EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0940

2008/940/WE: Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. ustanawiająca standardowe wymagania w odniesieniu do sprawozdań ze współfinansowanych przez Wspólnotę krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6032) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 335, 13.12.2008, p. 61–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 245 - 274

No longer in force, Date of end of validity: 12/05/2014; Uchylony przez 32014D0288

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/940/oj

13.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335/61


DECYZJA KOMISJI

z dnia 21 października 2008 r.

ustanawiająca standardowe wymagania w odniesieniu do sprawozdań ze współfinansowanych przez Wspólnotę krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6032)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/940/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 24 ust. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja 90/424/EWG ustanawia procedury regulujące wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na programy zwalczania, kontroli i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych.

(2)

Zgodnie z art. 24 ust. 1 decyzji 90/424/EWG należy wprowadzić wspólnotowy środek finansowy w celu zwrotu wydatków poniesionych przez państwa członkowskie na finansowanie krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, wymienionych w załączniku do wspomnianej decyzji.

(3)

W następstwie przyjęcia decyzji Komisji 2008/341/WE z dnia 25 kwietnia 2008 r. ustanawiającej wspólnotowe kryteria dla krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych (2) oraz w celu dalszego usprawnienia procesu przedkładania i zatwierdzania programów oraz oceny postępów podczas realizacji tych programów, decyzją Komisji 2008/425/WE z dnia 25 kwietnia 2008 r. ustanawiającą standardowe wymagania w zakresie przedkładania przez państwa członkowskie krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych w celu uzyskania finansowania wspólnotowego (3) uaktualniono te standardowe wymagania, tak aby były spójne ze wspomnianymi kryteriami.

(4)

Punkt 7 lit. e) załącznika do decyzji 2008/341/WE stanowi, że programy zwalczania chorób przedkładane przez państwa członkowskie Komisji w celu uzyskania współfinansowania zawierają zasady przyznawania odpowiedniego odszkodowania dla rolników z tytułu zwierząt przeznaczonych do uboju lub uśmiercenia w ramach programu oraz z tytułu produktów przeznaczonych do zniszczenia.

(5)

Właściwe jest, aby w przypadku braku takich zasad odszkodowanie było wypłacane w ciągu 90 dni w celu uniknięcia obniżenia wsparcia finansowego Wspólnoty.

(6)

Decyzja 90/424/EWG stanowi, że państwa członkowskie, w odniesieniu do każdego zatwierdzonego programu, przedstawiają okresowe sprawozdania techniczne i finansowe oraz, najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku, roczne szczegółowe sprawozdanie techniczne zawierające ocenę wyników osiągniętych w poprzednim roku i szczegółowe zestawienie wydatków poniesionych w poprzednim roku.

(7)

Ustanowiony jest system oceny do celów oceny postępów poczynionych w czasie realizacji programów zwalczania i kontroli chorób. System oceny obejmuje system sprawozdawczy, który dostarcza dane epidemiologiczne na podstawie programów, których podstawą prawną jest decyzja Komisji 2002/677/WE z dnia 22 sierpnia 2002 r. ustanawiająca standardowe wymagania w odniesieniu do sprawozdań dotyczących programów zwalczania i kontroli chorób zwierząt, współfinansowanych przez Wspólnotę, i uchylająca decyzję 2000/322/WE (4).

(8)

Po przyjęciu decyzji 2008/425/WE pożądana jest harmonizacja systemu sprawozdawczego, należy zatem uchylić decyzję 2002/677/WE i zastąpić ją niniejszą decyzją.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Państwa członkowskie przedstawiają, zgodnie z niniejszą decyzją, okresowe i końcowe sprawozdania z programów zwalczania, kontroli i monitorowania chorób, przyjętych zgodnie z art. 24 decyzji 90/424/EWG.

Artykuł 2

Do celów niniejszej decyzji stosuje się następujące definicje:

a)

„sprawozdania okresowe” oznaczają okresowe, techniczne i finansowe, sprawozdania oceniające programy w trakcie realizacji, przedstawiane Komisji zgodnie z art. 24 ust. 7 lit. a) decyzji 90/424/EWG;

b)

„sprawozdania końcowe” oznaczają szczegółowe, techniczne i finansowe, sprawozdania przedstawiane Komisji najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku za cały rok realizacji programów, zgodnie z art. 24 ust. 7 lit. b) decyzji 90/424/EWG;

c)

„wnioski o płatność” oznaczają wnioski o płatność w związku z wydatkami poniesionymi przez państwo członkowskie, przedstawiane Komisji zgodnie z art. 24 ust. 8 decyzji 90/424/EWG.

Artykuł 3

1.   W odniesieniu do programów w trakcie realizacji zatwierdzonych przez Wspólnotę, współfinansowanych zgodnie z art. 24 ust. 5 decyzji 90/424/EWG, sprawozdania okresowe przedstawiane są Komisji najpóźniej do dnia 31 lipca każdego roku.

2.   Sprawozdania okresowe zawierają:

a)

w odniesieniu do gruźlicy bydła, brucelozy bydła, brucelozy owiec i kóz (B. melitensis), enzootycznej białaczki bydła (EBL), choroby Aujesky’ego, choroby niebieskiego języka na obszarach endemicznych lub wysokiego ryzyka, afrykańskiego pomoru świń, choroby pęcherzykowej świń, klasycznego pomoru świń, wąglika, zarazy płucnej bydła, echinokokozy, włośnicy i werotoksycznych szczepów E. coli – wszystkie istotne informacje, w tym co najmniej informacje określone w załącznikach I, II, III, IV i VII, stosownie do przypadku;

b)

w odniesieniu do wścieklizny – wszystkie istotne informacje, w tym co najmniej informacje określone w załącznikach I i VII, stosownie do przypadku;

c)

w odniesieniu do salmoneloz (salmonelli odzwierzęcych) – wszystkie istotne informacje, w tym co najmniej informacje określone w załącznikach I, V.A i VII, stosownie do przypadku;

d)

w odniesieniu do pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) – wszystkie istotne informacje, w tym co najmniej informacje określone w załączniku VIII, stosownie do przypadku;

e)

w odniesieniu do grypy ptaków u drobiu i dzikiego ptactwa – wszystkie istotne informacje, w tym co najmniej informacje określone w załączniku IX, stosownie do przypadku;

f)

w odniesieniu do chorób zwierząt akwakultury, takich jak zakaźna martwica układu krwiotwórczego (IHN), zakaźna anemia łososia (ISA), wirusowa posocznica krwotoczna (VHS), zakażenie herpeswirusem koi (KHV), zakażenie wywołane przez Bonamia ostreae, zakażenie wywołane przez Marteilia refrigens i choroba wywoływana przez Whispovirus (White spot disease) u skorupiaków – wszystkie istotne informacje, w tym co najmniej informacje określone w załączniku X, stosownie do przypadku.

