EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_246_R_0032_01

2007/614/Euratom: Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2007 r. dotycząca zawarcia przez Komisję umowy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a rządem Japonii dotyczącej wspólnej realizacji działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji w dziedzinie badań nad energią fuzji jądrowej
Umowa między Rządem Japonii a Europejską Wspólnotą Energii Atomowej dotycząca wspólnej realizacji działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji w dziedzinie badań nad energią fuzji jądrowej

OJ L 246, 21.9.2007, p. 32–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.9.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 246/32


DECYZJA RADY

z dnia 30 stycznia 2007 r.

dotycząca zawarcia przez Komisję umowy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a rządem Japonii dotyczącej wspólnej realizacji działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji w dziedzinie badań nad energią fuzji jądrowej

(2007/614/Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 101 akapit drugi,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z wytycznymi Rady z dnia 16 listopada 2000 r. zmienionymi decyzjami Rady: z dnia 27 maja 2002 r., z dnia 26 listopada 2003 r. oraz z dnia 25 listopada 2004 r., Komisja prowadziła negocjacje z rządem Chińskiej Republiki Ludowej, rządem Japonii, rządem Republiki Indii, rządem Republiki Korei, rządem Federacji Rosyjskiej oraz rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej dotyczące Umowy w sprawie powołania Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER.

(2)

Strony negocjacji dotyczących ITER uzgodniły w czasie spotkania ministrów w Moskwie dnia 28 czerwca 2005 r. że reaktor ITER zostanie zbudowany w Cadarache. Uzgodniły również treść wspólnego dokumentu na temat roli strony przyjmującej (Euratom) i strony niebędącej stroną przyjmującą (Japonia) w projekcie ITER.

(3)

Działając zgodnie z wymienionym wyżej wspólnym dokumentem i zmienionymi wytycznymi Rady, Komisja przeprowadziła negocjacje z rządem Japonii w sprawie umowy dotyczącej wspólnej realizacji działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji.

(4)

Dnia 20 czerwca 2006 r. podczas spotkania w Tokio przedstawiciele Euratom i Japonii przyjęli sprawozdanie końcowe z negocjacji w sprawie umowy dotyczącej szeroko zakrojonej koncepcji, w którym potwierdzono zakończenie procesu negocjacji i wymieniono dodatkowe dokumenty sporządzone przez Euratom i Japonię.

(5)

Dnia 22 listopada 2006 r. przedstawiciele Euratom i Japonii podpisali wspólną deklarację w sprawie realizacji działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji, określającą szczegółowo wkłady stron w działania w ramach szeroko zakrojonej koncepcji.

(6)

Zawarcie przez Komisję Umowy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a rządem Japonii dotyczącej wspólnej realizacji działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji w dziedzinie badań nad energią fuzji jądrowej powinno zostać zatwierdzone,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

1.   Niniejszym zatwierdza się zawarcie przez Komisję w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Umowy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a rządem Japonii dotyczącej wspólnej realizacji działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji w dziedzinie badań nad energią fuzji jądrowej.

2.   Tekst tej umowy jest załączony do niniejszej decyzji.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 stycznia 2007 r.

W imieniu Rady

P. STEINBRÜCK

Przewodniczący


UMOWA

między Rządem Japonii a Europejską Wspólnotą Energii Atomowej dotycząca wspólnej realizacji działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji w dziedzinie badań nad energią fuzji jądrowej

RZĄD JAPONII oraz EUROPEJSKA WSPÓLNOTA ENERGII ATOMOWEJ (zwana dalej „Euratom”), zwane dalej łącznie „stronami”,

UWZGLĘDNIAJĄC Umowę o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Japonii w dziedzinie kontrolowanej syntezy termojądrowej,

UWZGLĘDNIAJĄC wspólną deklarację przedstawicieli stron biorących udział w negocjacjach dotyczących ITER wydaną przy okazji spotkania ministrów w sprawie ITER w Moskwie dnia 28 czerwca 2005 r. oraz załączony do niej wspólny dokument „Rola strony przyjmującej i strony niebędącej stroną przyjmującą w projekcie ITER” (zwany dalej „wspólnym dokumentem”), w których to dokumentach określono podstawowe zasady realizacji działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji,

UWZGLĘDNIAJĄC „Wspólną deklarację przedstawicieli Euratom-u i Rządu Japonii dotyczącą wspólnej realizacji działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji” z dnia 22 listopada 2006 r. (zwaną dalej „wspólną deklaracją brukselską”),

MAJĄC NA UWADZE wkład stron w przygotowania do wspólnej realizacji projektu ITER w fazie projektowej ITER i podczas powoływania Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER,

UZNAJĄC rolę Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w projekcie ITER oraz wagę współpracy stron w ramach działań badawczo-rozwojowych dotyczących syntezy termojądrowej prowadzonych pod egidą Międzynarodowej Agencji Energii Organizacji Współpracy i Rozwoju Gospodarczego,

PRAGNĄC wspólnie zrealizować działania w ramach szeroko zakrojonej koncepcji wspierające projekt ITER oraz wczesne wykorzystanie energii termojądrowej do celów pokojowych w ramach czasowych zgodnych z fazą budowy reaktora ITER,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

ROZDZIAŁ 1

WSTĘP

Artykuł 1

Cel

Celem niniejszej umowy jest ustanowienie ram szczegółowych procedur oraz ustaleń dotyczących wspólnej realizacji działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji (zwanych dalej „działaniami w ramach szeroko zakrojonej koncepcji”) wspierających projekt ITER oraz wczesne wykorzystanie energii termojądrowej do celów pokojowych zgodnie ze wspólnym dokumentem.

Artykuł 2

Zarys działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji

1.   Działania w ramach szeroko zakrojonej koncepcji obejmują następujące trzy projekty:

a)

działania dotyczące zatwierdzenia technicznego oraz fazy projektowania technicznego obiektu IFMIF (międzynarodowy obiekt napromieniania materiałów fuzyjnych – International Fusion Materials Irradiation Facility) (zwane dalej „IFMIF/EVEDA”);

b)

projekt międzynarodowego ośrodka badań nad energią fuzji jądrowej (zwany dalej „IFERC”); i

c)

projekt satelickiego programu dotyczącego tokamaka.

