EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0324

2008/324/WE: Decyzja Komisji z dnia 25 marca 2008 r. ustanawiająca grupę ekspertów Platforma ds. zatrzymywania danych elektronicznych w celu dochodzenia, wykrywania i ścigania poważnych przestępstw

OJ L 111, 23.4.2008, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 223 - 226

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/324/oj

23.4.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 111/11


DECYZJA KOMISJI

z dnia 25 marca 2008 r.

ustanawiająca grupę ekspertów „Platforma ds. zatrzymywania danych elektronicznych w celu dochodzenia, wykrywania i ścigania poważnych przestępstw”

(2008/324/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Celem dyrektywy 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. (1) w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności („dyrektywa w sprawie zatrzymywania danych”) jest zbliżenie przepisów państw członkowskich w zakresie obowiązków dostawców ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub publicznych sieci łączności w zakresie zatrzymywania pewnych danych przez nie generowanych lub przetwarzanych, aby zapewnić dostępność przedmiotowych danych do celu dochodzenia, wykrywania i ścigania poważnych przestępstw.

(2)

W preambule do dyrektywy w sprawie zatrzymywania danych zauważono, że technologie mające znaczenie dla łączności elektronicznej ulegają szybkiemu rozwojowi i dlatego uzasadnione wymogi właściwych organów także mogą ulec zmianie. Aby uzyskać opinię i zachęcić do wymiany najlepszych praktyk we wszystkich kwestiach związanych z zatrzymywaniem danych osobowych, Komisja zamierza ustanowić grupę składającą się z przedstawicieli organów ścigania państw członkowskich, przedstawicieli branży łączności elektronicznej, przedstawicieli Parlamentu Europejskiego oraz organów ochrony danych, w tym Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

(3)

Artykuł 14 dyrektywy w sprawie zatrzymywania danych stanowi, że nie później niż do dnia 15 września 2010 r. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie ocenę stosowania niniejszej dyrektywy i jej wpływu na podmioty gospodarcze i konsumentów, uwzględniając dalszy rozwój technologii łączności elektronicznej oraz dostarczone Komisji dane statystyczne dotyczące zatrzymywania danych. Ocena pozwoli na określenie ewentualnej potrzeby zmiany przepisów dyrektywy w sprawie zatrzymywania danych, zwłaszcza w odniesieniu do listy danych określonych w art. 5 oraz okresów zatrzymywania określonych w art. 6 tej dyrektywy.

(4)

W dniu 10 lutego 2006 r. Rada i Komisja wydały wspólne oświadczenie dotyczące oceny dyrektywy w sprawie zatrzymywania danych. W oświadczeniu oznajmiono, że Komisja zaprosi odpowiednie zainteresowane strony do uczestniczenia w regularnych spotkaniach przeglądowych, aby wymieniać informacje na temat rozwoju technologicznego, kosztów i skuteczności stosowania dyrektywy. We wspólnym oświadczeniu stwierdza się, że podczas tego procesu państwa członkowskie będą zaproszone do informowania partnerów na temat swoich doświadczeń w stosowaniu dyrektywy i do wymiany najlepszych praktyk. Ponadto we wspólnym oświadczeniu stwierdzono, że na podstawie tych rozmów „Komisja rozważy przedstawienie wszelkich koniecznych wniosków, w tym w zakresie wszelkich trudności dotyczących technicznego i praktycznego wdrażania dyrektywy, a w szczególności stosowania dyrektywy w obszarze danych dotyczących internetowej poczty elektronicznej i telefonii internetowej w państwach członkowskich”.

(5)

Z wyżej wymienionych względów konieczne jest ustanowienie grupy ekspertów w dziedzinie zatrzymywania danych, składającej się z przedstawicieli zainteresowanych stron, o których mowa w motywie 14 dyrektywy w sprawie zatrzymywania danych.

(6)

Grupa ekspertów będzie działać w charakterze grupy konsultacyjnej. Grupa ekspertów będzie ułatwiać wymianę najlepszych praktyk i przyczyniać się do dokonywanej przez Komisję oceny kosztów i skuteczności dyrektywy, a także do rozwoju odpowiednich technologii, które mogą wpływać na dyrektywę.

(7)

W skład grupy ekspertów wejdą przedstawiciele zainteresowanych stron, o których mowa w motywie 14 dyrektywy 2006/24/WE.