Artykuł 4

1.   Sprawozdania końcowe zawierają:

a)

w odniesieniu do gruźlicy bydła, brucelozy bydła, brucelozy owiec i kóz (B. melitensis), enzootycznej białaczki bydła (EBL), choroby Aujesky’ego, choroby niebieskiego języka na obszarach endemicznych lub wysokiego ryzyka, afrykańskiego pomoru świń, choroby pęcherzykowej świń, klasycznego pomoru świń, wąglika, zarazy płucnej bydła, echinokokozy, włośnicy i werotoksycznych szczepów E. coli – wniosek o płatność oraz wszystkie istotne informacje, w tym co najmniej informacje określone w załącznikach II, III, IV, V, VI, VII oraz w załącznikach specjalnych VII.A, VII.B, VII.C lub VII.D, stosownie do przypadku;

b)

w odniesieniu do wścieklizny wniosek o płatność oraz wszystkie istotne informacje, w tym co najmniej informacje określone w załącznikach VII i VII.E, stosownie do przypadku;

c)

w odniesieniu do salmoneloz (salmonelli odzwierzęcych) – wniosek o płatność oraz wszystkie istotne informacje, w tym co najmniej informacje określone w załącznikach V.A, VI, VII i VII.F, stosownie do przypadku;

d)

w odniesieniu do pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) – wniosek o płatność oraz wszystkie istotne informacje, w tym co najmniej informacje określone w załączniku VIII, stosownie do przypadku;

e)

w odniesieniu do grypy ptaków u drobiu i dzikiego ptactwa – wniosek o płatność oraz wszystkie istotne informacje, w tym co najmniej informacje określone w załączniku IX, stosownie do przypadku;

f)

w odniesieniu do chorób zwierząt akwakultury, takich jak zakaźna martwica układu krwiotwórczego (IHN), zakaźna anemia łososia (ISA), wirusowa posocznica krwotoczna (VHS), zakażenie herpeswirusem koi (KHV), zakażenie wywołane przez Bonamia ostreae, zakażenie wywołane przez Marteilia refrigens i choroba wywoływana przez Whispovirus (White spot disease) u skorupiaków – wniosek o płatność oraz wszystkie istotne informacje, w tym co najmniej informacje określone w załączniku X, stosownie do przypadku.

2.   Dla celów wypełniania tabeli określonej w załącznikach VII C, D oraz F i bez uszczerbku dla przepisów art. 4 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 296/96 (5) państwa członkowskie wykazują w kolumnie „odszkodowanie” sumę odszkodowania przyznanego między 1 a 90 dniem kalendarzowym po dokonaniu uboju zwierzęcia lub zniszczeniu produktów, albo po przedstawieniu przez właściciela wypełnionego wniosku. Jeżeli odpowiednie organy wypłacą odszkodowanie po upływie 90 dni (między 91 a 210 dniem kalendarzowym), wsparcie finansowe Wspólnoty ulega obniżeniu.

Artykuł 5

Decyzja 2002/677/WE traci moc.

Artykuł 6

Niniejszą decyzję stosuje się do programów zwalczania, kontroli i monitorowania chorób zwierząt, realizowanych, począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.

Artykuł 7

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 października 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 19.

(2)  Dz.U. L 115 z 29.4.2008, s. 44.

(3)  Dz.U. L 159 z 18.6.2008, s. 1.

(4)  Dz.U. L 229 z 27.8.2002, s. 24.

(5)  Dz.U. L 39 z 17.2.1996, s. 5.


ZAŁĄCZNIK I

WYMAGANIA W ZAKRESIE OKRESOWEJ OCENY TECHNICZNEJ I FINANSOWEJ

 

Państwo członkowskie:

 

Data:

 

Choroba/Choroba odzwierzęca (1):

 

Gatunek zwierząt:

Minimalne elementy oceny:

1.

ocena techniczna i finansowa:

1.1.

potwierdzenie, że wszelkie akty prawne dotyczące realizacji programu pozostawały w mocy w chwili rozpoczęcia programu (jeżeli nie, ocena sytuacji);

1.2.

ocena stosowania wymagań budżetowych niezbędnych do realizacji programu;

1.3.

szacunek środków pieniężnych już wydanych w kontekście programu na środki współfinansowane;

1.4.

prognoza środków pieniężnych, które mają być wydane w ciągu całego roku sprawozdawczego na środki współfinansowane.


(1)  Choroba lub choroba odzwierzęca i gatunek zwierząt w razie potrzeby.


ZAŁĄCZNIK II

DANE DOTYCZĄCE STAD (1)

(oddzielna tabela dla każdej choroby/gatunku)

 

Państwo członkowskie:

 

Data:

 

Rok:

 

Choroba (2):

 

Gatunek zwierząt:

Okres sprawozdawczy

:

 Sprawozdanie okresowe

 Sprawozdanie końcowe


Region (3)

Łączna liczba stad (4)

Łączna liczba stad objętych programem

Liczba stad skontrolowanych (5)

Liczba stad z wynikiem dodatnim (6)

Liczba nowych stad z wynikiem dodatnim (7)

Liczba stad zlikwidowanych

% stad z wynikiem dodatnim, które zostały zlikwidowane

Wskaźniki

% wskaźnik skontrolowania stad

% stad z wynikiem dodatnim

Chorobowość w stadach w danym okresie

% nowych stad z wynikiem dodatnim

Zachorowalność w stadach

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9 = (4/3) × 100

10 = (5/4) × 100

11 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie – 1 (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Stada lub stada ptaków, lub gospodarstwa, stosownie do przypadku.

(2)  Choroba i gatunek zwierząt, w razie potrzeby.

(3)  Region zgodnie z definicją w zatwierdzonym programie zwalczania chorób państwa członkowskiego.

(4)  Łączna liczba stad w regionie, w tym stad kwalifikujących się i stad niekwalifikujących się do programu.

(5)  Kontrola oznacza przeprowadzenie badań stada w ramach programu w kierunku odnośnej choroby w celu utrzymania, poprawy itd. stanu zdrowia stada. W tej kolumnie stado nie może być liczone dwukrotnie, nawet jeżeli zostało skontrolowane więcej niż jeden raz.

(6)  Stada, w których co najmniej jedno zwierzę wykazało wynik dodatni w danym okresie, niezależnie od liczby przeprowadzonych kontroli stada.

(7)  Stada, których status w poprzednim okresie był nieznany, nieuznany za wolny – z wynikiem ujemnym, wolny, urzędowo wolny lub zawieszony i w których w tym okresie co najmniej jedno zwierzę wykazało wynik dodatni.

(8)  Dane z poprzedniego roku dla takiego samego okresu.


ZAŁĄCZNIK III

DANE DOTYCZĄCE ZWIERZĄT

(oddzielna tabela dla każdej choroby/gatunku)

 

Państwo członkowskie:

 

Data:

 

Rok:

 

Choroba (1):

 

Gatunek zwierząt:

Okres sprawozdawczy

:

 Sprawozdanie okresowe

 Sprawozdanie końcowe


Region (2)

Łączna liczba zwierząt (3)

Liczba zwierząt (4) do zbadania w ramach programu

Liczba zwierząt (4) przebadanych

Liczba zwierząt przebadanych indywidualnie (5)

Liczba zwierząt z wynikiem dodatnim

Ubój

Wskaźniki

Liczba zwierząt z wynikiem dodatnim poddanych ubojowi lub uśmierconych

Łączna liczba zwierząt poddanych ubojowi (6)

% wskaźnik przebadania zwierząt

% zwierząt z wynikiem dodatnim Chorobowość zwierząt

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = (4/3) × 100

10 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie – 1 (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Choroba i gatunek zwierząt, w razie potrzeby.

