EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0593

2007/593/WE: Decyzja Komisji z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie przyznania Irlandii i Zjednoczonemu Królestwu dodatkowych dni na morzu na potrzeby pilotażowego projektu zwiększenia danych zgodnie z załącznikiem IIA do rozporządzenia Rady (WE) nr 41/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3983)

OJ L 226, 30.8.2007, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/593/oj

30.8.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 226/28


DECYZJA KOMISJI

z dnia 27 sierpnia 2007 r.

w sprawie przyznania Irlandii i Zjednoczonemu Królestwu dodatkowych dni na morzu na potrzeby pilotażowego projektu zwiększenia danych zgodnie z załącznikiem IIA do rozporządzenia Rady (WE) nr 41/2007

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3983)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2007/593/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na 2007 r. i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (1), w szczególności pkt 11.4 oraz pkt 11.5 załącznika IIA,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik IIA do rozporządzenia (WE) nr 41/2007 określa m.in. maksymalną liczbę dni w roku, przez którą może przebywać na Morzu Irlandzkim statek wspólnotowy, na którym znajdują się włoki, niewody duńskie oraz podobne narzędzia, z wyjątkiem włoków rozprzowych.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 41/2007 pozwala Komisji przydzielić państwom członkowskim 6 lub 12 dodatkowych dni na morzu na obszarze Morza Irlandzkiego na podstawie pilotażowego projektu zwiększenia danych.

(3)

W dniu 30 kwietnia 2007 r. Irlandia i Zjednoczone Królestwo złożyły wspólny wniosek dotyczący tego projektu. Wniosek ten przyjęto dnia 13 czerwca 2007 r.

(4)

W związku z pilotażowym projektem zwiększenia danych statkom pływającym pod banderą Irlandii lub Zjednoczonego Królestwa należy przyznać 6 lub 12 dodatkowych dni na Morzu Irlandzkim w zależności od rozmiarów oczek sieci w narzędziach połowowych znajdujących się na statku,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Dla statków pływających pod banderą Irlandii lub Zjednoczonego Królestwa, które uczestniczą w pilotażowym projekcie zwiększenia danych przedłożonym dnia 30 kwietnia 2007 r., maksymalna liczba dni na morzu na obszarze wskazanym w pkt 2.1 lit. c) załącznika IIA do rozporządzenia (WE) nr 41/2007, określona w tabeli I w tym załączniku, zostaje zwiększona jak następuje:

a)

o 6 dni dla statków, na których znajdują się narzędzia wymienione w pkt 4.1 lit. a) ppkt iv) i w pkt 4.1 lit. a) ppkt v) tego załącznika;

b)

o 12 dni dla statków, na których znajdują się narzędzia wymienione w pkt 4.1 lit. a) załącznika IIA do rozporządzenia (WE) nr 41/2007, z wyjątkiem narzędzi określonych w pkt 4.1 lit. a) ppkt iv) i pkt 4.1 lit. a) ppkt v) tego załącznika.

Artykuł 2

1.   W terminie siedmiu dni od publikacji niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Irlandia i Zjednoczone Królestwo przedstawią Komisji kompletny wykaz statków wybranych do udziału w pilotażowym projekcie zwiększenia danych.

2.   Z przydziału dodatkowych dni ustanowionego w art. 1 korzystają tylko te statki, które wybrano do pilotażowego projektu zwiększenia danych i uczestniczyły w nim do końca.

Artykuł 3

W terminie dwóch miesięcy od zakończenia pilotażowego projektu zwiększenia danych Irlandia i Zjednoczone Królestwo przedłożą Komisji sprawozdanie z wyników pilotażowego projektu zwiększenia danych.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Irlandii i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 sierpnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 15 z 20.1.2007, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 898/2007 (Dz.U. L 196 z 28.7.2007, str. 22).


Top