EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0530

Rozporządzenie Rady (WE) nr 530/2007 z dnia 8 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2007/2000 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej

OJ L 125, 15.5.2007, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2010; Uchylona w sposób domniemany przez 32000R2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/530/oj

15.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 125/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 530/2007

z dnia 8 maja 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2007/2000 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 2007/2000 (1) przewiduje nieograniczony bezcłowy dostęp do rynku Wspólnoty dla prawie wszystkich produktów pochodzących z krajów i terytoriów objętych procesem stabilizacji i stowarzyszania.

(2)

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, podpisano w Luksemburgu w dniu 12 czerwca 2006 r. Na okres do czasu ukończenia procedur niezbędnych do jego wejścia w życie podpisano i zawarto Umowę przejściową w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony (2), która weszła w życie dnia 1 grudnia 2006 r.

(3)

Układy o stabilizacji i stowarzyszeniu oraz umowy przejściowe ustanawiają umowny system handlowy pomiędzy Wspólnotą a każdym z krajów beneficjentów. Dwustronne koncesje handlowe ze strony Wspólnoty są równoważne w stosunku do koncesji mających zastosowanie w ramach jednostronnych autonomicznych środków handlowych wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 2007/2000.

(4)

W związku z tym należy zmienić rozporządzenie (WE) nr 2007/2000 w celu uwzględnienia tych zmian. W szczególności właściwe jest usunięcie Republiki Albanii z listy beneficjentów koncesji taryfowych przyznawanych na te same produkty w ramach umownego systemu handlowego. Ponadto niezbędne jest dostosowanie wielkości globalnych kontyngentów taryfowych na poszczególne produkty, na które przyznano kontyngenty taryfowe w ramach systemów umownych.

(5)

Republika Albanii, Republika Chorwacji i Była Jugosłowiańska Republika Macedonii pozostaną beneficjentami rozporządzenia (WE) nr 2007/2000 w zakresie, w jakim rozporządzenie to przewiduje koncesje korzystniejsze od istniejących w ramach systemów umownych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 2007/2000 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

Porozumienia preferencyjne

1.   Z zastrzeżeniem przepisów szczególnych zawartych w art. 3 i 4, produkty pochodzące z Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry lub obszarów celnych Serbii lub Kosowa, inne niż ujęte w pozycjach nr 0102, 0201, 0202, 1604, 1701, 1702 i 2204 Nomenklatury Scalonej, zostają dopuszczone do przywozu na obszar Wspólnoty bez ograniczeń ilościowych lub środków o skutku równoważnym i podlegają zwolnieniu z opłat celnych i opłat o skutku równoważnym.

2.   Produkty pochodzące z Albanii, Republiki Chorwacji i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii podlegają w dalszym ciągu, w przypadkach gdy tak wskazano, przepisom niniejszego rozporządzenia lub innym środkom przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu, gdy są one korzystniejsze od koncesji handlowych przewidzianych w umowach dwustronnych między Wspólnotą Europejską i tymi krajami.

3.   Do przywozu produktów cukrowniczych objętych pozycjami nr 1701 i 1702 Nomenklatury Scalonej pochodzących z Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry lub obszarów celnych Serbii lub Kosowa zastosowanie mają koncesje określone w art. 4.”;

2)

artykuł 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Przywóz produktów cukrowniczych objętych pozycjami nr 1701 i 1702 Nomenklatury Scalonej pochodzących z Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry oraz obszarów celnych Serbii lub Kosowa podlega następującym rocznym bezcłowym kontyngentom taryfowym:

a)

12 000 ton (waga netto) dla produktów cukrowniczych pochodzących z Bośni i Hercegowiny;

b)

180 000 ton (waga netto) dla produktów cukrowniczych pochodzących z Czarnogóry oraz obszarów celnych Serbii lub Kosowa.”;

3)

załącznik I zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Towary, które w dniu 16 maja 2007 r. są przedmiotem tranzytu albo są na terytorium Wspólnoty czasowo składowane, w składach celnych lub w strefach wolnocłowych, a dla których przed tym dniem w należyty sposób wydano dowód pochodzenia z Albanii lub z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii zgodnie z tytułem IV rozdział 2 sekcja 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (3) nadal podlegają przepisom rozporządzenia (WE) nr 2007/2000 do dnia 16 września 2007 r.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 maja 2007 r.

W imieniu Rady

P. STEINBRÜCK

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 240 z 23.9.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1946/2005 (Dz.U. L 312 z 29.11.2005, str. 1).