2.   Zgodnie ze wspólnym dokumentem i na podstawie wspólnej deklaracji brukselskiej działania w ramach szeroko zakrojonej koncepcji będą realizowane w ramach czasowych zgodnych z fazą budowy reaktora ITER.

3.   Ogólne zasady rządzące działaniami w ramach szeroko zakrojonej koncepcji określone są w niniejszej umowie. Szczegółowe zasady dotyczące poszczególnych projektów składających się na działania w ramach szeroko zakrojonej koncepcji określone są w załącznikach I, II i III, stanowiących integralną część niniejszej umowy.

ROZDZIAŁ 2

STRUKTURA ADMINISTRACYJNA DZIAŁAŃ W RAMACH SZEROKO ZAKROJONEJ KONCEPCJI

Artykuł 3

Komitet sterujący ds. działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji

1.   Niniejszym ustanawia się komitet sterujący ds. działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji (zwany dalej „komitetem sterującym”), który odpowiada zgodnie z niniejszą umową za ogólne kierowanie realizacją działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji i nadzór nad nią.

2.   Komitet sterujący wspierany jest przez sekretariat (zwany dalej „sekretariatem”) ustanowiony zgodnie z art. 4 ust. 1.

3.   Komitet sterujący ma osobowość prawną i w stosunkach z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi oraz na terytoriach stron korzysta z takiej zdolności prawnej, jaka może być konieczna do wykonania jego zadań i osiągnięcia jego celów.

4.   Każda strona powołuje równą liczbę członków komitetu sterującego i mianuje jednego z wyznaczonych przez siebie członków szefem swojej delegacji.

5.   Komitet sterujący odbywa posiedzenia przynajmniej dwa razy do roku, na zmianę w Europie i w Japonii, lub w innych uzgodnionych terminach i miejscach. Posiedzeniu przewodniczy szef delegacji strony goszczącej dane posiedzenie. Spotkania komitetu sterującego zwołuje jego przewodniczący.

6.   Komitet sterujący podejmuje decyzje jednomyślnie.

7.   Wydatki komitetu sterującego są pokrywane przez strony zgodnie z obopólnie uzgodnionymi zasadami.

8.   Zadania komitetu sterującego obejmują:

a)

powoływanie personelu sekretariatu zgodnie z art. 4 ust. 1;

b)

dla każdego projektu składającego się na działania w ramach szeroko zakrojonej koncepcji zgodnie z art. 6 ust. 1 – powoływanie kierownika projektu (zwanego dalej „kierownikiem projektu”);

c)

zatwierdzanie planu projektu (zwanego dalej „planem projektu”), programu prac (zwanego dalej „programem prac”) oraz sprawozdania rocznego (zwanego dalej „sprawozdaniem rocznym”) dla każdego projektu składającego się na działania w ramach szeroko zakrojonej koncepcji zgodnie z rozdziałem 3;

d)

zatwierdzanie struktury zespołu projektowego (zwanego dalej „zespołem projektowym”) zgodnie z art. 6 ust. 2;

e)

powoływanie co roku ekspertów wysyłanych do zespołów projektowych przez jedną ze stron w ramach jej wkładu wnoszonego w naturze, zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. a) ppkt ii) (zwanych dalej „ekspertami”);

f)

podejmowanie, zgodnie z art. 25, decyzji w sprawie udziału jakiejkolwiek innej strony Umowy w sprawie powołania Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER (zwanej dalej „umową ITER”) w projekcie stanowiącym część działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji, a następnie zawieranie z taką stroną umów i przyjmowania ustaleń dotyczących jej udziału; oraz

g)

wszelkie inne zadania, jakie mogą być konieczne do kierowania działaniami w ramach szeroko zakrojonej koncepcji i nadzorowania ich.

Artykuł 4

Sekretariat

1.   Komitet sterujący ustanawia sekretariat, którego siedziba mieści się w Japonii. Personel sekretariatu powoływany jest przez komitet sterujący.

2.   Sekretariat wspiera komitet sterujący. Zadania sekretariatu określane są przez komitet sterujący i obejmują:

a)

odbieranie i przekazywanie oficjalnych komunikatów komitetu sterującego;

b)

przygotowywanie posiedzeń komitetu sterującego;

c)

przygotowywanie sprawozdań administracyjnych i innych dla komitetu sterującego; oraz

d)

wykonywanie wszelkich innych działań wskazanych przez komitet sterujący.

Artykuł 5

Komitet projektu

1.   Dla każdego z projektów składających się na działania w ramach szeroko zakrojonej koncepcji strony powołują komitet projektu (zwany dalej „komitetem projektu”).

2.   Każda strona powołuje równą liczbę członków w każdym komitecie projektu.

3.   Każdy komitet projektu odbywa posiedzenia przynajmniej dwa razy do roku. O ile komitet projektu nie postanowi inaczej, jego posiedzenia odbywają się w Japonii. Komitet sterujący mianuje przewodniczącego każdego komitetu projektu spośród członków tego komitetu projektu.

4.   Każdy komitet projektu podejmuje decyzje jednomyślnie.

5.   Obsługę sekretarską każdego z komitetów projektu zapewnia odpowiedni kierownik projektu zgodnie z art. 6.

6.   Zadania poszczególnych komitetów projektu obejmują:

a)

przedstawianie zaleceń dotyczących odnośnych wstępnych wersji planów projektu, programów prac i sprawozdań rocznych przedkładanych komitetowi sterującemu przez odpowiedniego kierownika projektu zgodnie z rozdziałem 3;

b)

monitorowanie postępów w realizacji danego projektu należącego do działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji i przedstawianie sprawozdań z postępu prac; oraz

c)

wykonywanie wszelkich innych obowiązków nałożonych przez komitet sterujący.

Artykuł 6

Kierownik projektu i zespół projektowy

1.   Dla każdego projektu składającego się na działania w ramach szeroko zakrojonej koncepcji komitet sterujący powołuje kierownika projektu. Kierownik projektu odpowiada za koordynowanie realizacji projektu zgodnie z załącznikami I, II i III.

