EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1247

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1247/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2402/96, (WE) nr 2058/96, (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 955/2005, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1918/2006, (WE) nr 1964/2006, (WE) nr 1002/2007, (WE) nr 27/2008 i (WE) nr 1067/2008 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących słodkich ziemniaków, skrobi z manioku, manioku, zbóż, ryżu oraz oliwy z oliwek oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 382/2008, (WE) nr 1518/2003, (WE) nr 596/2004 i (WE) nr 633/2004 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w 2009 r. w sektorach wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, jaj i mięsa drobiowego

OJ L 335, 13.12.2008, p. 35–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1247/oj

13.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335/35


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1247/2008

z dnia 11 grudnia 2008 r.

wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2402/96, (WE) nr 2058/96, (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 955/2005, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1918/2006, (WE) nr 1964/2006, (WE) nr 1002/2007, (WE) nr 27/2008 i (WE) nr 1067/2008 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących słodkich ziemniaków, skrobi z manioku, manioku, zbóż, ryżu oraz oliwy z oliwek oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 382/2008, (WE) nr 1518/2003, (WE) nr 596/2004 i (WE) nr 633/2004 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w 2009 r. w sektorach wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, jaj i mięsa drobiowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 96/317/WE z dnia 13 maja 1996 r. dotyczącą podsumowania wyników konsultacji prowadzonych z Tajlandią na mocy art. XXIII GATT (1),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1095/96 z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzania koncesji określonych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia negocjacji GATT XXIV.6 (2), w szczególności jego art. 1 ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (3), w szczególności jego art. 144 ust. 1, art. 148 i art. 161 ust. 3 w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2402/96 z dnia 17 grudnia 1996 r. otwierające i określające zarządzanie niektórymi rocznymi kontyngentami taryfowymi na słodkie ziemniaki i skrobię z manioku (4) przewiduje przepisy szczegółowe dotyczące składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz słodkich ziemniaków w ramach kontyngentów 09.4013 i 09.4014 z jednej strony i skrobi z manioku w ramach kontyngentów 09.4064 i 09.4065 z drugiej strony.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 27/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. otwierające i określające zarządzanie niektórymi rocznymi kontyngentami taryfowymi na produkty objęte kodami CN 0714 10 91, 0714 10 98, 0714 90 11 oraz 0714 90 19 pochodzące z niektórych państw trzecich innych niż Tajlandia (5), przewiduje przepisy szczegółowe dotyczące składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz produktów, których dotyczy, w ramach kontyngentów 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 i 09.4021.

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia 30 października 2008 r. otwierające oraz ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż wysoka pochodzącą z państw trzecich i wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (6), rozporządzenie Komisji (WE) nr 2305/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym Wspólnoty na przywóz jęczmienia z państw trzecich (7) i (WE) nr 969/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. otwierające i ustalające sposób zarządzania kontyngentem taryfowym w odniesieniu do przywozu kukurydzy pochodzącej z państw trzecich (8) przewidują przepisy szczegółowe dotyczące składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka w ramach kontyngentów 09.4123, 09.4124 i 09.4125, jęczmienia w ramach kontyngentu 09.4126 i kukurydzy w ramach kontyngentu 09.4131.

(4)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2058/96 z dnia 28 października 1996 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 10 (9), rozporządzenie Komisji (WE) nr 1964/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady otwierania i zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz ryżu pochodzącego z Bangladeszu, zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3491/90 (10), rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2184/96 dotyczącego przywozu do Wspólnoty ryżu pochodzącego i sprowadzanego z Egiptu (11) i rozporządzenie Komisji (WE) nr 955/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. otwierające kontyngent na przywóz do Wspólnoty ryżu pochodzącego z Egiptu (12) ustanawiają szczegółowe przepisy dotyczące składania wniosków oraz wydawania pozwoleń na przywóz ryżu łamanego w ramach kontyngentu 09.4079, ryżu pochodzącego z Bangladeszu w ramach kontyngentu 09.4517, ryżu w ramach kontyngentu 09.4094 i ryżu pochodzącego z Egiptu w ramach kontyngentu 09.4097.

(5)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1918/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym oliwy z oliwek pochodzącej z Tunezji (13) przewiduje przepisy szczegółowe dotyczące składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz oliwy z oliwek w ramach kontyngentu 09.4032.

(6)

Z uwagi na dni wolne od pracy w 2009 r. w niektórych okresach należy wprowadzić odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2402/96, (WE) nr 2058/96, (WE) nr 2375/2002, (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 955/2005, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1918/2006 (WE) nr 1964/2006, (WE) nr 1002/2007 i (WE) nr 27/2008 w odniesieniu do terminów składania wniosków o pozwolenia na przywóz i wydawania tych pozwoleń, w celu zapewnienia przestrzegania wielkości przedmiotowych kontyngentów.

