EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_332_R_0066_01

2007/840/WE: Decyzja Rady z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Ukrainą o ułatwieniach w wydawaniu wiz
Umowa między Wspólnotą Europejską a Ukrainą o ułatwieniach w wydawaniu wiz

OJ L 332, 18.12.2007, p. 66–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/66


DECYZJA RADY

z dnia 29 listopada 2007 r.

w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Ukrainą o ułatwieniach w wydawaniu wiz

(2007/840/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 62 ust. 2 lit. b) ppkt (i) oraz (ii), w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz z art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja wynegocjowała w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowę między Wspólnotą Europejską a Ukrainą o ułatwieniach w wydawaniu wiz.

(2)

Umowa została podpisana w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dniu 18 czerwca 2007 r., z zastrzeżeniem możliwości jej zawarcia w późniejszym terminie, zgodnie z decyzją Rady przyjętą dnia 12 czerwca 2007 r.

(3)

Umowa ta powinna zostać zatwierdzona.

(4)

Na mocy umowy ustanawia się Wspólny Komitet ds. Zarządzania Umową, który może przyjąć swój regulamin wewnętrzny. Celowe jest wprowadzenie uproszczonej procedury przyjęcia stanowiska Wspólnoty w tej sprawie.

(5)

Zgodnie z Protokołem w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii oraz Protokołem włączającym dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, załączonymi do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Zjednoczone Królestwo i Irlandia nie uczestniczą w przyjęciu niniejszej decyzji, a zatem nie są nią związane ani jej nie stosują.

(6)

Zgodnie z Protokołem w sprawie stanowiska Danii, załączonym do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji i nie jest nią związana ani jej nie stosuje,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Umowę między Wspólnotą Europejską a Ukrainą o ułatwieniach w wydawaniu wiz.

Tekst umowy dołączony jest do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady dokonuje notyfikacji przewidzianej w art. 14 ust. 1 umowy (2).

Artykuł 3

Komisja, wspomagana przez ekspertów z państw członkowskich, reprezentuje Wspólnotę we Wspólnym Komitecie Ekspertów ustanowionym na mocy art. 12 umowy.

Artykuł 4

Stanowisko Wspólnoty we Wspólnym Komitecie Ekspertów, dotyczące przyjęcia jego regulaminu zgodnie z art. 12 ust. 4 umowy, przyjmuje Komisja po konsultacji ze specjalnym komitetem wyznaczonym przez Radę.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 listopada 2007 r.

W imieniu Rady

M. LINO

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 13 listopada 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Termin wejścia w życie umowy zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.


UMOWA

między Wspólnotą Europejską a Ukrainą o ułatwieniach w wydawaniu wiz

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA,

zwana dalej „Wspólnotą”, oraz

UKRAINA,

zwane dalej „Stronami”,

MAJĄC NA UWADZE dalszy rozwój przyjaznych stosunków między Umawiającymi się Stronami oraz pragnąc ułatwić bezpośrednie kontakty między ludźmi, będące ważnym warunkiem stałego rozwoju kontaktów gospodarczych, humanitarnych, kulturalnych, naukowych i innych, poprzez wprowadzenie ułatwień w wydawaniu wiz dla obywateli ukraińskich,

PRAGNĄC wprowadzić uregulowania dotyczące podróżowania, obowiązujące dla obywateli Ukrainy i państw członkowskich Unii Europejskiej,

BIORĄC POD UWAGĘ, że od dnia 1 maja 2005 r. obywatele UE są zwolnieni z obowiązku wizowego w przypadku podróży na Ukrainę trwających nie dłużej niż 90 dni bądź tranzytu przez terytorium Ukrainy,

UZNAJĄC, że w przypadku ponownego wprowadzenia przez Ukrainę obowiązku wizowego dla obywateli UE ułatwienia przewidziane w niniejszej umowie dla obywateli ukraińskich automatycznie będą obowiązywać na zasadzie wzajemności wobec obywateli UE,