2.   Każdy kierownik projektu wspierany jest w realizacji swoich obowiązków i zadań przez odpowiedni zespół projektowy. Skład każdego zespołu projektowego obejmuje ekspertów oraz innych członków, takich jak wizytujący naukowcy. Struktura każdego zespołu projektowego jest zatwierdzana przez komitet sterujący na podstawie wniosku odpowiedniego kierownika projektu.

3.   Zadania każdego kierownika projektu obejmują:

a)

organizowanie zespołu projektowego, kierowanie nim i nadzorowanie go podczas realizacji programu prac;

b)

przygotowywanie planu projektu, programu prac i sprawozdania rocznego oraz przedkładanie ich komitetowi sterującemu do zatwierdzenia po przeprowadzeniu konsultacji z odpowiednim komitetem projektu;

c)

zwracanie się do agencji wdrażającej wyznaczonej przez rząd Japonii zgodnie z art. 7 ust. 1 (zwanej dalej „japońską agencją wdrażającą”) o wypłacenie środków na wsparcie działalności danego zespołu projektowego zgodnie z art. 17;

d)

rozliczanie wkładu każdej ze stron;

e)

zapewnianie obsługi sekretarskiej komitetu projektu; oraz

f)

przedstawianie komitetowi projektu sprawozdań z postępu prac w realizacji danego projektu należącego do działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji.

Artykuł 7

Agencje wdrażające

1.   Każda ze stron wyznacza agencję wdrażającą (zwaną dalej „agencją wdrażającą”), której zadaniem jest wykonanie zobowiązań danej strony dotyczących realizacji działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji, w szczególności w celu udostępnienia zasobów do realizacji tych działań. Jeśli agencje wdrażające nie zostały wyznaczone nawet po wejściu w życie niniejszej umowy, strony bezzwłocznie skonsultują się ze sobą w celu rozwiązania tego problemu.

2.   Japońska agencja wdrażająca przyjmuje zespoły projektowe i udostępnia miejsca prowadzenia prac, w tym biura, towary i usługi niezbędne do realizacji zadań, które zespoły projektowe mają wykonać zgodnie z warunkami określonymi w załącznikach I, II i III.

3.   Z zastrzeżeniem art. 3 ust. 1, japońska agencja wdrażająca odpowiada za zarządzanie uzgodnionymi wkładami finansowymi w koszty operacyjne i wkładami finansowymi we wspólne wydatki każdego zespołu projektowego, przeznaczonymi na każdy z projektów składających się na działania w ramach szeroko zakrojonej koncepcji zgodnie ze stosownym planem projektu i programem prac. Do celów zarządzania tego rodzaju wkładami finansowymi japońska agencja wdrażająca wyznacza odpowiednią osobę, która odpowiada za zarządzanie wkładami finansowymi stron. Zadania takiej osoby obejmują:

a)

przedstawianie stronom lub agencjom wdrażającym wezwań do przekazania wkładu finansowego zgodnie z planami projektu i programami prac; oraz

b)

prowadzenie osobnych rachunków dla wkładów finansowych w każdy z projektów składających się na działania w ramach szeroko zakrojonej koncepcji oraz przechowywanie ich wraz ze wszystkimi księgami, zapisami i wszelkimi innymi dokumentami dotyczącymi wkładów finansowych przez okres maksymalnie pięciu lat od wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej umowy.

4.   Japońska agencja wdrażająca podejmuje niezbędne działania w celu uzyskania wszelkich pozwoleń i licencji przewidzianych w przepisach ustawowych i wykonawczych obowiązujących w Japonii i niezbędnych do realizacji działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji.

ROZDZIAŁ 3

INSTRUMENTY REALIZACJI DZIAŁAŃ W RAMACH SZEROKO ZAKROJONEJ KONCEPCJI I AUDYT FINANSOWY

Artykuł 8

Plan projektu

1.   Po przeprowadzeniu konsultacji z odpowiednim komitetem projektu najpóźniej do dnia 31 marca każdego roku każdy kierownik projektu przedkłada komitetowi sterującemu do zatwierdzenia plan projektu dotyczący danego projektu składającego się na działania w ramach szeroko zakrojonej koncepcji.

2.   Każdy plan projektu obejmuje cały czas trwania danego projektu i jest regularnie aktualizowany. Zawiera on:

a)

zarys ogólnego planu działań wraz z harmonogramem i etapami realizacji danego projektu, w kontekście dokonanych postępów; oraz

b)

kompleksowe omówienie wkładów, jakie zostały już lub zostaną wniesione w realizację danego projektu.

Artykuł 9

Program prac

Po przeprowadzeniu konsultacji z właściwym komitetem projektu najpóźniej do dnia 31 października każdego roku każdy kierownik projektu przedkłada komitetowi sterującemu do zatwierdzenia roczny program prac dotyczący danego projektu składającego się na działania w ramach szeroko zakrojonej koncepcji. Programy prac przedstawiają szczegóły odnośnych planów projektu oraz programowy opis działań, jakie mają zostać podjęte, w tym także cele, plany, wspólne wydatki i wkłady, jakie mają zostać wniesione przez każdą ze stron.

Artykuł 10

Sprawozdanie roczne

1.   Najpóźniej do dnia 31 marca każdego roku każdy kierownik projektu przedkłada komitetowi sterującemu do zatwierdzenia sprawozdanie roczne obejmujące działania przeprowadzone w ramach realizacji danego projektu stanowiącego część działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji, wraz z podsumowaniem wkładów wniesionych przez każdą ze stron i wypłat dokonanych przez japońską agencję wdrażającą na rzecz danego projektu, zgodnie z art. 7 ust. 3. Po zatwierdzeniu przez komitet sterujący kierownik projektu przekazuje stronom i agencjom wdrażającym sprawozdanie roczne wraz ze wszelkimi uwagami komitetu sterującego.

2.   Japońska agencja wdrażająca przekazuje każdemu kierownikowi projektu dane niezbędne do podsumowania wkładów wniesionych przez każdą ze stron i wypłat dokonanych przez japońską agencję wdrażającą na rzecz danego projektu.

