EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0360

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 360/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

OJ L 111, 23.4.2008, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 016 P. 122 - 123

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/360/oj

23.4.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 111/9


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 360/2008

z dnia 18 kwietnia 2008 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na potrzeby klasyfikacji soków owocowych w ramach Nomenklatury Scalonej stanowiącej załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 należy dokonać rozróżnienia między, z jednej strony, sokami owocowymi zawierającymi dodany cukier, objętymi pozycją 2009, a z drugiej strony – preparatami do produkcji napojów, włącznie z aromatyzowanymi syropami cukrowymi, objętymi pozycją 2106.

(2)

Zgodnie z Notami wyjaśniającymi do Zharmonizowanego Systemu, dotyczącymi pozycji 2009, do soków owocowych można, wśród innych dodatków, dodawać cukier, pod warunkiem, że zachowują one swój pierwotny charakter.

(3)

W związku z tym soki owocowe lub mieszanki soków owocowych, nawet zawierające dodany cukier, należy klasyfikować do podpozycji w ramach pozycji 2009 Nomenklatury Scalonej, chyba że utraciły one pierwotny charakter soku owocowego. W tym ostatnim przypadku muszą być wyłączone z pozycji 2009 i klasyfikowane do pozycji 2106.

(4)

Zgodnie z uwagą dodatkową 5b) do działu 20 Nomenklatury Scalonej soki owocowe, do których dodano tak dużą ilość cukru, że zawierają w masie mniej niż 50 % soku owocowego, utraciły pierwotny charakter soków owocowych, a zatem nie mogą być klasyfikowane do pozycji 2009. Zawartość dodanego cukru należy określić na podstawie liczby Brixa, która zależy między innymi od zawartości cukru w tych produktach.

(5)

Problemy pojawiły się w związku z klasyfikacją zagęszczonych naturalnych soków owocowych. W przypadku obliczania zawartości dodanego cukru w tych produktach zgodnie z uwagami dodatkowymi 2 i 5 może ona okazać się tak wysoka, że produkty będą zawierać w masie mniej niż 50 % soku owocowego, a więc będą musiały być klasyfikowane do pozycji 2106. Wynik ten jest nie do przyjęcia, gdyż jest oparty na mylącym obliczeniu zawartości dodanego cukru, chociaż w rzeczywistości cukier nie został dodany, a jego wysoka zawartość wynika z zagęszczenia.

(6)

W związku z tym należy zmienić nieco brzmienie lit. b) uwagi dodatkowej 5 do działu 20 oraz dodać nowy przepis do tego punktu, stanowiący jasno, że kryterium 50 % soku owocowego w masie nie ma zastosowania w przypadku zagęszczonych naturalnych soków owocowych, a zatem soków tych nie należy wyłączać z pozycji 2009 na podstawie wyliczonego dodanego cukru. Należy także wyraźnie stwierdzić, że uwagę dodatkową 5 stosuje się do produktów takich, jak są przedstawiane (organom celnym).

(7)

W związku z tym rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Uwaga dodatkowa 5 do działu 20 Nomenklatury Scalonej stanowiącej załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 zostaje zastąpiona tekstem w brzmieniu:

„5.

Następujące zasady mają zastosowanie do produktów takich, jak są przedstawiane (organom celnym):

a)

zawartość dodanego cukru w produktach objętych pozycją 2009 odpowiada »zawartości cukru« pomniejszonej o podane niżej liczby w zależności od rodzaju soku:

sok cytrynowy lub sok pomidorowy: 3,

sok winogronowy: 15,

pozostałe soki owocowe lub warzywne, włącznie z mieszaninami soków: 13;

b)

soki owocowe z dodatkiem cukru, o liczbie Brixa nieprzekraczającej 67 i zawierające mniej niż 50 % w masie soku owocowego, tracą naturalny charakter soków owocowych objętych pozycją 2009.

Litera b) nie ma zastosowania do zagęszczonych naturalnych soków owocowych. W związku z tym zagęszczone naturalne soki owocowe nie są wyłączone z pozycji 2009.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 kwietnia 2008 r.

W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 275/2008 (Dz.U. L 85 z 27.3.2008, s. 3).


Top