EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1144

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1144/2008 z dnia 18 listopada 2008 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Chorwacji (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 308, 19.11.2008, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 053 P. 168 - 169

No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; Uchylony przez 32013R0576

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1144/oj

19.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 308/15


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1144/2008

z dnia 18 listopada 2008 r.

zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Chorwacji

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG (1), w szczególności jego art. 8 ust. 3 lit. a) i art. 19,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 ustanawia wymogi dotyczące zdrowia zwierząt stosowane do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym oraz zasady stosowane do kontroli takiego przemieszczania.

(2)

Wymogi te różnią się w zależności od tego, czy zwierzęta domowe przemieszczane są pomiędzy państwami członkowskimi, czy z krajów trzecich do państw członkowskich. Ponadto istnieje dodatkowe rozróżnienie wymogów dotyczących przemieszczania z krajów trzecich w odniesieniu do krajów trzecich wymienionych w sekcji 2 części B załącznika II do tego rozporządzenia oraz do krajów trzecich wymienionych w części C tego załącznika.

(3)

Kraje trzecie stosujące wobec niehandlowego przemieszczania zwierząt domowych zasady co najmniej równoważne zasadom wspólnotowym przewidzianym w rozdziale III rozporządzenia (WE) nr 998/2003 wymienione są w sekcji 2 części B załącznika II do tego rozporządzenia. Zasady te przewidują możliwość stosowania przez wspomniane kraje trzecie paszportu zgodnego z modelem wprowadzonym decyzją Komisji 2003/803/WE (2) zamiast świadectwa.

(4)

Niehandlowe przemieszczanie zwierząt domowych z tych krajów trzecich do Wspólnoty podlega tym samym zasadom, co przemieszczanie tych zwierząt pomiędzy państwami członkowskimi, zgodnie z rozdziałem II rozporządzenia (WE) nr 998/2003.

(5)

Wykaz w części C załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 obejmuje kraje trzecie i terytoria, w których nie występuje wścieklizna oraz kraje trzecie i terytoria, w tym Chorwację, w odniesieniu do których ryzyko pojawienia się wścieklizny we Wspólnocie na skutek wprowadzenia do Wspólnoty zwierząt domowych z tych krajów trzecich i terytoriów nie jest wyższe niż ryzyko związane z przemieszczaniem pomiędzy państwami członkowskimi.

(6)

Chorwacja złożyła ostatnio wniosek o uwzględnienie jej w sekcji 2 części B załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 w celu uproszczenia przemieszczeń zwierząt domowych pomiędzy Chorwacją a UE.

(7)

Dostarczone przez Chorwację informacje dotyczące jej prawa krajowego wskazują, że kraj ten stosuje do niehandlowego przemieszczania zwierząt domowych zasady co najmniej równoważne zasadom wspólnotowym przewidzianym w rozdziale III rozporządzenia (WE) nr 998/2003.

(8)

Należy zatem usunąć Chorwację z wykazu w części C załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 i uwzględnić ją w wykazie w sekcji 2 części B tego załącznika.

(9)

W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 998/2003 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w sekcji 2 części B pomiędzy pozycjami dotyczącymi Szwajcarii i Islandii dodaje się pozycję w brzmieniu:

„HR Chorwacja”;

2)

w części C usuwa się pozycję w brzmieniu:

„HR Chorwacja”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 146 z 13.6.2003, s. 1.

(2)  Dz.U. L 312 z 27.11.2003, s. 1.


Top