(7)

Artykuł 12 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia Komisji (WE) nr 382/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny (14), art. 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1518/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze wieprzowiny (15), art. 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 596/2004 z dnia 30 marca 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze jaj (16) oraz art. 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 633/2004 z dnia 30 marca 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze mięsa drobiowego (17) przewidują, że pozwolenia na wywóz są wydawane w środę po tygodniu, w którym składano wnioski, pod warunkiem że do tego czasu Komisja nie podjęła żadnego ze środków szczególnych.

(8)

Biorąc pod uwagę dni ustawowo wolne od pracy w roku 2009 oraz nieregularne ukazywanie się Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w tych dniach, okres między złożeniem wniosków i dniem wydania pozwoleń jest zbyt krótki, aby zapewnić właściwe zarządzanie rynkiem. Należy zatem przedłużyć wymieniony okres.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Słodkie ziemniaki

1.   W drodze odstępstwa od art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2402/96, w odniesieniu do roku 2009, wnioski o pozwolenia na przywóz słodkich ziemniaków w ramach kontyngentów 09.4013 i 09.4014 można składać wyłącznie w okresie od wtorku 6 stycznia 2009 r. do wtorku 15 grudnia 2009 r.

2.   W drodze odstępstwa od art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2402/96, pozwolenia na przywóz słodkich ziemniaków objęte wnioskami składanymi w terminach określonych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, w ramach kontyngentów 09.4013 i 09.4014, wydawane są w terminach wskazanych w wymienionym załączniku I, z zastrzeżeniem środków przyjętych zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 (18).

Artykuł 2

Skrobia z manioku

1.   W drodze odstępstwa od art. 9 rozporządzenia (WE) nr 2402/96, w odniesieniu do roku 2009, wnioski o pozwolenia na przywóz skrobi z manioku w ramach kontyngentów 09.4064 i 09.4065 można składać wyłącznie w okresie od wtorku 6 stycznia 2009 r. do wtorku 15 grudnia 2009 r.

2.   W drodze odstępstwa od art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2402/96, pozwolenia na przywóz słodkich ziemniaków objęte wnioskami składanymi w terminach określonych w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, w ramach kontyngentów 09.4064 i 09.4065, wydawane są w terminach wskazanych w wymienionym załączniku II, z zastrzeżeniem środków przyjętych zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006.

Artykuł 3

Maniok

1.   W drodze odstępstwa od art. 8 rozporządzenia (WE) nr 27/2008, w odniesieniu do roku 2009, wnioski o pozwolenia na przywóz manioku w ramach kontyngentów 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 oraz 09.4021 można składać wyłącznie w okresie od poniedziałku 5 stycznia 2009 r. do środy 16 grudnia 2009 r., do godz. 13 czasu obowiązującego w Brukseli.

2.   W drodze odstępstwa od art. 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 27/2008, pozwolenia na przywóz manioku objęte wnioskami składanymi w terminach wskazanych w załączniku III, w ramach kontyngentów 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 i 09.4021, wydawane są w terminach wskazanych w wymienionym załączniku III, z zastrzeżeniem środków przyjętych zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006.

Artykuł 4

Zboża

1.   W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1067/2002, w odniesieniu do roku 2009, pierwszy okres składania wniosków o pozwolenia na przywóz pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka w ramach kontyngentów 09.4123, 09.4124 i 09.4125 zaczyna się w dniu 1 stycznia 2009 r. Wnioski takie można składać wyłącznie do piątku 11 grudnia 2009 r. do godz. 13 czasu obowiązującego w Brukseli.

2.   W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 2305/2003, w odniesieniu do roku 2009, pierwszy okres składania wniosków o pozwolenia na przywóz jęczmienia w ramach kontyngentu 09.4126 zaczyna się w dniu 1 stycznia 2009 r. Wnioski takie można składać wyłącznie do piątku 11 grudnia 2009 r. do godz. 13 czasu obowiązującego w Brukseli.

3.   W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 969/2006, w odniesieniu do roku 2009, pierwszy okres składania wniosków o pozwolenia na przywóz kukurydzy w ramach kontyngentu 09.4131 zaczyna się w dniu 1 stycznia 2009 r. Wnioski takie można składać wyłącznie do piątku 11 grudnia 2009 r. do godz. 13 czasu obowiązującego w Brukseli.

Artykuł 5

Ryż

1.   W drodze odstępstwa od art. 2 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 2058/96, w odniesieniu do roku 2009, pierwszy okres składania wniosków o pozwolenia na przywóz ryżu łamanego w ramach kontyngentu 09.4079 zaczyna się w dniu 1 stycznia 2009 r. Wnioski takie można składać wyłącznie do piątku 11 grudnia 2009 r. do godz. 13 czasu obowiązującego w Brukseli.

2.   W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1964/2006, w odniesieniu do roku 2009, pierwszy okres składania wniosków o pozwolenia na przywóz ryżu w ramach kontyngentu 09.4517 zaczyna się w dniu 1 stycznia 2009 r. Wnioski takie można składać wyłącznie do piątku 11 grudnia 2009 r. do godz. 13 czasu obowiązującego w Brukseli.