UWZGLĘDNIAJĄC plan działań politycznych UE-Ukraina, w którym przewidziano podjęcie konstruktywnych rozmów o ułatwieniach wizowych pomiędzy UE i Ukrainą w celu przygotowania negocjacji w sprawie umowy o ułatwieniach wizowych, przy uwzględnieniu konieczności poczynienia postępów w toczących się negocjacjach dotyczących umowy o readmisji pomiędzy WE a Ukrainą,

UZNAJĄC, że ułatwienia wizowe nie powinny prowadzić do nielegalnej migracji, oraz przywiązując szczególną wagę do kwestii bezpieczeństwa i readmisji,

UZNAJĄC długoterminowy cel wprowadzenia bezwizowego systemu podróżowania dla obywateli Ukrainy,

BIORĄC POD UWAGĘ Protokół w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii oraz Protokół włączający dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, załączony do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, i potwierdzając, że postanowienia niniejszej umowy nie mają zastosowania do Zjednoczonego Królestwa i Irlandii,

BIORĄC POD UWAGĘ Protokół w sprawie stanowiska Danii, załączony do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, i potwierdzając, że postanowienia niniejszej umowy nie mają zastosowania do Królestwa Danii,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Cel i zakres umowy

1.   Celem niniejszej umowy jest wprowadzenie ułatwień w wydawaniu wiz obywatelom Ukrainy planującym pobyt nie dłuższy niż 90 dni w okresie 180 dni.

2.   W przypadku ponownego wprowadzenia przez Ukrainę obowiązku wizowego dla obywateli UE lub określonych grup obywateli UE ułatwienia przewidziane w niniejszej umowie dla obywateli ukraińskich automatycznie obowiązują na zasadzie wzajemności wobec odnośnych obywateli UE.

Artykuł 2

Postanowienia ogólne

1.   Ułatwienia wizowe, o których mowa w niniejszej umowie, mają zastosowanie wobec obywateli Ukrainy, o ile nie są oni zwolnieni z obowiązku wizowego na mocy przepisów ustawowych i wykonawczych Wspólnoty lub państw członkowskich, postanowień niniejszej umowy lub innych umów międzynarodowych.

2.   W odniesieniu do zagadnień nieobjętych postanowieniami niniejszej umowy, takich jak: odmowa wydania wizy, uznanie dokumentów podróży, dowód posiadania wystarczających środków utrzymania, odmowa wjazdu oraz procedury wydalania osób, stosuje się prawo krajowe Ukrainy, państw członkowskich lub prawo wspólnotowe.

Artykuł 3

Definicje

Na potrzeby niniejszej Umowy:

a)

„państwo członkowskie” oznacza państwo członkowskie Unii Europejskiej, z wyjątkiem Królestwa Danii, Republiki Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa;

b)

„obywatel Unii Europejskiej” oznacza każdego obywatela państwa członkowskiego w rozumieniu lit. a);

c)

„obywatel Ukrainy” oznacza każdą osobę posiadającą obywatelstwo Ukrainy;

d)

„wiza” oznacza zezwolenie wydane przez jedno z państw członkowskich lub decyzję podjętą przez takie państwo, które są wymagane w związku z:

wjazdem na terytorium tego państwa członkowskiego lub kilku państw członkowskich z zamiarem pobytu nie dłuższego niż łącznie 90 dni,

wjazdem w celu tranzytu przez terytorium tego państwa lub kilku państw członkowskich;

e)

„osoba zamieszkująca legalnie” oznacza każdego obywatela Ukrainy, któremu zezwolono lub który został uprawniony, na podstawie prawodawstwa wspólnotowego lub ustawodawstwa krajowego, do pobytu na terytorium państwa członkowskiego przez okres nie dłuższy niż 90 dni.

