EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0619

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 619/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące niektórych przetworów mlecznych

OJ L 168, 28.6.2008, p. 20–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 117 - 123

No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/619/oj

28.6.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/20


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 619/2008

z dnia 27 czerwca 2008 r.

otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące niektórych przetworów mlecznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 161 ust. 3, art. 164 ust. 2 lit. b) i art. 170 w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 162 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 różnica między cenami niektórych przetworów mlecznych na rynkach światowych a ich cenami we Wspólnocie może zostać pokryta refundacjami wywozowymi w zakresie niezbędnym, aby produkty te były objęte wywozem w ramach limitów wynikających z umów zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 580/2004 (2) ustaliło zasady procedury przetargowej dla refundacji wywozowych w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku objętego kodem ex ex 0402 10 19 9000, naturalnego masła w blokach objętego kodem ex ex 0405 10 19 9700, bezwodnego tłuszczu mlecznego w pojemnikach objętego kodem ex ex 0405 90 10 9000. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1454/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne zasady określania procedury przetargowej w odniesieniu do ustalania refundacji wywozowych na niektóre produkty rolne (3) uchyla rozporządzenie (WE) nr 580/2004 z dniem 1 lipca 2008 r.

(3)

Zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1454/2007 należy otworzyć stały przetarg w odniesieniu do produktów ujętych w art. 1 ust. 1 tego rozporządzenia. Jako że rozporządzenie (WE) nr 1454/2007 nie zawiera wszystkich szczegółowych zasad dotyczących sektora mleczarskiego, ujętych dotąd w rozporządzeniu (WE) nr 580/2004, konieczne jest ustanowienie tych zasad z dniem uchylenia tego rozporządzenia. Ze względów praktycznych oraz w celu przejrzystości i uproszczenia wskazane jest przygotowanie jednolitego rozporządzenia zawierającego również szczegółowe przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 581/2004 z dnia 26 marca 2004 r. otwierającego stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące określonych rodzajów masła (4) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 582/2004 z dnia 26 marca 2004 r. otwierającego stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące odtłuszczonego mleka w proszku (5).

(4)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r. ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 dotyczącego pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych (6) ma zastosowanie do wszystkich pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych w sektorze mleczarskim. Pozwolenia wystawione w kontekście przetargu otwartego na mocy tego rozporządzenia odnoszą się do konkretnych produktów, dlatego należy określić szczegółowe zasady odstępstwa od zasad ogólnych dotyczących pozwoleń na wywóz przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1282/2006. Artykuł 7 rozporządzenia (WE) nr 1454/2007 przewiduje, że pozwolenia są wystawiane przez organy krajowe w ciągu 5 dni roboczych od wejścia w życie decyzji Komisji ustalającej maksymalną refundację, oraz określa, że pozwolenie musi stać się ważne w dniu jego faktycznego wydania. Okres ważności należy zatem ustalić w inny sposób niż przewidziano w art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006, tak aby zapewnić równy okres w odniesieniu do wszystkich wystawionych pozwoleń.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zakres

Stały przetarg zostaje ogłoszony w celu określenia refundacji wywozowych na następujące przetwory mleczne, o których mowa w sekcji 9 załącznika I do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3846/87 (7), gwarantując równy dostęp dla wszystkich osób mających siedzibę we Wspólnocie:

a)

naturalne masło w blokach o masie netto co najmniej 20 kg, objęte kodem produktu ex ex 0405 10 19 9700;

b)

bezwodny tłuszcz mleczny w pojemnikach o masie netto co najmniej 20 kg, objęty kodem produktu ex ex 0405 90 10 9000;

c)

odtłuszczone mleko w proszku w workach o masie netto co najmniej 25 kg i zawierających wagowo nie więcej niż 0,5 % domieszek, objęte kodem produktu ex ex 0402 10 19 9000.

