EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0617

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 617/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie norm handlowych w odniesieniu do jaj wylęgowych i piskląt drobiu hodowlanego

OJ L 168, 28.6.2008, p. 5–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 040 P. 221 - 232

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/617/oj

28.6.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 617/2008

z dnia 27 czerwca 2008 r.

ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie norm handlowych w odniesieniu do jaj wylęgowych i piskląt drobiu hodowlanego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 121 lit. f) w powiązaniu z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Od dnia 1 lipca 2008 r. rozporządzenie Rady (EWG) nr 2782/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie produkcji i obrotu jajami wylęgowymi i pisklętami drobiu hodowlanego (2) uchyla się rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007.

(2)

Pewne postanowienia i obowiązki przewidziane w rozporządzeniu (EWG) nr 2782/75 nie zostały zachowane w rozporządzeniu (WE) nr 1234/2007.

(3)

W celu umożliwienia ciągłości i dobrego funkcjonowania wspólnej organizacji rynku należy przyjąć, w ramach rozporządzenia ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, pewne odpowiednie przepisy i zobowiązania, a w szczególności normy handlowe.

(4)

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 określa podstawowe wymogi, które muszą spełniać jaja wylęgowe i pisklęta drobiu hodowlanego, aby mogły być wprowadzane do obrotu we Wspólnocie. W celu zapewnienia przejrzystości należy ustanowić nowe szczegółowe przepisy wykonawcze odnoszące się do tych wymogów. Należy zatem uchylić rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1868/77 (3), ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (EWG) nr 2782/75 oraz zastąpić je nowym rozporządzeniem.

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanowiło niektóre zasady dla produkcji jaj wylęgowych i piskląt drobiu hodowlanego oraz dla wprowadzania ich do obrotu. Wprowadzenie w życie tych zasad wymaga określenia szczegółowych przepisów wykonawczych mających na celu, między innymi, uniknięcie wprowadzania do obrotu wycofanych z inkubatora jaj, które nie są opatrzone specjalnymi znakami odróżniającymi, ustalenie oznakowania umieszczanego na jajach oraz na opakowaniach zawierających jaja wylęgowe i pisklęta drobiu hodowlanego, a także przekazywanie niezbędnych informacji.

(6)

Niezbędne okazuje się nadanie każdemu zakładowi odróżniającego numeru rejestracyjnego opartego na kodzie ustalonym w każdym państwie członkowskim w sposób pozwalający na ustalenie sektora działalności tego zakładu.

(7)

Należy utrzymać system gromadzenia danych dotyczących wewnątrzwspólnotowego handlu i produkcji piskląt oraz jaj wylęgowych przy zachowaniu dokładności niezbędnej do opracowania krótkoterminowych prognoz produkcji. Ustanowienie kar za naruszanie tych przepisów należy do poszczególnych państw członkowskich.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł pierwszy

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia zastosowanie mają następujące definicje:

1)

Jaja wylęgowe: jaja drobiu hodowlanego ujęte w podpozycjach 0407 00 11 i 0407 00 19 nomenklatury scalonej, przeznaczone do produkcji piskląt, sklasyfikowane według gatunku, kategorii i rodzaju oraz zidentyfikowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, wyprodukowane we Wspólnocie lub przywiezione z krajów trzecich.

2)

Pisklęta: hodowlany drób żywy, którego masa nie przekracza 185 gramów, ujęty w podpozycji 0105 11 i 0105 19 nomenklatury scalonej, wyprodukowany we Wspólnocie lub przywieziony z krajów trzecich, należący do następujących kategorii:

a)

pisklęta użytkowe: pisklęta jednego z następujących rodzajów:

(i)

pisklęta typu mięsnego: pisklęta przeznaczone do tuczu i ubijane przed osiągnięciem dojrzałości płciowej;

(ii)

pisklęta stad nieśnych: pisklęta przeznaczone na chów w celu produkcji jaj konsumpcyjnych;

(iii)

pisklęta o podwójnym przeznaczeniu: pisklęta przeznaczone zarówno na chów i do produkcji jaj, jak i do celów konsumpcyjnych;

b)

pisklęta stada rodzicielskiego: pisklęta przeznaczone do produkcji piskląt użytkowych;

c)

pisklęta pierwszego pokolenia: pisklęta przeznaczone do produkcji piskląt hodowlanych.