(8)

W skład grupy powinno wchodzić nie więcej 25 członków, reprezentujących w równym stopniu wyżej wymienione zainteresowane strony.

(9)

Grupa ekspertów powinna mieć możliwość tworzenia podgrup w celu ułatwienia i przyspieszenia prac przez koncentrowanie się na szczególnych kwestiach. Grupa ekspertów w pełnym składzie ustala i w jasny sposób określa zakres obowiązków takich podgrup.

(10)

Bez uszczerbku dla przepisów Komisji dotyczących bezpieczeństwa przewidzianych w załączniku do decyzji Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom (2), należy określić zasady dotyczące ujawniania informacji przez członków grupy ekspertów.

(11)

Dane osobowe członków grupy powinny być przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (3).

(12)

Kadencja członków wynosi pięć lat i jest odnawialna.

(13)

Należy ustalić okres stosowania niniejszej decyzji. W odpowiednim czasie Komisja rozważy celowość przedłużenia tego okresu,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Grupa ekspertów „Platforma ds. zatrzymywania danych elektronicznych w celu dochodzenia, wykrywania i ścigania poważnych przestępstw”

Niniejszym ustanawia się „Platformę ds. zatrzymywania danych elektronicznych w celu dochodzenia, wykrywania i ścigania poważnych przestępstw”, grupę ekspertów w zakresie zatrzymywania danych osobowych w celu egzekwowania prawa w sektorze łączności elektronicznej, zwanej dalej „grupą ekspertów”.

Artykuł 2

Konsultacje i zadania

1.   Komisja może konsultować się z grupą w każdej sprawie dotyczącej zatrzymywania danych elektronicznych w celu dochodzenia, wykrywania i ścigania poważnych przestępstw. Każdy członek grupy ekspertów może doradzić Komisji skonsultowanie się z grupą w sprawie konkretnego zagadnienia. Komisja będzie zwoływać regularne spotkania grupy ekspertów i z wyprzedzeniem przygotowywać szczegółowy porządek obrad w oparciu o sprawy wchodzące w zakres tego artykułu.

2.   Do zadań grupy ekspertów należy:

a)

tworzenie forum dla dialogu i wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk między ekspertami wywodzącymi się z jednostek wymienionych w art. 3 dyrektywy i w szczególności między właściwymi władzami państw członkowskich i przedstawicielami sektora łączności elektronicznej lub publicznych sieci łączności, aby zapewnić dostępność przedmiotowych danych w celu dochodzenia, wykrywania i ścigania poważnych przestępstw;

b)

zachęcanie i ułatwianie wspólnego ukierunkowania w sprawie stosowania dyrektywy;

c)

wymiana informacji na temat rozwoju technologicznego, kosztów i skuteczności stosowania dyrektywy;

d)

wspieranie Komisji w identyfikowaniu i definiowaniu trudności dotyczących technicznego i praktycznego wdrażania dyrektywy, a w szczególności stosowania dyrektywy w obszarze danych dotyczących internetowej poczty elektronicznej i telefonii internetowej w państwach członkowskich;

e)

wspieranie Komisji w jej ocenie stosowania dyrektywy w sprawie zatrzymywania danych i wpływu dyrektywy na podmioty gospodarcze i konsumentów.

Artykuł 3

Skład i powoływanie

1.   W skład grupy ekspertów wchodzi nie więcej niż 25 członków wywodzących się z:

a)

organów ścigania państw członkowskich (do dziesięciu członków);

b)

posłów do Parlamentu Europejskiego (do dwóch członków);

c)

stowarzyszeń branży łączności elektronicznej (do ośmiu członków);

d)

przedstawicieli organów ochrony danych (do czterech członków);

e)

Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (1 członek).

2.   Członkowie, o których mowa w lit. a) i b) ust. 1, są wyznaczani i powoływani przez Dyrekcję Generalną ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa, odpowiednio na wniosek wezwanych państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego. Członkowie ci będą mianowani jako osoby prywatne i mogą wyznaczyć eksperta, który będzie ich reprezentował na posiedzeniach grupy ekspertów. Członkowie, o których mowa w lit. c), d) i e) ust. 1, są wyznaczani i powoływani przez Dyrekcję Generalną ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa na podstawie jej zaproszenia do członkostwa w grupie ekspertów. Odpowiednie stowarzyszenia lub organy, o których mowa w lit. c), d) i e) ust. 1, są uprawnione do mianowania ekspertów, którzy będą ich reprezentować na spotkaniach grupy ekspertów.