(2)  Region zgodnie z definicją w zatwierdzonym programie zwalczania chorób państwa członkowskiego.

(3)  Łączna liczba zwierząt w regionie, w tym stad kwalifikujących się i stad niekwalifikujących się do programu.

(4)  Dotyczy zwierząt przebadanych indywidualnie lub objętych harmonogramem badań zbiorowych.

(5)  Dotyczy jedynie zwierząt przebadanych indywidualnie, nie dotyczy zwierząt przebadanych w systemie próbek zbiorczych (np.: badania zbiorcze mleka ze zbiorników).

(6)  Dotyczy wszystkich zwierząt z wynikiem dodatnim poddanych ubojowi, jak również zwierząt z wynikiem ujemnym poddanych ubojowi w ramach programu.

(7)  Dane z poprzedniego roku dla takiego samego okresu.


ZAŁĄCZNIK IV

DANE DOTYCZACE PROGRAMÓW SZCZEPIEŃ

(oddzielna tabela dla każdej choroby/gatunku)

 

Państwo członkowskie:

 

Data:

 

Rok:

 

Choroba (1):

 

Gatunek:

Okres sprawozdawczy

:

 Sprawozdanie okresowe

 Sprawozdanie końcowe


Region (2)

Łączna liczba stad (3)

Łączna liczba zwierząt

Informacje o programie szczepień młodych zwierząt

Informacje o masowym programie szczepień

Liczba stad objętych programem szczepień

Liczba stad zaszczepionych

Liczba zwierząt zaszczepionych

Liczba podanych dawek szczepionki

Liczba stad objętych programem szczepień

Liczba stad zaszczepionych

Liczba zaszczepionych dorosłych osobników (4)

Liczba zaszczepionych młodych zwierząt (4)

Liczba podanych dawek szczepionki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie – 1 (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Choroba i gatunek, w razie potrzeby.

(2)  Region zgodnie z definicją w zatwierdzonym programie zwalczania chorób państwa członkowskiego.

(3)  Stada lub stada ptaków, lub gospodarstwa, stosownie do przypadku.

(4)  Zgodnie z definicją w programie.

(5)  Dane z poprzedniego roku dla takiego samego okresu.


ZAŁĄCZNIK V

DANE DOTYCZĄCE STATUSU STAD POD KONIEC DANEGO OKRESU

(oddzielna tabela dla każdej choroby/gatunku)

 

Państwo członkowskie:

 

Choroba (1):

 

Data:

 

Gatunek:

 

Rok:


Region (2)

Status stad i zwierząt objętych programem (3)

Łączna liczba stad i zwierząt objętych programem

Nieznany (4)

Nieuznany za wolny ani za urzędowo wolny

Wolny lub urzędowo wolny – zawieszony (7)

Wolny (8)

Urzędowo wolny (9)

Ostatni wynik kontroli dodatni (5)

Ostatni wynik kontroli ujemny (6)

Stada

Zwierzęta (10)

Stada

Zwierzęta (10)

Stada

Zwierzęta (10)

Stada

Zwierzęta (10)

Stada

Zwierzęta (10)

Stada

Zwierzęta (10)

Stada

Zwierzęta (10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie – 1 (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Choroba i gatunek, w razie potrzeby.

(2)  Region zgodnie z definicją w zatwierdzonym programie zwalczania chorób państwa członkowskiego.

(3)  Pod koniec okresu sprawozdawczego.

(4)  Status nieznany: brak wyników poprzednich kontroli.

(5)  Nieuznane za wolne i wynik ostatniej kontroli dodatni: stado skontrolowane, z co najmniej jednym wynikiem dodatnim w ostatniej kontroli.

(6)  Nieuznane za wolne i wynik ostatniej kontroli ujemny: stado skontrolowane, z wynikami ujemnymi w ostatniej kontroli, ale nie uznane za wolne ani za urzędowo wolne.

(7)  Zawieszone zgodnie z definicją w prawodawstwie wspólnotowym w odniesieniu do odpowiedniej choroby pod koniec okresu sprawozdawczego.

(8)  Stado wolne zgodnie z definicją w prawodawstwie wspólnotowym w odniesieniu do odpowiedniej choroby.

(9)  Stado urzędowo wolne zgodnie z definicją w prawodawstwie wspólnotowym w odniesieniu do odpowiedniej choroby.

(10)  Dotyczy zwierząt objętych programem w stadach o określonym statusie (lewa kolumna).

(11)  Dane łączne z poprzedniego roku dla takiego samego okresu sprawozdawczego.

ZAŁĄCZNIK V.A

DANE DOTYCZĄCE SALMONELLI ODZWIERZĘCEJ

Sprawozdanie techniczne okresowe

Sprawozdanie techniczne końcowe

 

Państwo członkowskie:

 

Data:

 

Rok:

 

Serotypy salmonelli (1):

 

Gatunek zwierząt:

 

Region (8):

Okres sprawozdawczy

:

 Sprawozdanie okresowe

 Sprawozdanie końcowe


Rodzaj stada (2)

Łączna liczba stad (3)

Łączna liczba zwierząt

Łączna liczba stad objętych programem

Łączna liczba zwierząt objętych programem

Liczba stad skontrolowanych (4)

Liczba stad z wynikiem dodatnim (5)

Liczba stad zlikwidowanych

Łączna liczba zwierząt poddanych ubojowi lub zniszczonych

Ilość zniszczonych jaj (liczba lub kg)

Ilość jaj przeznaczonych na produkty jajeczne (liczba lub kg)

Serotypy diagnozowane w programie kontroli (6)

Inne serotypy (7)

Serotypy diagnozowane w programie kontroli (6)

Inne serotypy (7)

Serotypy diagnozowane w programie kontroli (6)

Inne serotypy (7)

Serotypy diagnozowane w programie kontroli (6)

Inne serotypy (7)

Serotypy diagnozowane w programie kontroli (6)

Inne serotypy (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Określić stereotypy objęte programami kontroli, np. S. Enteritidis, S. Typhimurium, inne serotypy (wymienić).

(2)  Np. stada hodowlane (odchów, stada dorosłe), stada produkcyjne, stada kur niosek, stada brojlerów, indyki hodowlane, indyki brojlery, świnie hodowlane, świnie przeznaczone na ubój itd. Stada lub stada ptaków, stosownie do przypadku.

(3)  Łączna liczba stad w regionie, w tym stad kwalifikujących się i stad niekwalifikujących się do programu.

(4)  Kontrola oznacza przeprowadzenie w ramach programu badań na obecność salmonelli odzwierzęcej w stadach. W tej kolumnie stado nie może być liczone dwukrotnie, nawet jeżeli zostało skontrolowane więcej niż jeden raz.

