EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0899

2008/899/WE: Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2008 r. przyjmująca zobowiązania zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu kwasu cytrynowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

OJ L 323, 3.12.2008, p. 62–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 113 P. 263 - 265

No longer in force, Date of end of validity: 22/01/2015; Uchylony przez 32015D0087 . Latest consolidated version: 09/09/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/899/oj

3.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 323/62


DECYZJA KOMISJI

z dnia 2 grudnia 2008 r.

przyjmująca zobowiązania zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu kwasu cytrynowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

(2008/899/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 8 i 9,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A.   PROCEDURA

(1)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 488/2008 (2), Komisja nałożyła tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz do Wspólnoty kwasu cytrynowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”).

(2)

W następstwie przyjęcia tymczasowych środków antydumpingowych Komisja kontynuowała badanie dumpingu, szkody i interesu Wspólnoty. Ostateczne ustalenia i wnioski z dochodzenia są przedstawione w rozporządzeniu (WE) nr 1193/2008 (3) w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydympingowego i stanowiącym o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz kwasu cytrynowego pochodzącego z ChRL.

(3)

Dochodzenie potwierdziło tymczasowe ustalenia dotyczące dumpingu wyrządzającego szkodę w odniesieniu do przywozu kwasu cytrynowego pochodzącego z ChRL.

B.   ZOBOWIĄZANIA

(4)

Po przyjęciu tymczasowych środków antydumpingowych, sześciu współpracujących producentów eksportujących w ChRL, a mianowicie Anhui BBCA Biochemical, RZBC, TTCA, Yixing Union Biochemical, Laiwu Taihe Biochemistry i Weifang Ensign Industry zaproponowało zobowiązania cenowe zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia podstawowego. Zgodnie z tymi zobowiązaniami wymienieni producenci eksportujący zobowiązali się do sprzedaży produktu objętego postępowaniem po cenach równych lub wyższych od poziomu, który usuwa wyrządzający szkodę wpływ dumpingu. Każdy producent eksportujący podał jedną minimalną cenę importową dla wszystkich rodzajów produktów w celu ograniczenia ryzyka obejścia tych zobowiązań.

(5)

Dodatkowo zobowiązania te przewidują indeksację minimalnych cen, zważywszy na znaczne wahania cen produktu objętego postępowaniem, w szczególności znaczny ich wzrost po okresie objętym dochodzeniem. Indeksacji dokonuje się poprzez odniesienie do publicznych międzynarodowych notowań kukurydzy – głównego surowca wykorzystywanego przez producentów eksportujących. Jednakże producenci eksportujący zaproponowali ustalenie cen minimalnych na poziomie co najmniej równym poziomowi cen nie powodującemu szkody, nawet jeżeli zastosowanie indeksacji prowadziłoby do niższego poziomu cen.

(6)

Laiwu Taihe Biochemistry, przedsiębiorstwo, któremu przyznano traktowanie na zasadach rynkowych, zaproponowało, że dokona kalkulacji ceny minimalnej na podstawie wartości normalnej ustalonej podczas dochodzenia.

(7)

Ponadto w celu zmniejszenia ryzyka naruszenia zobowiązań cenowych w wyniku kompensacji cen producenci eksportujący po pierwsze zobowiązali się do składania sprawozdań na temat całej sprzedaży poza UE odbiorcom, których organizacja lub struktura ma zasięg pozawspólnotowy, jeśli producent eksportujący sprzedawałby swoje wyroby takim odbiorcom na terenie UE. Po drugie, producenci eksportujący zgodzili się przestrzegać określonej polityki cenowej w odniesieniu do wspomnianej sprzedaży poza UE.

(8)

Producenci eksportujący będą również okresowo dostarczać Komisji szczegółowe informacje dotyczące dokonywanego wywozu do Wspólnoty, co pozwoli Komisji na skuteczne monitorowanie złożonych przez nich zobowiązań.

(9)

Należy również zauważyć, że Chińska Izba Handlowa Importerów i Eksporterów Metali, Minerałów i Substancji Chemicznych („CCCMC”) zamierza dołączyć do sześciu przedsiębiorstw, o których mowa w motywie 0, a zatem będzie ona także odgrywała aktywną rolę w monitorowaniu zobowiązań. W związku z powyższym Komisja uważa ryzyko obchodzenia uzgodnionych zobowiązań za ograniczone.

(10)

Po ujawnieniu propozycji zobowiązań przemysł wspólnotowy wyraził sprzeciw wobec tych propozycji. Przedstawiciele przemysłu wspólnotowego stwierdzili, że indeksacja poprzez odniesienie do cen kukurydzy nie jest właściwa, ponieważ inne ważne nakłady stanowią istotny zmienny składnik kosztów i zaproponowali indeksację opartą zarówno na kosztach surowców, jak i kosztach energii. Odnośnie do uwag przedstawicieli przemysłu wspólnotowego, proponujących indeksację uwzględniającą również ceny energii, należy zauważyć, że energia nie jest istotnym czynnikiem kosztotwórczym. Ponadto trudno byłoby jasno określić podstawę indeksacji, gdyż potrzebna do produkcji energia może być pochodzić z różnych źródeł, takich jak węgiel, gaz ziemny albo energia elektryczna.

