EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1921

Rozporządzenie (WE) nr 1921/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie przekazywania danych statystycznych na temat wyładunków produktów rybołówstwa w państwach członkowskich i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1382/91 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 403, 30.12.2006, p. 1–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 010 P. 152 - 159
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 010 P. 152 - 159
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 002 P. 294 - 301

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1921/oj

30.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 403/1


ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 1921/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 18 grudnia 2006 r.

w sprawie przekazywania danych statystycznych na temat wyładunków produktów rybołówstwa w państwach członkowskich i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1382/91

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1382/91 z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie przekazywania danych na temat wyładunków produktów rybołówstwa w Państwach Członkowskich (2) zobowiązuje państwa członkowskie do przekazywania danych dotyczących ilości i średnich cen produktów rybołówstwa wyładowywanych na ich terytoriach.

(2)

Doświadczenie wskazuje, że przekazywanie danych na podstawie przepisów wspólnotowych w odstępach rocznych, a nie miesięcznych, nie miałoby negatywnego wpływu na prowadzenie analiz rynku produktów rybołówstwa i innych analiz ekonomicznych.

(3)

Dla prowadzenia analiz korzystny byłby podział danych ze względu na banderę statków rybackich dokonujących wyładunków.

(4)

Rozporządzenie (EWG) nr 1382/91 ogranicza zakres, w jakim dopuszczalne jest stosowanie metod próbkowania przy gromadzeniu i opracowywaniu danych, gdy stanowi to znaczne obciążenie dla niektórych organów krajowych. W celu usprawnienia i uproszczenia systemu przekazywania danych, rozporządzenie to powinno zostać zastąpione nowym instrumentem. W związku z tym rozporządzenie (EWG) nr 1382/91 powinno zostać uchylone.

(5)

Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, mianowicie określenie wspólnych ram prawnych dla systematycznego tworzenia wspólnotowych danych statystycznych o wyładunkach produktów rybołówstwa w państwach członkowskich, nie może być w sposób wystarczający osiągnięty przez państwa członkowskie i w związku z tym może on być lepiej osiągnięty na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(6)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk Wspólnoty (3) stanowi ramy referencyjne dla statystyk w dziedzinie rybołówstwa. W szczególności wymaga ono zachowania zasad bezstronności, rzetelności, istotności, efektywności pod względem kosztów, poufności informacji statystycznych oraz przejrzystości.

(7)

Istotne jest zapewnienie jednolitego stosowania niniejszego rozporządzenia i ustanowienie w tym celu procedury wspólnotowej ułatwiającej przyjęcie w odpowiednim terminie przepisów wykonawczych oraz poczynienie odpowiednich dostosowań technicznych.

(8)

Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (4).

(9)

Ponieważ dane statystyczne dotyczące wyładunków produktów rybołówstwa stanowią kluczowe narzędzie zarządzania wspólnej polityki rybołówstwa, właściwe jest umożliwienie zastosowania procedury zarządzania określonej w decyzji 1999/468/WE w celu przyznania okresów przejściowych w celu wdrożenia niniejszego rozporządzenia oraz odstępstw polegających na zezwoleniu państwu członkowskiemu na wyłączenie danych statystycznych dotyczących określonego sektora rybołówstwa z ogółu przekazywanych krajowych danych statystycznych.

(10)

Komisja powinna uzyskać uprawnienie do określenia warunków, zgodnie z którymi dokonywane byłyby dostosowania techniczne załączników. Ponieważ środki te mają ogólny zakres zastosowania i nie mają one na celu zmiany istotnych elementów niniejszego rozporządzenia, powinny być one przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Definicje

Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„wspólnotowe statki rybackie” oznaczają zarejestrowane we Wspólnocie statki rybackie pływające pod banderą państwa członkowskiego;

2)

„statki rybackie EFTA” oznaczają statki rybackie pływające pod banderą państwa będącego członkiem EFTA lub zarejestrowane w państwie będącym członkiem EFTA;

3)

„wartość jednostkowa” oznacza:

a)

wartość przy pierwszej sprzedaży wyładowanych produktów rybołówstwa (w walucie krajowej) podzieloną przez ilość wyładowanych produktów (w tonach), lub

b)

dla produktów rybołówstwa niepodlegających natychmiastowej sprzedaży — średnią cenę za tonę w walucie krajowej, oszacowaną przy zastosowaniu odpowiedniej metody.