Artykuł 4

Dokumenty uzupełniające dotyczące celu podróży

1.   W odniesieniu do niżej wymienionych kategorii obywateli Ukrainy za wystarczające uznaje się następujące dokumenty uzasadniające cel podróży na terytorium drugiej Strony:

a)

w przypadku członków oficjalnych delegacji, którzy na oficjalne zaproszenia skierowane do Ukrainy uczestniczą w spotkaniach, konsultacjach, negocjacjach lub programach wymiany, a także w wydarzeniach organizowanych na terytorium jednego z państw członkowskich przez organizacje międzyrządowe:

pismo wydane przez organ ukraiński potwierdzające, że wnioskodawca jest członkiem delegacji udającej się na terytorium drugiej Strony w celu udziału w jednym z wyżej wymienionych wydarzeń, wraz z kopią oficjalnego zaproszenia;

b)

w przypadku przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji przedsiębiorców:

pisemny wniosek sporządzony przez przyjmującą osobę prawną, przedsiębiorstwo, przyjmujące biuro bądź oddział takiej osoby prawnej lub przedsiębiorstwa, władze państwowe lub lokalne państw członkowskich lub komitety organizacyjne targów, wystaw, konferencji i sympozjów handlowych mających miejsce na terytorium państw członkowskich;

c)

w przypadku kierowców przewożących towary w ruchu międzynarodowym i świadczących usługi transportu pasażerskiego i przemieszczających się na obszar państw członkowskich pojazdami zarejestrowanymi na Ukrainie:

pisemny wniosek sporządzony przez ukraińskie krajowe stowarzyszenie przewoźników zajmujących się międzynarodowym transportem drogowym, w którym podaje się cel, czas trwania i częstotliwość przejazdów;

d)

w przypadku członków załóg pociągów, wagonów chłodniczych i lokomotyw w pociągach międzynarodowych przemieszczających się na obszar państw członkowskich:

pisemny wniosek sporządzony przez właściwe ukraińskie przedsiębiorstwo kolejowe określający cel, czas trwania i częstotliwość przejazdów;

e)

w przypadku dziennikarzy:

zaświadczenie lub inny dokument wydane przez organizację zawodową, stanowiące dowód na to, że dana osoba jest dziennikarzem, oraz dokument wydany przez pracodawcę zaświadczający, że cel podróży wiąże się z pracą dziennikarską;

f)

w przypadku osób biorących udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych, w tym programach uniwersyteckich i innych programach wymiany:

pisemny wniosek sporządzony przez organizację przyjmującą uczestnika tych działań;

g)

w przypadku uczniów, studentów, studentów podyplomowych oraz towarzyszących im nauczycieli, którzy odbywają podróż w celu podjęcia nauki lub odbycia szkoleń, w tym w ramach programów wymiany oraz innych działań szkolnych:

pisemny wniosek lub zaświadczenie o wpisaniu na listę uczniów/studentów, sporządzone przez przyjmujące placówki: uniwersytet lub szkołę, lub legitymacja uczniowska/studencka bądź zaświadczenie o kursach, w których uczestniczyć będzie dana osoba;

h)

w przypadku uczestników międzynarodowych imprez sportowych i osób towarzyszących im zawodowo:

pisemny wniosek sporządzony przez organizację przyjmującą: właściwe organy, krajowe związki sportowe i krajowe komitety olimpijskie państw członkowskich;

i)

w przypadku uczestników oficjalnych programów wymiany organizowanych przez miasta bliźniacze:

pisemny wniosek sporządzony przez kierowników administracji/burmistrzów tych miast;

j)

w przypadku osób bliskich: małżonków, dzieci (w tym przysposobionych), rodziców (w tym opiekunów), dziadków i wnuków – odwiedzających obywateli Ukrainy legalnie zamieszkujących na terytorium państw członkowskich:

pisemny wniosek sporządzony przez osobę przyjmującą;

k)

w przypadku osób bliskich wyjeżdżających w związku z ceremoniami pogrzebowymi:

oficjalny dokument potwierdzający fakt zgonu, jak również poświadczenie pokrewieństwa lub innego związku łączącego wnioskodawcę ze zmarłym;

l)

w przypadku osób pragnących odwiedzić cmentarz wojskowy lub cywilny:

oficjalny dokument potwierdzający istnienie i fakt utrzymywania grobu, a także pokrewieństwo lub inny związek łączący wnioskodawcę z pochowanym;

m)

w przypadku osób wyjeżdżających w celach leczniczych:

dokument urzędowy wystawiony przez daną instytucję medyczną, poświadczający konieczność objęcia danej osoby opieką medyczną w tej instytucji, oraz dowód posiadania środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów leczenia medycznego.

