litera d)

Artykuł 6 ustęp 2 tiret piąte

Artykuł 7 ustęp 2 litera e)

Artykuł 6 ustęp 3 do 7

Artykuł 7 ustęp 3 do 7

Artykuł 7 ustęp 1 akapit pierwszy wyrażenie wstępne

Artykuł 8 ustęp 1 akapit pierwszy wyrażenie wstępne

Artykuł 7 ustęp 1 akapit pierwszy tiret pierwsze

Artykuł 8 ustęp 1 akapit pierwszy lit. a)

Artykuł 7 ustęp 1 akapit pierwszy tiret drugie

Artykuł 8 ustęp 1 akapit pierwszy lit. b)

Artykuł 7 ustęp 1 akapit drugi

Artykuł 8 ustęp 1 akapit drugi

Artykuł 7 ustęp 2

Artykuł 8 ustęp 2

Artykuł 8

Artykuł 9

Artykuł 9 ustęp 1 do 4

Artykuł 10 ustęp 1 do 4

Artykuł 9 ustęp 5 wyrażenie wstępne

Artykuł 10 ustęp 5 wyrażenie wstępne

Artykuł 9 ustęp 5 tiret pierwsze

Artykuł 10 ustęp 5 litera a)

Artykuł 9 ustęp 5 tiret drugie

Artykuł 10 ustęp 5 litera b)

Artykuł 9 ustęp 6

Artykuł 10 ustęp 6

Artykuł 10

Artykuł 11

Artykuł 11 ustęp 1 wyrażenie wstępne

Artykuł 12 ustęp 1 wyrażenie wstępne

Artykuł 11 ustęp 1 tiret pierwsze

Artykuł 12 ustęp 1 litera a)

Artykuł 11 ustęp 1 tiret drugie

Artykuł 12 ustęp 1 litera b)

Artykuł 11 ustęp 2 i 3

Artykuł 12 ustęp 2 i 3

Artykuł 12 ustęp 1 i 2

Artykuł 13 ustęp 1 i 2

Artykuł 12 ustęp 3 akapit pierwszy wyrażenie wstępne

Artykuł 13 ustęp 3 akapit pierwszy wyrażenie wstępne

Artykuł 12 ustęp 3 akapit pierwszy tiret pierwsze

Artykuł 13 ustęp 3 akapit pierwszy litera a)

Artykuł 12 ustęp 3 akapit pierwszy tiret drugie

Artykuł 13 ustęp 3 akapit pierwszy litera b)

Artykuł 12 ustęp 3 akapit pierwszy tiret trzecie

Artykuł 13 ustęp 3 akapit pierwszy litera c)

Artykuł 12 ustęp 3 akapit pierwszy tiret czwarte

Artykuł 13 ustęp 3 akapit pierwszy litera d)

Artykuł 12 ustęp 3 akapit drugi i trzeci

Artykuł 13 ustęp 3 akapit drugi i trzeci

Artykuł 12 ustęp 4

Artykuł 13 ustęp 4

Artykuł 13

Artykuł 14

Artykuł 14

Artykuł 15

Artykuł 15

Artykuł 16

Artykuł 16 ustęp 1

Artykuł 17 ustęp 1

Artykuł 16 ustęp 2 wyrażenie wstępne

Artykuł 17 ustęp 2 wyrażenie wstępne

Artykuł 16 ustęp 2 tiret pierwsze

Artykuł 17 ustęp 2 litera a)

Artykuł 16 ustęp 2 tiret drugie

Artykuł 17 ustęp 2 litera b)

Artykuł 16 ustęp 2 tiret trzecie

Artykuł 17 ustęp 2 litera c)

Artykuł 16 ustęp 2 tiret czwarte

Artykuł 17 ustęp 2 litera d)

Artykuł 16 ustęp 2 tire piąte

Artykuł 17 ustęp 2 litera e)

Artykuł 16 ustęp 2 tiret szóste

Artykuł 17 ustęp 2 litera f)

Artykuł 16 ustęp 3, 4 i 5

Artykuł 17 ustęp 3, 4 i 5

Artykuł 17

Artykuł 18

Artykuł 18

Artykuł 19

Artykuł 19

Artykuł 20

Artykuł 20

Artykuł 21

Artykuł 21

Artykuł 22

Artykuł 22

Artykuł 23

Załącznik I

Załącznik II

Załącznik Ia

Załącznik III

Załącznik II

Załącznik IV

Załącznik III

Załącznik I

Załącznik V

Załącznik VI


Top