Artykuł 2

Obowiązki państw członkowskich

1.   Każde państwo członkowskie przekazuje co roku Komisji dane statystyczne dotyczące wyładunków produktów rybołówstwa dokonanych na swoim terytorium przez wspólnotowe statki rybackie i statki rybackie EFTA (zwane dalej „danymi statystycznymi”).

2.   Na użytek niniejszego rozporządzenia, następujące produkty rybołówstwa uznaje się za wyładowane na terytorium państwa członkowskiego przekazującego sprawozdanie:

a)

produkty wyładowane przez statki rybackie lub inne jednostki należące do floty rybackiej w portach krajowych we Wspólnocie;

b)

produkty wyładowane przez statki rybackie państwa członkowskiego przekazującego sprawozdanie w portach poza Wspólnotą, objęte formularzem T2M zawartym w załączniku 43 do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (5).

Artykuł 3

Opracowywanie danych statystycznych

1.   Dane statystyczne obejmują całość wyładunków na terytorium kraju wewnątrz Wspólnoty.

2.   W sytuacjach, w których, z powodu cech strukturalnych danego sektora rybołówstwa państwa członkowskiego, gromadzenie pełnych danych sprawiałoby organom krajowym trudności niewspółmierne do znaczenia tego sektora, dopuszczalne jest stosowanie metody próbkowania.

Artykuł 4

Dane statystyczne

Dane statystyczne odnoszą się do łącznych ilości i wartości jednostkowych produktów rybołówstwa wyładowanych w referencyjnym roku kalendarzowym.

Zmienne, dla których należy dostarczyć dane statystyczne, ich definicje oraz odpowiednie nazewnictwo są określone w załącznikach II, III i IV.

Artykuł 5

Przekazywanie danych statystycznych

Państwa członkowskie przekazują dane statystyczne Komisji co roku w formacie określonym w załączniku I z wykorzystaniem kodów określonych w załącznikach II, III i IV.

Dane statystyczne są przekazywane w ciągu sześciu miesięcy od końca referencyjnego roku kalendarzowego.

Artykuł 6

Metodologia

1.   W terminie do 19 stycznia 2008 r. każde państwo członkowskie przedstawia Komisji szczegółowe sprawozdanie dotyczące metodologii, zawierające opis sposobu gromadzenia danych i opracowania statystyk. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje dotyczące ewentualnych metod próbkowania oraz ocenę jakości otrzymanych w ten sposób danych szacunkowych.

2.   Komisja analizuje sprawozdania i przedstawia swoje wnioski odpowiedniej grupie roboczej Stałego Komitetu ds. Statystyk Rolniczych (zwanego dalej „Komitetem”) ustanowionego na mocy art. 1 decyzji Rady 72/279/EWG (6).

3.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich zmianach w informacjach przekazanych zgodnie z ust. 1 w ciągu trzech miesięcy od wprowadzenia takich zmian. Państwa członkowskie przekazują również Komisji szczegółowe opisy wszelkich znaczących zmian stosowanych metod gromadzenia danych.

Artykuł 7

Okresy przejściowe

Państwom członkowskim mogą zostać przyznane, zgodnie z procedurą o której mowa w art. 11 ust. 2, okresy przejściowe w celu wdrożenia niniejszego rozporządzenia, trwające maksymalnie trzy lata od daty jego wejścia w życie.

Artykuł 8

Odstępstwa

1.   W przypadkach, w których włączenie do statystyk określonego sektora rybołówstwa danego państwa członkowskiego sprawiłoby organom krajowym problemy niewspółmierne do znaczenia tego sektora, możliwe jest, w drodze odstępstwa, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 11 ust. 2, zezwolenie państwu członkowskiemu na wyłączenie danych statystycznych dotyczących tego sektora z ogółu przekazywanych krajowych danych statystycznych.

2.   W przypadku złożenia przez państwo członkowskie wniosku o przyznanie odstępstwa zgodnie z ust. 1, przekazuje ono Komisji, na poparcie swojego wniosku, sprawozdanie dotyczące problemów stwierdzonych przy stosowaniu niniejszego rozporządzenia do całości wyładunków na ich terytorium.

Artykuł 9

Aktualizacja załączników

Środki dotyczące dostosowań technicznych załączników są przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 11 ust. 3.