(5)  Jeżeli stado zostało skontrolowane zgodnie z przypisem (d) więcej niż jeden raz, próbkę z wynikiem dodatnim należy uwzględnić tylko raz.

(6)  Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium, Salmonella Hadar, Salmonella Virchow, Salmonella Infantis lub wszelkie inne serowary diagnozowane w programie kontroli.

(7)  Serowary Salmonella inne niż określone i diagnozowane w programie kontroli.

(8)  Region lub kraj, stosowanie do przypadku.


ZAŁĄCZNIK VI

WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRAWOZDAŃ KOŃCOWYCH

 

Państwo członkowskie:

 

Data:

 

Choroba/Choroba odzwierzęca (1):

 

Gatunek zwierząt:

Minimalne elementy sprawozdania (2):

1.

Dostarczenie danych (załącznik II, III, IV, V i Va, stosownie do przypadku).

2.

Techniczna ocena sytuacji:

2.1.

Mapy epidemiologiczne każdej choroby/zakażenia.

2.2.

Informacje o zastosowanych badaniach diagnostycznych (tabela A):

Tabela A

Choroba/gatunek

Badanie (3)

Rodzaj próbki (4)

Rodzaj badania (5)

Liczba przeprowadzonych badań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Dane dotyczące zakażenia:

Choroba/gatunek

Liczba zakażonych stad

Liczba zakażonych zwierząt

 

 

 

 

 

 

2.4.

Powody zawieszenia statusu wolny lub urzędowo wolny oddzielnie dla każdej choroby (tabela B):

Tabela B

Choroba/gatunek

Powód (6)

Liczba stad o statusie zawieszone

 

 

 

2.5.

Osiągnięcie celów i trudności techniczne.

2.6.

Dodatkowe informacje epidemiologiczne: informacje dotyczące wywiadów epidemiologicznych, poronień, uszkodzeń wykrytych w rzeźni lub podczas autopsji, przypadków odnotowanych u ludzi itd.

3.

Aspekty finansowe:

3.1.

Wypełnione tabele załącznika VII.

3.2.

Przegląd środków pieniężnych wydanych w ramach programu.

3.3.

Szczegółowy wykaz kosztów kwalifikowalnych.


(1)  Choroba lub choroba odzwierzęca i gatunek zwierząt, w razie potrzeby.

(2)  W przypadku programów dotyczących salmonelli odzwierzęcej uwzględnić wyłącznie punkty 1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 i 3.

(3)  Wskazać: badanie skórne, RB, FC, iELISA, cELISA, izolacja, PCR, analiza bakteriologiczna, inne (wymienić).

(4)  Wskazać w razie potrzeby: surowica krwi, krew, osocze, mleko, zbiornik na mleko, podejrzane uszkodzenia, płód, kał, jaja, padłe kurczęta, smółka, inne (wymienić).

(5)  Wskazać: badanie przesiewowe, badanie potwierdzające, badanie uzupełniające, badanie rutynowe, inne (wymienić).

(6)  Określić motyw:

brak ujemnego wyniku w badaniu diagnostycznym,

niezadowalająca częstotliwość badań rutynowych,

wprowadzanie zwierząt do stada o niewystarczającym statusie,

podejrzenie choroby,

inne (wymienić).


ZAŁĄCZNIK VII

OKRESOWE/KOŃCOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE I WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

(oddzielna tabela dla każdej choroby/choroby odzwierzęcej/gatunku)

 

Państwo członkowskie:

 

Data:

 

Rok:

 

Choroba/Choroba odzwierzęca:

 

Gatunek:

Okres sprawozdawczy

:

 Sprawozdanie okresowe

 Sprawozdanie końcowe


Region (1)

Środki kwalifikujące się do współfinansowania (2)

Odszkodowanie

Analiza laboratoryjna lub inne badanie diagnostyczne próbek urzędowych

Szczepionki

Inne (proszę wymienić)

Inne (proszę wymienić)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie

 

 

 

 

 

Niniejszym zaświadczamy, że:

powyższe wydatki zostały rzeczywiście poniesione, rzetelnie zaksięgowane i mogą być zakwalifikowane zgodnie z przepisami decyzji/rozporządzenia (WE) nr …… (podać konkretną decyzję w sprawie finansowania),

wszystkie dokumenty dotyczące tych wydatków są dostępne dla celów kontroli, przede wszystkim w celu uzasadnienia poziomu odszkodowania za zwierzęta,

nie wnioskowano o żaden inny wkład wspólnotowy dla tego programu, a wszystkie dochody pochodzące z działań wynikających z programu zostały zgłoszone Komisji,

program został zrealizowany zgodnie z odpowiednim prawodawstwem Wspólnoty, w szczególności z zasadami dotyczącymi konkurencji, przyznawania zamówień publicznych i pomocy państwa,

zastosowanie mają procedury kontroli, w szczególności dla celów weryfikacji dokładności zgłoszonych środków pieniężnych, zapobiegania nieprawidłowościom, ich wykrywania i korekty.

 

Data: ...

 

Nazwisko i podpis kierownika operacyjnego: ...


(1)  Region zgodnie z definicją w zatwierdzonym programie zwalczania chorób państwa członkowskiego.

(2)  Dane w walucie krajowej, bez VAT.

ZAŁĄCZNIK VII.A

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA KOŃCOWEGO DLA PROGRAMÓW CHORÓB ŚWIŃ

 

Państwo członkowskie:

 

Okres sprawozdawczy:

 

Rok:

 

Gatunek:

Choroba aujesky’ego – klasyczny pomór świń – afrykański pomór świń – choroba pęcherzykowa świń (1)

Region (2)

Środki kwalifikujące się do współfinansowania (3)

Analizy laboratoryjne i inne badania diagnostyczne

Szczepienia

Liczba badań lub analiz laboratoryjnych

(określić rodzaj badania lub analizy)

Koszt badań lub analiz laboratoryjnych

(określić rodzaj badania lub analizy)

Liczba dawek szczepionki i przynęt

(określić rodzaj szczepionki)

Koszt dawek szczepionki i przynęt

(określić rodzaj szczepionki)

Koszt dystrybucji

(określić rodzaj dystrybucji)

Test ELISA

Inne (podać jakie)

Inne (podać jakie)

Test ELISA

Inne (podać jakie)

Inne (podać jakie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00


(1)  Oddzielna tabela dla każdego programu. Uwzględnić tylko odnośny program i usunąć pozostałe.

(2)  Region zgodnie z definicją w zatwierdzonym programie zwalczania chorób państwa członkowskiego.

(3)  Dane w walucie krajowej, bez VAT.