(2)  Dz.U. L 239 z 1.9.2006, str. 2.

(3)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 214/2007 (Dz.U. L 62 z 1.3.2007, str. 6).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

DOTYCZĄCY KONTYNGENTÓW TARYFOWYCH OKREŚLONYCH W ART. 4 UST. 1

Niezależnie od zasad interpretacji Nomenklatury Scalonej, opisy produktów należy traktować jako posiadające jedynie wartość informacyjną; ustalenie traktowania preferencyjnego w ramach niniejszego załącznika odbywa się na podstawie kodów CN. Gdy wskazane są kody ex CN, system preferencyjny określa się poprzez łączne zastosowanie kodu CN i odpowiedniego opisu.


Nr porządkowy

Kod CN

Opis

Roczna wielkość kontyngentu (1)

Beneficjenci

Stawka celna

09.1571

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Pstrąg i troć (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster): żywy; świeży lub chłodzony; mrożony; suszony, solony lub w solance, wędzony; filety rybne oraz inne rybie mięso; mączki, grysiki i granulki z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi

70 ton

Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, obszary celne Serbii lub Kosowa

Wyłączenie

09.1573

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Karp: żywy; świeży lub chłodzony; mrożony; suszony, solony lub w solance, wędzony; filety rybne oraz inne rybie mięso; mączki, grysiki i granulki z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi

120 ton

Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, obszary celne Serbii lub Kosowa

Wyłączenie

09.1575

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Kielec (właściwy) i morlesz (Dentex dentex i Pagellus spp.): żywy; świeży lub chłodzony; mrożony; suszony, solony lub w solance, wędzony; filety rybne oraz inne rybie mięso; mączki, grysiki i granulki z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi

95 ton

Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, obszary celne Serbii lub Kosowa

Wyłączenie

09.1577

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Labraks (moron) (Dicentrarchus labrax): żywy; świeży lub chłodzony; mrożony; suszony; solony lub w solance, wędzony; filety rybne oraz inne rybie mięso; mączki, grysiki i granulki z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi

80 ton

Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, obszary celne Serbii lub Kosowa

Wyłączenie

09.1579

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

Sardynki przetworzone lub konserwowe

70 ton

Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, obszary celne Serbii lub Kosowa

6 %

09.1561

1604 16 00

1604 20 40

Sardele przetworzone lub konserwowe

260 ton

Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, obszary celne Serbii lub Kosowa

12,5 %

09.1515

2204 21 79

ex 2204 21 80

2204 21 84

ex 2204 21 85

2204 29 65

ex 2204 29 75

2204 29 83

ex 2204 29 84

Wino ze świeżych winogron, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 15 % obj., inne niż wina musujące

145 000 hl (2)

Albania (3), Bośnia i Hercegowina, Chorwacja (4), Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (5), Czarnogóra, obszary celne Serbii lub Kosowa

Wyłączenie


(1)  Jedna globalna wielkość na kontyngent taryfowy dostępny dla przywozu pochodzącego od beneficjentów.

(2)  Wielkość tego globalnego kontyngentu taryfowego obniża się, gdy wzrastają wielkości indywidualnych kontyngentów taryfowych mających zastosowanie zgodnie z numerami porządkowymi 09.1588 i 09.1548 dla niektórych win pochodzących z Chorwacji.

(3)  Dostęp dla wina pochodzącego z Republiki Albanii do tego globalnego kontyngentu taryfowego jest uzależniony od uprzedniego wyczerpania indywidualnych kontyngentów taryfowych przewidzianych w protokole dodatkowym w sprawie wina zawartym z Albanią. Te indywidualne kontyngenty taryfowe otwiera się dla numerów porządkowych 09.1512 i 09.1513.

(4)  Dostęp dla wina pochodzącego z Republiki Chorwacji do tego globalnego kontyngentu taryfowego jest uzależniony od uprzedniego wyczerpania indywidualnych kontyngentów taryfowych przewidzianych w protokole dodatkowym w sprawie wina zawartym z Chorwacją. Te indywidualne kontyngenty taryfowe otwiera się dla numerów porządkowych 09.1588 i 09.1589.

(5)  Dostęp dla wina pochodzącego z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii do tego globalnego kontyngentu taryfowego jest uzależniony od uprzedniego wyczerpania indywidualnych kontyngentów taryfowych przewidzianych w protokole dodatkowym w sprawie win zawartym z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii. Te indywidualne kontyngenty taryfowe otwiera się dla numerów porządkowych 09.1558 i 09.1559.”


Top