(11)

Przemysł wspólnotowy stwierdził także, że ze względu na fakt, iż producenci eksportujący sprzedają produkt objęty zobowiązaniem międzynarodowym koncernom, istnieje wysokie ryzyko kompensacji cen, tj. że wspomniany produkt może być sprzedawany temu samemu odbiorcy po sztucznie zaniżonych cenach poza WE w celu skompensowania cen minimalnych we Wspólnocie. W tym względzie należy zauważyć, że większość sprzedaży eksportowej tych przedsiębiorstw do UE trafia do przedsiębiorstw handlowych a nie do międzynarodowych koncernów. Niemniej jednak, w celu dalszego zmniejszenia ryzyka kompensacji ze strony niektórych przedsiębiorstw, zobowiązania zawierają specjalne klauzule dotyczące kompensacji w odniesieniu do sprzedaży przedmiotowych przedsiębiorstw tym odbiorcom we Wspólnocie, których organizacja lub struktura ma zasięg pozawspólnotowy. Klauzule te znacznie ograniczają ryzyko kompensacji.

(12)

W świetle powyższego, zobowiązania złożone przez producentów eksportujących mogą zostać przyjęte.

(13)

Aby Komisja mogła skutecznie monitorować przestrzeganie zobowiązań przez przedsiębiorstwa, przy przedkładaniu właściwemu organowi celnemu wniosku o dopuszczenie do swobodnego obrotu, zwolnienie z cła antydumpingowego będzie uzależnione od: (i) przedstawienia faktury w ramach zobowiązania zawierającej przynajmniej informacje wymienione w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1193/2008; (ii) spełnienia warunku, aby przywożone produkty były wytwarzane, wysyłane i fakturowane bezpośrednio przez dane przedsiębiorstwo na rzecz pierwszego niezależnego odbiorcy we Wspólnocie; oraz (iii) spełnienia warunku, aby towary zgłoszone i przedstawione organom celnym odpowiadały dokładnie opisowi zawartemu w fakturze w ramach zobowiązania. W przypadku braku takiej faktury lub jeśli nie odpowiada ona produktowi przedstawionemu do oclenia, nałożone zostanie cło antydumpingowe w odpowiedniej wysokości.

(14)

W celu zapewnienia skutecznego przestrzegania zobowiązań w wyżej wymienionym rozporządzeniu Rady poinformowano importerów o tym, że niespełnienie warunków określonych w tym rozporządzeniu lub wycofanie przyjęcia zobowiązań przez Komisję może prowadzić do powstania długu celnego z tytułu odpowiednich transakcji.

(15)

W przypadku naruszenia zobowiązania lub wycofania się z niego lub w przypadku wycofania przyjęcia tego zobowiązania przez Komisję, cło antydumpingowe nałożone zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia podstawowego jest automatycznie stosowane na mocy art. 8 ust. 9 rozporządzenia podstawowego,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym przyjmuje się zobowiązania zaproponowane przez wymienionych poniżej producentów eksportujących wraz z Chińską Izbą Handlową Importerów i Eksporterów Metali, Minerałów i Substancji Chemicznych („CCCMC”) w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu kwasu cytrynowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej.

Państwo

Przedsiębiorstwo

Dodatkowy kod TARIC

Chińska Republika Ludowa

Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd – No 73, Daqing Road, Bengbu City 233010, prowincja Anhui, ChRL

A874

Produkt wytwarzany przez RZBC Co., Ltd – No 9 Xinghai West Road, Rizhao, prowincja Shandong i sprzedawany przez powiązane z nim przedsiębiorstwo handlowe RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd – No 9 Xinghai West Road, Rizhao, prowincja Shandong

A926

Produkt wytwarzany przez RZBC Co., (Juxian) Co., Ltd – West Wing, Chengyang North Road, Ju County, Rizhao, prowincja Shandong i sprzedawany przez powiązane z nim przedsiębiorstwo handlowe RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd – No 9 Xinghai West Road, Rizhao, prowincja Shandong

A927

TTCA Co., Ltd – West, Wenhe Bridge North, Anqiu City, prowincja Shandong

A878

Yixing Union Biochemical Co., Ltd – Economic Development Zone Yixing City 214203, prowincja Jiangsu

A879

Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd, No 106 Luzhong Large East Street, Laiwu, prowincja Shandong

A880

Weifang Ensign Industry Co. Ltd, The West End, Limin Road, Changle City, prowincja Shandong

A882

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu następującym po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji

Catherine ASHTON

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1.

(2)  Dz.U. L 143 z 3.6.2008, s. 13.

(3)  Patrz s. 1 Dz.U.


Top