3)

„Zakład” oznacza zakład lub część zakładu w przypadku następujących rodzajów działalności:

a)

zakład hodowli rodowodowej: zakład zajmujący się produkcją jaj wylęgowych przeznaczonych do produkcji piskląt pierwszego pokolenia, piskląt stada rodzicielskiego lub piskląt użytkowych;

b)

zakład hodowlany: zakład zajmujący się produkcją jaj wylęgowych przeznaczonych do produkcji piskląt użytkowych;

c)

wylęgarnia: zakład zajmujący się umieszczaniem jaj w inkubatorach, inkubacją jaj wylęgowych i dostawą piskląt.

4)

„Pojemność” oznacza maksymalną ilość jaj wylęgowych, które mogą być umieszczone równocześnie w inkubatorach z wyjątkiem klujników.

Artykuł 2

Rejestracja zakładów

1.   Każdy zakład jest rejestrowany, na swój wniosek, przez właściwą agencję wyznaczoną przez państwo członkowskie i otrzymuje numer odróżniający.

Numer odróżniający może zostać wycofany w przypadku zakładów, które nie stosują się do przepisów niniejszego rozporządzenia.

2.   Wszystkie wnioski o rejestrację jednego z zakładów, określonych w ust. 1, kierowane są do właściwego organu państwa członkowskiego, na którego terytorium znajduje się dany zakład. Organ ten nadaje każdemu zarejestrowanemu zakładowi odróżniający numer zawierający kody wymienione w załączniku I oraz numer identyfikujący przydzielony w sposób, który umożliwia ustalenie rodzaju działalności danego zakładu.

3.   Państwa członkowskie niezwłocznie informują Komisję o wszelkich zmianach w kodzie numerów odróżniających używanych do ustalenia rodzaju działalności danego zakładu.

Artykuł 3

Znakowanie jaj wylęgowych i ich opakowań

1.   Jaja wylęgowe, wykorzystywane do produkcji piskląt, są znakowane indywidualnie.

2.   Indywidualne znakowanie jaj wylęgowych, stosowane w produkcji piskląt, przeprowadza się w zakładzie producenta, który drukuje swój numer odróżniający na jajach. Litery i cyfry o wysokości co najmniej 2 milimetrów i szerokości 1 milimetra nanosi się nieusuwalnym czarnym atramentem.

3.   Państwa członkowskie mogą w drodze odstępstwa zezwolić na znakowanie jaj wylęgowych w inny sposób niż ten przedstawiony w ust. 2, pod warunkiem że oznakowanie będzie naniesione w kolorze czarnym, będzie nieusuwalne, wyraźne i zajmować będzie co najmniej 10 mm2 powierzchni. Takie oznakowanie nanoszone jest przed umieszczeniem jaj w inkubatorze, albo w zakładzie producenta, albo w wylęgarni. Państwa członkowskie korzystające z tej możliwości informują o tym pozostałe państwa członkowskie i Komisję oraz powiadamiają je o przepisach przyjętych w tym celu.

4.   Jaja wylęgowe transportuje się w idealnie czystych opakowaniach opatrzonych opisem zamieszczonym w załączniku II oraz zawierających tylko jaja wylęgowe drobiu tego samego gatunku, kategorii i rodzaju, które pochodzą z jednego zakładu.

5.   W celu przestrzegania przepisów obowiązujących w niektórych przywożących krajach trzecich na jajach wylęgowych przeznaczonych do wywozu i na ich opakowaniach mogą być umieszczone informacje inne niż przewidziane w niniejszym rozporządzeniu, pod warunkiem że nie będzie to mylące w stosunku do informacji przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu oraz w art. 121 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 i w rozporządzeniach wykonawczych.