3.   Plany projektu, programy prac i sprawozdania roczne przewidziane w art. 8–10, a także wszelkie inne dokumenty istotne dla realizacji działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji, sporządzane są w języku angielskim.

Artykuł 11

Audyt finansowy

Każda ze stron może zainicjować audyt finansowy osobnych rachunków prowadzonych przez japońską agencję wdrażającą do celów działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji, prowadzony zarówno na podstawie dokumentów, jak i na miejscu, w dowolnym momencie w czasie trwania niniejszej umowy oraz w okresie maksymalnie pięciu lat od jej wygaśnięcia lub rozwiązania. Wszelkie księgi, zapisy i inne dokumenty przechowywane przez agencje wdrażające i kierowników projektów, dotyczące działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji, są w niezbędnym i stosownym zakresie udostępniane do celów audytu.

ROZDZIAŁ 4

ZASOBY

Artykuł 12

Zasady ogólne

1.   Zasoby przeznaczone na realizację działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji obejmują:

a)

wkłady wnoszone w naturze zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i warunkami określonymi we wspólnej deklaracji brukselskiej oraz w załączonych do niej dokumentach, obejmujące:

i)

konkretne części składowe, sprzęt, materiały oraz inne towary i usługi; oraz

ii)

ekspertów powołanych przez komitet sterujący i wysyłanych przez jedną ze stron do zespołów projektowych oraz członków personelu udostępnianego przez stronę sekretariatowi po powołaniu ich przez komitet sterujący; oraz

b)

wkłady finansowe zgodne z warunkami określonymi we wspólnej deklaracji brukselskiej oraz w załączonych do niej dokumentach.

2.   Z zastrzeżeniem przepisów ustawowych i wykonawczych każdej ze stron, dokument zatytułowany „Szacunkowe wartości i rozdział wkładów wnoszonych przez strony” załączony do wspólnej deklaracji brukselskiej może być co roku aktualizowany decyzją komitetu sterującego.

Artykuł 13

Podatki

1.   Każda ze stron zezwala na bezcłowy przywóz na jej terytorium i wywóz z niego towarów niezbędnych do realizacji niniejszej umowy i zapewnia zwolnienie ich z wszelkich opłat i ceł pobieranych przez władze celne, a także z zakazów lub ograniczeń przywozowych. Niniejszy ustęp stosuje się niezależnie od kraju pochodzenia takich niezbędnych towarów.

2.   Eksperci powołani przez komitet sterujący i wysyłani przez jedną ze stron do zespołów projektowych oraz członkowie personelu udostępnianego sekretariatowi po powołaniu ich przez komitet sterujący, którzy stanowią wkład wnoszony w naturze zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. a) ppkt ii), zwolnieni są z podatków od wynagrodzeń i uposażeń na terytorium drugiej strony.

Artykuł 14

Postanowienia dotyczące wkładów wnoszonych w naturze

1.   Każdy wkład wnoszony w naturze jest przedmiotem ustaleń w sprawie zamówień (zwanych dalej „ustaleniami w sprawie zamówień”) dokonanych pomiędzy agencjami wdrażającymi za zgodą danego kierownika projektu.

2.   Ustalenia w sprawie zamówień zawierają szczegółowy techniczny opis wkładów, jakie mają zostać wniesione, wraz ze specyfikacjami technicznymi, harmonogramami, etapami, oceną ryzyka, opisem wyników prac i kryteriami ich odbioru, i zawierają uzgodnienia, na podstawie których właściwy kierownik projektu może sprawować nadzór techniczny nad realizacją wkładów wnoszonych w naturze. W ustaleniach w sprawie zamówień określa się w szczególności:

a)

wartość przypisaną danemu wkładowi w naturze;

b)

role i obowiązki agencji wdrażających i kierownika projektu;

c)

procedurę składania zamówienia;

d)

harmonogram i warunki potwierdzania zakończenia etapów i odbioru wyników prac;

e)

zastosowanie środków zapewnienia jakości;

f)

relacje pomiędzy danym kierownikiem projektu, agencjami wdrażającymi a podmiotami zaangażowanymi w dostarczanie określonych wyników pracy, a także stosowane przez nich procedury monitorowania;

g)

postępowanie w przypadku zmian w zakresie zamówień, które mogą mieć wpływ na koszty, harmonogram i wyniki; oraz

h)

odbiór końcowych wyników pracy i ewentualne przeniesienie własności.

3.   Prawo własności części składowych stanowiących wkład wnoszony w naturze przez agencję wdrażającą wyznaczoną przez Euratom zgodnie z art. 7 ust. 1 (zwaną dalej „europejską agencją wdrażającą”) przenoszone jest na japońską agencję wdrażającą z chwilą odbioru tych części przez właściwego kierownika projektu i japońską agencję wdrażającą w odpowiednim miejscu prowadzenia prac. Japońska agencja wdrażająca odpowiada za transport części składowych stanowiących wkład europejskiej agencji wdrażającej z portu przybycia do miejsca prowadzenia prac.

4.   W przypadku ekspertów oraz członków personelu wysyłanych do sekretariatu ustalenia w sprawie zamówień przybierają formę ustaleń w sprawie oddelegowania. Wartość przypisywaną ekspertom i członkom personelu sekretariatu określa dokument zatytułowany „Szacunkowe wartości i rozdział wkładów wnoszonych przez strony” załączony do wspólnej deklaracji brukselskiej; wartość ta może w razie konieczności być co pewien czas aktualizowana przez komitet sterujący.