3.   W drodze odstępstwa od art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1002/2007, w odniesieniu do roku 2009, pierwszy okres składania wniosków o pozwolenia na przywóz ryżu pochodzącego i sprowadzanego z Egiptu w ramach kontyngentu 09.4094 zaczyna się w dniu 1 stycznia 2009 r. Wnioski takie można składać wyłącznie do piątku 11 grudnia 2009 r. do godz. 13 czasu obowiązującego w Brukseli.

4.   W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 955/2005, w odniesieniu do roku 2009, pierwszy okres składania wniosków o pozwolenia na przywóz ryżu pochodzącego i sprowadzanego z Egiptu w ramach kontyngentu 09.4097 zaczyna się w dniu 1 stycznia 2009 r. Wnioski takie można składać wyłącznie do piątku 11 grudnia 2009 r. do godz. 13 czasu obowiązującego w Brukseli.

Artykuł 6

Oliwa z oliwek

W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1918/2006, pozwolenia na przywóz oliwy z oliwek, o wydanie których złożono wnioski w poniedziałek 6 kwietnia lub we wtorek 7 kwietnia 2009 r. w ramach kontyngentu 09.4032, wydane zostają w piątek 17 kwietnia 2009 r., z zastrzeżeniem środków przyjętych zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006.

Artykuł 7

Pozwolenia na wywóz z refundacją w sektorach wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, jaj i mięsa drobiowego

W drodze odstępstwa od art. 12 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 382/2008, art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1518/2003, art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 596/2004 i art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 633/2004 pozwolenia na wywóz objęte wnioskami składanymi w terminach wskazanych w załączniku IV niniejszego rozporządzenia wydawane są w odpowiednich terminach określonych w załączniku III.

Odstępstwo przewidziane w akapicie pierwszym stosuje się jedynie pod warunkiem, że przed wymienionymi datami wydania nie zastosowano żadnych środków szczególnych przewidzianych w art. 12 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 382/2008, art. 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1518/2003, art. 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 596/2004 oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 633/2004.

Artykuł 8

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 122 z 22.5.1996, s. 15.

(2)  Dz.U. L 146 z 20.6.1996, s. 1.

(3)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(4)  Dz.U. L 327 z 18.12.1996, s. 14.

(5)  Dz.U. L 13 z 16.1.2008, s. 3.

(6)  Dz.U. L 290 z 31.10.2008, s. 3.

(7)  Dz.U. L 342 z 30.12.2003, s. 7.

(8)  Dz.U. L 176 z 30.6.2006, s. 44.

(9)  Dz.U. L 276 z 29.10.1996, s. 7.

(10)  Dz.U. L 408 z 30.12.2006, s. 19.

(11)  Dz.U. L 226 z 30.8.2007, s. 15.

(12)  Dz.U. L 164 z 24.6.2005, s. 5.

(13)  Dz.U. L 365 z 21.12.2006, s. 84.

(14)  Dz.U. L 115 z 29.4.2008, s. 10.

(15)  Dz.U. L 217 z 29.8.2003, s. 35.

(16)  Dz.U. L 94 z 31.3.2004, s. 33.

(17)  Dz.U. L 100 z 6.4.2004, s. 8.

(18)  Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13.


ZAŁĄCZNIK I

Wydawanie pozwoleń na przywóz słodkich ziemniaków w ramach kontyngentów 09.4013 i 09.4014 w odniesieniu do niektórych okresów roku 2009

Termin składania wniosków

Termin wydania pozwoleń

wtorek 7 kwietnia 2009 r.

piątek 17 kwietnia 2009 r.


ZAŁĄCZNIK II

Wydawanie pozwoleń na przywóz skrobi z manioku w ramach kontyngentów 09.4064 i 09.4065 w odniesieniu do niektórych okresów roku 2009

Termin składania wniosków

Termin wydania pozwoleń

wtorek 7 kwietnia 2009 r.

piątek 17 kwietnia 2009 r.


ZAŁĄCZNIK III

Wydawanie pozwoleń na przywóz manioku w ramach kontyngentów 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 oraz 09.4021 w odniesieniu do niektórych okresów roku 2009

Termin składania wniosków

Termin wydania pozwoleń

poniedziałek 6, wtorek 7 i środa 8 kwietnia 2009 r.

piątek 17 kwietnia 2009 r.


ZAŁĄCZNIK IV

Okresy składania wniosków o pozwolenia na wywóz w sektorach wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, jaj i mięsa drobiowego

Daty wydania

Od 6 do 10 kwietnia 2009 r.

16 kwietnia 2009 r.

Od 25 do 29 maja 2009 r.

4 czerwca 2009 r.

Od 13 do 17 lipca 2009 r.

23 lipca 2009 r.

Od 26 do 30 października 2009 r.

5 listopada 2009 r.


Top