2.   Pisemny wniosek, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, zawiera następujące informacje:

a)

w przypadku osoby zaproszonej: imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, obywatelstwo, numer dokumentu tożsamości, czas i cel podróży, liczbę poprzednich wjazdów oraz imiona i nazwiska małoletnich dzieci towarzyszących osobie zaproszonej;

b)

w przypadku osoby zapraszającej: imię, nazwisko i adres; lub

c)

w przypadku gdy zapraszającym jest osoba prawna, przedsiębiorstwo lub organizacją: pełną nazwę i adres oraz:

jeśli wniosek sporządza organizacja – imię i nazwisko oraz stanowisko osoby podpisującej wniosek,

jeśli zapraszającym jest osoba prawna, przedsiębiorstwem lub biurem albo oddziałem takiej osoby prawnej lub przedsiębiorstwa z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego – numer rejestracji w formie wymaganej przez prawo krajowe danego państwa członkowskiego.

3.   W przypadku kategorii osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, wszystkie kategorie wiz wydaje się według procedury uproszczonej, nie wymagając żadnego innego uzasadnienia, zaproszenia lub potwierdzenia celu podróży, przewidzianego w przepisach państw członkowskich.

Artykuł 5

Wydawanie wiz wielokrotnego wjazdu

1.   Misje dyplomatyczne oraz urzędy konsularne państw członkowskich wydają wizy wielokrotnego wjazdu o okresie ważności do pięciu lat następującym kategoriom osób:

a)

członkowie rządów i parlamentów krajowych i regionalnych, sądów konstytucyjnych i sądów najwyższych, o ile nie są oni zwolnieni z obowiązku wizowego na mocy niniejszej umowy, w zakresie pełnionych przez nich obowiązków – z okresem ważności nie dłuższym niż czas sprawowania urzędu, jeśli jest on krótszy niż pięć lat;

b)

stali członkowie oficjalnych delegacji, którzy na oficjalne zaproszenia skierowane do Ukrainy uczestniczą regularnie w spotkaniach, konsultacjach, negocjacjach lub programach wymiany, a także w wydarzeniach organizowanych na terytorium państw członkowskich przez organizacje międzyrządowe;

c)

małżonkowie i dzieci (w tym przysposobione) poniżej 21. roku życia lub pozostające na utrzymaniu rodziców oraz rodzice (w tym opiekunowie) odwiedzający obywateli Ukrainy zamieszkujących legalnie na terytorium państw członkowskich – na czas ograniczony do okresu ważności ich zezwolenia na legalny pobyt.

d)

przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji przedsiębiorców, którzy odbywają regularne podróże do państw członkowskich;

e)

dziennikarze.

2.   Misje dyplomatyczne oraz urzędy konsularne państw członkowskich wydają niżej wymienionym kategoriom osób wizy wielokrotnego wjazdu o okresie ważności do jednego roku, pod warunkiem że w poprzednim roku takie osoby otrzymały przynajmniej jedną wizę, z której korzystały zgodnie z przepisami dotyczącymi wjazdu do danego kraju i pobytu w nim, oraz że wniosek o wizę wielokrotnego wjazdu jest uzasadniony:

a)

kierowcy przewożący towary w ruchu międzynarodowym i świadczący usługi transportu pasażerskiego i przemieszczający się na obszar państw członkowskich pojazdami zarejestrowanymi na Ukrainie;

b)

członkowie załóg pociągów, wagonów chłodniczych i lokomotyw w pociągach międzynarodowych przemieszczających się na obszar państw członkowskich;

c)

osoby biorące udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych, w tym programach uniwersyteckich i innych programach wymiany, które odbywają regularne podróże do państw członkowskich;

d)

uczestnicy międzynarodowych imprez sportowych i osoby zawodowo im towarzyszące;

e)

uczestnicy oficjalnych programów wymiany organizowanych przez miasta bliźniacze.