Artykuł 2

Miejsca przeznaczenia

Produkty, o których mowa w art. 1, są przeznaczone na wywóz do wszystkich miejsc przeznaczenia, z wyłączeniem:

a)

państw trzecich: Andory, Liechtensteinu, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Stolicy Apostolskiej (Watykanu);

b)

terytoriów państw członkowskich UE, które nie należą do obszaru celnego Wspólnoty: Wysp Owczych, Grenlandii, wyspy Heligoland, Ceuty, Melilli, gmin Livigno i Campione d’Italia oraz obszarów Republiki Cypryjskiej, nad którymi rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje skutecznej kontroli;

c)

terytoriów europejskich, których stosunki zewnętrzne leżą w gestii państwa członkowskiego, a które nie należą do obszaru celnego Wspólnoty: Gibraltaru.

Artykuł 3

Przepisy mające zastosowanie

Jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, zastosowanie mają rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 (8), (WE) nr 1282/2006 oraz (WE) nr 1454/2007.

Artykuł 4

Składanie ofert

1.   Oferty mogą być składane jedynie w trakcie okresów przetargowych i są ważne jedynie przez okres przetargowy, w którym zostają zgłoszone.

2.   Każdy okres przetargowy zaczyna się o godzinie 13.00 (czasu brukselskiego) w drugi wtorek miesiąca, z uwzględnieniem następujących wyjątków:

a)

w sierpniu zaczyna się o godzinie 13.00 (czasu brukselskiego) w trzeci wtorek;

b)

w grudniu zaczyna się o godzinie 13.00 (czasu brukselskiego) w pierwszy wtorek.

Jeżeli we wtorek przypada dzień wolny od pracy, okres przetargowy zaczyna się o godzinie 13.00 (czasu brukselskiego) następnego dnia roboczego.

Każdy okres przetargowy kończy się o godzinie 13.00 (czasu brukselskiego) w trzeci wtorek miesiąca, z uwzględnieniem następujących wyjątków:

a)

w sierpniu kończy się o godzinie 13.00 (czasu brukselskiego) w czwarty wtorek;

b)

w grudniu kończy się o godzinie 13.00 (czasu brukselskiego) w drugi wtorek.

Jeżeli we wtorek przypada dzień wolny od pracy, okres przetargowy kończy się o godzinie 13.00 (czasu brukselskiego) poprzedniego dnia roboczego.

3.   Każdy okres przetargowy jest seryjnie numerowany, począwszy od pierwszego przewidzianego okresu.

4.   Oferty są składane właściwym organom państw członkowskich wymienionym w załączniku II.

5.   Oferty są składane oddzielnie, z podziałem na miejsca przeznaczenia, dla każdego z kodów produktów, o których mowa w art. 1.

6.   Oprócz wymogu określonego w art. 3 ust. 5 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1454/2007, oferta wskazuje w sekcji 16 wniosku o pozwolenie kod produktu objętego refundacją wywozową poprzedzony oznaczeniem „ex”, jak wskazano w art. 1 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Ilości objęte wnioskiem

W przypadku produktów, o których mowa w art. 1, każdy przetarg dotyczy minimalnej ilości przynajmniej 10 ton.

Artykuł 6

Zabezpieczenia

Zabezpieczenie przetargowe wynosi 15 % kwoty ostatniej maksymalnej refundacji przetargowej ustalonej dla danego kodu produktu i danego miejsca przeznaczenia. Zabezpieczenie przetargowe nie może być jednak mniejsze niż 5 EUR na 100 kg.

Artykuł 7

Powiadamianie Komisji o ofertach

W celu zastosowania art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1454/2007 państwa członkowskie powiadamiają Komisję w ciągu trzech godzin od zakończenia każdego okresu przetargowego, o którym mowa w art. 4 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, osobno o wszystkich ważnych ofertach na formularzu przedstawionym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 8

Pozwolenia na wywóz

1.   Artykułu 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 nie stosuje się.

2.   W drodze odstępstwa od art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 okres ważności pozwolenia na wywóz rozpoczyna się w dniu jego faktycznego wydania, a kończy się na koniec czwartego miesiąca licząc od miesiąca, w którym kończy się okres przetargowy zgodnie z art. 4 ust. 2 akapit trzeci niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 9

Uchylenie

Rozporządzenie (WE) nr 581/2004 i rozporządzenie (WE) nr 582/2004 tracą moc.