ZAŁĄCZNIK VII.B

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA KOŃCOWEGO DLA PROGRAMU CHOROBY NIEBIESKIEGO JĘZYKA

 

Państwo członkowskie:

 

Okres sprawozdawczy:

 

Rok:

 

Gatunek:

Choroba niebieskiego języka

Region (1)

Środki kwalifikujące się do współfinansowania (2)

Analizy laboratoryjne i inne badania diagnostyczne

Szczepienia

Inne środki

Liczba badań lub analiz laboratoryjnych

(określić rodzaj badania lub analizy)

Koszt badań lub analiz laboratoryjnych

(określić rodzaj badania lub analizy)

Liczba dawek szczepionki

(określić rodzaj szczepionki)

Koszt dawek szczepionki

(określić rodzaj szczepionki)

Rodzaj środków

(proszę podać)

Koszt środków

(proszę podać)

Test ELISA

Inne (podać jakie)

Inne (podać jakie)

Test ELISA

Inne (podać jakie)

Inne (podać jakie)

 

 

 

 

 

 

Pułapki

Inne

Pułapki

Inne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00


(1)  Region zgodnie z definicją w zatwierdzonym programie zwalczania chorób państwa członkowskiego.

(2)  Dane w walucie krajowej, bez VAT.

ZAŁĄCZNIK VII.C

CZĘŚĆ 1

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA KOŃCOWEGO DLA PROGRAMÓW CHORÓB BYDŁA

 

Państwo członkowskie:

 

Okres sprawozdawczy:

 

Rok:

 

Gatunek:

Bruceloza bydła – Gruźlica bydła – Enzootyczna białaczka bydła (1)

Region (2)

Środki kwalifikujące się do współfinansowania (3)

Odszkodowanie

Liczba zwierząt objętych odszkodowaniem

Całkowity koszt zwierząt objętych odszkodowaniem

Koszt zwierząt objętych odszkodowaniem w ciągu 90 dni kalendarzowych

Koszt zwierząt objętych odszkodowaniem między 91 a 120 dniem kalendarzowym

Koszt zwierząt objętych odszkodowaniem między 121 a 150 dniem kalendarzowym

Koszt zwierząt objętych odszkodowaniem między 151 a 180 dniem kalendarzowym

Koszt zwierząt objętych odszkodowaniem między 181 a 210 dniem kalendarzowym

Kwota otrzymana na ratowanie (tylko dla brucelozy i gruźlicy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CZĘŚĆ 2

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA KOŃCOWEGO DLA PROGRAMÓW CHORÓB BYDŁA

 

Państwo członkowskie:

 

Okres sprawozdawczy:

 

Rok:

 

Gatunek:

Bruceloza bydła – Gruźlica bydła – Enzootyczna białaczka bydła (4)

Region (5)

Środki kwalifikujące się do współfinansowania (6)

Analizy laboratoryjne i inne badania diagnostyczne

Szczepienia

Liczba badań lub analiz laboratoryjnych

(określić rodzaj badania lub analizy)

Koszt badań lub analiz laboratoryjnych

(określić rodzaj badania lub analizy)

Liczba dawek szczepionki

(podać rodzaj szczepionki)

Koszt dawek szczepionki

(podać rodzaj szczepionki)

Test ELISA

Róż bengalski

Odczyn wiązania dopełniacza

Próba tuberkulinowa

A.G.I.D.

Inne (podać jakie)

Test ELISA

Róż bengalski

Odczyn wiązania dopełniacza

Próba tuberkulinowa

A.G.I.D.

Inne (podać jakie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00


(1)  Oddzielna tabela dla każdego programu. Uwzględnić tylko odnośny program i usunąć pozostałe.

(2)  Region zgodnie z definicją w zatwierdzonym programie zwalczania chorób państwa członkowskiego.

(3)  Dane w walucie krajowej, bez VAT.

(4)  Oddzielna tabela dla każdego programu. Należy uwzględnić tylko odnośny program i usunąć pozostałe.

(5)  Region zgodnie z definicją w zatwierdzonym programie zwalczania chorób państwa członkowskiego.

(6)  Dane w walucie krajowej, bez VAT.

ZAŁĄCZNIK VII.D

CZĘŚĆ 1

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA KOŃCOWEGO DLA PROGRAMU B. MELITENSIS

 

Państwo członkowskie:

 

Okres sprawozdawczy:

 

Rok:

 

Gatunek:

Bruceloza owiec i kóz

Region (1)

Środki kwalifikujące się do współfinansowania (2)

Odszkodowanie

Liczba zwierząt wg gatunku

Koszt zwierząt wg gatunku

Całkowity koszt zwierząt objętych odszkodowaniem

Koszt zwierząt objętych odszkodowaniem w ciągu 90 dni kalendarzowych

Koszt zwierząt objętych odszkodowaniem między 91 a 120 dniem kalendarzowym

Koszt zwierząt objętych odszkodowaniem między 121 a 150 dniem kalendarzowym

Koszt zwierząt objętych odszkodowaniem między 151 a 180 dniem kalendarzowym

Koszt zwierząt objętych odszkodowaniem między 181 a 210 dniem kalendarzowym

Owce

Kozy

Owce

Kozy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CZĘŚĆ 2

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA KOŃCOWEGO DLA PROGRAMU MELITENSIS

 

Państwo członkowskie:

 

Okres sprawozdawczy

 

Rok:

 

Gatunek:

Bruceloza owiec i kóz

Region (3)

Środki kwalifikujące się do współfinansowania (4)

Analizy laboratoryjne i inne badania diagnostyczne

Szczepienia

Liczba badań lub analiz laboratoryjnych

(określić rodzaj badania lub analizy)

Koszt badań lub analiz laboratoryjnych

(określić rodzaj badania lub analizy)

Liczba dawek szczepionki

(podać rodzaj szczepionki)

Koszt dawek szczepionki

(podać rodzaj szczepionki)

Róż bengalski

Odczyn wiązania dopełniacza

Inne (podać jakie)

Inne (podać jakie)

Róż bengalski

Odczyn wiązania dopełniacza

Inne (podać jakie)

Inne (podać jakie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00


(1)  Region zgodnie z definicją w zatwierdzonym programie zwalczania chorób państwa członkowskiego.

(2)  Dane w walucie krajowej, bez VAT.

(3)  Region zgodnie z definicją w zatwierdzonym programie zwalczania chorób państwa członkowskiego.

(4)  Dane w walucie krajowej, bez VAT.

ZAŁĄCZNIK VII.E

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA KOŃCOWEGO DLA PROGRAMU WŚCIEKLIZNY

 

Państwo członkowskie:

 

Okres sprawozdawczy:

 

Rok:

 

Gatunek:

Wścieklizna

Region (1)

Środki kwalifikujące się do współfinansowania (2)

Szczepienia

Liczba dawek szczepionki i przynęt

(podać rodzaj szczepionki)

Koszt dawek szczepionki i przynęt

(podać rodzaj szczepionki)

Koszt dystrybucji

(podać rodzaj dystrybucji)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


(1)  Region zgodnie z definicją w zatwierdzonym programie zwalczania chorób państwa członkowskiego.

(2)  Dane w walucie krajowej, bez VAT.