3.   Misje dyplomatyczne oraz urzędy konsularne państw członkowskich wydają wizy wielokrotnego wjazdu o okresie ważności co najmniej dwóch lat i co najwyżej pięciu lat kategoriom osób wymienionym w ust. 2 niniejszego artykułu, pod warunkiem że w poprzednich dwóch latach takie osoby korzystały z jednorocznych wiz wielokrotnego wjazdu zgodnie z przepisami odwiedzanego kraju dotyczącymi wjazdu i pobytu oraz że nadal aktualne są powody ubiegania się o wizę wielokrotnego wjazdu.

4.   Całkowity czas pobytu osób, o których mowa w ust. 1–3 niniejszego artykułu, na terytorium państw członkowskich nie może przekraczać 90 dni na każde 180 dni.

Artykuł 6

Opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego

1.   Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego złożonego przez obywatela ukraińskiego wynosi 35 EUR. Wyżej wymieniona kwota może ulec zmianie zgodnie z procedurą określoną w art. 14 ust. 4.

2.   W przypadku ponownego wprowadzenia przez Ukrainę obowiązku wizowego dla obywateli UE opłata wizowa pobierana przez Ukrainę nie będzie przekraczała 35 EUR albo kwoty uzgodnionej w przypadku zmiany opłaty zgodnie z procedurą określoną w art. 14 ust. 4.

3.   Państwa członkowskie pobierają opłatę w wysokości 70 EUR za rozpatrzenie wniosku wizowego w przypadkach, gdy wniosek ten oraz dokumenty uzupełniające zostały złożone przez wnioskodawcę w okresie trzech dni przed planowaną datą wyjazdu. Przepis ten nie stosuje się do przypadków określonych w art. 6 ust. 4 lit. b), c), e), f), j), k) oraz w art. 7 ust. 3. W przypadku kategorii osób, o których mowa w art. 6 ust. 4 lit. a), d), g), h), i), l)–n), opłata w nagłych przypadkach jest taka sama jak ta określona w art. 6 ust. 1.

4.   Nie pobiera się opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego następujących kategorii osób:

a)

osób bliskich – małżonków, dzieci (w tym przysposobionych), rodziców (w tym opiekunów), dziadków i wnuków – obywateli Ukrainy legalnie zamieszkujących na terytorium państw członkowskich;

b)

członków oficjalnych delegacji, którzy na oficjalne zaproszenia skierowane do Ukrainy uczestniczą w spotkaniach, konsultacjach, negocjacjach lub programach wymiany, a także w wydarzeniach organizowanych na terytorium jednego z państw członkowskich przez organizacje międzyrządowe;

c)

członków rządów i parlamentów krajowych i regionalnych oraz sądów konstytucyjnych i sądów najwyższych, w przypadku gdy nie są oni zwolnieni z obowiązku wizowego na mocy niniejszej umowy;

d)

uczniów, studentów, studentów studiów podyplomowych oraz towarzyszących im nauczycieli, którzy odbywają podróż w celu podjęcia nauki lub odbycia szkoleń;

e)

osób niepełnosprawnych, i – jeśli to konieczne – ich opiekunów;

f)

osób, które przedstawiły dowody potwierdzające konieczność wyjazdu z przyczyn humanitarnych, w tym w celu poddania się pilnemu zabiegowi medycznemu, oraz osób im towarzyszących, w celu udziału w pogrzebie osoby bliskiej albo w celu odwiedzenia ciężko chorej osoby bliskiej;

g)

uczestników międzynarodowych imprez sportowych oraz osób im towarzyszących;

h)

osób biorących udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych, w tym programach uniwersyteckich i innych programach wymiany;

i)

uczestników oficjalnych programów wymiany organizowanych przez miasta bliźniacze;

j)

dziennikarzy;

k)

emerytów i rencistów;

l)

kierowców przewożących towary w ruchu międzynarodowym i świadczących usługi transportu pasażerskiego, przemieszczających się na obszar państw członkowskich pojazdami zarejestrowanymi na Ukrainie;

m)

członków załóg pociągów, wagonów chłodniczych i lokomotyw w pociągach międzynarodowych przemieszczających się na obszar państw członkowskich;

n)

dzieci poniżej 18. roku życia oraz pozostających na utrzymaniu rodziców dzieci poniżej 21. roku życia.