6.   Opakowania lub wszelkiego rodzaju pojemniki, w których jaja te są transportowane, opatrzone są numerem odróżniającym zakładu producenta.

7.   Jedynie jaja wylęgowe oznakowane zgodnie z niniejszym artykułem mogą być transportowane lub być przedmiotem obrotu między państwami członkowskimi.

8.   Jaja wylęgowe z krajów trzecich mogą być przywożone tylko wówczas, gdy umieszczono na nich nazwę kraju pochodzenia literami o wysokości co najmniej 3 milimetrów i wydrukowano następujące wyrazy: „à couver”, „broedei”, „rugeaeg”, „Bruteier”, „προς εκκόλαψιν”, „para incubar”, „hatching”, „cova”, „para incubação”, „haudottavaksi”, „för kläckning”, „líhnutí”, „haue”, „inkubācija”, „perinimas”, „keltetésre”, „tifqis”, „do wylęgu”, „valjenje”, „liahnutie”, „за люпене”, „incubare”. Opakowania muszą zawierać jedynie jaja wylęgowe tego samego gatunku, kategorii i rodzaju drobiu z tego samego kraju pochodzenia oraz od tego samego nadawcy i muszą zawierać co najmniej następujące dane szczegółowe:

a)

informacje umieszczone na jajach;

b)

nazwa gatunku drobiu, od którego pochodzą jaja;

c)

nazwisko lub nazwa zakładu oraz adres nadawcy.

Artykuł 4

Znakowanie opakowań zawierających pisklęta

1.   Pisklęta pakowane są według gatunku, rodzaju i kategorii drobiu.

2.   W skrzynkach znajdują się jedynie pisklęta pochodzące z tej samej wylęgarni; na skrzynkach umieszczony jest co najmniej odróżniający numer wylęgarni.

3.   Pisklęta pochodzące z krajów trzecich mogą być przywożone jedynie pod warunkiem, że są pogrupowane zgodnie z ust. 1. W skrzyniach muszą znajdować się jedynie pisklęta z tego samego kraju pochodzenia i od tego samego nadawcy. Na skrzyniach umieszczone są co najmniej następujące dane szczegółowe:

a)

nazwa kraju pochodzenia;

b)

gatunek drobiu, do którego przynależą pisklęta;

c)

nazwisko lub nazwa zakładu oraz adres nadawcy.

Oznaczenia na opakowaniach wykonane są przy użyciu nieusuwalnego czarnego atramentu. Litery i cyfry mają co najmniej 20 milimetrów wysokości i 10 milimetrów szerokości oraz 1 milimetr grubości.

Artykuł 5

Dokumenty towarzyszące

1.   Dla każdej wysyłanej partii jaj wylęgowych lub piskląt sporządza się dokument towarzyszący, zawierający co najmniej następujące dane szczegółowe:

a)

nazwisko lub nazwa zakładu oraz adres zakładu i jego numer odróżniający;

b)

liczba jaj wylęgowych lub piskląt według gatunku, kategorii i rodzaju drobiu;

c)

data wysyłki;

d)

nazwa i adres odbiorcy.

2.   W przypadku partii jaj wylęgowych i piskląt przywożonych z krajów trzecich odróżniający numer zakładu musi być zastąpiony nazwą kraju pochodzenia.

Artykuł 6

Rejestracja

Każda wylęgarnia prowadzi rejestr, do którego wprowadzane są następujące dane według kategorii (stado pierwszego pokolenia, stado rodzicielskie lub użytkowe) oraz rodzaju (mięsne, nieśne lub podwójnego przeznaczenia):

a)

data umieszczenia jaj wylęgowych w inkubatorze, liczba inkubowanych jaj oraz odróżniający numer zakładu, w którym jaja wylęgowe zostały wyprodukowane;

b)

data wylęgu i liczba wyklutych piskląt przeznaczonych do faktycznego wykorzystania;

c)

liczba inkubowanych jaj wycofanych z inkubatora i dane identyfikacyjne nabywcy.