ZAŁĄCZNIK VII.F

CZĘŚĆ I

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA KOŃCOWEGO DLA PROGRAMU SALMONELLI

 

Państwo członkowskie:

 

Okres sprawozdawczy:

 

Rok:

 

Gatunek:

Salmonella

Region (1)

Środki kwalifikujące się do współfinansowania (2)

Odszkodowanie

Liczba zwierząt i jaj wg zakresu odszkodowania

Koszt zwierząt i jaj wg zakresu odszkodowania

Odszkodowanie wypłacone w ciągu 90 dni kalendarzowych

Odszkodowanie wypłacone między 91 a 120 dniem kalendarzowym

Odszkodowanie wypłacone między 121 a 150 dniem kalendarzowym

Odszkodowanie wypłacone między 151 a 180 dniem kalendarzowym

Odszkodowanie wypłacone między 181 a 210 dniem kalendarzowym

Odszkodowanie łącznie

Zwierzęta zniszczone (3)

Zwierzęta poddane obróbce cieplnej (3)

Jaja wylęgowe inkubowane

Zniszczone jaja wylęgowe nieinkubowane

Jaja wylęgowe nieinkubowane poddane obróbce cieplnej

Zwierzęta zniszczone (3)

Zwierzęta poddane obróbce cieplnej (3)

Jaja wylęgowe inkubowane

Zniszczone jaja wylęgowe nieinkubowane

Jaja wylęgowe nieinkubowane poddane obróbce cieplnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

CZĘŚĆ 2

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA KOŃCOWEGO DLA PROGRAMÓW SALMONELLI

 

Państwo członkowskie:

 

Okres sprawozdawczy:

 

Rok:

 

Gatunek:

Salmonella

Region (4)

Środki kwalifikujące się do współfinansowania (5)

Analizy laboratoryjne i inne badania diagnostyczne

Szczepienia

Liczba badań bakteriologicznych

(podać rodzaj badania)

Koszt badań bakteriologicznych

(podać rodzaj badania)

Liczba dawek szczepionki

(podać rodzaj szczepionki)

Koszt dawek szczepionki

(podać rodzaj szczepionki)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00


(1)  Region zgodnie z definicją w zatwierdzonym programie zwalczania chorób państwa członkowskiego.

(2)  Dane w walucie krajowej, bez VAT.

(3)  Określić gatunek zwierzęcia i kategorię, np. zwierzęta hodowlane, kury nioski, brojlery, indyki hodowlane, świnie hodowlane, świnie przeznaczone na ubój itd.

(4)  Region zgodnie z definicją w zatwierdzonym programie zwalczania chorób państwa członkowskiego.

(5)  Dane w walucie krajowej, bez VAT.


ZAŁĄCZNIK VIII

OKRESOWE/KOŃCOWE SPRAWOZDANIE TECHNICZNE I FINANSOWE ORAZ WNIOSKI O PŁATNOŚĆ

 

Państwo członkowskie:

 

Data:

 

Rok:

 

Choroba (1):

Okres sprawozdawczy

:

 Sprawozdanie okresowe

 Sprawozdanie końcowe


Tabela A

Monitoring TSE

Państwo członkowskie:

Rok:

Badania bydła

 

Liczba badań

Koszt jednostkowy

Koszty ogółem

Badania zwierząt, o których mowa w załączniku III rozdział A część I pkt 2.1, 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (2)

 

 

 

Badania zwierząt, o których mowa w załączniku III rozdział A część I pkt 2.2 rozporządzenia (WE) nr 999/2001

 

 

 

Łącznie

 

 

 

Badania owiec

 

Liczba badań

Koszt jednostkowy

Koszty ogółem

Badania zwierząt, o których mowa w załączniku III rozdział A część II pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 999/2001

 

 

 

Badania zwierząt, o których mowa w załączniku III rozdział A część II pkt 3 rozporządzenia (WE) nr 999/2001

 

 

 

Badania zwierząt, o których mowa w załączniku III rozdział A część II pkt 5 rozporządzenia (WE) nr 999/2001

 

 

 

Badania przeprowadzone zgodnie z różnymi wymaganiami załącznika VII rozdział A rozporządzenia (WE) nr 999/2001

 

 

 

Inne (wymienić)

 

 

 

Łącznie

 

 

 

Badania kóz

 

Liczba badań

Koszt jednostkowy

Koszty ogółem

Badania zwierząt, o których mowa w załączniku III rozdział A część II pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 999/2001

 

 

 

Badania zwierząt, o których mowa w załączniku III rozdział A część II pkt 3 rozporządzenia (WE) nr 999/2001

 

 

 

Badania zwierząt, o których mowa w załączniku III rozdział A część II pkt 5 rozporządzenia (WE) nr 999/2001

 

 

 

Badania przeprowadzone zgodnie z różnymi wymaganiami załącznika VII rozdział A rozporządzenia (WE) nr 999/2001

 

 

 

Inne (wymienić)

 

 

 

Badania zwierząt innych gatunków

Badania zwierząt innych gatunków (podać oddzielnie dla każdego gatunku)

 

 

 

Łącznie

 

 

 

Określanie genotypów

 

Liczba badań

Koszt jednostkowy

Koszty ogółem

Określanie genotypów zwierząt, o których mowa w załączniku III rozdział A część II pkt 8.1 rozporządzenia (WE) nr 999/2001

 

 

 

Określanie genotypów zwierząt, o których mowa w załączniku III rozdział A część II pkt 8.2 rozporządzenia (WE) nr 999/2001

 

 

 

Wstępne badania molekularne z odróżniającym znakowaniem immunologicznym

 

Liczba badań

Koszt jednostkowy

Koszty ogółem

Badania zwierząt, o których mowa w załączniku X rozdział C pkt 3.2 lit. c) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 999/2001

 

 

 


Tabela B

Zwalczanie TSE

Państwo członkowskie:

Miesiąc:

Rok:


Uśmiercanie zwierząt z BSE

 

Liczba zwierząt

Koszt jednostkowy

Koszty ogółem

Zwierzęta zabite na mocy załącznika VII rozdział A pkt 2.1 rozporządzenia (WE) nr 999/2001

 

 

 

Trzęsawka owiec

Uśmiercanie

 

 

Liczba zwierząt

Koszt jednostkowy

Koszty ogółem

Zwierzęta zabite na mocy załącznika VII rozdział A rozporządzenia (WE) nr 999/2001

 

 

 

Określanie genotypów

 

 

Liczba badań

Koszt jednostkowy

Koszty ogółem

Zwierzęta, których genotyp został określony na mocy załącznika VII rozdział A pkt 2.3 rozporządzenia (WE) nr 999/2001

 

 

 

Owce maciorki, których genotyp został określony w ramach programu hodowlanego określonego w art. 6a rozporządzenia (WE) nr 999/2001

 

 

 

Tryki, których genotyp został określony w ramach programu hodowlanego określonego w art. 6a rozporządzenia (WE) nr 999/2001

 

 

 

Łącznie

 

 

 

Niniejszym zaświadczamy, że:

powyższe wydatki zostały rzeczywiście poniesione, rzetelnie zaksięgowane i mogą być zakwalifikowane zgodnie z przepisami decyzji/rozporządzenia (WE) nr … (podać konkretną decyzję w sprawie finansowania),

wszystkie dokumenty dotyczące tych wydatków są dostępne dla celów kontroli, przede wszystkim w celu uzasadnienia poziomu odszkodowania za zwierzęta,

nie wnioskowano o żaden inny wkład wspólnotowy dla tego programu, a wszystkie dochody pochodzące z działań wynikających z programu zostały zgłoszone Komisji,

program został zrealizowany zgodnie z odpowiednim prawodawstwem Wspólnoty, w szczególności z zasadami dotyczącymi konkurencji, przyznawania zamówień publicznych i pomocy państwa,

zastosowanie mają procedury kontroli, w szczególności dla celów weryfikacji dokładności zgłoszonych środków pieniężnych, zapobiegania nieprawidłowościom, ich wykrywania i korekty.