Artykuł 7

Czas rozpatrywania wniosku wizowego

1.   Misje dyplomatyczne oraz urzędy konsularne państw członkowskich podejmują decyzję w sprawie wniosku o wydanie wizy w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia wpłynięcia wniosku i dokumentów wymaganych do wydania wizy.

2.   W indywidualnych przypadkach, szczególnie w razie konieczności przeprowadzenia dokładniejszej analizy wniosku, okres na podjęcie decyzji w sprawie wniosku wizowego można przedłużyć do 30 dni kalendarzowych.

3.   W nagłych przypadkach termin na podjęcie decyzji w sprawie wniosku wizowego można skrócić do dwóch dni roboczych lub mniej.

Artykuł 8

Wyjazd w przypadku zgubienia lub kradzieży dokumentów

Obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele Ukrainy, którzy zgubili swoje dowody tożsamości lub którym taki dokument skradziono podczas pobytu na terytorium Ukrainy lub państw członkowskich, mogą opuścić to terytorium na podstawie ważnego dowodu tożsamości upoważniającego do przekroczenia granicy, wydanego przez misję dyplomatyczną lub urząd konsularny danego państwa członkowskiego lub Ukrainy, bez konieczności posiadania wizy lub innego zezwolenia.

Artykuł 9

Przedłużenie okresu ważności wizy w wyjątkowych okolicznościach

Obywatelom Ukrainy, którzy nie mogą opuścić terytorium państwa członkowskiego w terminie określonym w wizie z powodów związanych z działaniem siły wyższej, bezpłatnie przedłuża się wizę zgodnie z przepisami państwa przyjmującego na okres konieczny do powrotu do państwa zamieszkania.

Artykuł 10

Paszporty dyplomatyczne

1.   Obywatele Ukrainy będący w posiadaniu ważnego paszportu dyplomatycznego mogą wjechać na terytorium państw członkowskich, opuścić to terytorium lub przejechać przez nie bez wizy.

2.   Osoby, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, mogą pozostać na terytorium państw członkowskich przez okres nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni.

Artykuł 11

Ważność terytorialna wiz

Z zastrzeżeniem krajowych przepisów i uregulowań państw członkowskich dotyczących bezpieczeństwa narodowego oraz z zastrzeżeniem unijnych przepisów dotyczących wiz z ograniczoną ważnością terytorialną, obywatele Ukrainy uprawnieni są do podróżowania w granicach terytorium państw członkowskich na takich samych zasadach jak obywatele Unii Europejskiej.

Artykuł 12

Wspólny Komitet ds. Zarządzania Umową

1.   Strony powołują Wspólny Komitet Ekspertów (dalej zwany „komitetem”), w skład którego wchodzą przedstawiciele Wspólnoty Europejskiej oraz Ukrainy. Wspólnotę reprezentuje Komisja Wspólnot Europejskich, którą wspomagają eksperci z państw członkowskich.

2.   Komitet wykonuje w szczególności zadania polegające na:

a)

kontroli wykonania niniejszej umowy;

b)

proponowaniu zmian lub uzupełnień do niniejszej umowy;

c)

rozstrzyganiu sporów dotyczących interpretacji lub stosowania postanowień niniejszej umowy.