Artykuł 10

Ocena

W terminie do 19 stycznia 2010 r., a następnie co trzy lata, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z oceny danych statystycznych opracowanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, a w szczególności w odniesieniu do ich istotności i jakości. Sprawozdanie to zawiera również analizę efektywności systemu stosowanego do gromadzenia i opracowywania danych statystycznych pod względem kosztów i wskazuje najlepsze praktyki umożliwiające państwom członkowskim zmniejszenie nakładu pracy oraz zwiększenie użyteczności i poprawę jakości danych statystycznych.

Artykuł 11

Procedura Komitetu

1.   Komisja jest wspomagana przez Komitet.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu zastosowanie mają art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE z uwzględnieniem jej art. 8.

Okres, o którym mowa w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu zastosowanie ma art. 5a ust. 1 — 4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE z uwzględnieniem jej art. 8.

Artykuł 12

Uchylenie

Rozporządzenie (EWG) nr 1382/91 zostaje niniejszym uchylone.

Artykuł 13

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 18 grudnia 2006 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

W imieniu Rady

J.-E. ENESTAM

Przewodniczący


(1)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 15 czerwca 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym), wspólne stanowisko Rady z dnia 14 listopada 2006 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2006 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. L 133 z 28.5.1991, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) Nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(3)  Dz.U. L 52 z 22.2.1997, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003.

(4)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, str. 11).

(5)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 402/2006 (Dz.U. L 70 z 9.3.2006, str. 35).

(6)  Dz.U. L 179 z 7.8.1972, str. 1.


ZAŁĄCZNIK I

FORMAT PRZEKAZYWANYCH DANYCH STATYSTYCZNYCH

Format plików z danymi statystycznymi

Dane statystyczne są dostarczane w pliku, w którym każdy zapis obejmuje pola określone poniżej. Pola są oddzielane przecinkiem („,”).

Pole

Uwagi

Załącznik

Rok referencyjny

4 cyfry (np. 2003)

 

Kraj przedstawiający sprawozdanie

Kod Alfa-3

Załącznik II

Gatunek lub grupa gatunków

Międzynarodowy kod Alfa-3 (1)

-

Państwo bandery

Kod Alfa-3

Załącznik II

Postać produktu

 

Załącznik III

Przeznaczenie

 

Załącznik IV

Ilość

Tony wyładowanego towaru (w zaokrągleniu do 1 miejsca dziesiętnego)

 

Wartość jednostkowa

W walucie krajowej na tonę

 

Ilości wyładunku nieprzekraczające 50 kg wagi należy zapisywać jako „0,0”.


(1)  Pełny wykaz międzynarodowych kodów gatunków Alfa-3 można znaleźć w pliku ASFIS FAO (http://www.fao.org/fi/statist/fisoft/asfis/asfis.asp).


ZAŁĄCZNIK II

WYKAZ KODÓW PAŃSTW

Kraj

Kod

Belgia

BEL

Republika Czeska

CZE

Dania

DNK

Niemcy

DEU

Estonia

EST

Grecja

GRC

Hiszpania

ESP

Francja

FRA

Irlandia

IRL

Włochy

ITA

Cypr

CYP

Łotwa

LVA

Litwa

LTU

Luksemburg

LUX

Węgry

HUN

Malta

MLT

Niderlandy

NLD

Austria

AUT

Polska

POL

Portugalia

PRT

Słowenia

SVN

Słowacja

SVK

Finlandia

FIN

Szwecja

SWE

Zjednoczone Królestwo

GBR

Islandia

ISL

Norwegia

NOR

Pozostałe

OTH


ZAŁĄCZNIK III

WYKAZ KODÓW POSTACI

Część A

Wykaz

Postać

Kod

Świeże (nieokreślone)

10

Świeże (całe)

11

Świeże (wypatroszone)

12

Świeże (ogony)

13

Świeże (filety)

14

Świeże (wypatroszone, bez głów)

16

Świeże (żywe)

18

Świeże (inne)

19

Mrożone (nieokreślone)

20

Mrożone (całe)

21

Mrożone (wypatroszone)

22

Mrożone (ogony)

23

Mrożone (filety)

24

Mrożone (niefiletowane)

25

Mrożone (wypatroszone, bez głów)

26

Mrożone (oczyszczone)

27

Mrożone (nieoczyszczone)

28

Mrożone (inne)