 

Data: …

 

Nazwisko i podpis kierownika operacyjnego: …


(1)  Choroba i gatunek, w razie potrzeby.

(2)  Dz.U. L 147 z 31.5.2001, s. 1.


ZAŁĄCZNIK IX

OKRESOWE/KOŃCOWE SPRAWOZDANIE TECHNICZNE I FINANSOWE ORAZ WNIOSKI O PŁATNOŚĆ

 

Państwo członkowskie:

 

Data:

 

Rok:

 

Choroba:

 

Gatunek:

Okres sprawozdawczy

:

 Sprawozdanie okresowe

 Sprawozdanie końcowe

CZĘŚĆ A:   SPRAWOZDANIE TECHNICZNE

Tabela 1

Gospodarstwa (2) drobiarskie (z wyjątkiem ferm kaczek i gęsi), z których pobrano próbki

Badanie serologiczne zgodnie z wytycznymi pkt B załącznika I do decyzji Komisji 2007/268/WE (1) w odniesieniu do ferm brojlerów (wyłącznie w przypadku ryzyka)/indyków rzeźnych/kur hodowlanych/indyków hodowlanych/kur niosek/kur niosek chowanych na wolnym wybiegu/ptaków bezgrzebieniowych/ptactwa dzikiego utrzymywanego w warunkach fermowych (bażanty, kuropatwy, przepiórki itp.)/„stad w chowie przydomowym”/innych (niepotrzebne skreślić)

PROSZĘ UŻYĆ ODDZIELNEGO FORMULARZA DLA KAŻDEJ KATEGORII DROBIU

Kod NUTS 2 (3)

Łączna liczba gospodarstw (4)

Łączna liczba gospodarstw, z których pobrano próbki

Liczba próbek na gospodarstwo

Łączna liczba badań wykonanych według danej metody

Metody badania laboratoryjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie

 

 

 

 

 


Tabela 2

Fermy kaczek i gęsi, z których pobrano próbki (5) zgodnie z wytycznymi pkt C załącznika I do decyzji 2007/268/WE

Badanie serologiczne

Kod NUTS 2 (6)

Łączna liczba ferm kaczek i gęsi (7)

Łączna liczba ferm kaczek i gęsi, z których pobrano próbki

Liczba próbek na fermę

Łączna liczba badań wykonanych według danej metody

Metody badania laboratoryjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie

 

 

 

 

 


Tabela 3

Dzikie ptactwo – badania zgodnie z programem nadzoru nad grypą ptaków u dzikiego ptactwa określonym w załączniku II do decyzji 2007/268/WE

Kod NUTS 2 (8)

Łączna liczba ptaków, od których pobrano próbki

Łączna liczba próbek pobranych w celu czynnego nadzoru

Łączna liczba próbek pobranych w celu biernego nadzoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie

 

 

 

CZĘŚĆ B:   SPRAWOZDANIE FINANSOWE

 

Państwo członkowskie:…

 

Okres sprawozdawczy:…

 

Rok:…

 

Gatunek:…

Grypa ptaków

Region (9)

Środki kwalifikujące się do współfinansowania (10)

Analizy laboratoryjne i inne badania diagnostyczne

Pobieranie próbek

Liczba badań laboratoryjnych

Koszt badań laboratoryjnych

Liczba próbek pobranych od dzikiego ptactwa

Test ELISA

AGID

Test zahamowania hemaglutynacji (HI) na obecność H5/H7

Test izolacji wirusa

Test PCR

Inne

(podać jakie)

Test ELISA

AGID

Test zahamowania hemaglutynacji (HI) na obecność H5/H7

Test izolacji wirusa

Test PCR

Inne

(podać jakie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Niniejszym zaświadczamy, że:

powyższe wydatki zostały rzeczywiście poniesione, rzetelnie zaksięgowane i mogą być zakwalifikowane zgodnie z przepisami decyzji/rozporządzenia (WE) nr … (podać konkretną decyzję w sprawie finansowania),

wszystkie dokumenty dotyczące tych wydatków są dostępne dla celów kontroli, przede wszystkim w celu uzasadnienia poziomu odszkodowania za zwierzęta,

nie wnioskowano o żaden inny wkład wspólnotowy dla tego programu, a wszystkie dochody pochodzące z działań wynikających z programu zostały zgłoszone Komisji,

program został zrealizowany zgodnie z odpowiednim prawodawstwem Wspólnoty, w szczególności z zasadami dotyczącymi konkurencji, przyznawania zamówień publicznych i pomocy państwa,

zastosowanie mają procedury kontroli, w szczególności dla celów weryfikacji dokładności zgłoszonych środków pieniężnych, zapobiegania nieprawidłowościom, ich wykrywania i korekty.

 

Data: …

 

Nazwisko i podpis kierownika operacyjnego: …


(1)  Dz.U. L 115 z 3.5.2007, s. 3.

(2)  Gospodarstwa lub stada, lub fermy, stosownie do przypadku.

(3)  Dotyczy położenia gospodarstwa pochodzenia. Jeżeli nie można użyć kodu NUTS (wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych) poziomu 2, należy określić położenie w stopniach długości i szerokości geograficznej lub podać region.

(4)  Łączna liczba gospodarstw jednej kategorii drobiu w danej jednostce NUTS 2 lub w danym regionie.

(5)  Gospodarstwa lub stada, lub fermy, stosownie do przypadku.

(6)  Dotyczy położenia gospodarstwa pochodzenia. Jeżeli nie można użyć kodu NUTS 2, należy określić położenie w stopniach długości i szerokości geograficznej lub region.

(7)  Łączna liczba ferm kaczek i gęsi w danej jednostce NUTS 2 lub w danym regionie.

(8)  Miejsce pobrania ptaków/próbek. Jeżeli nie można użyć kodu NUTS 2, należy określić położenie w stopniach długości i szerokości geograficznej.

(9)  Region zgodnie z definicją w zatwierdzonym programie państwa członkowskiego.

(10)  Dane w walucie krajowej, bez VAT.


ZAŁĄCZNIK X

OKRESOWE/KOŃCOWE SPRAWOZDANIE TECHNICZNE I FINANSOWE

 

Państwo członkowskie:

 

Data:

 

Rok:

 

Choroba (1):

 

Gatunek:

Okres sprawozdawczy

:

 Sprawozdanie okresowe

 Sprawozdanie końcowe

CZĘŚĆ A   SPRAWOZDANIE TECHNICZNE

1.   Choroby

1.1.

