EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1002

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2184/96 dotyczącego przywozu do Wspólnoty ryżu pochodzącego i sprowadzanego z Egiptu

OJ L 226, 30.8.2007, p. 15–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2010; Uchylony przez 32010R0449 . Latest consolidated version: 01/09/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1002/oj

30.8.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 226/15


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1002/2007

z dnia 29 sierpnia 2007 r.

ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2184/96 dotyczącego przywozu do Wspólnoty ryżu pochodzącego i sprowadzanego z Egiptu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2184/96 z dnia 28 października 1996 r. dotyczące przywozu do Wspólnoty ryżu pochodzącego i sprowadzanego z Egiptu (1), w szczególności jego art. 2,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (2), w szczególności jego art. 10 ust. 2 i art. 13 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 196/97 z dnia 31 stycznia 1997 r. ustanawia szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2184/96 dotyczącego przywozu do Wspólnoty ryżu pochodzącego i sprowadzanego z Egiptu (3). Od momentu wejścia w życie tego rozporządzenia zostały przyjęte lub zmienione horyzontalne i sektorowe rozporządzenia wykonawcze, tzn. rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (4), rozporządzenie Komisji (WE) nr 1342/2003 z dnia 28 lipca 2003 r. ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu (5) oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (6), które powinny zostać uwzględnione przy stosowaniu kontyngentu otworzonego na mocy rozporządzenia (WE) nr 196/97.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 określa w szczególności zasady dotyczące wniosków o pozwolenie na przywóz, statusu wnioskodawców oraz wydawania pozwoleń. Rozporządzenie to stosuje się bez uszczerbku dla warunków uzupełniających lub odstępstw ustanowionych w rozporządzeniach sektorowych. Należy zatem w celu jasności dostosować zasady zarządzania wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na przywóz ryżu pochodzącego z Egiptu, przez przyjęcie nowego rozporządzenia i uchylenie rozporządzenia (WE) nr 196/97.

(3)

Artykuł 1 rozporządzenia (WE) nr 2184/96 przewiduje otwarcie kontyngentu taryfowego na rok gospodarczy w wysokości 32 000 ton ryżu objętego kodem CN 1006, pochodzącego z Egiptu. Stosowana jest stawka celna ustanowiona w rozporządzeniu (WE) nr 1785/2003 zgodnie z art. 11–11d, pomniejszona o kwotę w wysokości 25 % wartości tego cła. W związku z możliwością stosowania różnych stawek celnych należy ustalić warunki dla obniżenia stawki celnej o 25 %.

(4)

W trosce o racjonalne zarządzanie wspomnianym kontyngentem należy pozwolić podmiotom gospodarczym na składanie więcej niż jednego wniosku o pozwolenie w okresie obowiązywania kontyngentu taryfowego i tym samym wprowadzić odstępstwo od art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006. Z tego samego powodu należy ustanowić szczegółowe zasady mające zastosowanie do sporządzania wniosków o pozwolenia, ich wydawania, okresu ich ważności i przekazywania informacji Komisji oraz odpowiednie środki administracyjne w celu zapewnienia, iż nie została przekroczona wielkość ustalonej kwoty. W każdym przypadku rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 ogranicza okres ważności pozwoleń do ostatniego dnia okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego. Podobnie w celu poprawy kontroli nad tym kontyngentem oraz uproszczenia zarządzania nim należy ustalić, że składanie wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz będzie odbywać się raz w tygodniu, oraz ustalić wysokość zabezpieczenia na poziomie dostosowanym do ponoszonego ryzyka.

(5)

Przepisy mające zastosowanie w odniesieniu do dokumentu przewozowego oraz dowodu preferencyjnego pochodzenia produktu podczas wprowadzania produktu do swobodnego obrotu są określone w protokole IV decyzji Rady 2004/635/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. dotyczącej zawarcia Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony (7). Należy ustanowić szczegółowe zasady stosowania tych przepisów w odniesieniu do przedmiotowego kontyngentu.

(6)

Przepisy te powinny mieć zastosowanie od początku następnego roku gospodarczego, czyli od dnia 1 września 2007 r.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Kontyngent taryfowy, o którym mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 2184/96, otwiera się w pierwszym dniu każdego roku gospodarczego na ilość 32 000 ton ryżu objętego kodem CN 1006 pochodzącego z Egiptu.

