EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1139

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1139/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. ustalające możliwości połowowe i związane z nimi warunki dla niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie do Morza Czarnego w 2009 r.

OJ L 308, 19.11.2008, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1139/oj

19.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 308/3


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1139/2008

z dnia 10 listopada 2008 r.

ustalające możliwości połowowe i związane z nimi warunki dla niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie do Morza Czarnego w 2009 r.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 20,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 847/96 z dnia 6 maja 1996 r. wprowadzające dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (2), w szczególności jego art. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 4 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 zobowiązuje Radę do przyjęcia środków niezbędnych do zapewnienia dostępu do obszarów i zasobów oraz zrównoważonej działalności połowowej, przy uwzględnieniu dostępnych opinii naukowych, a w szczególności sprawozdania opracowanego przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa.

(2)

Na mocy art. 20 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 Rada określa możliwości połowowe na łowisku lub na grupie łowisk oraz przydziela je państwom członkowskim.

(3)

W celu zapewnienia skutecznego zarządzania możliwościami połowowymi należy określić specjalne warunki dla prowadzenia działalności połowowej.

(4)

Artykuł 3 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 określa definicje mające znaczenie dla przydziału możliwości połowowych.

(5)

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96 konieczne jest określenie stad, do których mają zastosowanie środki ustanowione we wspomnianym rozporządzeniu.

(6)

W celu przyczynienia się do zachowania zasobów rybnych należy wdrożyć w 2009 r. pewne środki uzupełniające dotyczące warunków technicznych połowów.

(7)

Ograniczenie całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC) szprota pozostaje bez uszczerbku dla przyszłych poziomów odnoszących się do tego stada, które powinny uwzględniać działalność połowową innych państw leżących nad Morzem Czarnym.

(8)

Możliwości połowowe należy wykorzystywać zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym w tym zakresie, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiającym system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (3) oraz rozporządzeniem Rady (WE) nr 850/98 z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich (4).

(9)

Z uwagi na fakt, że w jednym z państw członkowskich przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia do połowu skarpa wykorzystywano tradycyjnie sieci o rozmiarze oczka wynoszącym mniej niż 400 mm, państwu temu należy zezwolić na poławianie skarpa przy użyciu sieci o minimalnym rozmiarze oczek wynoszącym nie mniej niż 360 mm, co umożliwi temu państwu członkowskiemu odpowiednie dostosowanie się do środków technicznych wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem.

(10)

Aby zapewnić właściwe egzekwowanie przepisów i kontrolę, rozmiar oczek sieci należy mierzyć zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 517/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98 w odniesieniu do ustalania rozmiaru oczek oraz oceny grubości przędzy sieci rybackich (5).

(11)

Z uwagi na pilność tej sprawy konieczne jest odstąpienie od sześciotygodniowego okresu, o którym mowa w pkt I.3 Protokołu w sprawie roli parlamentów państw członkowskich w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEDMIOT, ZAKRES STOSOWANIA I DEFINICJE

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie określa możliwości połowowe na 2009 r. w odniesieniu do pewnych stad ryb w Morzu Czarnym oraz szczególne warunki korzystania z tych możliwości połowowych.

Artykuł 2

Zakres stosowania

1.   Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do wspólnotowych statków rybackich (statków wspólnotowych) prowadzących działalność na Morzu Czarnym.

2.   W drodze odstępstwa od ust. 1 niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do operacji połowowych prowadzonych wyłącznie w celu badań naukowych prowadzonych za pozwoleniem i pod zwierzchnictwem danego państwa członkowskiego, o których uprzednio powiadomiono Komisję i państwo członkowskie, na którego wodach prowadzi się te badania.

Artykuł 3

Definicje

Oprócz definicji zawartych w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„GFCM” oznacza Generalną Komisję Rybołówstwa Morza Śródziemnego;

b)

„Morze Czarne” oznacza podobszar geograficzny GFCM zdefiniowany w rezolucji GFCM/31/2007/2;

c)

„całkowite dopuszczalne połowy (TAC)” oznaczają ilość ryb odławianych co roku z każdego stada;

d)

„kwota” oznacza część TAC przydzieloną Wspólnocie, państwu członkowskiemu lub krajowi trzeciemu.

ROZDZIAŁ II

MOŻLIWOŚCI POŁOWOWE ORAZ ZWIĄZANIE Z NIMI WARUNKI

Artykuł 4

Limity połowowe oraz przydziały

Limity połowowe, przydział tych limitów państwom członkowskim oraz dodatkowe warunki mające zastosowanie na mocy art. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96 określono w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Przepisy szczególne dotyczące przydziałów

Przydział limitów połowowych państwom członkowskim zgodnie z załącznikiem I pozostaje bez uszczerbku dla:

1)

wymian dokonywanych na mocy art. 20 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002;

2)

ponownych przydziałów dokonywanych na mocy art. 21 ust. 4, art. 23 ust. 1 i art. 32 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 oraz art. 23 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 2371/2002;

3)

dodatkowych wyładunków dozwolonych na mocy art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96;

4)

potrąceń dokonywanych na mocy art. 5 rozporządzenia (WE) nr 847/96 oraz art. 23 ust. 4 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.