5.   Każda ze stron odpowiada za wynagrodzenia, ubezpieczenie i dodatki wypłacane jej ekspertom i członkom personelu sekretariatu wysyłanych przez daną stronę oraz, o ile nie ustalono inaczej, pokrywa koszty ich podróży i utrzymania. Strona goszcząca zespoły projektowe lub sekretariat organizuje odpowiednie zakwaterowanie dla ekspertów i członków personelu sekretariatu oraz ich rodzin. Strona goszcząca zespoły projektowe lub sekretariat podejmuje również odpowiednie działania w celu ułatwienia ekspertom, członkom personelu sekretariatu i ich rodzinom wjazdu na jej terytorium oraz zwraca się do agencji wdrażającej o podjęcie wszelkich działań w celu zapewnienia odpowiednich udogodnień w zakresie obsługi prawnej i tłumaczeniowej w przypadku wytoczenia jakiegokolwiek powództwa przeciwko ekspertom bądź członkom personelu sekretariatu w wyniku wykonywania przez nich swoich obowiązków. Podczas wykonywania swoich obowiązków na terytorium drugiej strony eksperci i członkowie personelu sekretariatu stosują się do ogólnych i szczegółowych zasad pracy i bezpieczeństwa obowiązujących w instytucji przyjmującej lub do uzgodnionych ustaleń w sprawie oddelegowania.

Artykuł 15

Korekty rozdziału wkładów

Jeśli zachodzi taka konieczność spowodowana nieprzewidzianymi okolicznościami, każda ze stron może zaproponować zmianę rozdziału wkładów przeznaczonych na realizację projektu wchodzącego w skład działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji. Po przedstawieniu takiej propozycji i przeprowadzeniu konsultacji z odpowiednim komitetem projektu dany kierownik projektu przedstawia komitetowi sterującemu propozycję zmian rozdziału zasobów, przy czym łączny koszt projektu i ogólna równowaga między wkładami poszczególnych stron w dany projekt muszą pozostać niezmienione.

Artykuł 16

Wkład finansowy

Wszelkie płatności dokonywane przez europejską agencję wdrażającą dokonywane są w euro. Wszelkie płatności dokonywane przez japońską agencję wdrażającą dokonywane są w jenach.

Artykuł 17

Wspólne wydatki zespołów projektowych

Wspólne wydatki każdego zespołu projektowego pokrywane są zgodnie z art. 7 ust. 3 przez japońską agencję wdrażającą. Japońska agencja wdrażająca podejmuje niezbędne do tego celu działania na wniosek odpowiedniego kierownika projektu, nie przekraczając przy tym pułapów określonych w stosownym programie prac.

ROZDZIAŁ 5

INFORMACJE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Artykuł 18

Rozpowszechnianie, wykorzystanie i ochrona informacji

1.   Do celów niniejszego rozdziału:

a)

termin „informacje” oznacza rysunki, projekty, obliczenia, sprawozdania i inne dokumenty, udokumentowane dane lub metody badawczo-rozwojowe lub opisy wynalazków i odkryć, niezależnie od tego, czy podlegają one ochronie, czy nie; oraz

b)

termin „poufne informacje biznesowe” oznacza informacje zawierające wiedzę specjalistyczną, tajemnice handlowe bądź informacje techniczne, handlowe lub finansowe, które:

i)

są utrzymywane przez właściciela w tajemnicy;

ii)

nie są ogólnie znane ani dostępne z innych źródeł;

iii)

nie zostały udostępnione przez właściciela innym podmiotom bez zobowiązania do zachowania poufności; oraz

iv)

nie są dostępne dla odbiorcy bez zobowiązania do zachowania poufności.

2.   Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego rozdziału strony wspierają jak najszersze rozpowszechnianie informacji wytworzonych podczas realizacji niniejszej umowy.

3.   Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego rozdziału wszelkie informacje wytworzone przez członków zespołów projektowych podczas wykonywania zadań przypisanych im zgodnie z niniejszą umową są udostępniane bez ograniczeń każdej ze stron z przeznaczeniem do wykorzystania w działalności badawczo-rozwojowej w zakresie syntezy termojądrowej jako źródła energii przeznaczonej do celów pokojowych.

4.   Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego rozdziału każdej ze stron przysługuje we wszystkich krajach niewyłączna, nieodwołalna i wolna od opłat licencja na tłumaczenie, reprodukowanie i publiczne rozpowszechnianie artykułów z pism naukowych i technicznych, sprawozdań i książek powstałych bezpośrednio w wyniku realizacji niniejszej umowy. Na wszystkich publicznie rozpowszechnianych egzemplarzach dzieła chronionego prawami autorskimi zgodnie z niniejszym rozdziałem należy podać nazwiska autorów dzieła, chyba że autor wyraźnie odmówi zgody na podanie jego nazwiska.

5.   Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego rozdziału wszystkie informacje wytworzone przez personel agencji wdrażającej podczas wykonywania zadań przypisanych jej zgodnie z niniejszą umową będą udostępniane bez ograniczeń zespołom projektowym i każdej ze stron z przeznaczeniem do wykorzystania w działalności badawczo-rozwojowej w zakresie syntezy termojądrowej jako źródła energii przeznaczonej do celów pokojowych.

6.   Wszelkie kontrakty zawierane z inicjatywy agencji wdrażającej lub kierownika projektu, dotyczące wykonania zadania przypisanego takiej agencji lub kierownikowi zgodnie z niniejszą umową, muszą zawierać postanowienia umożliwiające stronom wywiązanie się ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

7.   Z zastrzeżeniem przepisów ustawowych i wykonawczych każdej ze stron oraz jej zobowiązań wobec stron trzecich, a także z zastrzeżeniem postanowień niniejszego rozdziału, każda ze stron dokłada wszelkich starań w celu udostępnienia bez ograniczeń zespołom projektowym i agencjom wdrażającym wszelkich posiadanych przez nią informacji, których takie zespoły i agencje mogą potrzebować do wykonania zadań przypisanych im zgodnie z niniejszą umową.

8.   Jeśli w ramach realizacji niniejszej umowy udostępniane są poufne informacje biznesowe, należy je odpowiednio oznaczyć jako takie i przekazać zgodnie z ustaleniami w sprawie informacji poufnych. Odbiorca takich informacji wykorzystuje je do celów realizacji niniejszej umowy i zachowuje ich poufność w zakresie przewidzianym ustaleniami w sprawie informacji poufnych.