Artykuł 7

Przeznaczenie jaj wycofanych z inkubatora

Jaja wylęgowe wycofane z inkubatora muszą być przeznaczone do celów innych niż spożycie przez ludzi. Mogą one być wykorzystane jako jaja przemysłowe w rozumieniu art. 1 akapit drugi lit. h) rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 (4).

Artykuł 8

Przekazywanie informacji

1.   Każda wylęgarnia przekazuje co miesiąc właściwej agencji państwa członkowskiego informację, według gatunku, kategorii i rodzaju drobiu, o ilości jaj przeznaczonych do inkubacji oraz o liczbie wyklutych piskląt przeznaczonych do faktycznego wykorzystania.

2.   Dane statystyczne dotyczące stad pierwszego pokolenia i stad rodzicielskich będą wymagane, w stosownych przypadkach, od zakładów innych niż te, które są określone w ust. 1, zgodnie z przepisami i warunkami przyjętymi zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 195 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

3.   Państwa członkowskie natychmiast po otrzymaniu i przeanalizowaniu danych określonych w ust. 1 i 2, przekazują Komisji miesięczne podsumowanie sporządzone na podstawie wspomnianych danych za poprzedni miesiąc.

Ponadto w podsumowaniu przedstawionym przez państwa członkowskie wskazana jest liczba piskląt przywożonych i wywożonych w ciągu danego miesiąca, wyszczególnionych według gatunku, kategorii i rodzaju drobiu.

4.   Standardowy formularz podsumowania, o którym mowa w ust. 3, jest umieszczony w załączniku III. Podsumowanie to przekazywane jest przez państwa członkowskie Komisji w każdym miesiącu roku kalendarzowego, nie później niż cztery tygodnie od końca miesiąca, którego dotyczą dane.

5.   Państwa członkowskie mogą posłużyć się standardowym formularzem podsumowania (część I) umieszczonym w załączniku III dla zebrania z wylęgarni informacji, o których mowa w ust. 1 i 2.

6.   Państwa członkowskie mogą wskazać, że w odniesieniu do piskląt dokumenty towarzyszące, o których mowa w art. 5, sporządzane są w kilku egzemplarzach. W tym przypadku jedna kopia dokumentu przekazywana jest właściwej agencji, o której mowa w art. 9, zarówno w momencie przywozu, jak i wywozu, a także w trakcie handlu wewnątrzwspólnotowego.

7.   Państwa członkowskie, które stosują procedurę określoną w ust. 6 informują o tym pozostałe państwa członkowskie i Komisję.

Artykuł 9

Agencje kontrolne

Agencje wyznaczone przez każde państwo członkowskie zapewniają kontrolę przestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia. Wykaz tych agencji przekazywany jest innym państwom członkowskim oraz Komisji co najmniej miesiąc przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Państwa członkowskie i Komisja informowane są o każdej zmianie tego wykazu najpóźniej po upływie miesiąca od wprowadzenia zmiany.

Artykuł 10

Kary

Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki służące nakładaniu kar za wszelkie naruszenia rozporządzeń w sprawie produkcji jaj wylęgowych i piskląt drobiu hodowlanego oraz wprowadzania ich do obrotu.

Artykuł 11

Sprawozdania

Przed dniem 30 stycznia każdego roku państwa członkowskie przesyłają Komisji dane statystyczne na temat struktury i działalności wylęgarni, przy użyciu standardowego formularza umieszczonego w załączniku IV.

Artykuł 12

Uchylenie

Rozporządzenie (EWG) nr 1868/77 traci moc ze skutkiem od dnia 1 lipca 2008 r.

Odniesienia do uchylonego rozporządzenia i do rozporządzenia (EWG) nr 2782/75 rozumiane są jako odniesienia do niniejszego rozporządzenia i są odczytywane zgodnie z tabelą korelacji przedstawioną w załączniku V.

Artykuł 13

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 510/2008 (Dz.U. L 149 z 7.6.2008, s. 61).