3.   Członkowie grupy ekspertów, mianowani jako osoby prywatne, pełnią swoje funkcje do chwili ich zastąpienia lub wygaśnięcia mandatu. Ich kadencja wynosi pięć lat i jest odnawialna.

4.   Członkowie grupy ekspertów, mianowani jako osoby prywatne, którzy utracą zdolność wnoszenia należytego wkładu w prace grupy ekspertów, złożą rezygnację lub nie spełniają warunków określonych w art. 287 Traktatu, mogą zostać zastąpieni na okres, jaki pozostaje do wygaśnięcia ich mandatu.

5.   Członkowie grupy ekspertów, powołani jako osoby prywatne, składają corocznie oświadczenie, w którym zobowiązują się działać w interesie publicznym, oraz oświadczenie stwierdzające brak, względnie istnienie, konfliktu interesów, który mógłby zagrażać ich bezstronności.

6.   Nazwiska członków powołanych jako osoby prywatne są publikowane na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej Komisji ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej seria C oraz w rejestrze grup ekspertów Komisji. Nazwiska członków są gromadzone, przetwarzane i publikowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.

Artykuł 4

Funkcjonowanie

1.   Grupie ekspertów przewodniczy Komisja.

2.   W porozumieniu z Komisją grupa może ustanowić podgrupy do zbadania szczegółowych kwestii, których zakres obowiązków ustalany jest przez grupę. Podgrupy są rozwiązywane niezwłocznie po wypełnieniu swojego mandatu.

3.   Przedstawiciel Komisji może zaprosić ekspertów albo obserwatorów posiadających szczególną wiedzę na temat danego punktu porządku obrad, do udziału w pracach grupy lub podgrupy, jeżeli jest to pomocne i/lub konieczne.

4.   Jeżeli Komisja uzna, że informacje uzyskane w wyniku uczestnictwa w obradach grupy lub podgrupy mają charakter poufny, wówczas nie mogą one być ujawniane.

5.   Posiedzenia grupy i jej podgrup odbywają się zwykle w pomieszczeniach Komisji zgodnie z ustalonymi przez nią procedurami i harmonogramem. Komisja zapewnia obsługę sekretariatu. W spotkaniach uczestniczyć mogą inni urzędnicy Komisji, zainteresowani posiedzeniami grupy i jej podgrup.

6.   Grupa przyjmuje swój regulamin wewnętrzny w oparciu o wzór regulaminu wewnętrznego przyjętego przez Komisję.

7.   Komisja może publikować – w języku oryginalnym danego dokumentu – wszelkie streszczenia, konkluzje, częściowe konkluzje lub dokumenty robocze grupy.

Artykuł 5

Dodatkowi eksperci

1.   Komisja może zaprosić do udziału w pracach grupy zewnętrznych ekspertów lub obserwatorów posiadających określone kompetencje w dziedzinie, którą zajmuje się grupa.

2.   Grupa ekspertów może zaprosić oficjalnych przedstawicieli państw członkowskich, krajów kandydujących lub państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, międzyrządowych i pozarządowych do uczestnictwa w swych posiedzeniach.

Artykuł 6

Koszty posiedzeń

1.   Koszty podróży i, w stosownych przypadkach, koszty pobytu, ponoszone przez członków, ekspertów i obserwatorów w związku z działalnością grupy, są refundowane przez Komisję zgodnie z przepisami Komisji dotyczącymi zwrotu kosztów poniesionych przez ekspertów zewnętrznych.

2.   Członkowie, eksperci i obserwatorzy nie otrzymują wynagrodzenia za świadczone przez nich usługi.

3.   Koszty posiedzeń są zwracane w granicach rocznego budżetu, przyznanego grupie przez właściwe służby Komisji.

Artykuł 7

Obowiązywanie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Obowiązuje ona do dnia 31 grudnia 2012 r. Komisja może zadecydować o ewentualnym przedłużeniu czasu jej obowiązywania przed upływem tego terminu.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 marca 2008 r.

W imieniu Komisji

Franco FRATTINI

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 105 z 13.4.2006, s. 54.

(2)  Dz.U. L 317 z 3.12.2001, s. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/548/WE, Euratom (Dz.U. L 215 z 5.8.2006, s. 38).

(3)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.


Top