EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0084

2008/84/WE: Decyzja Rady z dnia 22 stycznia 2008 r. upoważniająca Republikę Federalną Niemiec oraz Rzeczpospolitą Polską do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 5 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

OJ L 27, 31.1.2008, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/84(2)/oj

31.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 27/17


DECYZJA RADY

z dnia 22 stycznia 2008 r.

upoważniająca Republikę Federalną Niemiec oraz Rzeczpospolitą Polską do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 5 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

(Jedynie teksty w języku niemieckim i polskim są autentyczne)

(2008/84/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (1), w szczególności jej art. 395 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Pismami zarejestrowanymi przez Sekretariat Generalny Komisji w dniach 22 października 2007 r. i 27 lipca 2007 r. Republika Federalna Niemiec i Rzeczpospolita Polska zwróciły się z wnioskami o upoważnienie do stosowania szczególnych środków podatkowych w odniesieniu do budowy i utrzymania niektórych mostów granicznych pomiędzy dwoma krajami.

(2)

Zgodnie z art. 395 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE, pismem z dnia 24 października 2007 r., Komisja poinformowała pozostałe państwa członkowskie o wnioskach złożonych przez Republikę Federalną Niemiec i Rzeczpospolitą Polską. Pismem z dnia 25 października 2007 r. Komisja powiadomiła Republikę Federalną Niemiec i Rzeczpospolitą Polską, że posiada wszystkie informacje niezbędne do rozpatrzenia wniosków.

(3)

Celem środka szczególnego jest, w przypadku dostaw towarów i świadczenia usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przeznaczonych do budowy i utrzymania mostów granicznych, uznanie, że mosty te, a w przypadku robót budowlanych miejsce budowy, znajdują się całkowicie na terytorium jednego z państw członkowskich zgodnie z zawartą między nimi umową w sprawie podziału zakresu odpowiedzialności za budowę i utrzymanie tych mostów granicznych.

(4)

W przypadku braku środka szczególnego konieczne byłoby ustalenie w odniesieniu do każdej dostawy towarów lub świadczonej usługi lub każdego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, czy miejscem opodatkowania jest Republika Federalna Niemiec czy też Rzeczpospolita Polska. Prace na moście granicznym przeprowadzone na terytorium Niemiec podlegałyby niemieckiemu podatkowi VAT, natomiast prace przeprowadzone na terytorium Polski podlegałyby polskiemu podatkowi VAT.

(5)

Celem niniejszego odstępstwa jest zatem uproszczenie procedury pobierania podatku od budowy i utrzymania przedmiotowych mostów.

(6)

Odstępstwo nie będzie miało negatywnego wpływu na środki własne Wspólnoty pochodzące z podatku od wartości dodanej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym upoważnia się Republikę Federalną Niemiec i Rzeczpospolitą Polską, na warunkach określonych w art. 2 i 3, do stosowania środków stanowiących odstępstwo od dyrektywy 2006/112/WE w odniesieniu do budowy oraz późniejszego utrzymania jednego mostu granicznego na Odrze (Oder) i jednego mostu granicznego na Nysie Łużyckiej (Lausitzer Neiße), oraz utrzymania dwóch istniejących mostów granicznych na Odrze (Oder) i dziewięciu istniejących mostów granicznych na Nysie Łużyckiej (Lausitzer Neiße), które to mosty położone są częściowo na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, a częściowo na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych mostów zawiera załącznik do niniejszej decyzji. Upoważnienie to stosuje się również do dodatkowych mostów objętych zakresem stosowania umowy zawartej w formie wymiany not dyplomatycznych między Republiką Federalną Niemiec a Rzeczpospolitą Polską w sprawie podziału zakresu odpowiedzialności za budowę i utrzymanie mostów granicznych.