Artykuł 6

Warunki dotyczące połowów i przyłowów

1.   Ryby ze stad, w odniesieniu do których ustalono limity połowowe, zatrzymuje się na statku lub wyładowuje jedynie, jeżeli połowów dokonały statki rybackie państwa członkowskiego dysponującego kwotą połowową, która nie została wyczerpana.

2.   Wszystkie wyładunki zalicza się na poczet kwoty lub, jeśli część należąca do Wspólnoty nie została przydzielona państwom członkowskim w formie kwot, do części należącej do Wspólnoty.

Artykuł 7

Przejściowe środki techniczne

Przejściowe środki techniczne określono w załączniku II.

ROZDZIAŁ III

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 8

Przekazywanie danych

Przesyłając Komisji, zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, dane dotyczące wyładunków ilości odłowionych ryb ze stad, państwa członkowskie stosują kody stad określone w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 9

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 listopada 2008 r.

W imieniu Rady

B. KOUCHNER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59.

(2)  Dz.U. L 115 z 9.5.1996, s. 3.

(3)  Dz.U. L 261 z 20.10.1993, s. 1.

(4)  Dz.U. L 125 z 27.4.1998, s. 1.

(5)  Dz.U. L 151 z 11.6.2008, s. 5.


ZAŁĄCZNIK I

Limity połowowe i związane z nimi, ustalane co roku, warunki zarządzania limitami połowowymi mające zastosowanie do statków wspólnotowych na obszarach objętych limitami połowowymi w podziale na gatunki i obszary

W poniższych tabelach wyszczególniono TAC i kwoty (w tonach żywej wagi, chyba że zaznaczono inaczej) według stad, przydziały dla poszczególnych państw członkowskich oraz związane z nimi, ustalane co roku, warunki zarządzania kwotami.

W granicach każdego obszaru stada ryb określa się zgodnie z kolejnością alfabetyczną łacińskich nazw gatunków. Dla celów niniejszych tabel zastosowano następujące kody gatunków:

Nazwa systematyczna

Kod Alpha-3

Nazwa zwyczajowa

Psetta maxima

TUR

Skarp

Sprattus sprattus

SPR

Szprot


Gatunek

:

Skarp

Psetta maxima

Obszar

:

Morze Czarne

Bulgaria

50

Zapobiegawcze TAC

Stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 5 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Rumunia

50

WE

100 (1)

TAC

Nie dotyczy


Gatunek

:

Szprot

Sprattus sprattus

Obszar

:

Morze Czarne

WE

12 750 (2)

Zapobiegawcze TAC

Stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 5 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

TAC

Nie dotyczy


(1)  Prowizoryczny TAC. Ostateczy TAC zostanie określony z uwzględnieniem nowych opinii naukowych w pierwszym semestrze 2009 r., najszybciej jak to możliwe.

(2)  Mogą być poławiane wyłącznie przez statki pływające pod banderą Bułgarii lub Rumunii.


ZAŁĄCZNIK II

PRZEJŚCIOWE ŚRODKI TECHNICZNE

1.

Od dnia 15 kwietnia do dnia 15 czerwca zabrania się prowadzenia wszelkich połowów skarpa w wodach terytorialnych Wspólnoty Europejskiej na Morzu Czarnym.

2.

Minimalny dozwolony rozmiar oczek sieci stawnych do połowu turbota wynosi 400 mm.

W państwie członkowskim, w którym przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia minimalny dozwolony rozmiar oczek sieci do połowu skarpa wynosił mniej niż 400 mm, do połowów skarpa można stosować sieci o minimalnym rozmiarze oczek wynoszącym nie mniej niż 360 mm. Jednak zainteresowane państwo członkowskie gwarantuje, że do końca 2009 r. najwyżej 40 % (w ujęciu liczbowym) wszystkich statków rybackich upoważnionych do połowu skarpa przy użyciu sieci stawnych będzie stosowało oczka sieci o rozmiarze mniejszym niż 400 mm.

3.

Rozmiar oczek sieci mierzy się zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 517/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. ustanawiającym między innymi szczegółowe zasady dotyczące ustalania rozmiaru oczek sieci rybackich.

4.

Minimalny rozmiar ryb do wyładunku w przypadku skarpa wynosi 45 cm długości całkowitej, mierzonej zgodnie z art. 18 rozporządzenia (WE) nr 850/98.


Top