(2)  Dz.U. L 282 z 1.11.1975, s. 100. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1).

(3)  Dz.U. L 209 z 17.8.1977, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1792/2006 (Dz.U. L 362 z 20.12.2006, s. 1).

(4)  Dz.U. L 163 z 24.6.2008, s. 6.


ZAŁĄCZNIK I

Kody, o których mowa w art. 2 ust. 2

BE

dla Belgii

BG

dla Bułgarii

CZ

dla Republiki Czeskiej

DK

dla Danii

DE

dla Republiki Federalnej Niemiec

EE

dla Estonii

IE

dla Irlandii

EL

dla Grecji

ES

dla Hiszpanii

FR

dla Francji

IT

dla Włoch

CY

dla Cypru

LV

dla Łotwy

LT

dla Litwy

LU

dla Luksemburga

HU

dla Węgier

MT

dla Malty

NL

dla Niderlandów

AT

dla Austrii

PL

dla Polski

PT

dla Portugalii

RO

dla Rumunii

SI

dla Słowenii

SK

dla Słowacji

FI

dla Finlandii

SE

dla Szwecji

UK

dla Zjednoczonego Królestwa


ZAŁĄCZNIK II

Opisy, o których mowa w art. 3 ust. 4

:

w języku bułgarskim

:

яйца за люпене

:

w języku hiszpańskim

:

huevos para incubar

:

w języku czeskim

:

násadová vejce

:

w języku duńskim

:

Rugeæg

:

w języku niemieckim

:

Bruteier

:

w języku estońskim

:

Haudemunad

:

w języku greckim

:

αυγά προς εκκόλαψιν

:

w języku angielskim

:

eggs for hatching

:

w języku francuskim

:

œufs à couver

:

w języku włoskim

:

uova da cova

:

w języku łotewskim

:

inkubējamas olas

:

w języku litewskim

:

kiaušiniai perinimui

:

w języku węgierskim

:

Keltetőtojás

:

w języku maltańskim

:

bajd tat-tifqis

:

w języku niderlandzkim

:

Broedeieren

:

w języku polskim

:

jaja wylęgowe

:

w języku portugalskim

:

ovos para incubação

:

w języku rumuńskim

:

ouă puse la incubat

:

w języku słowackim

:

násadové vajcia

:

w języku słoweńskim

:

valilna jajca

:

w języku fińskim

:

munia haudottavaksi

:

w języku szwedzkim

:

Kläckägg


ZAŁĄCZNIK III

MIESIĘCZNE PODSUMOWANIE PRUDUKCJI JAJ WYLĘGOWYCH I PISKLĄT DROBIU HODOWLANEGO ORAZ OBROTU NIMI

CZĘŚĆ I

Państwo:

Rok:

1 000 sztuk


Opis

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

A.

Jaja wylęgowe poddane inkubacji

Młode koguty, kury, kurczęta

Pierwsze pokolenie i stado rodzicielskie

nieśne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeznaczenie

nieśne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwsze pokolenie i stado rodzicielskie

mięsne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeznaczenie

mięsne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mieszane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaczki

Przeznaczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gęsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indyki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perliczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Przeznaczenie piskląt

Młode koguty, kury, kurczęta

Samice pierwszego pokolenia i stada rodzicielskiego

nieśne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samice przeznaczone na nioski

nieśne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samice pierwszego pokolenia i stada rodzicielskiego

mięsne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samce i samice tuczne

mięsne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mieszane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaczki

Samce i samice tuczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gęsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indyki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perliczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Młode koguty, kury, kurczęta

Kurczęta przeznaczone do seksowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANDEL ZEWNĘTRZNY PISKLETAMI DROBIU HODOWLANEGO

CZĘŚĆ II

Państwo:

Rok:

1 000 sztuk


Handel wewnąrzwspólnotowy

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

PRZYWÓZ

Młode koguty, kury, kurczęta

Pisklęta: samice pierwszego pokolenia i stada rodzicielskiego

nieśne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisklęta: przeznaczenie

nieśne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisklęta: samice pierwszego pokolenia i stada rodzicielskiego

mięsne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisklęta: przeznaczenie

mięsne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mieszane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gęsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indyki