Artykuł 10

Wejście w życie i zastosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 510/2008 (Dz.U. L 149 z 7.6.2008, s. 61).

(2)  Dz.U. L 90 z 27.3.2004, s. 58. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 128/2007 (Dz.U. L 41 z 13.2.2007, s. 6).

(3)  Dz.U. L 325 z 11.12.2007, s. 69.

(4)  Dz.U. L 90 z 27.3.2004, s. 64. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1543/2007 (Dz.U. L 337 z 21.12.2007, s. 62).

(5)  Dz.U. L 90 z 27.3.2004, s. 67. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1543/2007.

(6)  Dz.U. L 234 z 29.8.2006, s. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 532/2007 (Dz.U. L 125 z 15.5.2007, s. 7).

(7)  Dz.U. L 366 z 24.12.1987, s. 1.

(8)  Dz.U. L 152 z 24.6.2000, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE:

Osoba kontaktowa:

Telefon:

Faks:

E-mail:

A.   Masło 82 %

Państwo członkowskie:

Przyznanie refundacji na masło 82 % objęte kodem produktu ex ex 0405 10 19 9700 na wywóz do niektórych krajów trzecich (rozporządzenie (WE) nr 619/2008) Numer przetargu: …/R/200. Data zakończenia okresu przetargowego:


1

2

3

4

5

Oferta nr

Oferent nr (1)

Ilość (w tonach)

Miejsce przeznaczenia

Poziom refundacji wywozowej (EUR/100 kg)

(w kolejności rosnącej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.   Bezwodny tłuszcz mleczny

Państwo członkowskie:

Przyznanie refundacji na bezwodny tłuszcz mleczny objęty kodem produktu ex ex 0405 90 10 9000 na wywóz do niektórych krajów trzecich (rozporządzenie (WE) nr 619/2008) Numer przetargu: …/R/200. Data zakończenia okresu przetargowego:


1

2

3

4

5

Oferta nr

Oferent nr (2)

Ilość (w tonach)

Miejsce przeznaczenia

Poziom refundacji wywozowej (EUR/100 kg)

(w kolejności rosnącej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C.   Odtłuszczone mleko w proszku

Państwo członkowskie:

Przyznanie refundacji na odtłuszczone mleko w proszku objęte kodem produktu ex ex 0402 10 19 9000 na wywóz do niektórych krajów trzecich (rozporządzenie (WE) nr 619/2008) Numer przetargu: …/R/200. Data zakończenia okresu przetargowego:


1

2

3

4

5

Oferta nr

Oferent nr (3)

Ilość (w tonach)

Miejsce przeznaczenia

Poziom refundacji wywozowej (EUR/100 kg)

(w kolejności rosnącej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Każdemu oferentowi przypisuje się numer w odniesieniu do każdego okresu ofertowego.

(2)  Każdemu oferentowi przypisuje się numer w odniesieniu do każdego okresu ofertowego.

(3)  Każdemu oferentowi przypisuje się numer w odniesieniu do każdego okresu ofertowego.


ZAŁĄCZNIK II

Właściwe organy państw członkowskich, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1454/2007 oraz w niniejszym rozporządzeniu, do których należy składać oferty:

BE

Bureau d'intervention et de restitution belge

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

Tél./Tel. (32-2) 287 24 11

Télécopieur/Fax (32-2) 287 25 24

BG

State fund „Agriculture“ — Paying Agency

136, Tsar Boris III Blvd.