Artykuł 19

Własność intelektualna

1.   Do celów niniejszej umowy „własność intelektualna” ma znaczenie określone w art. 2 Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. Każda ze stron dopilnowuje, zgodnie ze swoimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, by druga strona uzyskała prawa własności intelektualnej przyznane zgodnie z niniejszym rozdziałem. Niniejszy rozdział nie zmienia ani nie narusza podziału praw między stroną a jej obywatelami. O tym, czy prawa własności intelektualnej należą do strony, czy do jej obywateli, decydują strony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

2.   W przypadku wytworzenia przez członków zespołów projektowych w ramach wykonywania zadań przypisanych im zgodnie z niniejszą umową treści podlegających ochronie, odpowiedni kierownik projektu bezzwłocznie informuje o tym komitet sterujący, przekazując jednocześnie zalecenie wskazujące kraje, w których należy uzyskać ochronę takiej własności intelektualnej. Każda ze stron, jej agencja wdrażająca lub członkowie zespołów projektowych wysłanych przez tę stronę są jednak uprawnieni do nabycia wszelkich praw do własności intelektualnej, udziałów w niej i tytułów własności do niej na terytorium danej strony. Komitet sterujący decyduje, czy należy ubiegać się o ochronę takiej własności intelektualnej w krajach trzecich i jak należy to zrobić. We wszystkich przypadkach, w których strona, jej agencja wdrażająca lub członkowie zespołów projektowych wysłani przez tę stronę uzyskują ochronę własności intelektualnej, dana strona zapewnia członkom zespołów projektowych możliwość swobodnego wykorzystywania takiej własności intelektualnej w ramach wykonywania zadań przypisanych zespołom projektowym.

3.   W przypadku wytworzenia własności intelektualnej przez personel agencji wdrażającej w ramach wykonywania zadania przypisanego jej zgodnie z niniejszą umową, strona, do której należy dana agencja wdrażająca, sama agencja lub jej personel są uprawnione do nabycia wszelkich praw do własności intelektualnej, udziałów w niej i tytułów własności do niej we wszystkich krajach, zgodnie ze stosownymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Strona, do której należy dana agencja wdrażająca, zapewnia członkom zespołów projektowych: możliwość swobodnego wykorzystywania takiej własności intelektualnej w ramach realizacji zadań przypisanych zespołom projektowym oraz przyznanie drugiej stronie nieodwołalnej, niewyłącznej i wolnej od opłat licencji, z prawem udzielania podlicencji, dotyczącej działalności badawczo-rozwojowej w zakresie syntezy termojądrowej jako źródła energii przeznaczonej do celów pokojowych.

4.   W przypadku wytworzenia własności intelektualnej przez personel wysłany przez agencję wdrażającą podczas pracy w agencji wdrażającej drugiej strony, z zastrzeżeniem stosownych przepisów prawnych:

a)

strona będąca odbiorcą, jej agencja wdrażająca lub personel agencji są uprawnione do nabycia wszelkich praw do takiej własności intelektualnej, udziałów w niej i tytułów własności do niej na własnym terytorium takiej strony oraz w krajach trzecich; oraz

b)

strona wysyłająca, jej agencja wdrażająca lub personel agencji są uprawnione do nabycia wszelkich praw do takiej własności intelektualnej, udziałów w niej i tytułów własności do niej na własnym terytorium.

5.   Z zastrzeżeniem wszelkich praw wynalazców lub autorów, które wynikają ze stosownych przepisów ustawowych i wykonawczych, każda strona podejmuje wszelkie niezbędne kroki w celu pozyskania do współpracy tych wynalazców i autorów, w tym członków personelu jej agencji wdrażającej, jeśli taka współpraca jest wymagana do realizacji niniejszej umowy. Każda strona zapewnia wypłacenie nagród i wynagrodzeń tym wynalazcom i autorom, zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi danej strony.

6.   Niezależnie od postanowień ust. 2–4, jeśli jedna ze stron postanowi nie wykonywać swojego prawa do ubiegania się o ochronę własności intelektualnej w jakimkolwiek kraju lub regionie, informuje o tym drugą stronę, która może następnie sama ubiegać się o taką ochronę.

Artykuł 20

Wygaśnięcie lub rozwiązanie

Prawa przyznane stronom i nałożone na nie obowiązki zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału pozostają w mocy zgodnie ze stosownymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy.

ROZDZIAŁ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 21

Wejście w życie

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem wymiany przez strony not dyplomatycznych stwierdzających, że wewnętrzne procedury stron niezbędne do wejścia w życie umowy zostały zakończone.

Artykuł 22

Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy

1.   Niniejsza umowa pozostaje w mocy przez okres dziesięciu lat i w dalszym ciągu pozostaje w mocy po tym okresie, o ile nie zostanie wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron z końcem tego dziesięcioletniego okresu lub w dowolnej chwili po jego upływie drogą pisemnego powiadomienia o zamiarze rozwiązania niniejszej umowy, przedstawionego drugiej stronie z przynajmniej sześciomiesięcznym wyprzedzeniem.

2.   Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przed upływem jej okresu obowiązywania jedynie wówczas gdy:

a)

obie strony zgodzą się na to w drodze wzajemnego porozumienia;

b)

rozwiązana zostanie umowa ITER; lub

c)

jedna ze stron przestanie być stroną umowy ITER.

3.   Wygaśnięcie lub rozwiązanie niniejszej umowy nie wpływa na ważność ani okres obowiązywania wszelkich ustaleń zawartych na mocy tej umowy, ani szczególnych praw i obowiązków zaistniałych zgodnie z rozdziałem 5.

Artykuł 23

Zmiana

Na wniosek jednej ze stron strony konsultują się ze sobą w sprawie ewentualnej zmiany niniejszej Umowy, i mogą uzgodnić wprowadzenie takiej zmiany. Zmiana taka wchodzi w życie z dniem, w którym strony dokonają wymiany not dyplomatycznych informujących o spełnieniu odpowiednich procedur wewnętrznych niezbędnych do wejścia w życie umowy.

Artykuł 24

Rozstrzyganie sporów

Wszelkie kwestie i spory pomiędzy stronami dotyczące interpretacji lub wdrożenia niniejszej Umowy są rozstrzygane w drodze wzajemnych konsultacji i negocjacji między stronami.

