EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0357

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 357/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych encefalopatii gąbczastych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 111, 23.4.2008, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 202 - 203

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/357/oj

23.4.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 111/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 357/2008

z dnia 22 kwietnia 2008 r.

zmieniające załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych encefalopatii gąbczastych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych encefalopatii gąbczastych (1), w szczególności jego art. 23a lit. g),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawia przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) u zwierząt. Przepisy te mają zastosowanie do produkcji i wprowadzania na rynek żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz, w pewnych przypadkach, do ich wywozu.

(2)

Załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 ustanawia przepisy dotyczące usuwania i likwidowania materiału określonego ryzyka.

(3)

Różne wskaźniki wykazują pozytywne tendencje w epidemii gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) i wyraźną poprawę sytuacji w ostatnich latach spowodowaną wprowadzeniem środków zmniejszających zagrożenie, w szczególności całkowity zakaz karmienia paszą oraz usuwanie i niszczenie materiału określonego ryzyka.

(4)

Jednym ze strategicznych celów mapy drogowej Komisji dla TSE przyjętej 15 lipca 2005 r. (2) jest zapewnienie i zachowanie obecnego poziomu ochrony konsumentów poprzez dalsze gwarantowanie bezpiecznego usuwania materiału określonego ryzyka, zmieniając jednak wykaz lub kryterium wieku zwierząt, u których ma być usunięty materiał określonego ryzyka, w oparciu o nowe i udoskonalane opinie naukowe.

(5)

W swojej opinii z dnia 19 kwietnia 2007 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności doszedł do wniosku, że na podstawie obecnej wiedzy naukowej prawdopodobna wykrywalna zakaźność w centralnym systemie nerwowym u bydła występuje w 3/4 okresu inkubacji i że można przewidzieć, że zakaźność będzie poniżej poziomu wykrywalności lub wciąż nieobecna u bydła w wieku 33 miesięcy.

(6)

Wśród stwierdzonych przypadków BSE odnotowanych we Wspólnocie średnia wieku zwierząt wzrosła z 86 do 121 miesięcy pomiędzy 2001 a 2006 r. W tym samym okresie odnotowano we Wspólnocie jedynie siedem przypadków BSE u bydła poniżej 35 miesiąca życia na 7 413 przypadków BSE ogólnie, w oparciu o ponad 60 mln bydła poddanego badaniom.

(7)

Stąd też istnieją podstawy naukowe do przeglądu limitu wiekowego na usuwanie niektórego materiału określonego ryzyka u bydła, w szczególności w przypadku kręgosłupa. Biorąc pod uwagę postęp zakaźności w centralnym układzie nerwowym podczas okresu inkubacji, strukturę wiekową stwierdzonych przypadków BSE oraz spadek narażenia bydła urodzonego po dniu 1 stycznia 2001 r., limit wiekowy na usuwanie kręgosłupa, włączając zwoje nerwowe korzenia grzbietowego bydła jako materiał określonego ryzyka może zostać wydłużony z 24 do 30 miesięcy życia. Zgodnie z powyższym definicja materiału określonego ryzyka w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 powinna zostać zmieniona.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 999/2001.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 pkt 1 lit. a) ppkt (ii) otrzymuje następujące brzmienie:

„(ii)

kręgosłup z wyłączeniem odcinka kręgowego ogona, wyrostków kolczystych i poprzecznych kręgu odcinka szyjnego, odcinka piersiowego i lędźwiowego oraz środkowego grzebienia krzyżowego wraz ze skrzydłami kości, ale włączając zwoje korzonków grzbietowych, bydła w wieku powyżej 30 miesięcy; oraz”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 kwietnia 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 147 z 31.5.2001, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 315/2008 (Dz.U. L 94 z 5.4.2008, s. 3).

(2)  COM(2005) 322 wersja ostateczna.


Top