3.   Komitet spotyka się w miarę potrzeby na wniosek jednej ze Stron, przynajmniej raz w roku.

4.   Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 13

Stosunek niniejszej umowy do dwustronnych umów między państwami członkowskimi a Ukrainą

Od wejścia w życie niniejsza umowa ma pierwszeństwo wobec postanowień umów lub ustaleń dwustronnych lub wielostronnych zawartych między poszczególnymi państwami członkowskimi a Ukrainą w zakresie, w jakim postanowienia tych umów i ustaleń dotyczą zagadnień objętych niniejszą umową.

Artykuł 14

Postanowienia końcowe

1.   Niniejsza umowa zostanie ratyfikowana lub zatwierdzona przez Strony zgodnie z ich wewnętrznymi procedurami i wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po dniu, w którym Strony dokonają wzajemnej notyfikacji o zakończeniu wyżej wymienionych procedur.

2.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 niniejszego artykułu niniejsza umowa wchodzi w życie dopiero w dniu wejścia w życie Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, jeśli dzień ten przypada po dniu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.

3.   Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z zastrzeżeniem możliwości jej wypowiedzenia zgodnie z ust. 6 niniejszego artykułu.

4.   Niniejsza umowa może zostać zmieniona za pisemnym porozumieniem Stron. Zmiany wchodzą w życie po dokonaniu przez Strony wzajemnej notyfikacji o zakończeniu koniecznych w tym celu procedur wewnętrznych.

5.   Każda ze Stron może zawiesić wykonywanie części lub wszystkich postanowień niniejszej umowy ze względu na porządek publiczny, ochronę bezpieczeństwa narodowego lub ochronę zdrowia publicznego. O decyzji w sprawie zawieszenia niniejszej umowy należy zawiadomić drugą Stronę nie później niż 48 godzin przed jej wejściem w życie. Z chwilą ustania powodów zawieszenia umowy Strona, która zawiesiła stosowanie niniejszej umowy, bezzwłocznie zawiadamia o tym drugą Stronę.

6.   Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę w drodze pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. Niniejsza umowa przestaje obowiązywać po upływie 90 dni od daty takiego powiadomienia.

Niniejszą umowę sporządzono w Luksemburgu dnia osiemnastego czerwca roku dwa tysiące siódmego w dwóch egzemplarzach w języku angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim i ukraińskim, przy czym każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

3a Євролейське Спiвтовaриство

Image

Image

За Укрaйнa

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraine

Pour l'Ukraine

Per l'Ucraina

Ukrainas vārdā

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukrajna

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Pentru Ucraina

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

På Ukrainas vägnar

3а Уκраїну

Image

PROTOKÓŁ DO UMOWY DOTYCZĄCY PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, KTÓRE NIE W PEŁNI STOSUJĄ DOROBEK SCHENGEN

Państwa członkowskie, które są związane dorobkiem Schengen, ale które nie wydają jeszcze wiz Schengen, w oczekiwaniu na stosowne decyzje Rady w tej kwestii wydają wizy krajowe, których ważność terytorialna ogranicza się do ich własnego terytorium.

Te państwa członkowskie mogą jednostronnie uznawać wizy i zezwolenia na pobyt krajów obszaru Schengen wydane na przejazd tranzytem przez ich terytorium zgodnie z decyzją Rady nr 895/2006/WE z dnia 14 czerwca 2006 r.

DEKLARACJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCA WYDAWANIA WIZ KRÓTKOTERMINOWYCH OSOBOM PRAGNĄCYM ODWIEDZIĆ CMENTARZ WOJSKOWY LUB CYWILNY

Misje dyplomatyczne oraz urzędy konsularne państw członkowskich z zasady wydają wizy krótkoterminowe na okres do 14 dni osobom pragnącym odwiedzić cmentarz wojskowy lub cywilny.

WSPÓLNA DEKLARACJA DOTYCZĄCA DANII

Strony przyjmują do wiadomości, że niniejsza umowa nie stosuje się do procedur wydawania wiz przez misje dyplomatyczne i urzędy konsularne Królestwa Danii.

W związku z tym wskazane jest, aby władze Danii i Ukrainy zawarły niezwłocznie dwustronną umowę o ułatwieniach w wydawaniu wiz na podobnych warunkach jak umowa między Wspólnotą Europejską a Ukrainą.