Ryby

 VHS

 IHN

 ISA

 KHV

1.2.

Mięczaki

 Marteilia refringens

 Bonamia ostrae

1.3.

Skorupiaki

 Choroba wywoływana przez Whispovirus


2.   Informacje ogólne o programach

2.1.

Właściwy organ (2)

 

2.2.

Organizacja i nadzorowanie wszystkich podmiotów biorących udział w programie (3)

 

2.3.

Czas trwania programu

 


3.   Dane dotyczące badania zwierząt

Państwo członkowskie, strefa lub enklawa (4)

 

Choroba:

 

Rok:


Gospodarstwo lub obszar chowu mięczaków

Liczba pobrań próbek

Liczba inspekcji klinicznych

Temperatura wody w czasie pobierania próbek/inspekcji

Gatunki w czasie pobierania próbek

Gatunki, od których pobrano próbki

Liczba zwierząt, od których pobrano próbki (łączna i w podziale na gatunki)

Liczba badań

Wyniki dodatnie badania laboratoryjnego

Wyniki dodatnie inspekcji klinicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie

Łącznie


4.   Dane dotyczące badania gospodarstw lub obszarów chowu

 

Choroba:

 

Rok:


Państwo członkowskie, strefa lub enklawa (5)

Łączna liczba gospodarstw lub obszarów chowu mięczaków (6)

Łączna liczba gospodarstw lub obszarów chowu mięczaków objętych programem

Liczba skontrolowanych gospodarstw lub obszarów chowu mięczaków (7)

Liczba gospodarstw lub obszarów chowu mięczaków z wynikiem dodatnim (8)

Liczba nowych gospodarstw lub obszarów chowu mięczaków z wynikiem dodatnim (9)

Liczba zlikwidowanych gospodarstw lub obszarów chowu mięczaków

% zlikwidowanych gospodarstw lub obszarów chowu mięczaków z wynikiem dodatnim

Zwierzęta usunięte i zutylizowane (10)

WSKAŹNIKI DOCELOWE

% wskaźnik skontrolowania gospodarstw lub obszarów chowu mięczaków

% gospodarstw lub obszarów chowu mięczaków z wynikiem dodatnim

Chorobowość w gospodarstwch lub na obszarch chowu mięczaków w danym okresie

% nowych gospodarstw lub obszarów chowu mięczaków z wynikiem dodatnim

Zachorowalność w gospodarstwach lub na obszarach chowu mięczaków

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9

10 = (4/3) × 100

11 = (5/4) × 100

12 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ B:   SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Tabela A

Szczegółowa analiza kosztów programu

Przeznaczenie kosztów

Wyszczególnienie

Liczba jednostek

Koszt jednostkowy w EUR

Łączna kwota w EUR

Wniosek o finansowanie wspólnotowe (11) (tak/nie)

1.   

Badania

1.1.

Koszt analizy

Badanie:

 

 

 

 

 

Badanie:

 

 

 

 

 

Badanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Koszt pobierania próbek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Inne koszty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   

Szczepienie lub leczenie

2.1.

Zakup szczepionki/leku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Koszty dystrybucji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Koszty podawania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Koszty kontroli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   

Usuwanie i utylizacja zwierząt akwakultury

3.1.

Odszkodowanie za zwierzęta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Koszty transportu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

Koszty usuwania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.

Strata w przypadku usunięcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.

Koszty obróbki produktów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   

Czyszczenie i dezynfekcja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   

Wynagrodzenia (pracownicy zatrudnieni wyłącznie dla celów programu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   

Materiały eksploatacyjne i sprzęt specjalny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   

Inne koszty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie

 

 

Niniejszym zaświadczamy, że:

powyższe wydatki zostały rzeczywiście poniesione, rzetelnie zaksięgowane i mogą być zakwalifikowane zgodnie z przepisami decyzji/rozporządzenia (WE) nr …… (podać konkretną decyzję w sprawie finansowania)

wszystkie dokumenty dotyczące tych wydatków są dostępne dla celów kontroli, przede wszystkim w celu uzasadnienia poziomu odszkodowania za zwierzęta,

nie wnioskowano o żaden inny wkład wspólnotowy dla tego programu, a wszystkie dochody pochodzące z działań wynikających z programu zostały zgłoszone Komisji,

program został zrealizowany zgodnie z odpowiednim prawodawstwem Wspólnoty, w szczególności z zasadami dotyczącymi konkurencji, przyznawania zamówień publicznych i pomocy państwa,

zastosowanie mają procedury kontroli, w szczególności dla celów weryfikacji dokładności zgłoszonych środków pieniężnych, zapobiegania nieprawidłowościom, ich wykrywania i korekty.

 

Data: …

 

Nazwisko i podpis kierownika operacyjnego: …


(1)  Choroba i gatunek, w razie potrzeby.

(2)  Podaje się opis struktury, kompetencji, obowiązków i uprawnień właściwego organu lub właściwych organów, którego(-ych) to dotyczy.

(3)  Podaje się opis organów, którym powierza się nadzorowanie i koordynowanie programu, oraz poszczególnych zaangażowanych podmiotów.

(4)  Państwo członkowskie, strefa lub enklawa zgodnie z definicją zatwierdzonego programu.

(5)  Państwo członkowskie, strefa lub enklawa zgodnie z definicją zatwierdzonego programu.

(6)  Łączna liczba gospodarstw lub obszarów chowu mięczaków w państwie członkowskim, strefie lub enklawie zgodnie z definicją zatwierdzonego programu.

(7)  Kontrola oznacza przeprowadzenie badań w gospodarstwie/na obszarze chowu mięczaków w ramach programu w kierunku odnośnej choroby w celu poprawy stanu zdrowia gospodarstwa/obszaru chowu mięczaków. W tej kolumnie gospodarstwo/obszar chowu mięczaków nie może być liczone dwukrotnie, nawet jeżeli zostało skontrolowane więcej niż jeden raz.

(8)  Gospodarstwa lub obszary chowu mięczaków, w których co najmniej jedno zwierzę wykazało wynik dodatni w danym okresie, niezależnie od liczby przeprowadzonych kontroli gospodarstw lub obszarów chowu mięczaków.

(9)  Gospodarstwa lub obszary chowu mięczaków, których stan zdrowia w poprzednim okresie należał, zgodnie z częścią A załącznika III do dyrektywy 2006/88/WE, do kategorii I, kategorii II, kategorii III lub kategorii IV, i w których co najmniej jedno zwierzę wykazało wynik dodatni w tym okresie.

W przypadku programów przedłożonych przed dniem 1 sierpnia 2008 r. gospodarstwa lub obszary chowu mięczaków, w których nie było wyników dodatnich w odniesieniu do przedmiotowej choroby w poprzednim okresie i w których co najmniej jedno zwierzę wykazało wynik dodatni w obecnym okresie.

(10)  Zwierzęta × 1 000 lub łączna masa zwierząt usuniętych i unieszkodliwionych.

(11)  Odniesienie do funduszy weterynaryjnych lub Europejskiego Funduszu Rybackiego (rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006).


Top