29

Solone (nieokreślone)

30

Solone (całe)

31

Solone (wypatroszone)

32

Solone (filety)

34

Solone (wypatroszone, bez głów)

36

Solone (inne)

39

Wędzone

40

Gotowane

50

Gotowane (mrożone i pakowane)

60

Suszone (nieokreślone)

70

Suszone (całe)

71

Suszone (wypatroszone)

72

Suszone (filety)

74

Suszone (wypatroszone, bez głów)

76

Suszone (oskórowane)

77

Suszone (inne)

79

Całe (nieokreślone)

91

Szczypce

80

Jaja

85

Postać nieznana

99

Część B

Uwagi

1.

Filety: płaty ryby cięte równolegle do kręgosłupa, składające się z prawego lub lewego boku ryby, o ile głowa, wnętrzności, płetwy (grzbietowe, odbytowe, ogonowe, brzuszne, piersiowe) oraz kości (kręgi lub duży kręgosłup, brzuszne lub żebrowe, skrzelowe lub strzemiączkowe itd.) zostały usunięte, a oba boki nie są połączone, na przykład poprzez grzbiet lub brzuch.

2.

Ryby całe: ryby niepatroszone.

3.

Oczyszczone: kałamarnica po usunięciu od korpusu ramion, głowy oraz organów wewnętrznych.

4.

Ryby mrożone: Ryby poddane zamrożeniu w celu zachowania charakterystycznych dla nich właściwości poprzez obniżenie średniej temperatury do -18 °C lub niższej, przechowywane następnie przechowywane w temperaturze -18 °C lub niższej.

5.

Ryby świeże: Ryby, które nie zostały zakonserwowane, nie były wędzone, suszone ani solone, nie zostały zamrożone ani poddane żadnym innym procesom za wyjątkiem chłodzenia. Zwykle występują w postaci ryby całej lub wypatroszonej.

6.

Ryby solone: Ryby często w formie wypatroszonej i bez głowy, przechowywane w soli lub solance.


ZAŁĄCZNIK IV

WYKAZ KODÓW PRZEZNACZENIA PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA

Część A

Wykaz

Przeznaczenie

Kod

Kategorie danych

Spożycie przez ludzi

1

Obowiązkowe

Cele przemysłowe

2

Obowiązkowe

Wycofane z rynku

3

Dobrowolne

Przynęta

4

Dobrowolne

Pasza dla zwierząt

5

Dobrowolne

Odpady

6

Dobrowolne

Przeznaczenie nieznane

9

Dobrowolne

Część B

Uwagi

1.

Spożycie przez ludzi: wszystkie produkty rybołówstwa, które sprzedawane są podczas pierwszej sprzedaży do spożycia przez ludzi lub które zostały wyładowane na mocy umowy lub innego porozumienia w celu spożycia przez ludzi. Wyłączone są ilości przeznaczone do spożycia przez ludzi, które podczas pierwszej sprzedaży zostały wycofane z rynku towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi ze względu na warunki rynkowe, przepisy dotyczące higieny lub z podobnych przyczyn.

2.

Cele przemysłowe: wszystkie produkty rybołówstwa wyładowane w celu przerobienia na mączkę i olej przeznaczone do spożycia przez zwierzęta, a także ilości początkowo przeznaczone do spożycia przez ludzi, które nie zostały sprzedane w tym celu podczas pierwszej sprzedaży.

3.

Wycofane z rynku: ilości początkowo przeznaczone do spożycia przez ludzi, które podczas pierwszej sprzedaży zostały wycofane z rynku ze względu na warunki rynkowe lub przepisy dotyczące higieny, lub też z innych przyczyn.

4.

Przynęta: ilości świeżych ryb, które zostały przeznaczone na przynętę w innej działalności połowowej. Przykład stanowi przynęta stosowana przy połowach kliprami tuńczykowymi.

5.

Pasza dla zwierząt: ilości świeżych ryb przeznaczonych bezpośrednio jako pasza dla zwierząt. Nie są uwzględniane ilości przeznaczone do wytwarzania mączki rybnej i oleju rybnego.

6.

Odpady: ryby lub ich części, które ze względu na ich stan są przeznaczone do zniszczenia przed wyładunkiem.

7.

Przeznaczenie nieznane: ilości ryb, które nie mogą zostać przypisane do żadnej z powyższych kategorii.


Top