EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1246

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1246/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające art. 23 ust. 2 i załączniki II i III do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do transferu środków finansowych ze wspólnej organizacji rynku wina na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

OJ L 335, 13.12.2008, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2009; Uchylona w sposób domniemany przez 20090506

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1246/oj

13.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335/32


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1246/2008

z dnia 12 grudnia 2008 r.

zmieniające art. 23 ust. 2 i załączniki II i III do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do transferu środków finansowych ze wspólnej organizacji rynku wina na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 3/2008 oraz uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2392/86 i (WE) nr 1493/1999 (1), w szczególności jego art. 23 ust. 3 akapit drugi zdanie drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Słowenia i Zjednoczone Królestwo powiadomiły Komisję o transferze środków finansowych z budżetu na programy wsparcia do budżetu na rozwój obszarów wiejskich.

(2)

Należy zatem zmienić art. 23 ust. 2 oraz załączniki II i III do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 479/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Następujące kwoty są udostępniane na dane lata kalendarzowe:

2009: 40,66 mln EUR,

2010: 82,11 mln EUR,

począwszy od roku 2011: 122,61 mln EUR.”;

2)

załączniki II i III zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 148 z 6.6.2008, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK II

PRZYDZIAŁ BUDŻETOWY NA PROGRAMY WSPARCIA

(o których mowa w art. 8 ust. 1)

(w tys. EUR)

Rok budżetowy

2009

2010

2011

2012

2013

Począwszy od 2014 r.

BG

15 608

21 234

22 022

27 077

26 742

26 762

CZ

2 979

4 076

4 217

5 217

5 151

5 155

DE

22 891

30 963

32 190

39 341

38 867

38 895

EL

14 286

19 167

19 840

24 237

23 945

23 963

ES

213 820

284 219

279 038

358 000

352 774

353 081

FR

171 909

226 814

224 055

284 299

280 311

280 545

IT (1)

238 223

298 263

294 135

341 174

336 736

336 997

CY

2 749

3 704

3 801

4 689

4 643

4 646

LT

30

37

45

45

45

45

LU

344

467

485

595

587

588

HU

16 816

23 014

23 809

29 455

29 081

29 103

MT

232

318

329

407

401

402

AT

8 038

10 888

11 313

13 846

13 678

13 688

PT

37 802

51 627

53 457

65 989

65 160

65 208

RO

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

SI

3 522

3 770

3 937

5 119

5 041

5 045

SK

2 938

4 022

4 160

5 147

5 082

5 085

UK

0

61

67

124

120

120

ZAŁĄCZNIK III

PRZYDZIAŁ BUDŻETOWY NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

(o którym mowa w art. 23 ust. 3)

(w tys. EUR)

Rok budżetowy

2009

2010

Począwszy od 2011 r.

BG

CZ

DE

EL

ES

15 491

30 950

46 441

FR

11 849

23 663

35 512

IT

13 160

26 287

39 447

CY

LT

LU

HU

MT

AT

PT

RO

SI

1 050

1 050

SK

UK

160

160

160


(1)  Pułapy krajowe dla Włoch na lata 2008, 2009 i 2010, określone w załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, zmniejsza się o 20 mln EUR; kwoty te zostały uwzględnione w kwotach stanowiących budżet dla Włoch w odniesieniu do lat budżetowych 2009, 2010 i 2011 zgodnie z powyższą tabelą.


Top