WSPÓLNA DEKLARACJA DOTYCZĄCA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA ORAZ IRLANDII

Strony przyjmują do wiadomości, że niniejsza umowa nie ma zastosowania do terytorium Zjednoczonego Królestwa ani Irlandii.

W związku z tym wskazane jest, aby władze Zjednoczonego Królestwa, Irlandii oraz Ukrainy zawarły dwustronne umowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz.

WSPÓLNA DEKLARACJA DOTYCZĄCA ISLANDII I NORWEGII

Strony przyjmują do wiadomości ścisłe związki między Wspólnotą Europejską a Norwegią i Islandią, w szczególności na mocy umowy z dnia 18 maja 1999 r. dotyczącej włączenia tych krajów we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen.

W związku z tym wskazane jest, aby władze Norwegii, Islandii i Ukrainy zawarły niezwłocznie dwustronne umowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz na podobnych warunkach jak umowa między Wspólnotą Europejską a Ukrainą.

DEKLARACJA KOMISJI DOTYCZĄCA UZASADNIENIA DECYZJI O ODMOWIE PRZYZNANIA WIZY

Uznając znaczenie przejrzystości dla osób ubiegających się o wizę, Komisja Europejska przypomina, że przyjęty w dniu 19 lipca 2006 r. wniosek legislacyjny w sprawie przekształcenia wspólnych instrukcji konsularnych dla misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczących wiz odnosi się do kwestii uzasadnienia odmowy przyznania wizy oraz możliwości odwołania.

DEKLARACJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO MISJI DYPLOMATYCZNYCH I URZĘDÓW KONSULARNYCH PRZEZ OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O WIZĘ ORAZ HARMONIZACJI INFORMACJI O PROCEDURACH WYDAWANIA WIZ KRÓTKOTERMINOWYCH I DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z WNIOSKIEM O WIZĘ KRÓTKOTERMINOWĄ

Uznając znaczenie przejrzystości dla osób ubiegających się o wizę, Wspólnota Europejska przypomina, że przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 19 lipca 2006 r. wniosek legislacyjny w sprawie przekształcenia wspólnych instrukcji konsularnych dla misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczących wiz określa warunki dostępu osób ubiegających się o wizę do misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw członkowskich.

W odniesieniu do informacji dla osób ubiegających się o wizę Wspólnota Europejska uważa, iż należy podjąć następujące działania:

ogólnie należy przygotować podstawowe informacje dla wnioskodawców na temat procedur i warunków składania wniosków wizowych oraz na temat ich ważności,

Wspólnota Europejska sporządzi wykaz minimalnych wymogów w celu udostępnienia wnioskodawcom ukraińskim spójnych i jednolitych informacji podstawowych oraz zapewnienia stosowania wobec nich zasadniczo tych samych wymogów dotyczących dokumentów uzupełniających.

Informacje, o których mowa powyżej, należy szeroko rozpowszechnić (na tablicach informacyjnych w urzędach konsularnych, w ulotkach, w broszurach, na stronach internetowych itp.).

Misje dyplomatyczne i urzędy konsularne państw członkowskich udzielają informacji o istniejących w ramach przepisów dorobku Schengen możliwych ułatwieniach w wydawaniu wiz krótkoterminowych w poszczególnych przypadkach.

PROJEKT DEKLARACJI POLITYCZNEJ W SPRAWIE MAŁEGO RUCHU GRANICZNEGO

DEKLARACJA POLSKI, WĘGIER, REPUBLIKI SŁOWACKIEJ I RUMUNII

Republika Węgierska, Rzeczpospolita Polska, Republika Słowacka, a także z dniem przystąpienia do UE Rumunia deklarują chęć podjęcia negocjacji w sprawie umów dwustronnych z Ukrainą w celu wdrożenia systemu dotyczącego małego ruchu granicznego ustanowionego rozporządzeniem WE przyjętym w dniu 5 października 2006 r. ustanawiającym przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich i zmieniającym postanowienia konwencji z Schengen.


Top