W odniesieniu do tego przywozu stosuje się w zależności od przypadku stawkę celną określoną zgodnie z art. 11, 11a, 11c lub 11d rozporządzenia (WE) nr 1785/2003, pomniejszoną o 25 %.

Kontyngent ma numer porządkowy 09.4094.

2.   Rozporządzenia (WE) nr 1291/2000, (WE) nr 1342/2003 i (WE) nr 1301/2006 mają zastosowanie, o ile przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej.

Artykuł 2

1.   Wniosek o pozwolenie na przywóz dotyczy ilości nie mniejszej niż 100 ton i nie większej niż 1 000 ton.

W każdym wniosku o pozwolenie podaje się ilość w pełnych kilogramach.

2.   W drodze odstępstwa od art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek o pozwolenie w okresie obowiązywania kontyngentu. Wnioskodawca może jednak złożyć w tygodniu tylko jeden wniosek o pozwolenie na dany ośmiocyfrowy kod CN.

3.   Wnioski o pozwolenie na przywóz składa się do właściwych organów państw członkowskich, najpóźniej w każdy piątek o godz. 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli.

Artykuł 3

1.   Wniosek o pozwolenie na przywóz i pozwolenie na przywóz zawierają następujące wpisy:

a)

w rubryce 7 i 8 – zapis „Egipt” i zapis „tak” zaznaczony krzyżykiem;

b)

w rubryce 24 – jeden z zapisów znajdujących się w załączniku.

2.   W drodze odstępstwa od art. 12 rozporządzenia (WE) nr 1342/957 kwota zabezpieczenia dla pozwoleń na przywóz wynosi 25 % stawki celnej obliczonej zgodnie z art. 11, 11a, 11c lub 11d rozporządzenia (WE) nr 1785/2003, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Zabezpieczenie nie może być jednak niższe niż – w zależności od przypadku – zabezpieczenie przewidziane odpowiednio w art. 12 lit. a) i art. 12 lit. a) ppkt i) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1342/2003.

3.   Jeżeli ilości, o które wystąpiono w ciągu tygodnia, przekraczają ilość dostępną w ramach kontyngentu, najpóźniej czwartego dnia roboczego po upływie ostatniego dnia składania wniosków, o którym mowa w art. 2 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, Komisja ustala – zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 – współczynnik przydziału dla ilości, o które złożono wnioski w czasie poprzedniego tygodnia, oraz zawiesza składanie nowych wniosków o pozwolenie na przywóz do zakończenia okresu kontyngentowego.

Wnioski złożone w czasie bieżącego tygodnia nie będą przyjmowane.

Państwa członkowskie dopuszczają możliwość wycofania wniosku przez podmiot gospodarczy w terminie dwóch dni roboczych od daty opublikowania rozporządzenia ustalającego współczynnik przydziału, jeżeli ilość, na którą musi być wydane pozwolenie, jest mniejsza niż 20 ton.

4.   Pozwolenie na przywóz wydawane jest ósmego dnia roboczego następującego po ostatnim dniu składania wniosków.

W drodze odstępstwa od art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003 pozwolenie na przywóz jest ważne od daty jego wydania w rozumieniu art. 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 do końca następnego miesiąca.

Artykuł 4

Wprowadzenie do swobodnego obrotu w ramach kontyngentów określonych w art. 1 niniejszego rozporządzenia podlega obowiązkowi okazania dokumentu przewozowego oraz dowodu preferencyjnego pochodzenia produktu, wydanych w Egipcie i dotyczących danej przesyłki, zgodnie z postanowieniami protokołu 4 układu eurośródziemnomorskiego.