Artykuł 25

Udział innych stron umowy ITER

Jeśli dowolna inna strona umowy ITER wyrazi zamiar wzięcia udziału w projekcie stanowiącym część działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji, dany kierownik projektu po konsultacji z komitetem projektu przedstawia komitetowi sterującemu wniosek dotyczący warunków udziału tej strony w danym projekcie. Komitet sterujący podejmuje decyzję w sprawie udziału tej strony na podstawie wniosku kierownika projektu i, z zastrzeżeniem uzyskania zgody stron po przeprowadzeniu przez nie stosownych wewnętrznych procedur, może zawrzeć umowy z daną stroną lub przyjąć ustalenia dotyczące jej udziału.

Artykuł 26

Zastosowanie w odniesieniu do Wspólnoty Euratom

Zgodnie z Traktatem ustanawiającym Euratom niniejszą umowę stosuje się na terytoriach objętych tym traktatem. Zgodnie z tym traktatem i innymi stosownymi umowami, stosuje się ją również w Konfederacji Szwajcarskiej, uczestniczącej w programie Euratom-u dotyczącym syntezy termojądrowej jako w pełni stowarzyszone państwo trzecie.

W DOWÓD CZEGO, niżej podpisani, należycie umocowani w tym celu przez, odpowiednio, rząd Japonii i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, złożyli swoje podpisy pod niniejszą umową.

Sporządzono w Tokio dnia 5 lutego 2007 r., w dwóch egzemplarzach w języku angielskim i japońskim, przy czym oba teksty są na równi autentyczne.

W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

H. RICHARDSON

W imieniu rządu Japonii

T. ASO

ZAŁĄCZNIK I

IFMIF/EVEDA

Artykuł 1

Cel

1.   Z zastrzeżeniem niniejszej umowy oraz swoich przepisów ustawowych i wykonawczych strony przeprowadzają działania w zakresie zatwierdzenia technicznego oraz fazy projektowania technicznego (zwane dalej „EVEDA”), których celem jest stworzenie szczegółowego, kompletnego i w pełni zintegrowanego projektu budowy obiektu IFMIF (międzynarodowego obiektu napromieniania materiałów fuzyjnych – International Fusion Materials Irradiation Facility), (zwanego dalej „IFMIF”) oraz opracowanie wszystkich danych niezbędnych do podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie budowy, uruchomienia, eksploatacji i zamknięcia IFMIF, a także zweryfikowanie możliwości nieprzerwanego i stabilnego działania wszystkich podsystemów IFMIF.

2.   Omawiane dane projektowe zostaną następnie zawarte w końcowym sprawozdaniu na temat projektu, które zostanie przyjęte przez komitet sterujący na wniosek kierownika projektu po przeprowadzeniu konsultacji z komitetem projektu, i udostępnione każdej ze stron do wykorzystania w ramach międzynarodowego programu współpracy albo programu krajowego strony.

Artykuł 2

Zakres zastosowania

1.   Aby zrealizować cele określone w art. 1 niniejszego załącznika, wykonane zostaną następujące zadania:

a)

opracowanie projektu technicznego IFMIF obejmującego:

i)

kompletny opis obiektu IFMIF wraz z jego trzema głównymi podsystemami (akceleratory, urządzenie docelowe i urządzenie testowe), budynkami, w tym komorami gorącymi do badań po napromieniowaniu, systemami pomocniczymi i systemami bezpieczeństwa;

ii)

szczegółowe projekty części składowych, podsystemów i budynków ze szczególnym uwzględnieniem połączeń między nimi i ich integracji;

iii)

harmonogram poszczególnych etapów dostawy, budowy, montażu, prób i rozruchu, wraz z odpowiednim planem zapotrzebowania na kadry i zasoby finansowe; oraz

iv)

specyfikacje techniczne części składowych umożliwiające przeprowadzenie przetargów na elementy niezbędne do rozpoczęcia budowy;

b)

określenie wymogów dotyczących lokalizacji urządzenia IFMIF oraz przeprowadzenie niezbędnych analiz bezpieczeństwa i analiz z zakresu ochrony środowiska;

c)

propozycja programu i związanych z nim szacunków dotyczących kosztów, zasobów ludzkich i harmonogramu uruchomienia, eksploatacji i wycofania z użycia urządzenia IFMIF; oraz

d)

zatwierdzające prace badawczo-rozwojowe niezbędne do przeprowadzenia działań opisanych w lit. a)–c), w tym:

i)

zaprojektowanie, budowa i montaż prototypu części niskoenergetycznej oraz pierwszej sekcji wysokoenergetycznej jednego z dwóch akceleratorów, wraz z jego zasilaczami wielkiej częstotliwości, generatorami i ich urządzeniami pomocniczymi, a także przeprowadzenie zintegrowanych testów wiązki;

ii)

zaprojektowanie, wytworzenie i przetestowanie skalowalnych modeli w celu zyskania pewności, że budowa urządzenia docelowego i urządzenia testowego jest wykonalna; oraz

iii)

wybudowanie budynków mieszczących prototypowy akcelerator i jego systemy pomocnicze.

2.   Realizacja zadań wymienionych w ust. 1 zostanie określona bardziej szczegółowo w planie projektu i programach prac.

Artykuł 3

Miejsce prowadzenia prac

Prace związane z IFMIF/EVEDA będą umiejscowione w Rokkasho w prefekturze Aomori.

Artykuł 4

Zasoby

Strony udostępniają zasoby niezbędne do realizacji projektu IFMIF/EVEDA, określone we wspólnej deklaracji brukselskiej i dokumentach do niej załączonych.

Artykuł 5

Czas trwania

Czas trwania projektu IFMIF/EVEDA wynosi sześć lat, przy czym okres ten może zostać przedłużony decyzją komitetu sterującego.

Artykuł 6

Własność części składowych akceleratora

Niezależnie od postanowień art. 14 ust. 3 niniejszej umowy, europejska agencja wdrażająca zachowuje prawo własności następujących części składowych akceleratora wymienionych w niniejszym artykule, które wnosi jako wkład w naturze, oraz odpowiada za powrotny transport tych części po demontażu prototypowego akceleratora:

a)

iniektor;

b)

zasilacze wielkiej częstotliwości, generatory oraz ich urządzenia pomocnicze; oraz

c)

układ sterowania.