Artykuł 2

Na zasadzie odstępstwa od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE mosty graniczne, za których budowę i utrzymanie odpowiada Republika Federalna Niemiec, oraz mosty graniczne, za których utrzymanie odpowiada wyłącznie Republika Federalna Niemiec, oraz, w stosownych przypadkach, miejsce budowy, jeżeli znajduje się ono na terytorium Polski, uważa się za część terytorium Niemiec do celów dostaw towarów i świadczenia usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przeznaczonych do budowy lub utrzymania tych mostów.

Artykuł 3

Na zasadzie odstępstwa od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE mosty graniczne, za których budowę i utrzymanie odpowiada Rzeczpospolita Polska, oraz mosty graniczne, za których utrzymanie odpowiada wyłącznie Rzeczpospolita Polska, oraz, w stosownych przypadkach, miejsce budowy, jeżeli znajduje się ono na terytorium Niemiec, uważa się za część terytorium Polski do celów dostaw towarów i świadczenia usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przeznaczonych do budowy lub utrzymania tych mostów.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec oraz do Rzeczpospolitej Polskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 stycznia 2008 r.

W imieniu Rady

A. BAJUK

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2007/75/WE (Dz.U. L 346 z 29.12.2007, s. 13).


ZAŁĄCZNIK

Mosty, o których mowa w art. 1:

1.

Republika Federalna Niemiec odpowiada za budowę poniższego mostu granicznego:

a)

most graniczny na Odrze (Oder) między miejscowościami Frankfurt (n. Odrą) i Kunowice w punkcie 580,640.

2.

Rzeczpospolita Polska odpowiada za budowę poniższego mostu granicznego:

a)

most graniczny na Nysie Łużyckiej (Lausitzer Neiße) między miejscowościami Horka i Węgliniec w punkcie 130,470.

3.

Republika Federalna Niemiec odpowiada za utrzymanie następujących mostów granicznych:

a)

most graniczny na Odrze (Oder) między miejscowościami Neurüdnitz i Siekierki w punkcie 653,903;

b)

most graniczny na Odrze (Oder) między miejscowościami Küstrin Kietz i Kostrzyn n. Odrą w punkcie 615,102;

c)

most graniczny na Odrze (Oder) między miejscowościami Frankfurt (n. Odrą) i Kunowice w punkcie 580,640;

d)

most graniczny na Nysie Łużyckiej (Lausitzer Neiße) między miejscowościami Hagenwerder i Ręczyn w punkcie 169,611;

e)

most graniczny na Nysie Łużyckiej (Lausitzer Neiße) między miejscowościami Hirschfelde i Trzciniec Zgorzelecki w punkcie 186,281.

4.

Rzeczpospolita Polska odpowiada za utrzymanie następujących mostów granicznych:

a)

most graniczny na Nysie Łużyckiej (Lausitzer Neiße) między miejscowościami Guben i Gubin w punkcie 13,375;

b)

most graniczny na Nysie Łużyckiej (Lausitzer Neiße) między miejscowościami Guben i Gubinek w punkcie 17,625;

c)

most graniczny na Nysie Łużyckiej (Lausitzer Neiße) między miejscowościami Forst i Tuplice w punkcie 51,935;

d)

most graniczny na Nysie Łużyckiej (Lausitzer Neiße) między miejscowościami Bad Muskau i Łęknica w punkcie 80,530;

e)

most graniczny na Nysie Łużyckiej (Lausitzer Neiße) między miejscowościami Horka i Węgliniec w punkcie 130,470;

f)

most graniczny na Nysie Łużyckiej (Lausitzer Neiße) między miejscowościami Görlitz i Zgorzelec w punkcie 153,885;

g)

most graniczny na Nysie Łużyckiej (Lausitzer Neiße) między miejscowościami Krzewina Zgorzelecka i Trzciniec Zgorzelecki w punkcie 184,220;

h)

most graniczny na Nysie Łużyckiej (Lausitzer Neiße) między miejscowościami Krzewina Zgorzelecka i Trzciniec Zgorzelecki w punkcie 184,780.


Top