Artykuł 5

Państwa członkowskie drogą elektroniczną przekazują Komisji:

a)

najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po ostatnim dniu składania wniosków o pozwolenie, przed godz. 18.00 czasu obowiązującego w Brukseli, informacje dotyczące wniosków o pozwolenie na przywóz, o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, z podziałem na ośmiocyfrowe kody CN całkowitych ilości objętych tymi wnioskami;

b)

najpóźniej drugiego dnia roboczego po wydaniu pozwoleń na przywóz, informacje dotyczące wydanych wniosków, o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, z podziałem na ośmiocyfrowe kody CN całkowitych ilości, na które zostały wydane pozwolenia na przywóz, oraz ilości objętych wnioskami o pozwolenie wycofanymi zgodnie z art. 3 ust. 3 akapit trzeci;

c)

najpóźniej ostatniego dnia każdego miesiąca, całkowite ilości faktycznie wprowadzone do swobodnego obrotu w ramach tego kontyngentu w przedostatnim miesiącu, z podziałem na ośmiocyfrowe kody CN. Jeżeli wprowadzenie do swobodnego obrotu nie miało miejsca w jednym z tych dwóch miesięcy, należy przesłać informację „nie dotyczy”. Niemniej jednak informacji takiej nie wymaga się już w trzecim miesiącu następującym po upływie ważności pozwoleń.

Artykuł 6

Uchyla się rozporządzenie (WE) nr 196/97.

Artykuł 7

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 września 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 sierpnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 292 z 15.11.1996, str. 1.

(2)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 797/2006 (Dz.U. L 144 z 31.5.2006, str. 1).

(3)  Dz.U. L 31 z 1.2.1997, str. 53. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1996/2006 (Dz.U. L 398 z 30.12.2006, str. 1).

(4)  Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2006 (Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 52).

(5)  Dz.U. L 189 z 29.7.2003, str. 12. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1996/2006.

(6)  Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 289/2007 (Dz.U. L 78 z 17.3.2007, str. 17).

(7)  Dz.U. L 304 z 30.9.2004, str. 38.


ZAŁĄCZNIK

Wpisy, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b)

:

w języku bułgarskim

:

Ставка на мито, намалена с 25 % (Регламент (ЕО) № 1002/2007)

:

w języku hiszpańskim

:

Derecho de aduana reducido en un 25 % [Reglamento (CE) no 1002/2007]

:

w języku czeskim

:

Clo snížené o 25 % (nařízení (ES) č. 1002/2007)

:

w języku duńskim

:

Told nedsat med 25 % (forordning (EF) nr. 1002/2007)

:

w języku niemieckim

:

um 25 % ermäßigter Zollsatz (Verordnung (EG) Nr. 1002/2007)

:

w języku estońskim

:

25 % võrra vähendatud tollimaks (Määrus (EÜ) nr 1002/2007)

:

w języku greckim

:

Δασμός μειωμένος κατά 25 % [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1002/2007]

:

w języku angielskim

:

Duty reduced by 25 % (Regulation (EC) No 1002/2007)

:

w języku francuskim

:

Droit réduit de 25 % [Règlement (CE) no 1002/2007]

:

w języku irlandzkim

:

Laghdú 25 % ar dhleacht (Rialachán (CE) Uimh. 1002/2007)

:

w języku włoskim

:

Dazio ridotto del 25 % [regolamento (CE) n. 1002/2007]

:

w języku łotewskim

:

Nodoklis, kas samazināts par 25 % (Regula (EK) Nr. 1002/2007)

:

w języku litewskim

:

25 % sumažintas muitas (Reglamentas (EB) Nr. 1002/2007)

:

w języku węgierskim

:

25 %-kal csökkentett vámtétel (1002/2007/EK rendelet)

:

w języku maltańskim

:

Dazju mnaqqas b’25 % (Regolament (KE) Nru 1002/2007)

:

w języku niderlandzkim

:

Douanerecht verminderd met 25 % (Verordening (EG) nr. 1002/2007)

:

w języku polskim

:

Opłata obniżona o 25 % (rozporządzenie (WE) nr 1002/2007)

:

w języku portugalskim

:

Direito reduzido em 25 % [Regulamento (CE) n.o 1002/2007]

:

w języku rumuńskim

:

Drept redus cu 25 % [Regulamentul (CE) nr. 1002/2007]

:

w języku słowackim

:

Clo znížené o 25 % [nariadenie (ES) č. 1002/2007]

:

w języku słoweńskim

:

Znižana dajatev za 25 % (Uredba (ES) št. 1002/2007)

:

w języku fińskim

:

Tulli, jota on alennettu 25 % (asetus (EY) N:o 1002/2007)

:

w języku szwedzkim

:

Tullsatsen nedsatt med 25 % (förordning (EG) nr 1002/2007).


Top