1618 Sofia

Bulgaria

Tel.: + 359 2 81 87 100

Tel./fax: + 359 2 81 87 167

CZ

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00, Praha 1

Czech Republic

Tel: (420) 222 871 431

Fax: (420) 0 222 871 769

E-mail: licence@szif.cz

DK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv

Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 18

DE

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

D-53168 Bonn

oder

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (0049 228) 6845-3732, 3718, 3884

Fax (0049 228) 6845-3874, 3792

EE

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Narva mnt 3

Tartu 51009

Eesti

Tel: (+ 372) 737 1200

Fax: (+ 372) 737 1201

EL

ΟΠΕΚΕΠΕ — Διεύθυνση μηχανισμών αγοράς

Αχαρνών 364 & Γλαράκη 10β

GR-111 45 Αθήνα

Tηλ.: (30-210) 212 48 93

Φαξ: (30-210) 202 06 08

ES

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Fondo Español de Garantía Agraria

Subdireccion General de Regulación de Mercados

Almagro, 33

E-28010

Tel. (34) 913 47 49 17-18

Fax (34) 913 47 47 07

FR

Office de l’élevage

12, rue Henri-Rol-Tanguy

TSA 30003

F-93555 Montreuil-sous-Bois

Tél. (33-1) 73 30 30 00

Fax (33-1) 73 30 30 38

IE

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Ireland

Tel. (353) 53 63 400

Fax (353) 53 42 843

IT

Ministero del commercio internazionale

Direzione generale per la politica commerciale

DIV. II

Viale Boston 25

I-00142 Roma

Tel: + 39 06 59 93 22 04

Fax: + 39 06 59 93 21 41

CY

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

1421 Lefkosia (Nicosia)

Cyprus

Tel: + 357 22867 100

Fax: + 357 22375 120

LV

Lauku atbalsta dienests (LAD)

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

Latvija

Tālr.: (371) 702 75 42

Fakss: (371) 702 71 20

LT

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Blindžių g. 17

08111 Vilnius

Lietuva

Tel. + 370 5 25 26 703

Faksas + 370 5 25 26 945

LU

Office des licences

21, Rue Philippe II

L-2011 Luxembourg

Tél.: 352 24782370

Télécopieur: 352 466138

HU

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Soroksári út 22–24.

H-1095 Budapest

Hungary

Tel.: (36-1) 37 43 603

Fax: (36-1) 47 52 114

MT

Ministry for Rural Affairs and Environment

Barriera Wharf

Valletta — CMR 02

Tel: + 356 2295 2228

NL

Productschap zuivel

Louis Braillelaan 80

NL-2719 EK Zoetermeer

Nederland

Tel.: (31-79) 368 1534

Fax: (31-79) 368 1955

E-mail: mr@pz.agro.nl

AT

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1200 Wien

Tel.: (43-1) 331 51 0

Fax: (43-1) 331 51 303

E-Mail: lizenzen@ama.gv.at

PL

Agencja Rynku Rolnego

Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Poland

Tel. (48) 22 661-75-90

Faks (48) 22 661-76-04

PT

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

Tel.: (351) 218 81 42 62

Fax.: (351) 218 81 42 61

RO

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

Bd. Carol I nr. 17, sector 2

030161 București

România

Tel.: (40-21) 305 48 02

Tel.: (40-21) 305 48 42

Fax: (40-21) 305 48 03

SL

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

Slovenija

Telefon: + 386 1 478 9228

Telefaks: + 386 1 478 9297

SK

Pôdohospodárska platobná agentúra (Agricultural Paying Agency)

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: (421-2) 57 51 26 13

Fax: (421-2) 53 41 21 80

FI

Maaseutuvirasto, Markkinatukiosasto

P.O. Box 256

FI-00101 Helsinki

Puhelin: (358-20) 772 007

Faksi (358-20) 772 55 09

SV

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-511 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

UK

Rural Payments Agency (RPA)

Lancaster House, Hampshire Court

UK — Newcastle upon Tyne NE4 7YE

Tel. 44 0 191 226 5262

Fax 44 0 191 226 5101


Top