ZAŁĄCZNIK II

IFERC

Artykuł 1

Cel

Z zastrzeżeniem niniejszej umowy oraz swoich przepisów ustawowych i wykonawczych strony przeprowadzają w IFERC działania badawczo-rozwojowe, których celem jest wniesienie wkładu w projekt ITER oraz wsparcie szybkiej realizacji przyszłego demonstracyjnego reaktora energetycznego (zwanego dalej „DEMO”).

Artykuł 2

Zakres zastosowania

Aby zrealizować cele określone w art. 1 niniejszego załącznika, wykonane zostaną następujące zadania:

a)

działania Ośrodka Koordynacji Prac Badawczo-Rozwojowych nad Projektem DEMO (DEMO Design Research and Development Coordination Centre) zmierzające do stworzenia wspólnej podstawy dla projektu DEMO, obejmujące:

(i)

seminaria i inne spotkania;

(ii)

dostarczanie i wymianę informacji naukowych i technologicznych;

(iii)

działania w zakresie projektu koncepcyjnego DEMO; oraz

(iv)

prace badawczo-rozwojowe nad technologiami DEMO;

b)

działania Ośrodka Symulacji Obliczeniowych (Computational Simulation Centre) obejmujące dostarczenie i eksploatację superkomputera do symulacji na dużą skalę w celu przeprowadzenia analiz danych doświadczalnych na temat plazmy, przygotowania scenariuszy działania ITER, opracowania prognoz wydajności urządzeń ITER oraz wniesienia wkładu w projekt DEMO; oraz

c)

działania Ośrodka Doświadczeń Zdalnych ITER (ITER Remote Experimentation Centre) ułatwiające szeroki udział naukowców w doświadczeniach ITER, obejmujące opracowanie zdalnych technik doświadczalnych wytwarzania i utrzymywania gorącej plazmy w tokamaku, które zostaną przetestowane w istniejących urządzeniach takich jak zaawansowany tokamak nadprzewodnikowy (Advanced Superconducting Tokamak) zgodnie z art. 1 załącznika III.

Artykuł 3

Miejsce prowadzenia prac

Prace związane z IFERC będą umiejscowione w Rokkasho w prefekturze Aomori.

Artykuł 4

Zasoby

Strony udostępniają zasoby niezbędne do realizacji projektu IFERC, określone we wspólnej deklaracji brukselskiej i dokumentach do niej załączonych.

Artykuł 5

Czas trwania

Czas trwania projektu IFERC wynosi dziesięć lat, przy czym okres ten może zostać przedłużony decyzją komitetu sterującego.

Artykuł 6

Szczegółowe ustalenia dotyczące dostawy i ewentualnego przeniesienia własności systemów superkomputera

Niezależnie od postanowień art. 14 ust. 3 niniejszej umowy, szczegółowe ustalenia dotyczące dostawy i ewentualnego przeniesienia własności systemów superkomputera zostaną określone przez komitet sterujący zgodnie z planem projektu.

ZAŁĄCZNIK III

SATELICKI PROGRAM DOTYCZĄCY TOKAMAKA

Artykuł 1

Cel

1.   Z zastrzeżeniem niniejszej umowy oraz swoich przepisów ustawowych i wykonawczych strony realizują satelicki program dotyczący tokamaka (zwany dalej „satelickim programem dotyczącym tokamaka”). Program ten obejmuje:

a)

udział w modernizacji doświadczalnego tokamaka należącego do japońskiej agencji wdrażającej, w celu stworzenia zaawansowanego tokamaka nadprzewodnikowego (zwanego dalej „zaawansowanym tokamakiem nadprzewodnikowym”); oraz

b)

udział w jego eksploatacji w celu wsparcia eksploatacji ITER i badań nad DEMO przez rozwiązanie kluczowych zagadnień fizycznych dotyczących ITER i DEMO.

2.   Budowa i eksploatacja zaawansowanego tokamaka nadprzewodnikowego odbywa się w ramach satelickiego programu dotyczącego tokamaka oraz japońskiego programu krajowego. Możliwości korzystania z zaawansowanego tokamaka nadprzewodnikowego dzielone są równo pomiędzy program krajowy i satelicki program dotyczący tokamaka.

Artykuł 2

Zakres zastosowania

1.   Aby zrealizować cele określone w art. 1 niniejszego załącznika, wykonane zostaną następujące zadania:

a)

faza budowy: projekt, wytworzenie części składowych i systemów oraz montaż zaawansowanego tokamaka nadprzewodnikowego; oraz

b)

faza eksploatacji: planowanie i realizacja doświadczeń w ramach satelickiego programu dotyczącego tokamaka.

2.   Realizacja zadań wymienionych w ust. 1 zostanie określona bardziej szczegółowo w planie projektu i programach prac, przy czym:

a)

sprawozdanie na temat projektu koncepcyjnego, wraz ze specyfikacjami funkcjonalnymi części składowych, które mają zostać dostarczone przez strony w celu realizacji satelickiego programu dotyczącego tokamaka, przedstawia japońska agencja wdrażająca, a strony oceniają je i zatwierdzają;

b)

każda agencja wdrażająca opracowuje szczegółowy projekt części składowych, które ma wnieść jako wkład w naturze;

c)

japońska agencja wdrażająca odpowiada za scalenie części składowych zaawansowanego tokamaka nadprzewodnikowego oraz za ogólny montaż i działanie urządzenia; oraz

d)

Euratom ma prawo uczestniczyć w eksploatacji zaawansowanego tokamaka nadprzewodnikowego na sprawiedliwych zasadach.

Artykuł 3

Miejsce prowadzenia prac

Prace związane z satelickim programem dotyczącym tokamaka będą umiejscowione w Naka w prefekturze Ibaraki.

Artykuł 4

Zasoby

Strony udostępniają zasoby niezbędne do realizacji satelickiego programu dotyczącego tokamaka, określone we wspólnej deklaracji brukselskiej i dokumentach do niej załączonych.

Artykuł 5

Czas trwania

Czas trwania satelickiego programu dotyczącego tokamaka wynosi dziesięć lat, w tym trzy lata na rozruch i oddanie do użytku; okres ten może zostać przedłużony decyzją komitetu sterującego.


Top