Pisklęta: przeznaczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perliczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYWÓZ

Młode koguty, kury, kurczęta

Pisklęta: samice pierwszego pokolenia i stada rodzicielskiego

nieśne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisklęta: przeznaczenie

nieśne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisklęta: samice pierwszego pokolenia i stada rodzicielskiego

mięsne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisklęta: przeznaczenie

mięsne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mieszane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gęsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indyki

Pisklęta: przeznaczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perliczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Przywóz z … i wywóz do krajów trzecich

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

PRZYWÓZ

Młode koguty, kury, kurczęta

Pisklęta: samice pierwszego pokolenia i stada rodzicielskiego

nieśne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisklęta: przeznaczenie

nieśne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisklęta: samice pierwszego pokolenia i stada rodzicielskiego

mięsne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisklęta: przeznaczenie

mięsne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mieszane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gęsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indyki

Pisklęta: przeznaczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perliczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYWÓZ

Młode koguty, kury, kurczęta

Pisklęta: samice pierwszego pokolenia i stada rodzicielskiego

nieśne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisklęta: przeznaczenie

nieśne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisklęta: samice pierwszego pokolenia i stada rodzicielskiego

mięsne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisklęta: przeznaczenie

mięsne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mieszane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gęsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indyki

Pisklęta: przeznaczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perliczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresaci

:

1.

Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa, Wydział Produktów Drobiarskich, rue de la Loi 200, B-1049 Bruksela.

2.

Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich, Statystyka Rolna, Luksemburg 1, Centrum Europejskie, skr. poczt. 1907, Luksemburg.


ZAŁĄCZNIK IV

STUKTURA I UŻYTKOWANIE WYLĘGARNI

Image

Image


ZAŁĄCZNIK V

Tabela korelacji

Rozporządzenie (EWG) nr 2782/75

Rozporządzenie (EWG) nr 1868/77

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1

Artykuł 1

Artykuł 3

Artykuł 2 ust. 1

Artykuł 1 ust. 1

Artykuł 2 ust. 2 i załącznik I

Artykuł 1 ust. 2

Artykuł 2 ust. 3

Artykuł 5 ust. 1

Artykuł 3 ust. 1

Artykuł 2 ust. 1

Artykuł 3 ust. 2

Artykuł 2 ust. 2 akapit pierwszy

Artykuł 3 ust. 3

Artykuł 2 ust. 2 akapit drugi

Artykuł 3 ust. 6

Artykuł 2 ust. 2 akapit trzeci

Artykuł 3 ust. 3

Artykuł 5 ust. 2

Artykuł 3 ust. 4 i załącznik II

Artykuł 5 ust. 3

Artykuł 3 ust. 5

Artykuł 6

Artykuł 3 ust. 8

Artykuł 2 ust. 3

Artykuł 3 ust. 7

Artykuł 11

Artykuł 4 ust. 1 i 2

Artykuł 12

Artykuł 4 ust. 3 akapit pierwszy

Artykuł 3

Artykuł 4 ust. 3 akapit drugi

Artykuł 13

Artykuł 5

Artykuł 7

Artykuł 6

Artykuł 8

Artykuł 7

Artykuł 9

Artykuł 8 ust. 1 i 2

Artykuł 10 ust. 1

Artykuł 8 ust. 3

Artykuł 4 ust. 1

Artykuł 8 ust. 4

Artykuł 4 ust. 2

Artykuł 8 ust. 5

Artykuł 4 ust. 3

Artykuł 8 ust. 6

Artykuł 4 ust. 4

Artykuł 8 ust. 7

Artykuł 16

Artykuł 9

Artykuł 5

Artykuł 10

Artykuł 6

Artykuł 11

Artykuł 7

Artykuł 12 akapit pierwszy

Artykuł 8

Artykuł 13

Załącznik I

Załącznik III

Załącznik II

Załącznik IV


Top