EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0866

2008/866/WE: Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zawieszających przywóz z Peru niektórych małży przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6732) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 307, 18.11.2008, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 064 P. 157 - 158

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/866/oj

18.11.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 307/9


DECYZJA KOMISJI

z dnia 12 listopada 2008 r.

w sprawie środków nadzwyczajnych zawieszających przywóz z Peru niektórych małży przeznaczonych do spożycia przez ludzi

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6732)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/866/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b) ppkt (i),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 ustanowiono ogólne zasady dotyczące żywności i pasz, a w szczególności bezpieczeństwa żywności i pasz, na poziomie wspólnotowym i krajowym. W rozporządzeniu tym przewidziano przyjęcie środków nadzwyczajnych, jeżeli jest ewidentne, że żywność lub pasze, które pochodzą ze Wspólnoty lub są przywożone z państwa trzeciego, prawdopodobnie stanowią poważne ryzyko dla zdrowia ludzkiego, zdrowia zwierząt lub środowiska, lub jeżeli ryzyka tego nie można w zadowalającym stopniu ograniczyć środkami wprowadzanymi przez państwo(-a) członkowskie, którego(-ych) sprawa dotyczy.

(2)

We Wspólnocie potwierdzono wystąpienie ogniska zapalenia wątroby typu A u ludzi. Stwierdzono, że źródłem choroby było spożycie niektórych małży przywożonych z Peru, zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu A (HAV).

(3)

Zakażone małże należą do rodzaju urąbków (Donax spp.), a źródłem zakażenia jest najprawdopodobniej zakażenie wirusem wody na obszarach produkcji. W związku z tym inne małże również mogą być zakażone.

(4)

Ponieważ spożywanie tych małży stanowi poważne ryzyko dla zdrowia ludzi, należy zawiesić przywóz małży z Peru do Wspólnoty.

(5)

Ze względu na poważny charakter zakażenia zawieszenie powinno mieć zastosowanie do małży, które zostały wysłane do Wspólnoty przed datą wejścia w życie niniejszej decyzji, lecz które dotrą do wspólnotowych punktów kontroli granicznej po tej dacie.

(6)

Zawieszenia tego przywozu należy dokonać na poziomie Wspólnoty, aby zapewnić skuteczną i jednolitą ochronę zdrowia konsumentów we wszystkich państwach członkowskich.

(7)

Produkcja przegrzebków (Pectinidae) w Peru jest prowadzona w wydzielonych obszarach produkcji o niskiej gęstości populacji; obszary te są oddalone od potencjalnych źródeł zakażenia. Ponadto przegrzebki są przetwarzane w celu usunięcia narządów wewnętrznych, co ogranicza ryzyko zakażenia wirusem jadalnych części produktu. W związku z tym należy zezwolić na przywóz z Peru przegrzebków (Pectinidae) przetworzonych w podany wyżej sposób.

(8)

Ponadto wirus traci żywotność pod wpływem obróbki cieplnej. W związku z tym należy zezwolić na przywóz z Peru małży, które zostały poddane obróbce cieplnej zgodnie z wymogami określonymi w sekcji VII, rozdział II pkt A.5 lit. b) załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (2).

(9)

Władze Peru zobowiązały się do natychmiastowego wprowadzenia środków naprawczych oraz, w razie konieczności, do zezwolenia na inspekcję Komisji w najbliższych miesiącach. W związku z tym środki określone w niniejszej decyzji powinny być stosowane przez ograniczony czas, do dnia 31 marca 2009 r., bez uszczerbku dla uprawnień Komisji w zakresie zmiany, uchylenia lub przedłużenia stosowania tych środków w świetle wszelkich nowych informacji związanych z ewolucją sytuacji w Peru oraz z wynikiem inspekcji prowadzonych przez jej służby.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Decyzja ma zastosowanie do małży, zdefiniowanych w pkt 2.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004, przywożonych z Peru i przeznaczonych do spożycia przez ludzi („małże”).

Artykuł 2

Państwa członkowskie nie zezwalają na przywóz do Wspólnoty małży z Peru.

Zakaz ten ma zastosowanie do wszystkich przesyłek zawierających małże, które docierają do punktów kontroli granicznej we Wspólnocie, niezależnie od tego, czy zostały przygotowane, były przechowywane lub uzyskały certyfikat w kraju pochodzenia przed datą wejścia w życie niniejszej decyzji, czy też po niej.

Artykuł 3

W drodze odstępstwa od art. 2 państwa członkowskie zezwalają na przywóz do Wspólnoty następujących produktów:

a)

przegrzebki (Pectinidae) patroszone, pochodzące z akwakultury;

b)

małże, które poddano obróbce cieplnej zgodnie z sekcją VII rozdział II pkt A.5 lit. b) załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

Artykuł 4

Wszystkimi kosztami ponoszonymi w związku ze stosowaniem niniejszej decyzji zostaje obciążony odbiorca lub jego przedstawiciel.

Artykuł 5

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 marca 2009 r.

Artykuł 6

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.

(2)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.


Top